IBPP3/4512-308/15/MN | Interpretacja indywidualna

Wnioskodawca nie będzie miał możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, wynikającego z faktur dokumentujących zakupy usług dokonywane w ramach realizacji projektu.
IBPP3/4512-308/15/MNinterpretacja indywidualna
  1. odliczenia
  2. prawo do odliczenia
  3. projekt
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 1 kwietnia 2015 r. (data wpływu 10 kwietnia 2015 r.) uzupełnione we wniosku z 25 maja 2015 r. (data wpływu 26 maja 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „xxx” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 kwietnia 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „xxx”. Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 25 maja 2015 r. (data wpływu 26 maja 2015 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie z 15 maja 2015 r. nr IBPP3/4512-308/15/MN.

W przedmiotowym wniosku przedstawiony następujący stan faktyczny (doprecyzowany w piśmie z 25 maja 2015 r.):

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007–2013 Priorytet VIII Infrastruktura edukacyjna. Działanie 8.2. Infrastruktura placówek oświaty Województwo zrealizowało projekt pn.: „xxx”.

W maju 2012 roku została podjęta przez Zarząd Województwa, pełniącego rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa, decyzja w sprawie dofinansowania projektu własnego „xxx”. Realizacja projektu została zakończona w grudniu 2014 roku. Zgodnie z decyzją o dofinansowaniu w ciągu 5 lat od daty zakończenia projektu, tj. od dnia, w którym zostały spełnione łącznie wymienione kryteria: czynności w ramach projektu zostały faktycznie przeprowadzone (zakończenie rzeczowe projektu) oraz wszystkie wydatki Beneficjenta oraz odnośnego wkładu publicznego zostały opłacone, należy:

  • utrzymać założone cele i rezultaty projektu,
  • projekt nie może zostać poddany zasadniczym modyfikacjom w rozumieniu art. 57 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006,
  • w przypadku gdy nie było możliwości obiektywnego oszacowania dochodu z wyprzedzeniem, dochód wygenerowany w okresie 5 lat od zakończenia projektu odliczyć od wydatków zadeklarowanych Komisji Europejskiej,
  • Beneficjent ma obowiązek wywiązać się z obowiązków nałożonych w umowie o dofinansowanie, m.in. w zakresie użytkowania i wymiany sprzętu ruchomego, informowania o dofinansowaniu ze środków UE, przechowywania i archiwizacji dokumentów,

Niepoddanie projektu tzw. znaczącej modyfikacji, rozumiane zgodnie z art. 57 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006, oznacza niepoddanie projektu zasadniczym modyfikacjom:

  1. mającym wpływ na charakter lub warunki realizacji projektu lub powodującym uzyskanie nieuzasadnionej korzyści przez przedsiębiorstwo lub podmiot publiczny oraz
  2. wynikającym ze zmiany charakteru własności elementu infrastruktury albo zaprzestania działalności produkcyjnej.

Znacząca modyfikacja oznacza jednoczesne spełnienie co najmniej jednego z warunków wymienionych w lit. a i co najmniej jednego z warunków wymienionych w lit. b, a ponadto pomiędzy tymi warunkami musi zachodzić związek przyczynowo skutkowy (tzn. lit. b to przyczyna, a lit. a skutek).

Projekt został zrealizowany także przy udziale środków finansowych pochodzących z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, została zawarta Umowa na dofinansowanie zadania z Ministrem Sportu i Turystyki. Zgodnie z treścią § 7 Umowy Nr (...) na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „xxx” z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, zawartej dnia 3 grudnia 2012 roku w Warszawie, pomiędzy Skarbem Państwa – Ministrem Sportu i Turystyki a Województwem, Województwo zobowiązało się: nie zbywać i nie obciążać rzeczy i praw nabytych, będących przedmiotem umowy, a także nie wynajmować ich i nie wydzierżawiać bez zgody Ministra, na inne cele niż określone we wniosku o dofinansowania, przez okres 10 lat od daty zakończenia zadania (usunięcie usterek i niedoróbek oraz wykonanie czynności zgodnie z Decyzją o pozwolenie na użytkowanie).

Projekt polegał na budowie kompleksu lekkoatletycznego w formie hali lekkoatletycznej wraz z zapleczem higieniczno-socjalnym oraz dwufunkcyjnym boiskiem zewnętrznym do piłki ręcznej i tenisa ziemnego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w xxx. Zespół Szkół jest trwałym zarządcą nieruchomości w skład której weszła wybudowana hala lekkoatletyczna. Zespół Szkół będzie administrował obiektem jako trwały zarządca. Właścicielem nieruchomości pozostaje Województwo będące organem prowadzącym dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w xxx.

Głównym celem, któremu miała służyć realizacja projektu był wzrost dostępności i poprawa warunków kształcenia uczniów poprzez budowę nowoczesnego kompleksu lekkoatletycznego. Hala lekkoatletyczna będzie służyła realizacji zadań statutowych Szkoły.

Infrastruktura i sprzęt sfinansowany w ramach projektu nie będą podlegały m.in. umowom najmu, dzierżawy, odpłatnemu udostępnianiu.

Zrealizowany projekt nie będzie zatem związany z prowadzeniem czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Wnioskodawca wyjaśnia, iż Zarząd Województwa wykonuje zadania Województwa przy pomocy Urzędu Marszałkowskiego w xxx, który jest czynnym podatnikiem w zakresie podatku od towarów i usług. Rejestracja jednostki nastąpiła 26 października 1999 r. zgłoszeniem w zakresie podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego VAT-R. Urząd Skarbowy w xxx potwierdził zgłoszenie rejestracyjne w dniu 27 października 1999 r.

W uzupełnieniu do wniosku wskazano, że kompleks lekkoatletyczny wybudowany przez Wnioskodawcę w ramach realizowanego projektu nie będzie wykorzystywany przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych generujących podatek należny.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (przedstawione w piśmie z 25 maja 2015 r.):

Czy w związku z realizacją opisanego we wniosku projektu Wnioskodawcy przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego...
na realizację projektu pn.: „xxx

Stanowisko Wnioskodawcy (przedstawione w piśmie z 25 maja 2015 r.):

Wnioskodawca wyjaśnia, iż Zarząd Województwa wykonuje zadania Województwa przy pomocy Urzędu Marszałkowskiego , który jest czynnym podatnikiem w zakresie podatku od towarów i usług. Rejestracja jednostki nastąpiła 26 października 1999 r. zgłoszeniem w zakresie podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego VAT-R. Urząd Skarbowy w xxx potwierdził zgłoszenie rejestracyjne w dniu 27 października 1999 r. Zgodnie z treścią art. 86 ustawy o podatku od towarów i usług odliczenie podatku VAT przysługuje – co do zasady – w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane na potrzeby czynności opodatkowanych. Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawione wyżej unormowania wykluczają możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi.

W ramach realizacji projektu poniesiono koszty związane z robotami budowlanymi, zakupem i montażem sprzętu oraz wyposażenia, promocją, zastępstwem inwestorskim i nadzorem autorskim. Wybudowany kompleks lekkoatletyczny nie będzie wykorzystywany przez Województwo i Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego do czynności opodatkowanych. Infrastruktura i sprzęt sfinansowany w ramach projektu będą wykorzystywane wyłącznie do realizacji zadań publicznych nałożonych na jednostki samorządu terytorialnego i nie będą podlegały m.in. umowom najmu, dzierżawy, odpłatnemu udostępnianiu itd., umów prawa cywilnego (nazwanych i nienazwanych).

W związku z realizacja opisanego we wniosku projektu Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1a obowiązującego od 1 stycznia 2014 r. kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Jak wynika z powyższego przepisu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wyłącznie podatnikom podatku od towarów i usług, w sytuacji gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Z przedstawionego opisu stanu faktycznego wynika, że Województwo w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007–2013 Priorytet VIII Infrastruktura edukacyjna. Działanie 8.2. Infrastruktura placówek oświaty Województwo, zrealizowało projekt pn.: „xxx”. Realizacja projektu została zakończona w grudniu 2014 roku. Projekt polegał na budowie kompleksu lekkoatletycznego w formie hali lekkoatletycznej wraz z zapleczem higieniczno-socjalnym oraz dwufunkcyjnym boiskiem zewnętrznym do piłki ręcznej i tenisa ziemnego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w xxx. Zespół Szkół jest trwałym zarządcą nieruchomości w skład której weszła wybudowana hala lekkoatletyczna. Zespół Szkół będzie administrował obiektem jako trwały zarządca. Właścicielem nieruchomości pozostaje Województwo będące organem prowadzącym dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w xxx. Głównym celem, któremu miała służyć realizacja projektu był wzrost dostępności i poprawa warunków kształcenia uczniów przez budowę nowoczesnego kompleksu lekkoatletycznego. Hala lekkoatletyczna będzie służyła realizacji zadań statutowych Szkoły. Infrastruktura i sprzęt sfinansowany w ramach projektu nie będą podlegały m.in. umowom najmu, dzierżawy, odpłatnemu udostępnianiu. Zrealizowany projekt nie będzie zatem związany z prowadzeniem czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Kompleks lekkoatletyczny wybudowany przez Wnioskodawcę w ramach realizowanego projektu nie będzie wykorzystywany przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych generujących podatek należny

Podstawowym warunkiem, którego spełnienie należy analizować w aspekcie prawa do odliczenia podatku VAT jest związek dokonywanych nabyć towarów i usług ze sprzedażą uprawniającą do dokonywania takiego odliczenia czyli sprzedażą generującą podatek należny.

Analiza przedmiotowej sprawy wskazuje, że związek taki nie występuje. Wnioskodawca jednoznacznie wskazał, że wybudowany kompleks nie będzie wykorzystywany przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych.

Z uwagi zatem na niespełnienie podstawowej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z realizacją przedmiotowego projektu.

W konsekwencji, stanowisko Wnioskodawcy, jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty powiązane lub podobne:

IBPP3/4512-308/15/MN | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.