IBPP3/4512-277/15/AŚ | Interpretacja indywidualna

Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku realizacją projektu partnerskiego gmina i powiat
IBPP3/4512-277/15/AŚinterpretacja indywidualna
 1. gmina
 2. odliczenia
 3. powiat
 4. prawo do odliczenia
 5. projekt
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 3 lipca 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów, w związku z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 5 lutego 2014 r. Sygn. akt III SA/Gl 1707/13, (data wpływu do Organu prawomocnego wyroku 31 marca 2014 r.) stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 6 marca 2013 r. (data wpływu 15 marca 2013 r.), uzupełnionym pismem z dnia 31 maja 2013 r. (data wpływu 3 czerwca 2013 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 marca 2013 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...”. Ww. wniosek został uzupełniony pismem z dnia 31 maja 2013 r. (data wpływu 3 czerwca 2013 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie Organu z dnia 23 maja 2013 r. znak: IBPP3/443-340/13/AŚ.

W dniu 13 czerwca 2013 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający z upoważnienia Ministra Finansów wydał dla Wnioskodawcy indywidualną interpretację znak: IBPP3/443-340/13/AŚ uznając, że stanowisko Wnioskodawcy jest:

 • prawidłowe w zakresie braku możliwości odliczenia podatku VAT wynikającego z faktur dokumentujących zakupy związane z realizacją projektu, w części przypadającej na Lidera projektu,
 • nieprawidłowe w zakresie braku możliwości odliczenia podatku VAT wynikającego z faktur dokumentujących zakupy związane z realizacją projektu, w części przypadającej na partnerów projektu.

Pismem z 27 czerwca 2013 r. złożonym na podstawie art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.) Wnioskodawca wezwał Organ do usunięcia naruszenia prawa w ww. indywidualnej interpretacji. W odpowiedzi na ww. wezwanie, pismem z 30 lipca 2013 r. znak: IBPP3/4432-15/13/AŚ – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach podtrzymał swoje stanowisko zawarte w indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego z 13 czerwca 2013 r.

Wnioskodawca na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego z 13 czerwca 2013 r. znak: IBPP3/443-340/13/AŚ złożył skargę z 28 sierpnia 2013 r. (data wpływu 2 września 2013 r.), w której wniósł o uchylenie zaskarżonej interpretacji indywidualnej.

Wyrokiem z 5 lutego 2014 r. sygn. akt III SA/Gl 1707/13 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach uchylił zaskarżoną interpretację indywidualną.

W myśl art. 153 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ocena prawna i wskazania co do dalszego postępowania wyrażone w orzeczeniu sądu wiążą w sprawie organ, którego działanie lub bezczynność była przedmiotem zaskarżenia.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Starostwo Powiatowe, jako jednostka prowadząca obsługę Powiatu (art. 33 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym - t.j. Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), zakończyło realizację projektu w ramach którego wyszczególniono Działanie 2.2 Rozwój Elektronicznych Usług Publicznych Programu Rozwoju Subregionu Południowego RPO 2007 - 2013, projektu unijnego pn. „....”.

Przedmiotem projektu było stworzenie elektronicznej, kompleksowej informacji przestrzennej dla Powiatu, tworzącej zintegrowany system zarządzania wieloma informacjami i procesami związanymi z przestrzenią geograficzną. Celem realizacji projektu był rozwój elektronicznych usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną. Projekt przyczynił się do unowocześnienia wewnętrznych procedur administracyjnych. Celami pośrednimi projektu są: poszerzenie oferty usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną, podniesienie jakości usług publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem poprawy stanu bezpieczeństwa publicznego, zwiększenie skuteczności działań związanych z zarządzaniem kryzysowym i prowadzeniem akcji ratowniczych, obniżenie kosztów świadczenia usług publicznych, zwiększenie stopnia wykorzystania technologii informatycznych w wykonywaniu zadań, podniesienie efektywności zarządzania zasobami informacyjnymi, podniesienie efektywności procesów decyzyjnych przeprowadzanych przez starostwo powiatowe poprzez skrócenie czasu realizacji procedur, usprawnienie obsługi mieszkańców powiatu, ułatwienie i usprawnienie komunikacji pomiędzy starostwem powiatowym a gminami powiatu, wykorzystanie przez gminy serwerów starostwa do prezentacji swoich informacji i danych przestrzennych, przyspieszenie procesów inwestycyjnych, realizowanych na terenie powiatu, zapewnienie właściwej gospodarki mieniem publicznym. Projekt realizowany był w ramach zadań statutowych wynikających z: ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 1998 nr 91 poz. 518), rozdział 2, artykuł 4, punkt 1: powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie pkt 9) geodezji, kartografii i katastru, 10) gospodarki nieruchomościami, 11) administracji architektoniczno-budowlanej, 13) ochrony środowiska i przyrody. Inwestorem jest Powiat, przy czym zadanie było realizowane przez Starostwo Powiatowe (wszystkie faktury wystawiane były na Starostwo Powiatowe). Właścicielem majątku powstałego w wyniku realizacji projektu jest Starostwo Powiatowe oraz partnerzy projektu (zestawy komputerowe które zostały przekazane gminom Powiatu w ramach realizacji projektu). Projekt był realizowany w partnerstwie z gminami Powiatu i gminom tym zostały przekazane zakupione w ramach projektu komputery.

Produkty powstałe w wyniku realizacji projektu nie są i nie będą w przyszłości w jakimkolwiek zakresie wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Wszystkie usługi świadczone drogą elektroniczną będą bezpłatne oraz nie mają związku z wykonywaniem czynności opodatkowanych. Na etapie tworzenia (wdrażania) systemu elektronicznej informacji przestrzennej Powiatu nie były i nie będą świadczone usługi za wynagrodzeniem. Wszystkie informacje i dane są i będą umieszczane bezpłatnie. Powstały w wyniku realizacji system nie jest i nie będzie w przyszłości w żadnym zakresie wykorzystywany do obsługi czynności o charakterze cywilnoprawnym.

W piśmie z dnia 31 maja 2013 r. uzupełniono wniosek o następujące informacje:

W dniu 22 maj 2009 r. została podpisana umowa intencyjna pomiędzy liderem projektu (Wnioskodawcą) a partnerami, a następnie wszystkie Gminy podjęły Uchwały w sprawie: współdziałania z Powiatem (Lider) w celu przygotowania i realizacji projektu. Równocześnie każda Gmina podpisała umowę z Powiatem dot. współpracy w sprawach projektu. W powyższych umowach zostały określone zadania, które będą realizowane przez Lidera (Powiat) i Partnera (Gminy Powiatu), i tak:

Do zadań Partnera należało:

 1. koordynowanie wraz Liderem, składanie oświadczeń woli oraz zaciągania zobowiązań w imieniu i na rzecz Partnera w zakresie realizacji postanowienia niniejszej Umowy.
 2. wyznaczenie koordynatora odpowiedzialnego za kontakt z Liderem i nadzór nad realizacją postanowień umowy w zakresie ich dotyczącym.
 3. współdziałanie z Liderem i dołożenie we własnym zakresie wszelkich starań w realizację zadań objętych przedmiotem umowy.
 4. terminowe wniesienie wkładu pieniężnego, pod rygorem naliczenia odsetek za zwłokę
 5. zapewnienie łącza internetowego o parametrach gwarantujących prawidłową realizację założeń Projektu.
 6. zachowanie trwałości Projektu przez okres pięciu lat od daty finansowego zakończenia realizacji projektu.
 7. dostarczenie dokumentów będących w posiadaniu Partnerów związanych z realizacją Projektu do siedziby Lidera w celu kontroli w zakresie prawidłowości realizacji projektu dokonywanej przez IZ RPO oraz inne podmioty uprawnione do jej przeprowadzenia na podstawie odrębnych przepisów.

Do zadań Lidera należało:

 1. zapewnienie obsługi merytorycznej i rachunkowo - księgowej Projektu, otwarcie oddzielnego rachunku bankowego, informację i promocję oraz zgodne z Umową z dnia 23 kwietnia 2010r. o dofinansowanie projektu wykorzystanie całości środków przeznaczonych na Projekt, ich rozliczenie i wykazanie osiągniętych efektów projektu,
 2. prowadzenie przetargów związanych z realizacją projektu, zawieranie umów z wykonawcami w zakresie realizacji projektu, prowadzenia rozliczeń z wykonawcami a także odbioru wszystkich prac od wykonawców,
 3. przestrzeganie procedur sprawozdawczości, monitoringu oraz opracowanie i przekazywanie raportów do Instytucji Zarządzającej RPO Województwa.
 4. ponoszenie odpowiedzialność za ewentualne nieprawidłowości powstałe w trakcie realizacji Projektu.

Wnioskodawca otrzymał od partnerów środki finansowe na realizację projektu pn. „...” z tytułu wkładu własnego. Wkład własny każdej z Gmin wynosił 20 427,30 zł, natomiast Powiatu wyniósł 41 805,69 zł.

Efekty projektu przekazywane były partnerom (tj. stanowiska komputerowe i urządzenia peryferyjne) nieodpłatnie na podstawie protokołów odbioru oraz PT - protokołu przekazania środka trwałego. Każdy z partnerów otrzymał taki sam zestaw produktów (przekazanie produktów partnerom projektu nastąpiło proporcjonalnie do zaangażowania finansowego w projekcie).

Powiat nie będzie otrzymywał wynagrodzenia za udostępnienie (serwerów Starostwa gminom do prezentacji swoich informacji i danych przestrzennych), to nie będzie generowało obrotów opodatkowanych VAT. Udostępnienie serwerów będzie nieodpłatne.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Wnioskodawca zwraca się z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją przedmiotowego projektu, po uwzględnieniu faktu przekazania przez Wnioskodawcę - lidera projektu części majątku powstałego w wyniku realizacji projektu partnerom projektu - gminom Powiatu.

Stanowisko Wnioskodawcy:

Zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy podatku od towarów i usług, zwalnia się od podatku czynności związane z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami, wykonywane w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność przez jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych, ponadto w myśl art. 15 ust 6 ustawy o VAT – nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

W związku z powyższym powiat jako jednostka samorządu terytorialnego korzysta ze zwolnienia w zakresie czynności związanych z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami. Wnioskodawca nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu. System powstały w wyniku realizacji projektu nie jest i nie będzie w przyszłości w żadnym zakresie wykorzystywany do obsługi czynności o charakterze cywilnoprawnym.

Mając na uwadze rozstrzygnięcie zawarte w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z 5 lutego 2014 r. sygn. akt III SA/Gl 1707/13 stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ww. ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług, z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust. 4.

Jak wynika z powyższego przepisu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wyłącznie podatnikom podatku od towarów i usług, w sytuacji gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Ponadto należy podkreślić, że ustawodawca przyznał podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy VAT opodatkowaniu tym podatkiem podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. W myśl art. 7 ust. 1 ustawy przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...). Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa na cele inne niż związane z prowadzonym przez niego przedsiębiorstwem, w szczególności: – przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, – wszelkie inne przekazanie towarów bez wynagrodzenia, w szczególności darowizny jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych czynności, w całości lub w części.

Natomiast stosownie do postanowień art. 8 ust. 1 ustawy VAT, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy, za odpłatne świadczenie usług uznaje się również:

 1. użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika, w tym w szczególności do celów osobistych podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu tych towarów;
 2. nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika.

Ponadto, zgodnie z art. 7 ust. 8 ustawy, w przypadku, gdy kilka podmiotów dokonuje dostawy tego samego towaru w ten sposób, że pierwszy z nich wydaje towar bezpośrednio ostatniemu w kolejności nabywcy, uznaje się, że dostawy towarów dokonał każdy z podmiotów biorących udział w tych czynnościach. Zgodnie zaś z art. 8 ust. 2a ustawy, w przypadku gdy podatnik działając w imieniu własnym, ale na rzecz osoby trzeciej, bierze udział w świadczeniu usług, przyjmuje się że sam otrzymał i wyświadczył te usługi.

Czynności te podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług pod warunkiem, że są wykonywane przez podatników tego podatku. Zatem, aby podmiot mógł skorzystać z prawa obniżenia podatku należnego o podatek naliczony związany z dokonanym nabyciem towarów i usług, w pierwszej kolejności winien spełnić przesłanki umożliwiające uznanie go dla tej czynności za podatnika podatku od towarów i usług, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – zgodnie z ust. 2 powołanego artykułu – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Jak stanowi natomiast art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 12 obowiązującego od dnia 6 kwietnia 2011r. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 247 ze zm.), zwalnia się od podatku czynności związane z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami, wykonywane w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność przez jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Z powołanych wyżej przepisów wynika tym samym, że jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny, tzn. są przez nie realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych. Będą to zatem wszystkie realizowane przez te jednostki czynności w sferze ich aktywności cywilnoprawnej, np. czynności sprzedaży, zamiany (nieruchomości i ruchomości), wynajmu, dzierżawy, itd., umów prawa cywilnego (nazwanych i nienazwanych). Bowiem tylko w tym zakresie ich czynności mają charakter działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT.

W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) powiat wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 4 ust. 1 ww. ustawy do zakresu działania powiatu należą zadania publiczne o charakterze ponadgminnym. W szczególności zadania własne obejmują sprawy z zakresu geodezji, kartografii i katastru, gospodarki nieruchomościami, administracji architektoniczno-budowlanej, ochrony środowiska i przyrody (art. 4 ust. 1 pkt 9, 10, 11 i 13 cyt. ustawy o samorządzie powiatowym).

W myśl art. 6 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym w celu wykonywania zadań powiat może tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi.

Organami powiatu są rada powiatu i zarząd powiatu (art. 8 ust. 2 ustawy o samorządzie). Zarząd powiatu jest organem wykonawczym powiatu (art. 26 ust. 1 ustawy o samorządzie). Zarząd wykonuje zadania powiatu przy pomocy starostwa powiatowego oraz jednostek organizacyjnych powiatu, w tym powiatowego urzędu pracy (art. 33 ustawy o samorządzie). Starosta organizuje pracę zarządu powiatu i starostwa powiatowego, kieruje bieżącymi sprawami powiatu oraz reprezentuje powiat na zewnątrz (art. 34 ust. 1 ustawy o samorządzie).

Mając te regulacje na względzie należy zauważyć, że samorządowe osoby prawne (powiaty) nie mają własnych struktur organizacyjnych, zaś nałożone na nie zadania wykonują za pośrednictwem jednostek organizacyjnych powiatu.

Jak wynika z powyższego, starostwo powiatowe nie jest jednostką organizacyjną w rozumieniu ww. art. 6 ustawy o samorządzie powiatowym. Jest wyłącznie zorganizowanym zespołem osób i środków służących do pomocy organowi administracyjnemu. Starostwo powiatowe jest jednostką pomocniczą służącą do wykonywania zadań powiatu oraz obsługi techniczno organizacyjnej powiatu. Biorąc pod uwagę nierozerwalne i niepodzielne powiązania podmiotowe powiatu i starostwa powiatowego, również na gruncie podatku od towarów i usług należy stwierdzić, iż nie występuje odrębna od podmiotowości powiatu podmiotowość starostwa powiatowego.

Z treści wniosku wynika, że Powiat zrealizował projekt pn. „...”. Przedmiotem projektu było stworzenie elektronicznej, kompleksowej informacji przestrzennej dla Powiatu, tworzącej zintegrowany system zarządzania wieloma informacjami i procesami związanymi z przestrzenią geograficzną. Projekt realizowany był w ramach zadań statutowych wynikających z ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym. Inwestorem jest Powiat, przy czym zadanie było realizowane przez Starostwo Powiatowe (wszystkie faktury wystawiane były na Starostwo Powiatowe). Właścicielem majątku powstałego w wyniku realizacji projektu jest Starostwo Powiatowe oraz partnerzy projektu (zestawy komputerowe które zostały przekazane gminom Powiatu w ramach realizacji projektu). Projekt był realizowany w partnerstwie z gminami. W dniu 22 maj 2009 r. została podpisana umowa intencyjna pomiędzy liderem projektu (Wnioskodawcą) a partnerami, a następnie wszystkie Gminy podjęły Uchwały w sprawie: współdziałania z Powiatem .(Lider) w celu przygotowania i realizacji projektu. Równocześnie każda Gmina podpisała umowę z Powiatem dot. współpracy w sprawach projektu. W powyższych umowach zostały określone zadania, które będą realizowane przez Lidera (Powiat) i Partnera (Gminy Powiatu). Wnioskodawca otrzymał od partnerów środki finansowe na realizację projektu pn. „...” z tytułu wkładu własnego. Wkład własny każdej z Gmin wynosił 20 427,30 zł, natomiast Powiatu wyniósł 41 805,69 zł. Efekty projektu przekazywane były partnerom (tj. stanowiska komputerowe i urządzenia peryferyjne) nieodpłatnie na podstawie protokołów odbioru oraz PT - protokołu przekazania środka trwałego. Każdy z partnerów otrzymał taki sam zestaw produktów (przekazanie produktów partnerom projektu nastąpiło proporcjonalnie do zaangażowania finansowego w projekcie). Produkty powstałe w wyniku realizacji projektu nie są i nie będą w przyszłości w jakimkolwiek zakresie wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Wszystkie usługi świadczone drogą elektroniczną będą bezpłatne oraz nie mają związku z wykonywaniem czynności opodatkowanych. Na etapie tworzenia (wdrażania) systemu elektronicznej informacji przestrzennej Powiatu nie były i nie będą świadczone usługi za wynagrodzeniem. Wszystkie informacje i dane są i będą umieszczane bezpłatnie. Powstały w wyniku realizacji system nie jest i nie będzie w przyszłości w żadnym zakresie wykorzystywany do obsługi czynności o charakterze cywilnoprawnym.

Nad wątpliwościami dotyczącymi możliwości odliczenia podatku VAT wynikającego z faktur dokumentujących zakupy związane z realizacją projektu, w części przypadającej na partnerów projektu pochylił się Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w pisemnych motywach wyroku wskazał, że: „W rozpoznawanej sprawie nie budzi wątpliwości, że realizowany przez stronę skarżącą projekt należy do zakresu zadań publicznych, co znajduje oparcie w przepisach ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. 1998 m 91 poz. 518), rozdział 2, art. 4, pkt 1, który wskazuje, że powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie pkt 9) geodezji, kartografii i katastru, 10) gospodarki nieruchomościami, 11) administracji architektoniczno-budowlanej, 13) ochrony środowiska i przyrody. (...) Kwalifikacji czynności wykonywanych przez Lidera projektu nie zmienia fakt, iż po jego zakończeniu system wraz z urządzeniami służącymi do jego eksploatacji zostanie przekazany nieodpłatnie poszczególnym gminom, które również nieodpłatnie będą go udostępniać mieszkańcom, a czynności te mieszczą się w pojęciu wykonywania zadań publicznych.

Sąd podkreślił, „że projekt był realizowany w oparciu o porozumienie administracyjne strony skarżącej i gmin powiatu, a następnie zatwierdzone stosownymi uchwałami poszczególnych rad gmin. Wobec powyższego należy stwierdzić, że porozumienie z jakim mamy do czynienia w niniejszej sprawie, nie jest umową zbliżoną do umowy o świadczenie usług ani umową zlecenia. Porozumienie to nie rodzi praw i obowiązków o charakterze cywilnym z uwagi na publicznoprawny charakter przedmiotu tego porozumienia w rozumieniu z art. 8 ust. 2a w zw. z art. 18 ust. 2 pkt 11 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. nr 142, poz. 1591 ze zm., Komentarz do art. 8 ustawy o samorządzie gminnym pod red. B.Dolnickiego, ABC 2010) oraz art. 4 ust. 5 ustawy o samorządzie powiatu. Stronami tegoż porozumienia były jednostki samorządu lokalnego, a jego źródłem były wyżej przywołane przepisy. (...).

Podsumowując uzasadnienie wyroku Sąd wskazał, że „w stanie faktycznym zawartym we wniosku strony skarżącej, dokonując oceny porozumienia zawartego pomiędzy Liderem a Partnerami należy przyjąć, że realizacja projektu nie miała charakteru, ani celu polegającego na prowadzeniu działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ustawy o VAT.

Należy zatem uznać, że Powiat realizując opisany we wniosku projekt polegający na utworzeniu elektronicznej, kompleksowej informacji przestrzennej, nie działał w charakterze podatnika VAT, a nabywanych towarów i usług niezbędnych do zrealizowania inwestycji celu publicznego, nie będzie wykorzystywał do działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT. W konsekwencji, Powiatowi, nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją projektu.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Z uwagi na indywidualny charakter interpretacji przepisów prawa podatkowego – niniejsza interpretacja skierowana jest wyłącznie do Wnioskodawcy i nie wywołuje skutków prawnych dla partnerów projektu bowiem każdą czynność, z którą mogą być związane skutki podatkowoprawne należy rozstrzygać indywidualnie.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz.U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.