IBPP3/4512-257/16/BJ | Interpretacja indywidualna

Brak prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub zwrotu podatku VAT w związku z realizacją projektu polegającego na przebudowie infrastruktury drogowej – część III
IBPP3/4512-257/16/BJinterpretacja indywidualna
 1. inwestycje
 2. jednostka budżetowa
 3. odliczenia
 4. powiat
 5. projekt
 6. przebudowa
 7. zwrot podatku
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. 2015, poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 26 stycznia 2016 r. (data wpływu 4 lutego 2016 r.), uzupełnionym pismem z 7 kwietnia 2016 r. (data wpływu 12 kwietnia 2016 r.) oraz pismem z 14 kwietnia 2016 r. (data wpływu 19 kwietnia 2016 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub zwrotu podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „...”część III – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 lutego 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub zwrotu podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „...”.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 7 kwietnia 2016 r. (data wpływu 12 kwietnia 2016 r.), oraz pismem z 14 kwietnia 2016 r. (data wpływu 19 kwietnia 2016 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie Organu z 30 marca 2016 r. znak: IBPP3/4512-76/16/BJ.

W przedmiotowym wniosku, uzupełnionym pismem z 7 kwietnia 2016 r., przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:
 1. Powiat jest czynnym podatnikiem VAT. Składa co miesiąc deklaracje od podatku od towarów i usług VAT-7. W dniu 29 stycznia 2016 r. Powiat w ramach operacji typu „...” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 złożył do Urzędu Marszałkowskiego Województwa – Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich trzy wnioski o przyznanie pomocy: Projekt pn. „...” : wniosek obejmuje przebudowę dróg powiatowych Nr XXR G. - gr. wojew. – K. – P. W. w km 5+000 - 5+557 i Nr XXXR L. G. – W. w km 0+470 - 1+685, 2+500 - 3+078. Celem operacji jest poprawa warunków życia i rozwoju gospodarczego mieszkańców powiatu, poprzez poprawę dostępności dróg powiatowych: nr 1XXXR G. - gr. wojew. – K. – P. W. o 16,85% oraz nr 1XXR L. G. – W. o 58,25%. W ramach projektu zostanie przebudowane 2,35 km ww. dróg. Termin realizacji projektu: do października 2017 r. Wartość projektu (całość koszty kwalifikowane) - 1.222.401,43 zł brutto Wartość dofinansowania (63,63%) - 777.814,00 zł.
 2. Projekt pn. „...”. wniosek obejmuje przebudowę dróg powiatowych Nr 1829R J. – J. - gr, wojew. – C. w km 6+000 - 7+930 i Nr 1850R J. – Ł. – Z. w km 5+350 - 6+850. Celem operacji jest poprawa warunków życia i rozwoju gospodarczego mieszkańców powiatu, poprzez poprawę dostępności dróg powiatowych: nr XR J. – J. - gr. wojew. – C. o 15,80% i nr 1850R J. – Ł. – Z. o 11,27%. W ramach projektu zostanie przebudowane 3,430 km ww. dróg. Termin realizacji projektu: do października 2018 r. Wartość projektu (całość koszty kwalifikowane) - 1 596 087,71 zł brutto Wartość dofinansowania (63,63%) - 1.015.590,00 zł.
 3. Projekt pn. „...”; wniosek obejmuje przebudowę drogi powiatowej Nr 18XXR Z. – W. D. – D. w km 1+630 - 4+349 Celem operacji jest poprawa warunków życia i rozwoju gospodarczego mieszkańców powiatu, poprzez poprawę dostępności drogi powiatowej nr XXXR Z. – W. D. – D. o 62,52 % W ramach projektu zostanie przebudowane 2,719 km ww. drogi. Termin realizacji projektu: do października 2018 r. Wartość projektu (całość koszty kwalifikowane) – 1.526.454,13 zł brutto. Wartość dofinansowania (63,63%) – 971.281,00 zł.

Na etapie przygotowania i wdrożenia projektu, koszty na ww. zadania będą pokrywane ze środków Powiatu. Powiat przystępując do realizacji wyżej opisanych projektów nie działa w charakterze podatnika VAT. Efekty powstałe w wyniku realizacji wyżej opisanych projektów będą wykorzystywane wyłącznie w ramach działalności publicznoprawnej z tytułu której Powiat nie działa jako podatnik.

Po zakończeniu projektów infrastruktura zostanie przekazana dokumentem OT-PT w zarząd Powiatowemu Zarządowi Dróg, który jest jednostką organizacyjną powiatu, działającą na zasadach jednostki budżetowej. PZD realizuje zadania powiatu wynikające z ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych w zakresie zarządzania drogami powiatowymi. Powiatowy Zarząd Dróg jest odrębnie od Powiatu zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym. Powiatowy Zarząd Dróg rozlicza podatek należny samodzielnie w odrębnie od Powiatu składanych deklaracjach VAT. Powiatowy Zarząd Dróg nie rozlicza podatku naliczonego.

Taka sytuacja będzie trwała do 31 grudnia 2016 r. Po tej dacie (w przypadku wejścia w życie zmiany przepisów o VAT) Powiatowy Zarząd Dróg przestanie być odrębnie zarejestrowanym podatnikiem. Jedynym podatnikiem będzie Powiat (dla wszystkich jednostek organizacyjnych Powiatu). Mienie powstałe w wyniku realizacji projektów nie będzie wykorzystywane do czynności opodatkowanych ani przez Powiatowy Zarząd Dróg ani przez Powiat.

Nadzór nad działalnością PZD sprawuje Zarząd Powiatu.

Wydatki związane z utrzymaniem i remontem dróg PZD pokrywa ze środków własnych wydzielonych z Budżetu Powiatu, który jako właściciel infrastruktury drogowej oraz instytucja prawnie zobowiązana do zarządu nad drogami powiatowymi ma obowiązek do finansowania niezbędnych prac na drogach i utrzymania ich w stanie niepogorszonym. Powiat realizuje swoje zadania własne w zakresie zarządzania i utrzymania dróg poprzez Powiatowy Zarząd Dróg.

Powiat jako beneficjent będzie na fakturach występować jako nabywca nabywanych na potrzeby realizacji projektu towarów i usług. Za korzystanie z dróg powiatowych nie są pobierane żadne opłaty.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania (ostatecznie przedstawione w piśmie z 7 kwietnia 2016 r.):

Czy Powiatowi będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub zwrotu tego podatku w związku z realizacją projektu pn. „...”...

Stanowisko Wnioskodawcy (ostatecznie przedstawione w piśmie z 7 kwietnia 2016 r.):

Powstała w wyniku realizacji projektu infrastruktura nie będzie wykorzystywana do sprzedaży objętej podatkiem VAT.

W związku z powyższym, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że Powiatowi nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub zwrotu tego podatku w związku z realizacją projektu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą. W myśl tego przepisu – w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Natomiast w myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy o VAT, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Na mocy art. 87 ust. 1 ww. ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy. Zasady dokonywania zwrotu różnicy podatku na rachunek bankowy podatnika określone zostały w art. 87 ustawy.

Jak wynika z powołanego wyżej art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wyłącznie podatnikom podatku od towarów i usług, w sytuacji gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Odliczyć zatem można w całości podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika. Wskazana zasada wyłącza tym samym możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku lub niepodlegających opodatkowaniu VAT.

Wyjaśnić należy, że przepisy art. 87 ustawy regulują sposób dokonania przez podatnika rozliczenia w sytuacji, gdy w danym okresie rozliczeniowym deklaruje on nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym. Przepisy te statuują możliwość otrzymania przez podatnika rzeczywistego zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym. Warunkiem, który musi spełnić podatnik, by domagać się zwrotu, jest powstanie w okresie rozliczeniowym różnicy pomiędzy kwotą podatku naliczonego a kwotą podatku należnego. Wynika to z generalnej zasady określonej w przywołanym powyżej art. 87 ust. 1 ustawy.

Należy również zauważyć, że w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów i usług (Dz.U. z 2013 r., poz. 1656), przewidziano przypadki, w których kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług finansowanych ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu. Przepisy powołanego rozporządzenia określają katalog środków, które stanowią ww. środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej (§ 8 ust. 3 i 4). Uzyskanie pomocy finansowej pochodzącej ze źródeł, o których mowa w tych przepisach daje prawo do ubiegania się o zwrot podatku w oparciu o przepisy zawarte w rozdziale 4 tego rozporządzenia.

Podatnikami – zgodnie z zapisem art. 15 ust. 1 ustawy – są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza, obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy – nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Oznacza to, że organ będzie uznany za podatnika podatku od towarów i usług w dwóch przypadkach, tj. gdy wykonuje czynności inne niż te, które mieszczą się w ramach jego zadań oraz, gdy wykonuje czynności mieszczące się w ramach jego zadań, ale czyni to na podstawie umów cywilnoprawnych.

Powiat, w rozumieniu ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1445 ze zm.), jest jednostką samorządu terytorialnego. Posiada osobowość prawną i wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ww. ustawy, powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym.

Należy zauważyć, że zarówno ustawa o podatku od towarów i usług, jak również przepisy wykonawcze do niej nie definiują terminu „jednostka budżetowa”, wobec czego należy posiłkować się definicją legalną zawartą w ustawie z dnia 27 sierpnia 2007 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885, ze zm.).

Jednostkami budżetowymi są jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych nieposiadające osobowości prawnej, które pokrywają swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadzają na rachunek odpowiednio dochodów budżetu państwa albo budżetu jednostki samorządu terytorialnego (art. 11 ust. 1 tej ustawy).

Stosownie do brzmienia ust. 3 powyższego artykułu, podstawą gospodarki finansowej jednostki budżetowej jest plan dochodów i wydatków, zwany dalej „planem finansowym jednostki budżetowej”.

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, jednostki budżetowe, z zastrzeżeniem odrębnych ustaw, tworzą, łączą i likwidują organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego – gminne, powiatowe lub wojewódzkie jednostki budżetowe.

W myśl ust. 2 powyższego artykułu, tworząc jednostkę budżetową, organ, o którym mowa w ust. 1, nadaje jej statut, chyba że odrębne ustawy stanowią inaczej, oraz określa mienie przekazywane tej jednostce w zarząd.

Jak wskazano powyżej, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez podatnika podatku VAT do wykonywania czynności opodatkowanych.

Należy zauważyć, że formułując w art. 86 ust. 1 ustawy warunek związku ze sprzedażą opodatkowaną, ustawodawca nie uzależnia prawa do odliczenia od związku zakupu z obecnie wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Wystarczającym jest, że z okoliczności towarzyszących nabyciu towarów lub usług przy uwzględnieniu rodzaju prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej wynika, że zakupy te dokonane są w celu ich wykorzystania w ramach jego działalności opodatkowanej.

W tym miejscu należy przytoczyć przepis art. 1 ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 460), zgodnie z którym drogą publiczną jest droga zaliczona na podstawie niniejszej ustawy do jednej z kategorii dróg, z której może korzystać każdy, zgodnie z jej przeznaczeniem, z ograniczeniami i wyjątkami określonymi w tej ustawie lub innych przepisach szczególnych.

Stosownie do art. 6 a ust. 1 o drogach publicznych, do dróg powiatowych zalicza się drogi inne niż określone w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 1, stanowiące połączenia miast będących siedzibami powiatów z siedzibami gmin i siedzib gmin między sobą.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy o drogach publicznych, organ administracji rządowej lub jednostki samorządu terytorialnego, do którego właściwości należą sprawy z zakresu planowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg, jest zarządcą drogi.

W myśl ust. 2 ww. art. 19, zarządcami dróg, z zastrzeżeniem ust. 3, 5 i 8, są dla dróg:

 1. krajowych – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad;
 2. wojewódzkich – zarząd województwa;
 3. powiatowych – zarząd powiatu;
 4. gminnych – wójt (burmistrz, prezydent miasta).

W rozpatrywanej sprawie Powiat jest czynnym podatnikiem VAT i realizuje projekt pn. „ – część III”. Celem operacji jest poprawa warunków życia i rozwoju gospodarczego mieszkańców Powiatu, przez poprawę dostępności drogi powiatowej nr 1XXXR o 62,52 %. W ramach projektu zostanie przebudowane 2,719 km ww. drogi. Po zakończeniu projektu infrastruktura zostanie przekazana dokumentem OT-PT w zarząd Powiatowemu Zarządowi Dróg, który jest jednostką organizacyjną Powiatu, działającą na zasadach jednostki budżetowej. Powiat realizuje swoje zadania własne w zakresie zarządzania i utrzymania dróg poprzez Powiatowy Zarząd Dróg. Powiat jako beneficjent będzie na fakturach występować jako nabywca nabywanych na potrzeby realizacji projektu towarów i usług. Za korzystanie z dróg powiatowych nie są pobierane żadne opłaty.

W tym miejscu zauważyć trzeba, że w dniu 29 września 2015 r. zapadł wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-276/14, zgodnie z którym gminna jednostka organizacyjna, której działalność nie spełnia kryterium samodzielności w rozumieniu art. 9 ust. 1 dyrektywy 2006/112/WE, nie może być uznana za podatnika podatku od wartości dodanej odrębnie od gminy, w której skład jednostka ta wchodzi.

Jak wynika z wyroku TSUE w sprawie C-276/14 samorządowe jednostki budżetowe nie posiadają odrębności podatkowej na gruncie przepisów o VAT, zatem wszelkie czynności przez nie dokonywane powinny być rozliczane przez jednostkę samorządu terytorialnego, która je utworzyła.

W związku z ww. wyrokiem nr C-276/14, w dniach 29 września 2015 r. oraz 16 grudnia 2015 r. Ministerstwo Finansów wydało Komunikaty, w których stwierdzono, że mając na uwadze rozstrzygnięcie TSUE zakłada się obowiązkowe „scentralizowanie” w samorządach rozliczeń w zakresie podatku VAT. Jednocześnie stosowany obecny model rozliczeń do momentu obowiązkowego scentralizowania, nie będzie kwestionowany.

Z okoliczności dotyczących sprawy wynika, że Wnioskodawca oraz Powiatowy Zarząd Dróg stosują dotychczasowy model rozliczeń. Jak wskazał Wnioskodawca, Powiatowy Zarząd Dróg jest odrębnie od Powiatu zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym i rozlicza podatek należny samodzielnie w odrębnie od Powiatu składanych deklaracjach VAT. Powiatowy Zarząd Dróg nie rozlicza podatku naliczonego.

Mając na uwadze powołane powyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Jak wskazał Wnioskodawca efekty powstałe w wyniku realizacji wyżej opisanego projektu będą wykorzystywane wyłącznie w ramach działalności publicznoprawnej z tytułu której Powiat nie działa jako podatnik. Mienie powstałe w wyniku realizacji projektu nie będzie wykorzystywane do czynności opodatkowanych ani przez Powiatowy Zarząd Dróg ani przez Powiat.

Podsumowując, Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub zwrotu podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „– część III”. Tym samym nie ma możliwości otrzymania zwrotu podatku VAT na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy.

Wnioskodawca nie ma również możliwości uzyskania zwrotu podatku naliczonego na zasadach określonych w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r., gdyż środki wskazane we wniosku, nie są środkami, o których mowa w zawartych tam regulacjach.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

W zakresie braku prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub zwrotu podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „ - część I” i projektu pn. „ - część II” zostaną wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z dnia 14 marca 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.