IBPP3/4512-209/16/MN | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
- Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „... ”;
- Opodatkowanie podatkiem VAT wpłat z tytułu wkładu własnego wniesionego przez uczestników w realizację projektu;
- Brak opodatkowania podatkiem VAT wpłat z tytułu wkładu Gminy wniesionego w realizację projektu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego z dnia 22 kwietnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 21 marca 2016 r. (data wpływu 29 marca 2016 r.), uzupełnionym pismem z 11 maja 2016 r. (data wpływu 17 maja 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

  • prawa do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „xxx” (w tym kosztów dokumentacji projektowo-kosztorysowej, nadzoru inwestorskiego, promocji i innych z tym związanych z realizacją tego projektu);
  • opodatkowania podatkiem VAT wpłat z tytułu wkładu własnego wniesionego przez uczestników w realizację projektu;
  • braku opodatkowania podatkiem VAT wpłat z tytułu wkładu Gminy wniesionego w realizację projektu

-jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 marca 2016 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „xxx” (w tym kosztów dokumentacji projektowo-kosztorysowej, nadzoru inwestorskiego, promocji i innych z tym związanych z realizacją tego projektu), opodatkowania podatkiem VAT wpłat z tytułu wkładu własnego wniesionego przez uczestników w realizację projektu oraz opodatkowania podatkiem VAT wpłat z tytułu wkładu Gminy wniesionego w realizację projektu. Wniosek został uzupełniony pismem z 11 maja 2016 r. (data wpływu 17 maja 2016 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie Organu z 6 maja 2016 r. znak: IBPP3/4512-209/16/MN.

W przedmiotowym wniosku, uzupełnionym pismem z 11 maja 2016 r., przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Gmina (Wnioskodawca) jako czynny podatnik podatku od towarów i usług VAT zamierza realizować projekt pn. „xxx”, w ramach Regionalnego Program Operacyjnego Województwa na lata 2014–2020, poddziałanie 4.1.2 Odnawialne źródła energii – RIT Subregionu Północnego. Umowa o dofinansowanie przedmiotowego projektu zostanie zawarta pomiędzy Gminą a Samorządem Województwa. Projekt realizowany będzie w formule „zaprojektuj i wybuduj” i będzie polegał na montażu 500 kpl. instalacji solarnych (kolektorów słonecznych) dla odbiorców indywidualnych w Gminie – na potrzeby ciepłej wody użytkowej w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. Zakres projektu obejmuje koszty związane z: opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wykonanie robót budowlano-instalacyjnych. W ramach projektu zapewniony zostanie nadzór inwestorski oraz promocja projektu. Celem głównym projektu jest: poprawa efektywności energetycznej budynków i wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych w Gminie w wyniku zakupu i montażu kolektorów słonecznych w budynkach mieszkalnych na potrzeby ciepłej wody użytkowej, a w konsekwencji zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery i zanieczyszczenia powietrza. Łączna moc zainstalowana dla instalacji do wytwarzania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych dot. energii słonecznej nie przekracza 2 MWe/MWht (dla 500 instalacji). Właścicielem instalacji solarnych będzie Gmina i pozostaną one jej własnością przez okres 5 lat (okres trwałości projektu) od daty zakończenia projektu po zamontowaniu ich na budynkach osób prywatnych. Właściciele budynków wyrazili zgodę na zamontowanie zestawów solarnych na nieruchomościach co zostanie sformalizowane w umowie, z właścicielami budynków, zawierającej zapisy dotyczące nieodpłatnego użyczenia części nieruchomości niezbędnej do zainstalowania zestawu instalacji solarnej. Gmina będzie podpisywała umowy z właścicielami budynków określające obowiązki stron w zakresie realizacji projektu. Po upływie okresu trwałości projektu (5 lat) kompletny zestaw solarny zamontowany na nieruchomości przejdzie na własność właściciela nieruchomości. Forma w jakiej nastąpi nieodpłatne przeniesienie prawa własności, zostanie uregulowana odrębną umową. Mieszkańcy biorący udział w projekcie zostaną zobowiązani do właściwej eksploatacji zainstalowanych urządzeń. Gmina zabezpieczy realizację celu projektu tj. wyłoni dostawcę i wykonawcę montażu instalacji zestawu kolektora słonecznego, będzie sprawować nadzór inwestycyjny nad przebiegiem prac, dokona odbioru końcowego i rozliczy projekt finansowo. Zakres prac zleconych przez Gminę, wykonawcy robót budowlano-instalacyjnych, obejmie swoim zakresem wykonanie budowy instalacji solarnych wspomagających przygotowywanie ciepłej wody użytkowej w indywidualnych gospodarstwach domowych, szczegółowe parametry instalacji zostaną określone indywidualnie dla każdego budynku.

Zestawy kolektorów słonecznych zostaną zainstalowane na dachach budynków lub ewentualnie na innej nasłonecznionej części nieruchomości oraz na gruncie, zgodnie z poniższym:

zestaw typu A – na budynku – 166 zestawów,

zestaw typu A – na gruncie – 14 zestawów,

zestaw typu B – na budynku – 240 zestawów,

zestaw typu B – na gruncie – 10 zestawów,

zestaw typu C – na budynku – 65 zestawów,

zestaw typu C – na gruncie – 5 zestawów.

Ani kolektory, ani energia wygenerowana za ich pomocą nie będą wykorzystywane do celów działalności gospodarczej. Projekt będzie finansowany przez Gminę ze środków własnych (2,6%), przez właścicieli nieruchomości na których zostaną zainstalowane zestawy solarne (12,4%) i ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – dofinansowanie będzie wynosić do 85% kosztów kwalifikowanych. Ostateczne przeliczenie wartości wkładu właścicieli nieruchomości zostanie określone po rozstrzygnięciu przetargu i doborze zestawu kolektora słonecznego. Właściciel nieruchomości zobowiązany zostanie do wpłaty wyliczonej kwoty wkładu własnego na wskazany rachunek bankowy Gminy. W przypadku braku wpłaty wkładu własnego właściciela nieruchomości, zostanie on skreślony z listy uczestników a na jego miejsce zostanie powołany uczestnik z listy rezerwowej. Reasumując następstwem przystąpienia do realizacji zadania będzie bezpośredni związek pomiędzy dokonaną wpłatą a indywidualnym świadczeniem na rzecz uczestnika projektu.

W piśmie z 11 maja 2016 r. Wnioskodawca uzupełnił wniosek o następujące informacje:

Gmina będzie zawierała z mieszkańcami umowy cywilnoprawne regulujące wzajemne zobowiązania pomiędzy stronami. Mieszkańcy wyrażą m.in. zgodę na montaż zestawu na potrzeby ciepłej wody użytkowej poprzez nieodpłatne użyczenie części nieruchomości, na rzecz Gminy, niezbędnej do zainstalowania zestawu. Właścicielem zamontowanego zestawu solarnego będzie Gmina przez okres 5 lat od daty zakończenia realizacji projektu.

Świadczenie dokonane na rzecz mieszkańców będzie miało charakter kompleksowy tzn. Gmina dostarczy oraz zapewni montaż urządzeń. W związku z powyższym będzie miało ono charakter świadczenia usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o VAT.

Zapłata za usługę montażu kolektorów słonecznych, jaką wniesie mieszkaniec, będzie pomniejszona o wartość dofinansowania ze środków własnych Gminy.

Mieszkaniec nie otrzymuje bezpośrednio dofinansowania. Gmina pomniejsza mieszkańcom koszt montażu zestawu kolektorów słonecznych o otrzymane dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i ewentualny wkład własny Gminy w realizację projektu. Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wpływają na wyodrębniony rachunek Gminy założony w celu realizacji projektu. Gmina reguluje zobowiązania wobec wykonawców w całości ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i własnych. Mieszkańcy obciążani będą fakturą tylko do wysokości wkładu własnego.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania (przestawione w piśmie z 11 maja 2016 r.):
  1. Czy Gmina ma prawo odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją przedmiotowego projektu oraz czy od kosztów związanych z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej, nadzoru inwestorskiego, promocji projektu i innych wydatków związanych z realizacją projektu Gmina ma prawo do odliczenia podatku naliczonego...
  2. Czy od wkładu własnego wniesionego przez Uczestników projektu Gmina ma obowiązek odprowadzić należny podatek od towarów i usług (VAT-7)...
  3. Czy od wkładu Gminy wniesionego w realizację projektu należy odprowadzić podatek od towarów i usług (VAT-7)...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Zdaniem Wnioskodawcy Gmina:

Ad. 1 ma prawo do odliczenia podatku naliczonego, ponieważ dokonane zakupy będą miały związek z czynnościami opodatkowanymi.

Ad. 2 ma obowiązek odprowadzić podatek VAT należny z tytułu wkładu wniesionego przez uczestników (właścicieli nieruchomości).

Ad. 3 nie ma obowiązku odprowadzić podatku VAT należnego z tytułu wkładu wniesionego przez Gminę.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, ze zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 – w myśl art. 7 ust.1 ww. ustawy – rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Towarami są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii, o czym stanowi art. 2 pkt 6 ww. ustawy.

Świadczeniem usług, w myśl art. 8 ust. 1 ustawy, jest każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Zgodnie z art. 8 ust. 2a ustawy, w przypadku gdy podatnik, działając we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej, bierze udział w świadczeniu usług, przyjmuje się, że ten podatnik sam otrzymał i wyświadczył te usługi.

Pod pojęciem usługi (świadczenia) należy rozumieć każde zachowanie, na które składać się może zarówno działanie (uczynienie, wykonanie czegoś na rzecz innej osoby), jak i zaniechanie (nieczynienie bądź też tolerowanie). Przy ocenie charakteru świadczenia jako usługi należy mieć na względzie, że ustawa zalicza do grona usług każde świadczenie, które nie jest dostawą w myśl art. 7 ustawy. Zauważyć również należy, iż usługą będzie tylko takie świadczenie, w przypadku którego istnieje bezpośredni konsument, odbiorca świadczenia odnoszący korzyść o charakterze majątkowym.

W związku z powyższym czynność podlega opodatkowaniu jedynie wówczas, gdy wykonywana jest w ramach umowy zobowiązaniowej, a jedna ze stron transakcji może zostać uznana za bezpośredniego beneficjenta tej czynności. Przy czym związek pomiędzy otrzymywaną płatnością a świadczeniem na rzecz dokonującego płatności musi mieć charakter bezpośredni i na tyle wyraźny, aby można powiedzieć, że płatność następuje w zamian za to świadczenie.

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – mocą art. 15 ust. 2 cyt. ustawy – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Stosownie do art. 15 ust. 6 ustawy o VAT, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Z powołanych wyżej przepisów wynika, że jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny. Będą to zatem wszystkie realizowane przez te jednostki (urzędy) czynności w sferze ich aktywności cywilnoprawnej, np. czynności sprzedaży, zamiany (nieruchomości i ruchomości), wynajmu, dzierżawy, itd., umów prawa cywilnego (nazwanych i nienazwanych).

Z całości unormowań zawartych w ustawie o samorządzie gminnym, w tym zwłaszcza z art. 2 ust. 1 („Gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność”), art. 6 ust. 1 („Do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów”) oraz art. 9 ust. 2 („Gmina oraz inna gminna osoba prawna może prowadzić działalność gospodarczą wykraczającą poza zadania o charakterze użyteczności publicznej wyłącznie w przypadkach określonych w odrębnej ustawie”) trzeba wyprowadzić wniosek, że w działalności gminy należy wyróżnić wykonywanie działań publicznych i wykraczającą poza te działania działalność gospodarczą. O publicznym charakterze działania gminy przesądza to, że wykonywanie zadań publicznych odbywa się na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących i że przez te działania zaspokajane są zbiorowe potrzeby wspólnoty samorządowej.

Odnosząc się do pytania oznaczonego we wniosku nr 2, w pierwszej kolejności należy wskazać, że opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega konkretna czynność (dostawa towaru lub usługa), a nie zapłata. Wyjątkiem jest otrzymanie zaliczki na poczet przyszłej dostawy towarów czy świadczenia usług.

W przedmiotowej sprawie czynnością jakiej Gmina dokona na rzecz mieszkańca, biorącego udział w projekcie, będzie montaż instalacji solarnych w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy, na poczet wykonania których Gmina pobiera od mieszkańców określoną w umowie wpłatę.

Wykonanie przez Gminę usługi nastąpi po upływie okresu trwałości, tj. 5 lat od daty jego zakończenia. Wykonanie tej usługi nastąpi wraz z przekazaniem instalacji kolektorów na własność mieszkańców, na budynkach lub gruntach na których zostaną wykonane. Do zagadnienia opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności wykonywanych na rzecz mieszkańców przez Gminę w ramach projektu trzeba odnieść się w sposób całościowy. Działania Wnioskodawcy wykonywane po 5 latach nie stanowią odrębnej czynności. Oznacza to, że kwoty uiszczane przez mieszkańców na poczet wykonania przez Gminę usługi montażu kolektorów słonecznych stanowią zaliczki, w związku z otrzymaniem których po stronie Gminy powstaje obowiązek podatkowy.

W konsekwencji dokonywane przez mieszkańców wpłaty z tytułu uczestnictwa w projekcie dotyczyć będą świadczenia usługi montażu kolektorów słonecznych wykonywanej w budynkach mieszkalnych.

Oznacza to, że świadczenia, co do których zobowiązała się Gmina w ramach podpisanych z mieszkańcami umów stanowić będą odpłatne świadczenie usług, które zgodnie z przywołanym na wstępie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W tym kontekście też wpłaty, które będą dokonywane przez mieszkańców jako konieczny i niezbędny warunek uczestnictwa w projekcie pozostają w bezpośrednim związku z ww. świadczeniem usług realizowanym na rzecz tych właśnie mieszkańców. Nie można uznać, że wpłaty wnoszone przez osoby fizyczne (mieszkańców) deklarujących uczestnictwo w projekcie pozostają „w oderwaniu” od czynności, które zostaną wykonane przez Wnioskodawcę – zachodzi bowiem związek pomiędzy dokonywanymi wpłatami a obowiązaniem się Wnioskodawcy do wykonania określonych czynności. Należy zauważyć, że we wskazanej sytuacji istnieje bezpośredni związek pomiędzy dokonaną wpłatą, a indywidualizowanym świadczeniem na rzecz uczestnika projektu, które ma zostać wykonane przez Gminę.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 2 jest prawidłowe.

Odnosząc się do opodatkowania wkładu Gminy w realizację projektu wskazać należy, że zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy, podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2–5, art. 30a–30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

Podstawę opodatkowania podatkiem VAT stanowią więc kwoty, które usługodawca lub dostawca otrzymał lub ma otrzymać.

Ponadto zgodnie z cytowanym na wstępie art. z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług. Przekazanie przez Gminę środków finansowych na konto wykonawcy, jako wkładu własnego Gminy w realizację projektu nie wypełnia dyspozycji ww. art. 5 ustawy o podatku VAT. Nie dochodzi bowiem w tej sytuacji po stronie Gminy do odpłatnej dostawy towaru lub odpłatnego świadczenia usługi. Zatem z tytułu wniesienia wkładu własnego Gmina nie ma obowiązku odprowadzania podatku należnego.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 3 jest prawidłowe.

Odnośnie kwestii dotyczącej prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „xxx” (w tym koszty dokumentacji projektowo-kosztorysowej, nadzoru inwestorskiego, promocji i innych z tym związanych z realizacją tego projektu) wskazać należy, że stosownie do treści art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Podkreślić należy, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Z powołanych regulacji wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Konfrontując przedstawiony opis sprawy z obowiązującymi w tym zakresie przepisy prawa stwierdzić należy, że odnośnie możliwości odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „xxx”, spełnione są przesłanki, o których mowa w art. 86 ust. 1 ustawy, warunkujące prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony. Jak wynika z okoliczności sprawy – czynności wykonywane przez Gminę w ramach projektu, za które dokonywane są indywidualne wpłaty mieszkańców, są czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT.

Tym samym Gmina będzie miała prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją przedmiotowego projektu. Prawo to będzie przysługiwało pod warunkiem niezaistnienia przesłanek negatywnych, o których mowa w art. 88 ustawy o VAT.

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 1 jest prawidłowe.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy w zakresie:

  • prawa do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „xxx” (w tym kosztów dokumentacji projektowo-kosztorysowej, nadzoru inwestorskiego, promocji i innych z tym związanych z realizacją tego projektu);
  • opodatkowania podatkiem VAT wpłat z tytułu wkładu własnego wniesionego przez uczestników w realizację projektu;
  • braku opodatkowania podatkiem VAT wpłat z tytułu wkładu Gminy wniesionego w realizację projektu

-jest prawidłowe.

Nadmienia się, że w pozostałym zakresie objętym wnioskiem wydane zostanie odrębne rozstrzygnięcie.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zaznaczenia wymaga, że interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.