IBPP3/4512-180/16/BJ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją wymienionych projektów: EFRR i EFS

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. 2015, poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 8 marca 2016 r. (data wpływu 14 marca 2016 r.), uzupełnionym pismem, które wpłynęło 20 kwietnia 2016 r. oraz pismem, które wpłynęło 19 maja 2016 r., o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją wymienionych projektów: EFRR i EFS – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 marca 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją wymienionych projektów: EFRR i EFS.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem, które wpłynęło 20 kwietnia 2016 r., będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 12 kwietnia 2016 r. znak: IBPP3/4512-180/16/BJ oraz pismem, które wpłynęło 19 maja 2016 r., będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 10 maja 2016 r.

W przedmiotowym wniosku, uzupełnionym pismem z 19 kwietnia 2016 r., przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Urząd Miasta przystępuje do realizacji projektów w ramach „Zintegrowanych Inwestycji Regionalnych” współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego – perspektywy 2014–2020 i budżetu miasta K. Obecnie trwają przygotowania do złożenia wniosków, a następnie – w przypadku EFRR – ogłoszenia przetargów z klauzulą podpisania umowy z oferentem przedstawiającym najkorzystniejszą ofertę i przystąpieniu do realizacji – po otrzymaniu dofinansowania. Zakończenie rzeczowe i finansowe realizacji projektu z EFRR planowane jest do końca 2016 r. Projekt polega na doposażeniu pracowni zawodowych dla zawodów nauczanych w tut. szkole, przeprowadzenia kursów, szkoleń i staży, a tym samym zwiększenie możliwości edukacyjnych w zawodach, przygotowanie do zdania egzaminów kwalifikacyjnych i poszerzenia możliwości zatrudnienia, oraz lepsze dostosowanie do potrzeb rynku i oczekiwań pracodawców.

Zakończenie realizacji projektu z EFS planowane jest w 2018 r.

 1. Szkoła jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT. Od dnia 1 marca 2015 na podstawie zgłoszenia VAT-R podatnik korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 lub 9 ustawy.
 2. Towary i usługi nabywane w związku z przedmiotowym projektem, nie będą wyłącznie związane z wykonywaniem przez Wnioskodawcę usług w zakresie edukacji.
 3. Faktury w wymienionych projektach wystawiane będą na Wnioskodawcę.
 4. Towary i usługi nabywane w związku z projektem dotyczą:
  • remontu pomieszczeń i pracowni
  • zakupu mebli
  • zakupu urządzeń
  • zakupu pomocy dydaktycznych.

Szkoła prowadzi wynajem i dzierżawę sal na terenie szkoły firmom zewnętrznym obciążanym fakturami zwolnionymi od podatku VAT. Wpływy z ww. przekazywane są na konto dochodów własnych szkoły. Urząd Miasta przygotowując wniosek o płatność częściową wystąpił z pisemną prośbą do szkoły o uzyskanie interpretacji indywidualnej, z której wynikałoby, że stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Wnioskodawca jest samorządową jednostką budżetową. Gmina uwzględnia w swoich rozliczeniach w zakresie VAT fakt odrębności Szkoły i nie wykazuje w deklaracji VAT–7 obrotów Szkoły. Od 1 marca 2015 r. na podstawie zgłoszenia VAT-R podatnik korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 lub 9 ustawy (w załączeniu kserokopia potwierdzonego przez Urząd Skarbowy zgłoszenia VAT-R). Wnioskodawca nie składa deklaracji VAT–7, w których rozlicza podatek naliczony i należny z tytułu własnych zakupów i obrotów.

Doprecyzowanie na czym polega realizacja projektu EFRR: tytuł projektu: ...; Wnioskodawca – lider projektu K. – miasto na prawach powiatu; oś priorytetowa: XII. Infrastruktura edukacyjna, dla działania: 12.2. Infrastruktura kształcenia zawodowego dla działania: 12.2.1 Infrastruktura kształcenia zawodowego – ZIT. Przedmiotem projektu jest remont i wyposażenie pracowni do praktycznej nauki zawodu fototechnika w T. nr X w Z. S. T. i O., w tym w szczególności studia i ciemni fotograficznych, pracowni obróbki obrazu oraz pracowni komputerowych technik multimedialnych. Zakres objętych projektem prac budowlanych i zakupu wyposażenia pracowni jest związany z projektem planowanym do realizacji przez ZSTiO nr X w ramach poddziałania 11.2.1 w ramach RPO pn. „..”. Celem projektu jest zwiększenie kompetencji zawodowych uczniów kształcących się w zawodzie fototechnika w Technikum nr X, tak by bardziej odpowiadały na potrzeby lokalnego rynku pracy, ułatwiały uczniom znalezienie miejsca pracy oraz by pracodawcom umożliwić zatrudnienie dobrze wykształconego pracownika. Okres rzeczowej realizacji projektu: lipiec – grudzień 2016 r. Zakupy dokonywane w ramach realizacji projektu: faktury za roboty remontowo – instalacyjne oraz wyposażenie dla każdej z pracowni ZSTiO nr X.

Doprecyzowanie na czym polega realizacja projektu EFS: tytuł projektu: ...; Wnioskodawca – lider projektu K. – miasto na prawach powiatu; oś priorytetowa: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, dla działania: 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów; dla poddziałania: 11.2.1 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT Opis projektu. Poprawa zdolności do zatrudnienia wśród 30 uczennic i uczniów Zespołu Szkół T. i O. nr X (Technikum nr Y) kształcących w zawodzie fototechnik poprzez zwiększenie efektywności i atrakcyjności kształcenia zawodowego w zawodzie fototechnik w okresie od września 2016 r. do sierpnia 2018 r. poprzez: – organizację staży zawodowych u pracodawcy dla 15 osób (12K, 3M), - doposażenie pracowni do praktycznej nauki zawodu w T. nr Y, tak aby odzwierciedlały naturalne warunki pracy, – przeprowadzenie dla 30 uczennic i uczniów (26K, 4M) wysokiej jakości specjalistycznych zajęć zawodowych mających na celu zdobywanie dodatkowych umiejętności zawodowych i podnoszących kwalifikacje, – realizację dwóch wizyt studyjnych u pracodawców, – realizację zajęć z doradztwa edukacyjno-zawodowego 30 uczennic i uczniów (26K, 4M). Zakupy dokonywane w ramach realizacji projektu – w załączeniu kserokopia.

W fakturach dokumentujących zakupy dokonane w ramach realizacji EFRR jako nabywca będzie wskazany Wnioskodawca (projekt powinien zakończyć się w grudniu 2016 r.).

W fakturach dokumentujących zakupy dokonane w ramach realizacji EFS jako nabywca będzie wskazany Wnioskodawca (do końca grudnia 2016 r.). Od 1 stycznia 2017 r. w związku z planowaną „centralizacją” rozliczeń w samorządach jako nabywca będzie wykazany Urząd Miasta.

Po konsultacji z koordynatorami projektów EFRR i EFS Wnioskodawca wskazuje, że towary i usługi nabywane w związku z przedmiotowymi projektami będą wyłącznie związane z wykonywaniem przez Wnioskodawcę usług w zakresie edukacji.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy szkole przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikających z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją wymienionych projektów...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Wnioskodawca stoi na stanowisku, że w świetle art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, przysługuje mu prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikających z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją wymienionych projektów.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą. W myśl tego przepisu – w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy o VAT, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Podatnikami – zgodnie z zapisem art. 15 ust. 1 ustawy – są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Pod pojęciem działalności gospodarczej na podstawie art. 15 ust. 2, należy rozumieć wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, m.in. tego, że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz nie zaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Jedno z takich ograniczeń zostało wskazane w art. 88 ust. 4 ustawy o VAT, zgodnie z którym obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Jak wynika z powyższych unormowań prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje podatnikom podatku od towarów i usług, w sytuacji gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Reasumując aby podatnik mógł obniżyć kwotę podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z dokonanych nabyć, nabycia te muszą w sposób bezsporny być związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych implikujących po stronie podatnika podatek należny.

Należy w tym miejscu zauważyć, że zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150.000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

Zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy, podatnicy, o których mowa w ust. 1 i 9, mogą zrezygnować ze zwolnienia określonego w ust. 1 i 9 pod warunkiem pisemnego zawiadomienia o tym zamiarze naczelnika urzędu skarbowego przed początkiem miesiąca, w którym rezygnują ze zwolnienia, a w przypadku podatników rozpoczynających w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności określonych w art. 5, którzy chcą zrezygnować ze zwolnienia od pierwszej wykonanej czynności – przed dniem wykonania tej czynności.

Z powyższych przepisów wynika, że ustawodawca przyznał podatnikowi prawo do alternatywnego wyboru, zarejestrowania się jako podatnik VAT czynny, bądź pozostania podatnikiem VAT zwolnionym. Powyższy wybór jest dobrowolną decyzją podatnika, u którego wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła określonego ustawowo limitu kwoty.

Stosownie do art. 96 ust. 3 podmioty wymienione w art. 15, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 lub wykonujące wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, mogą złożyć zgłoszenie rejestracyjne.

Zaznaczenia wymaga, iż zgodnie z art. 96 ust. 4 ustawy o VAT naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podatnika jako „podatnika VAT czynnego”, a w przypadku podatników, o których mowa w ust. 3 - jako „podatnika VAT zwolnionego”, i na wniosek podatnika potwierdza to zarejestrowanie.

Z treści powołanych przepisów art. 15 ust. 1 i ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług wynika, że jednostka organizacyjna wykonująca we własnym imieniu i na własny rachunek czynności spełniające definicję działalności gospodarczej, określone w art. 15 ust. 2 ustawy, działa w charakterze podatnika.

Przymiot podatnika podatku od towarów i usług przypisany jest, oprócz osoby fizycznej czy prawnej, również wyodrębnionej jednostce organizacyjnej samodzielnie wykonującej działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy. Samodzielność gospodarcza w prowadzeniu działalności gospodarczej oznacza możliwość podejmowania decyzji, a zarazem posiadanie odpowiedniego stopnia odpowiedzialności za podjęte decyzje, w tym za szkody poniesione wobec osób trzecich, jak również ponoszenie przez podmiot ryzyka gospodarczego.

Zauważyć trzeba, że w dniu 29 września 2015 r. zapadł wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-276/14 zgodnie z którym gminna jednostka organizacyjna, której działalność nie spełnia kryterium samodzielności w rozumieniu art. 9 ust. 1 dyrektywy 2006/112/WE, nie może być uznana za podatnika podatku od wartości dodanej odrębnie od gminy, w której skład jednostka ta wchodzi.

W związku z uchwałą w sprawie C-276/14 Ministerstwa Finansów wydało komunikaty w sprawie objętej ww. wyrokiem TSUE, w których wskazano, ze zakłada się obowiązkowe „scentralizowanie” w samorządach rozliczeń w zakresie podatku VAT. Aby zapewnić samorządom czas na przygotowanie się do nowego modelu rozliczeń, do momentu obowiązkowego „scentralizowania” nie będą kwestionowane rozliczenia dokonywane z zastosowaniem obecnego modelu rozliczeń.

Z okoliczności dotyczących sprawy wynika, że Wnioskodawca i Gmina stosują dotychczasowy model rozliczeń. Gmina uwzględnia w swoich rozliczeniach w zakresie VAT fakt odrębności Szkoły i nie wykazuje w deklaracji VAT–7 obrotów Szkoły. Od 1 marca 2015 r. na podstawie zgłoszenia VAT-R podatnik korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 lub 9 ustawy. Wnioskodawca nie składa deklaracji VAT–7, w których rozlicza podatek naliczony i należny z tytułu własnych zakupów i obrotów.

Wnioskodawca będzie nabywcą wskazanym w fakturach dokumentujących zakupy dokonane w ramach realizacji projektu EFRR do grudnia 2016 r., do zakończenia projektu. W fakturach dokumentujących zakupy dokonane w ramach realizacji EFS jako nabywca będzie wskazany Wnioskodawca (do końca grudnia 2016 r.). Od 1 stycznia 2017 r. w związku z planowaną „centralizacją” rozliczeń w samorządach jako nabywca będzie wykazany Urząd Miasta.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest jednostką budżetową. Przewidywana realizacja projektu EFRR jest do końca 2016 r., a realizacja projektu EFS do 2018 r. Projekt EFS będzie częściowo realizowany również po terminie obowiązkowego scentralizowania tj. po 1 stycznia 2017 r. Należy zaznaczyć, że po dokonaniu przez Gminę centralizacji w zakresie rozliczeń w podatku od towarów i usług Wnioskodawca nie będzie odrębnym podatnikiem.

Mając na uwadze powołane wyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Zrealizowanie tego prawa możliwe jest wyłącznie przez podatników zarejestrowanych jako „podatnicy VAT czynni”, którzy zakupione towary i usługi wykorzystują do prowadzonej działalności opodatkowanej. W omawianej sprawie warunek uprawniający do odliczenia podatku naliczonego nie będzie spełniony, ponieważ Wnioskodawca korzysta ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o VAT.

Biorąc pod uwagę powołane wyżej przepisy oraz opis zdarzenia przyszłego stwierdzić należy, że nie zostaje spełniona przesłanka z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT warunkująca prawo podatnika do odliczenia podatku naliczonego.

Reasumując, Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikających z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją wymienionych projektów: EFRR i EFS.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy jest nieprawidłowe.

Należy w tym miejscu wyjaśnić, że zgodnie z art. 14b § 3 ww. ustawy – Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego oraz do przedstawienia własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej tego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Natomiast w myśl art. 14c § 1 tej ustawy, interpretacja indywidualna zawiera ocenę stanowiska wnioskodawcy wraz z uzasadnieniem prawnym tej oceny. Z powyższych przepisów wynika zatem, że przedmiotem interpretacji może być jedynie ocena stanowiska wnioskodawcy dotyczącego przedstawionego we wniosku stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Organ wydający interpretację nie jest natomiast uprawniony do analizowania i oceny załączonych do wniosku o interpretację dokumentów.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z dnia 14 marca 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.