IBPP3/4512-15/15/UH | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Brak możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu „...”.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 30 grudnia 2014 r. (data wpływu 9 stycznia 2015 r.), uzupełnionym pismem z 5 marca 2015 r. (data wpływu 9 marca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu „...” – jest prawidłowe

UZASADNIENIE

W dniu 9 stycznia 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu „...”.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 5 marca 2015 r., będącym odpowiedzią na wezwanie organu z 24 lutego 2015 r. znak: IBPP3/4512-15/15/UH.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe:

W dniu 28 listopada 2014 r. Gmina ... (Wnioskodawca) otrzymała informację z Urzędu Marszałkowskiego o zakwalifikowaniu do dofinansowania projektu pn. „...”. Wniosek złożono 11 maja 2012 r. w odpowiedzi na konkurs 02.02.00-128/12.

Umowa z Województwem jest w trakcie przygotowywania. Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to kwota 848 947,04 zł tj. 85% a 15% wkładu własnego Gminy ... to kwota 149 814,19 zł. Całość przewidzianych projektem nakładów inwestycyjnych zamyka się kwotą 998 761,23 zł.

Głównym celem projektu jest zwiększenie liczby oraz zakresu usług publicznych, świadczonych w regionie drogą elektroniczną. Szczegółowe cele to: zapewnienie mieszkańcom Miasta, przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą na tym obszarze, a także osobom czasowo przebywającym na terenie Miasta szerokiego dostępu do usług publicznych, w tym informacji przestrzennych, świadczonych przez Urząd Miasta drogą elektroniczną, podniesienie jakości usług publicznych, zwiększenie komfortu oraz skrócenie czasu obsługi interesantów, zwiększenie stopnia wykorzystania technologii informatycznych przez mieszkańców regionu, kreowanie społeczeństwa informacyjnego. Wszystkie usługi uruchomione w ramach systemu udostępniane będą nieodpłatnie.
W ramach projektu przewiduje się rozwiązania techniczne polegające na:

 • uzupełnieniu sprzętu teleinformatycznego niezbędnego do funkcjonowania aplikacji publicznych usług elektronicznych,
 • zakupie i wdrożeniu aplikacji i usług z zakresu SIP,
 • zakupie i wdrożeniu aplikacji front i back office wynikiem czego będzie świadczenie e Usług petentom oraz usprawnienie pracy urzędu wraz z innymi jednostkami organizacyjnymi Gminy,
 • zakupie i instalacji modułu do integracji aplikacji dziedzinowych z systemem informacji przestrzennej funkcjonującym w mieście.

W celu stworzenia systemu w ramach projektu przewidziany jest zakup: serwerów, zestawów komputerowych urządzeń peryferyjnych, uruchomienie usług on – line, prace wdrożeniowe oraz szkoleniowe.

Wydatki poniesione do tej pory na realizacje projektu a uznane za kwalifikowalne to:

 1. Faktura VAT nr FU/42/2012 z 10 maja 2012 r. na kwotę 30 750 zł zapłacona 8 czerwca 2012 r. opracowanie studium wykonalności, opracowanie dokumentacji technicznej wraz z kosztorysem inwestycyjnym,
 2. Faktura VAT nr 8/04/2013 z 11 kwietnia 2013 r. na kwotę 11 239 zł zapłacona 17 kwietnia 2013 r. zestawy komputerowe, drukarka i toner,
 3. Faktura VAT nr 1515 z 8 maja 2013 r. na kwotę 13 224,96 zł zapłacona 10 czerwca 2013 r. programy komputerowe i prace wdrożeniowe,
 4. Faktura nr 21/0 z 8 lipca 2013 r. na kwotę 733,08 zł zapłacona 9 sierpnia 2013 r. prace szkoleniowe dotyczące systemu odpady komunalne.

Składając wniosek o dofinansowanie realizacji projektu Gmina złożyła oświadczenie o braku możliwości odzyskania podatku VAT. Tak więc całość kosztów stanowiących dofinansowanie w ramach RPO WSL została uznana za wydatki kwalifikowalne. Gmina zgodnie ze złożonym oświadczeniem nie dokonywała odliczeń podatku VAT naliczonego zarówno z wydatków w ramach dofinansowania jak również wkładu własnego. Do realizacji projektu zostały zaangażowane poszczególne komórki Urzędu Miasta. Pracownicy Urzędu Miejskiego będą odpowiedzialni zarówno za realizację projektu jak również utrzymanie trwałości projektu.

W piśmie z 5 marca 2015 r. wskazano, że Wnioskodawca jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny. Zakupy dokonane w związku z realizacją projektu są udokumentowane fakturami VAT, na których jako nabywca widnieje Wnioskodawca. Mienie nabyte w ramach realizacji projektu pn. „...” nie będzie wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

System Informacji Przestrzennej wraz z Portalem e-Urząd powstały w wyniku realizacji projektu nie będzie wykorzystywany do obsługiwania czynności o charakterze cywilnoprawnym. W Gminie funkcjonują już systemy dziedzinowe wykorzystywane w tych celach. Powstały system będzie wykorzystywany do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT.

Mienie powstałe w wyniku realizacji projektu będzie wykorzystywane wyłącznie do czynności niepodlegających opodatkowaniu, tym samym Wnioskodawca nie wyodrębnia kwot podatku naliczonego związanego z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT.

System nie będzie służył do obsługi czynności opodatkowanych (cywilnoprawnych). System nie będzie służył do obsługi czynności opodatkowanych i zwolnionych od podatku. Wnioskodawca nie ma możliwości odzyskania podatku VAT, tym samym nie dokonano wyliczenia kwoty podatku do odliczenia.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w piśmie z 5 marca 2015 r.):

Czy Wnioskodawca ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w odniesieniu do wydatków ponoszonych w ramach projektu „...”...

Stanowisko Wnioskodawcy (ostatecznie sformułowane w piśmie z 5 marca 2015 r.):

W myśl postanowień art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) zwanej dalej ustawą o VAT w zakresie, w jakim towary są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4 art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

W związku z faktem, że przedmiotowy system będzie wykorzystywane w sposób nie komercyjny na cele urzędu miasta, który będzie ponosił koszty jej utrzymania, Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do korzystania z odliczenia podatku VAT w zakresie przedmiotowej inwestycji.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą. W myśl tego przepisu, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1a ustawy w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2014 r. kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Należy zauważyć, że formułując w art. 86 ust. 1 ustawy, warunek związku ze sprzedażą opodatkowaną, ustawodawca nie uzależnia prawa do odliczenia od związku zakupu z obecnie wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Wystarczającym jest, że z okoliczności towarzyszących nabyciu towarów lub usług przy uwzględnieniu rodzaju prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej wynika, że zakupy te dokonane są w celu ich wykorzystania w ramach jego działalności opodatkowanej.

W podatku od towarów i usług obowiązuje zasada tzw. „niezwłocznego odliczenia podatku naliczonego”. Zasada ta wyraża się tym, że podatnik, aby skorzystać z prawa do odliczenia, nie musi czekać, aż nabyty towar lub usługa zostaną odsprzedane lub efektywnie wykorzystane na potrzeby działalności opodatkowanej.

W każdym przypadku należy dokonać oceny, czy intencją podatnika wykonującego określone czynności, z którymi łączą się skutki podatkowoprawne, było wykonywanie czynności opodatkowanych.

Ponadto podkreślić należy, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Stosownie do cytowanych wyżej przepisów prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza w myśl art. 15 ust. 2 ustawy o VAT obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych”.

Stosownie do art. 15 ust. 6 ww. ustawy o VAT, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Powyższy zapis jest odzwierciedleniem art. 13 obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej – (Dz. Urz. UE L Nr 347 z 11 listopada 2006 r. s. 1, ze zm.), zgodnie z którym krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami.

Jednakże w przypadku, gdy podejmują one takie działania lub dokonują takich transakcji, są uważane za podatników w odniesieniu do tych działań lub transakcji, gdyby wykluczenie ich z kategorii podatników prowadziło do znaczących zakłóceń konkurencji.

W każdych okolicznościach podmioty prawa publicznego są uważane za podatników w związku z czynnościami określonymi w załączniku I, chyba że niewielka skala tych działań sprawia, że mogą być one pominięte.

Z powołanych wyżej przepisów wynika, że jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny. Będą to zatem wszystkie realizowane przez te jednostki (urzędy) czynności w sferze ich aktywności cywilnoprawnej, np. czynności sprzedaży, zamiany (nieruchomości i ruchomości), wynajmu, dzierżawy, itd., umów prawa cywilnego (nazwanych i nienazwanych).

Z całości unormowań zawartych w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), w tym zwłaszcza z art. 2 ust. 1 („Gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność”), art. 6 ust. 1 („Do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów”) oraz art. 9 ust. 2 („Gmina oraz inna gminna osoba prawna może prowadzić działalność gospodarczą wykraczającą poza zadania o charakterze użyteczności publicznej wyłącznie w przypadkach określonych w odrębnej ustawie”) trzeba wyprowadzić wniosek, że w działalności gminy należy wyróżnić wykonywanie działań publicznych i wykraczającą poza te działania działalność gospodarczą.

O publicznym charakterze działania gminy przesądza to, że wykonywanie zadań publicznych odbywa się na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących i że przez te działania zaspokajane są zbiorowe potrzeby wspólnoty samorządowej.

Z przedstawionego opisu stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca realizuje projekt pn. „...”. Głównym celem projektu jest zwiększenie liczby oraz zakresu usług publicznych, świadczonych w regionie drogą elektroniczną.

W ramach projektu przewiduje się rozwiązania techniczne polegające na:

 • uzupełnieniu sprzętu teleinformatycznego niezbędnego do funkcjonowania aplikacji publicznych usług elektronicznych,
 • zakupie i wdrożeniu aplikacji i usług z zakresu SIP,
 • zakupie i wdrożeniu aplikacji front i back office wynikiem czego będzie świadczenie e Usług petentom oraz usprawnienie pracy urzędu wraz z innymi jednostkami organizacyjnymi Gminy,
 • zakupie i instalacji modułu do integracji aplikacji dziedzinowych z systemem informacji przestrzennej funkcjonującym w mieście.

W celu stworzenia systemu w ramach projektu przewidziany jest zakup: serwerów, zestawów komputerowych urządzeń peryferyjnych, uruchomienie usług on – line, prace wdrożeniowe oraz szkoleniowe. Zakupy dokonane w związku z realizacją projektu są udokumentowane fakturami VAT, na których jako nabywca widnieje Wnioskodawca.

Wszystkie usługi uruchomione w ramach systemu udostępniane będą nieodpłatnie. Mienie nabyte w ramach realizacji ww. projektu nie będzie wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. System Informacji Przestrzennej wraz z Portalem e-Urząd powstały w wyniku realizacji projektu nie będzie wykorzystywany do obsługiwania czynności o charakterze cywilnoprawnym. Mienie powstałe w wyniku realizacji projektu będzie wykorzystywane wyłącznie do czynności niepodlegających opodatkowaniu.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z nabyciem towarów i usług na realizację projektu pn. „...”.

Analizując przedstawiony opis sprawy, należy wskazać, że nie wyczerpuje on znamion unormowania regulującego prawo do odliczenia podatku naliczonego przedstawionego w ww. art. 86 ust. 1 ustawy o VAT. Przesłanką pozwalającą na taki wniosek, jest brak związku zakupów dokonanych na potrzeby realizacji projektu z wykonywaniem czynności opodatkowanych. Wnioskodawca wskazał, że mienie powstałe w wyniku realizacji projektu będzie wykorzystywane wyłącznie do czynności niepodlegających opodatkowaniu oraz mienie to nie będzie wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Zatem stosownie do powołanych wyżej unormowań Wnioskodawca nie ma możliwości do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...”.

W konsekwencji, stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym, a w przypadku interpretacji dotyczącej zdarzenia przyszłego – stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w ..., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.) Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.