IBPP3/4512-141/15/AŚ | Interpretacja indywidualna

W zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu zgodnie z art. 90 ust. 2-8
IBPP3/4512-141/15/AŚinterpretacja indywidualna
 1. odliczenia
 2. prawo do odliczenia
 3. projekt
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 16 lutego 2015 r. (data wpływu 19 lutego 2015 r.), uzupełnionym pismem z 7 kwietnia 2015 r. (data wpływu 10 kwietnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...” zgodnie z art. 90 ust. 2-8 – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 lutego 2015 r. wpłynął ww. wniosek, uzupełniony pismem z 7 kwietnia 2015 r. o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...” zgodnie z art. 90 ust. 2-8.

W przedmiotowym wniosku, uzupełnionym pismem z 7 kwietnia 2015 r. przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Miasto złożyło wniosek aplikacyjny o dofinansowanie projektu pod nazwą „...” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007–2013.

Pomiotem realizującym projekt będzie Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (Wnioskodawca), który po zakończeniu inwestycji będzie zarządzać powstałą infrastrukturą. MOSiR jest jednostką budżetową, podlega Prezydentowi Miasta i działa na podstawie:

 • ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155 poz. 1014 ze zm.)
 • uchwały Rady Miasta z dnia 30 grudnia 1999 r.
 • regulaminu organizacyjnego.

Przedmiotem projektu jest kompleksowa przebudowa budynku basenu i towarzyszącej mu infrastruktury zlokalizowanego przy ... W wyniku realizacji tej inwestycji:

 • zostanie podniesiony standart obsługi użytkowników
 • obiekt zostanie zabezpieczony przed niekorzystnymi skutkami jego eksploatacji
 • zostaną dodane nowe funkcjonalności (budowa łaźni parowej, budowa komory solnej, zabudowa wanny jacuzzi).

Ze względu na zakres przedsięwzięcie przyczyni się do realizacji celów zdefiniowanych dla działania 3.2.2. w Uszczegółowieniu RPO czyli tworzenie i rozwój regionalnych produktów turystycznych. Wydatki poniesione w związku z realizacją projektu będą udokumentowane fakturami VAT wystawionymi na Wnioskodawcę.

Koszty poniesione przy przebudowie obiektu podwyższą wartość początkową budynku basenu.

Wnioskodawca jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem VAT składającym deklarację VAT -7.

Ośrodek świadczy usługi związane z działalnością obiektów sportowych. Usługi te jeżeli są klasyfikowane pod numerem PKWiU 93.11.10.0 korzystają z obniżonej stawki podatku VAT. Wnioskodawca świadczy także usługi które podlegają zwolnieniu z podatku VAT. Rozporządzenie MF z 20 grudnia 2013 § 3 ust 1 pkt 7 (Dz.U. 2013 r. poz. 1722) przewiduje zwolnienie z opodatkowania dla usług świadczonych pomiędzy jednostkami budżetowymi.

Wymogiem do spełnienia wszystkich procedur w ramach realizacji działalności przedmiotowego projektu jest przedstawienie interpretacji indywidualnej Izby Skarbowej określającej, czy w odniesieniu do realizowanego projektu, istnieje możliwość odliczenia podatku VAT w całości lub w części. Wnioskodawca osiąga przychody z tytułu świadczonych usług z działalności obiektów sportowych, między innymi z basenu, od których odprowadza należy podatek VAT, rozliczany na podstawie comiesięcznych deklaracji VAT do właściwego Urzędu Skarbowego. Podatek naliczony od zakupów dotyczących sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej, odliczany jest współczynnikiem proporcji sprzedaży. Proporcję Wnioskodawca ustala jako udział rocznego obrotu z tytułu czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, w całkowitym obrocie uzyskanym z tytułu czynności, w związku z którymi podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego (czynności opodatkowane podatkiem VAT), oraz czynności, w związku z którymi podatnikowi nie przysługuje takie prawo (czynności zwolnione od podatku). W MOSiR Centrum proporcja za 2014 rok wynosi 98%. Przedmiotem projektu jest przebudowa basenu gdzie wykonywane są czynności opodatkowane i w małej części zwolnione z podatku VAT (udostępnienie basenu dla szkół.

Towary i usługi zakupione w celu realizacji ww. projektu będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę wyłącznie do czynności opodatkowanych podatkiem VAT i zwolnionych od podatku VAT.

Wnioskodawca nie jest w stanie dokonać wyodrębnienia podatku naliczonego związanego z realizacją projektu do czynności opodatkowanych podatkiem VAT i zwolnionych od podatku VAT, które wykonuje w obiekcie, będącym przedmiotem projektu.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawcy przysługiwać będzie prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego i w jakim zakresie w związku z realizacją projektu pn. „...”...

Zdaniem Wnioskodawcy, stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 177, poz. 1054 ze zm,), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z powyższego wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi.

Zdaniem Wnioskodawcy, MOSiR świadczy usługi w zakresie działalności obiektów sportowych, które według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług są sklasyfikowane w dziale 93 pod numerem 93.11.10.0 Usługi te korzystają z obniżonej stawki podatku VAT. MOSiR świadczy także sporadycznie usługi które podlegają zwolnieniu z podatku VAT zgodnie z rozporządzeniem MF z 20 grudnia 2013 roku § 3 ust.1 pkt 7 (Dz.U. z 2013 r. poz. 1722) zwolnieniu podlegają usługi świadczone pomiędzy jednostkami budżetowymi - w tym zakresie fakturowane są szkoły. Przy świadczeniu usług opodatkowanych i zwolnionych z podatku VAT istnieje możliwość odliczenia podatku VAT od ponoszonych wydatków wyliczoną proporcją sprzedaży.

Wobec powyższego Wnioskodawca działając zgodnie z art. 90 ust 2-8 przewiduje odliczenie podatku naliczonego proporcjonalnie do czynności opodatkowanych i zwolnionych.

Zgodnie z art. 90 ust 4 ustawy o VAT przewiduje, iż proporcję określa się procentowo w stosunku rocznym na podstawie obrotu osiągniętego za poprzedni rok podatkowy. Proporcja za 2014 rok w MOSiR Centrum wynosi 98%.

Wnioskodawca informuje, że kwestia dotycząca klasyfikacji świadczonych przez Wnioskodawcę usług oraz ich stawki poruszona w stanowisku została podana informacyjnie jedynie w celu zobrazowania wykonywanych czynności do których Wnioskodawca stosuje proporcję i nie jest to przedmiotem wniosku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

W myśl postanowień art. 86 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), w zakresie, w jakim towary są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ww. ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r., kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Odliczyć zatem można w całości podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika. Wskazana zasada wyłącza tym samym możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku lub niepodlegających opodatkowaniu VAT. Jednocześnie z zasady tej wynika, że odliczenie podatku naliczonego może być częściowe, tzn. w tej części, w jakiej dane towary lub usługi, z którymi związany jest podatek naliczony są wykorzystywane do realizacji czynności opodatkowanych, z pominięciem tej części podatku od tych towarów i usług, w jakiej towary te (usługi) są wykorzystywane do wykonywania czynności nieopodatkowanych VAT.

Należy jednak zauważyć, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego, a w konsekwencji prawo do wystąpienia o zwrot różnicy podatku, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, m.in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Art. 88 ust. 4 ustawy, stanowi dopełnienie art. 86 i określa status podatnika, umożliwiający realizację jego prawa do odliczenia, którym jest rejestracja jako podatnika VAT czynnego.

W przypadkach gdy podatnik wykonuje czynności uprawniające do odliczenia podatku VAT i nieuprawniające do tego odliczenia i nie ma możliwości przyporządkowania ponoszonych wydatków do czynności opodatkowanych lub nieopodatkowanych, zastosowanie znajduje przepis art. 90 ustawy o VAT, który ma na celu określenie wartości podatku naliczonego, służącego wyłącznie czynnościom opodatkowanym, z pominięciem tej części podatku naliczonego, w jakiej nabyte towary i usługi będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności zwolnionych od podatku.

W myśl art. 90 ust. 1 ustawy o VAT, w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik jest obowiązany do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

Zgodnie z art. 90 ust. 2 cyt. ustawy, jeżeli nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot, o których mowa w art. 90 ust. 1, podatnik może pomniejszyć kwotę podatku należnego o taką część kwoty podatku naliczonego, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, z zastrzeżeniem ust. 10.

W myśl art. 90 ust. 3 cyt. ustawy o VAT, proporcję, o której mowa w ust. 2 ustala się jako udział rocznego obrotu z tytułu czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, w całkowitym obrocie uzyskanym z tytułu czynności, w związku z którymi podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, oraz czynności, w związku z którymi podatnikowi nie przysługuje takie prawo.

W art. 90 ust. 4 ustawy o VAT wskazano, iż proporcję określa się procentowo w stosunku rocznym na podstawie obrotu osiągniętego w roku poprzedzającym rok podatkowy, w odniesieniu do którego jest ustalana proporcja. Proporcję tę zaokrągla się w górę do najbliższej liczby całkowitej.

Stosownie do zapisu art. 90 ust. 10 ustawy o VAT w przypadku gdy proporcja określona zgodnie z ust. 2-8:

 • przekroczyła 98% oraz kwota podatku naliczonego niepodlegająca odliczeniu, wynikająca z zastosowania tej proporcji, w skali roku, była mniejsza niż 500 zł – podatnik ma prawo uznać, że proporcja ta wynosi 100%;
 • nie przekroczyła 2% – podatnik ma prawo uznać, że proporcja ta wynosi 0%.

Z unormowań zawartych w ustawie o podatku od towarów i usług wynika, że podatnik w momencie nabycia towarów lub usług powinien dokonać ich przyporządkowania do określonych rodzajów czynności: opodatkowanych, zwolnionych od podatku, czy też niepodlegających opodatkowaniu.

Natomiast w sytuacji, gdy nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot podatku związanego z czynnościami, w stosunku do których przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego oraz kwot podatku naliczonego związanego z czynnościami, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik jest obowiązany do proporcjonalnego rozliczenia podatku naliczonego, zgodnie z art. 90 ust. 2 ustawy.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca realizuje projekt pod nazwą „...” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007–2013. Wnioskodawca jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem VAT składającym deklarację VAT -7. Przedmiotem projektu jest przebudowa basenu gdzie wykonywane są czynności opodatkowane i w małej części zwolnione z podatku VAT (udostępnienie basenu dla szkół). Towary i usługi zakupione w celu realizacji ww. projektu będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę wyłącznie do czynności opodatkowanych podatkiem VAT i zwolnionych od podatku VAT. Wnioskodawca nie jest w stanie dokonać wyodrębnienia podatku naliczonego związanego z realizacją projektu do czynności opodatkowanych podatkiem VAT i zwolnionych od podatku VAT, które wykonuje w obiekcie, będącym przedmiotem projektu. Podatek naliczony od zakupów dotyczących sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej, odliczany jest współczynnikiem proporcji sprzedaży. Proporcję Wnioskodawca ustala jako udział rocznego obrotu z tytułu czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, w całkowitym obrocie uzyskanym z tytułu czynności, w związku z którymi podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego (czynności opodatkowane podatkiem VAT), oraz czynności, w związku z którymi podatnikowi nie przysługuje takie prawo (czynności zwolnione od podatku). W MOSiR Centrum proporcja za 2014 rok wynosi 98%.

Mając na uwadze przywołane przepisy oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez czynnego podatnika podatku VAT do wykonywania czynności opodatkowanych. W omawianej sprawie obydwa warunki, o których mowa w art. 86 ust. 1 ustawy są/będą spełnione, ponieważ Wnioskodawca jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny, a towary i usługi zakupione w celu realizacji ww. projektu będą związane z czynnościami opodatkowanymi VAT.

Z wniosku wynika, że Wnioskodawca nie jest w stanie dokonać wyodrębnienia podatku naliczonego związanego z realizacją projektu do czynności opodatkowanych podatkiem VAT i zwolnionych od podatku VAT, które wykonuje w obiekcie, będącym przedmiotem projektu.

Biorąc pod uwagę powołane wyżej przepisy oraz opis sprawy należy stwierdzić, że w przedmiotowej sprawie Wnioskodawca ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy towarów i usług dokonane w celu realizacji ww. projektu, w części w jakiej zakupy te są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT, zgodnie z proporcją obliczoną na podstawie art. 90 ust. 2-8 ustawy o VAT.

W konsekwencji, stanowisko Wnioskodawcy, jest prawidłowe.

Wskazać ponadto należy, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (pytania) Wnioskodawcy. Inne kwestie przedstawione w opisanym zdarzeniu przyszłym, bądź we własnym stanowisku, które nie zostały objęte pytaniem nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.) Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.