IBPP3/4512-108/15/KG | Interpretacja indywidualna

Gmina ma możliwości odliczenia podatku naliczonego z faktur dotyczących projektu pn. „...” w części, w jakiej sprzęt komputerowy wykorzystywany jest do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.
IBPP3/4512-108/15/KGinterpretacja indywidualna
 1. administracja
 2. gmina
 3. komputery
 4. odliczenie częściowe
 5. projekt
 6. proporcja
 7. usługi elektroniczne
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 2 lutego 2015 r. (data wpływu 9 lutego 2015 r.), uzupełnionym pismem z 2 kwietnia 2015 r. (data wpływu 8 kwietnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „ ...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 lutego 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „ ...”. Wniosek został uzupełniony pismem z 2 kwietnia 2015 r. (data wpływu 8 kwietnia 2015 r.).

W przedmiotowym wniosku, uzupełnionym pismem z 2 kwietnia 2015 r., przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Gmina Z. (Wnioskodawca) przystąpiła do realizacji projektu pn. „ ...” współfinansowanego w 85% ze środków zewnętrznych, tj. z budżetu środków europejskich (85% dofinansowania) oraz w 15% ze środków własnych gminy. Projekt jest realizowany w ramach działania 3.2. „Infrastruktura okołoturystyczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007–2013.

Głównym celem projektu jest wykorzystanie dostępnych terenów o walorach turystycznych zlokalizowanych u źródeł ... w Z., co wpłynie pozytywnie na atrakcyjność turystyczną miasta Z., które stanowi „...”. Realizacja projektu spowoduje rozwój produktu turystycznego „...”.

Budowa infrastruktury oraz terenów rekreacyjnych na cele imprez kulturalno-sportowych oraz budowa bazy okołoturystycznej spowoduje wzrost atrakcyjności turystycznej miasta, w tym szlaków pieszych i rowerowych przebiegających przez teren miasta.

Cele pośrednie projektu to:

 • poprawa jakości infrastruktury okołoturystycznej w mieście Z. a przez to wzrost konkurencyjności turystycznej miasta i regionu;
 • wykorzystanie najbardziej atrakcyjnych turystycznie terenów w celu zwiększenia atrakcyjności turystycznej miasta;
 • wzrost wykorzystania walorów turystyczno-rekreacyjnych miasta i okolicy.

Przez realizację tych celów w długoterminowej perspektywie nastąpi poprawa warunków w promowaniu miasta. Stworzenie infrastruktury i terenów rekreacyjnych oraz bazy okołoturystycznej przyczyni się również do poprawy zdrowotności mieszkańców regionu, wpłynie pozytywnie na integrację z osobami niepełnosprawnymi. Realizacja projektu stanowi impuls do szerszego oddziaływania na otoczenie, przyczyni się do wzrostu atrakcyjności miasta i regionu, co przełoży się na zwiększenie liczby turystów odwiedzających region i będzie impulsem do wzrostu gospodarczego miasta i regionu.

Przedmiotem projektu jest budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego oraz budynku socjalnego dla sportowców w dzielnicy w Z. wraz z nasadzeniami zielenią z małą architekturą oraz niezbędną infrastrukturą techniczną: ciągami pieszo-rowerowymi, jezdnymi, parkingami i niezbędnymi mediami. Teren przedsięwzięcia zlokalizowany jest na dwóch oddzielonych od siebie częściach: górnej i dolnej, i obejmuje:

 • część dolną – teren przy ulicy ..., na którym lokalizuje się głównie parking dla samochodów osobowych,
 • część górną – teren rekreacyjny (zespół wodny), parkingi i pieszy układ komunikacyjny oraz plac A wraz z budynkiem socjalnym dla sportowców.

Istotnym elementem projektu będzie system kanałów dla terenu odkrycia źródeł rzeki.

Beneficjentem projektu jest Wnioskodawca, który będzie również właścicielem majątku powstałego w wyniku realizacji projektu oraz będzie odpowiedzialny za utrzymanie i zarządzanie powstałą infrastrukturą.

W okresie trwałości projektu, minimum 5 lat od zakończenia jego realizacji, żadne wartości nabyte w trakcie realizacji projektu nie zostaną zbyte, nie zostaną też wprowadzone żadne znaczące modyfikacje dotyczące ich pierwotnego przeznaczenia. Korzystanie z efektów projektu odbywać się będzie zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie oraz zgodnie z przepisami prawa. W okresie trwałości projektu Wnioskodawca będzie odpowiedzialny za utrzymanie i zarządzanie powstałą infrastrukturą, będzie też zapewniał bieżące administrowanie rezultatami i produktami projektu, jak również będzie pokrywał koszty związane z bieżącą eksploatacją i utrzymaniem infrastruktury.

Właścicielem terenu, na którym jest realizowana inwestycja jest Wnioskodawca, z wyjątkiem jednej działki, której właścicielem jest Skarb Państwa, we władaniu Powiatowego Zarządu Dróg, który wyraził zgodę na realizację inwestycji w obrębie tej działki.

Infrastruktura powstała w wyniku realizacji projektu będzie użytkowana przez społeczność gminy nieodpłatnie.

Wnioskodawca przystąpił do realizacji projektu z zamiarem nieodpłatnego udostępnienia powstałej infrastruktury na rzecz społeczności.

Towary i usługi nabywane w związku z realizacją projektu nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy jest możliwe odliczenie podatku VAT od wydatków ponoszonych przez Wnioskodawcę w związku z realizacją wyżej opisanego projektu współfinansowanego ze środków europejskich (EFRR)...

Zdaniem Wnioskodawcy, nie przysługuje mu prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Towary i usługi nabywane w związku z realizacją projektu nie będą związane z wykonywaniem przez wnioskodawcę czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy o VAT nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa do realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Na mocy art. 16 ust. 2 Konstytucji RP samorząd terytorialny sprawuje władzę publiczną i wykonuje zadania publiczne nie zastrzeżone ustawami dla innych władz publicznych. Tym samym Wnioskodawcę uznać należy za organ władzy publicznej, wykonującej zadania publiczne (art. 163 i 164 Konstytucji RP). Realizacja projektu odbywać się będzie w zakresie zadań własnych Gminy. Według przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. § 13 ust. 1 pkt 11 (Dz.U. Nr 212 poz.1336), zwalnia się od podatku czynności związane z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami, wykonywane w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność przez jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. ze. zm., do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, m.in. w zakresie kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych (art. 7 ust. l pkt 10 ww. ustawy). Tym samym zadania te uznać należy za wykonywane przez organ władzy publicznej w oparciu o ich wskazanie w przepisach prawa – ustawie o samorządzie gminnym. Zadania te są tożsame z zadaniami opisanymi w prezentacji stanu faktycznego. Ponadto nie istnieje związek zakupów (wydatków planowanych do poniesienia na budowę kompleksu) z czynnościami opodatkowanymi. Zgodnie bowiem z art. 86 ustawy o VAT, odliczenie podatku VAT naliczonego od podatku VAT należnego jest możliwe tylko wówczas, gdy nabywane przez Podatnika towary lub usługi będą służyły czynnościom opodatkowanym. W przypadku budowy kompleksu sportowo-rekreacyjnego u źródeł ... w K. – Wnioskodawca nie będzie uzyskiwał bezpośrednich ani pośrednich korzyści z eksploatacji powstałej w ramach projektu infrastruktury, gdyż będzie on używany przez społeczność w sposób nieodpłatny.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą. W myśl tego przepisu, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Zasada ta wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Należy zauważyć, że na prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego nie wpływa źródło finansowania zakupów. Podstawowe znaczenie ma związek nabywanych towarów i usług z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – zgodnie z ust. 2 powołanego artykułu – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Powyższy zapis jest odzwierciedleniem art. 13 obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej – (Dz.Urz. UE.L. Nr 347), zgodnie z którym krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami.

Jednakże, w świetle unormowań prawa wspólnotowego w przypadku, gdy organy władzy publicznej bądź urzędy obsługujące te organy podejmują takie działania lub dokonują takich transakcji, są uważane za podatników w odniesieniu do tych działań, lub transakcji, gdyby wykluczenie ich z kategorii podatników prowadziło do znaczących zakłóceń konkurencji.

W każdych okolicznościach podmioty prawa publicznego są uważane za podatników w związku z czynnościami określonymi w załączniku I, chyba że niewielka skala tych działań sprawia, że mogą być one pominięte.

W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy do zakresu działania gminy należą wszelkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, nie zastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie potrzeb wspólnoty. W szczególności zadania własne obejmują sprawy kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych (art. 7 ust. 1 pkt 10 cyt. ustawy o samorządzie gminnym).

Z przedstawionego we wniosku opisu wynika, że Wnioskodawca przystąpił do realizacji projektu pn. „ ...”. Przedmiotem projektu jest budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego oraz budynku socjalnego dla sportowców w dzielnicy w Z. wraz z nasadzeniami zielenią z małą architekturą oraz niezbędną infrastrukturą techniczną: ciągami pieszo-rowerowymi, jezdnymi, parkingami i niezbędnymi mediami. Infrastruktura powstała w wyniku realizacji projektu będzie użytkowana przez społeczność gminy nieodpłatnie. Wnioskodawca przystąpił do realizacji projektu z zamiarem nieodpłatnego udostępnienia powstałej infrastruktury na rzecz społeczności. Towary i usługi nabywane w związku z realizacją projektu nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych.

O publicznym charakterze działania gminy przesądza to, że wykonywanie zadań publicznych odbywa się na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących i że przez te działania zaspokajane są zbiorowe potrzeby wspólnoty samorządowej.

Mając na uwadze uregulowania zawarte w art. 15 ust. 1 i ust. 2 ustawy, należy stwierdzić, że Gmina, nabywając towary i usługi celem zrealizowania inwestycji, nie nabywa ich do działalności gospodarczej i tym samym nie działa w charakterze podatnika podatku VAT, zatem nie spełni przesłanek z art. 86 ust. 1 ustawy.

Analizując przedstawiony opis stanu faktycznego, należy wskazać, że nie wyczerpuje on znamion unormowania regulującego prawo do odliczenia podatku naliczonego przedstawionego w ww. art. 86 ust. 1 ustawy o VAT. Przesłanką pozwalającą na taki wniosek, jest brak związku zakupów dokonanych na potrzeby realizacji projektu z wykonywaniem czynności opodatkowanych. Zakupy te nabywane są do celów innych niż działalność gospodarcza w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT. W konsekwencji, Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „ ...”.

Zatem, stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.