IBPP3/4512-106/16/MN | Interpretacja indywidualna

Wnioskodawca nie będzie miał możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, wynikającego z faktur dokumentujących zakupy towarów i usług dokonywane w ramach realizacji projektu.
IBPP3/4512-106/16/MNinterpretacja indywidualna
 1. odliczenia
 2. prawo do odliczenia
 3. projekt
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego z dnia 22 kwietnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 11 lutego 2016 r. (data wpływu 17 lutego 2016 r.) uzupełnionym pismem z 24 marca 2016 r. (data wpływu 29 marca 2016 r.) do o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do obniżenia kwoty podatku należnego od kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług w związku z realizacją projektu pn. „xxx” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 lutego 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do obniżenia kwoty podatku należnego od kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług w związku z realizacją projektu pn. „xxx”. Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 24 marca 2016 r. (data wpływu 29 marca 2016 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie organu z 18 marca 2016 r. znak: IBPP3/4512-106/16/MN.

W przedmiotowym wniosku, uzupełnionym pismem z 11 marca 2016 r. przedstawiono następujący stan faktyczny:

Powiat jest jednostką samorządu terytorialnego (JST), wykonuje swoje zadania zgodnie z ustawą z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym. Jako JST jest czynnym podatnikiem VAT. Składa comiesięczne deklaracje od podatku od towarów i usług VAT-7. Powiat – podobnie jak wszystkie powiaty i miasta na prawach powiatu województwa– planuje występować w roli Partnera w projekcie składanym przez Województwo pn. „xxx” do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020, Działanie 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług.

Celem budowy Systemu Informacji Przestrzennej (..) jest utworzenie regionalnego oraz powiatowych węzłów infrastruktury informacji przestrzennej, działającej w oparciu o systemy teleinformatyczne, spełniających obowiązujące w Polsce przepisy prawa w zakresie tworzenia, wykorzystania i dostępu do informacji publicznej, w tym informacji przestrzennej. System będzie otwartym systemem informacyjnym służącym do wprowadzania, gromadzenia, przetwarzania, analizowania oraz wizualizacji danych przestrzennych, a jedną z jego głównych funkcji będzie wspomaganie procesu decyzyjnego na szczeblu: województwa, powiatów oraz miast i gmin zintegrowanych z tym systemem. Realizacja projektu System umożliwi starostom powiatowym oraz Marszałkowi województwa wypełnienie wymogów wynikających z ustaw i rozporządzeń, w tym w szczególności ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków, nakładające wymóg utworzenia i utrzymywania teleinformatycznego zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach.

Na poziomie powiatowym funkcjonować będą dwa rodzaje baz danych:

Lokalna Baza Danych Referencyjnych (LBDR) i Lokalna Baza Danych Tematycznych (LBDT).

Lokalna Baza Danych Referencyjnych składać się będzie z następujących baz danych:

 1. Ewidencji gruntów i budynków (EGiB) - granice działek geodezyjnych wraz z numerami, granice użytków gruntowych wraz z opisem, granice obrębów geodezyjnych wraz z numerami i nazwami, granice gminy, budynki wraz z dodatkowymi informacjami ich dotyczącymi;
 2. Geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) - informacje o przebiegu urządzeń uzbrojenia terenu (istniejące i projektowane);
 3. Bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000 (BDOT500);
 4. Rejestru cen i wartości nieruchomości (RCiWN);
 5. Bazy danych szczegółowych osnów geodezyjnych (BDSOG);
 6. Bazy danych dokumentów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Lokalna Baza Danych Tematycznych będzie przeznaczona do obsługi danych tematycznych, pochodzących z wybranych rejestrów, niezbędnych do prawidłowego świadczenia usług na poziomie powiatowym i gminnym.

W celu realizacji tych zadań zakupiony zostanie niezbędny sprzęt m.in. architektura referencyjna serwerowa, 15 zestawów komputerowych rozszerzonych, zakup urządzeń dodatkowych (ploter+skaner, drukarka laserowa, urządzenie wielofunkcyjne), dodatkowo przewidziano prace w serwerowni (klimatyzacja, modernizacja zasilania), okablowanie strukturalne sieci LAN, prace związane z architekturą serwerową (instalacja i konfiguracja, integracja z istniejącą infrastrukturą).

Planowane do realizacji przez Powiat zadania w ramach projektu należą do zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Starostę, wynikających z ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r. poz. 520, z późn. zm.) oraz zadań własnych Powiatu wynikających m.in. z ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2015 r., poz. 199 z późn. zm.).

Powiat będzie na fakturach występował jako nabywca towarów i usług na potrzeby realizacji projektu. Wszystkie usługi świadczone z wykorzystaniem Systemu Informacji Przestrzennej nie będą miały związku z wykonywaniem czynności opodatkowanych. System Informacji Przestrzennej będzie wykorzystywany do czynności urzędowych, niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT. Opłaty jakie mogą być pobierane za czynności geodezyjne z wykorzystaniem powstałego zasobu w ramach projektu stanowić będą opłaty publicznoprawne pobierane na podstawie przepisów ogólnych ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa na lata 2014–2020 w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach RPO WP 2014–2020 (EFRR) podatek VAT, który może zostać odzyskany na podstawie przepisów krajowych, tj. ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) stanowi wydatek nie kwalifikujący się do dofinansowania z EFRR.

W uzupełnieniu do wniosku wskazano, że każdy z Partnerów projektu będzie go realizował we własnym zakresie indywidualnie, nabywając towary i usługi niezbędne do zrealizowania własnego zakresu projektu. Powiat dla realizacji projektu nie działa w charakterze podatnika VAT i nabyte towary i usługi zamierza wykorzystać w ramach czynności niepodlegających opodatkowaniu tzw. działalności publicznoprawnej.

Nabywane towary i usługi na potrzeby realizowanego projektu związane będą z czynnościami niepodlegającymi opodatkowaniu podatkiem VAT.

System Informacji Przestrzennej nie będzie w żaden sposób związany z kategorią czynności opodatkowanych. Nie wystąpią towary i usługi, a w konsekwencji podatek naliczony związany z transakcjami opodatkowanymi podatkiem VAT.

Pytanie oraz własne stanowisko zawarte w niniejszym wniosku dotyczą wyłącznie zakupów dokonywanych przez Powiat w związku z realizacją projektu w części dokonywanej przez Powiat.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (przedstawione w piśmie z 24 marca 2016 r.):

Czy w związku z przystąpieniem do realizacji projektu „xxx”, Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, wynikającego z faktur wystawionych na Wnioskodawcę dokumentujących nabycie towarów i usług w związku z realizacją ww. projektu...

Stanowisko Wnioskodawcy (przedstawione w piśmie z 24 marca 2016 r.):

Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur wystawionych na Wnioskodawcę, dokumentujących nabycie towarów i usług w związku z realizacją projektu „xxx”.

Organy prowadzące państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny udostępniają materiały zasobu odpłatnie, z wyłączeniem niektórych rodzajów danych na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne, art. 40a, art. 40b. Wpływy te trafiają do budżetu powiatu. Nie podlegają jednak opodatkowaniu. Zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Brak jest związku poniesionych wydatków z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług. Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2011, Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi o którym mowa w art. 15 przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Zasadą do realizacji prawa do odliczenia podatku naliczonego od podatku należnego jest więc istnienie związku tegoż podatku naliczonego z czynnościami opodatkowanymi. Czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług zostały wymienione w art. 5 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, są to: odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów, import towarów na terytorium kraju, wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju, wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

 1. nabycia towarów i usług,
 2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Z treści przywołanych wyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi. Przedstawiona zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi. Zatem prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje podmiotowi działającemu w charakterze podatnika w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o VAT podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza w myśl art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, w brzmieniu obowiązującym od 1 kwietnia 2013 r. obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy o VAT – nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Z treści powołanych przepisów art. 15 ust. 1 i ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług wynika, że za podatnika podatku VAT będzie uznany tylko taki podmiot, który dokonuje czynności zmierzających do wykorzystania nabytych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy. Zatem jednostka samorządu terytorialnego działa w charakterze podatnika wykonując we własnym imieniu i na własny rachunek czynności spełniające definicję działalności gospodarczej, określone w art. 15 ust. 2 ustawy.

Natomiast, w zakresie realizacji zadań własnych (działalności publicznoprawnej) Powiat nie jest uznawany za podatnika, tym samym nie wykonuje samodzielnie działalności gospodarczej, o której mowa w art. 15 ust. 2.

W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1445) powiat wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

Natomiast zgodnie z art. 4 ust. 1 ww. ustawy do zakresu działania powiatu należą zadania publiczne o charakterze ponadgminnym.

W szczególności zadania własne obejmują sprawy z zakresu geodezji, kartografii i katastru (art. 4 ust. 9 ustawy o samorządzie powiatowym).

Zgodnie z definicją zawarta w art. 2 pkt 10c ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 520 ze zm.) przez powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny – rozumie się powiatową część państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego prowadzoną przez starostów i prezydentów miast na prawach powiatu przy pomocy geodetów powiatowych.

W myśl art. 6a ust. 1 pkt 2 lit a ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne Służbę Geodezyjną i Kartograficzną stanowi jako organ administracji geodezyjnej i kartograficznej starosta wykonujący zadania przy pomocy geodety powiatowego wchodzącego w skład starostwa powiatowego.

Podstawowym warunkiem, którego spełnienie należy analizować w aspekcie prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizowanym przez Wnioskodawcę projektem jest związek dokonywanych nabyć towarów i usług ze sprzedażą uprawniającą do dokonywania takiego odliczenia czyli sprzedażą opodatkowaną podatkiem VAT.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca – planuje występować w roli Partnera w projekcie składanym przez Województwo pn. „xxx”. Każdy z Partnerów projektu będzie go realizował we własnym zakresie indywidualnie, nabywając towary i usługi niezbędne do zrealizowania własnego zakresu projektu. Wnioskodawca będzie figurował na fakturach jako nabywca usług i towarów związanych z realizacją projektu. Nabywane towary i usługi na potrzeby realizowanego projektu związane będą z czynnościami niepodlegającymi opodatkowaniu podatkiem VAT. System Informacji Przestrzennej nie będzie w żaden sposób związany z kategorią czynności opodatkowanych.

Powyższe wskazania prowadzą do wniosku, że realizowana przez Wnioskodawcę inwestycja należy do zakresu zadań publicznych. Należy zatem przyjąć, że realizacja zadania nie będzie miała charakteru, ani celu polegającego na prowadzeniu działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ustawy o VAT.

Stosownie więc do zacytowanych przepisów art. 15 ustawy o VAT, należy stwierdzić, że Powiat nabywając towary i usługi w celu realizacji projektu, nie będzie nabywał ich do działalności gospodarczej i tym samym nie będzie działać w charakterze podatnika podatku VAT.

Zatem, w świetle art. 86 ust. 1 ustawy o VAT Powiat nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z wystawionych dla niego faktur dotyczących zakupów towarów i usług dokonywanych w związku z realizacją zadań w ramach projektu pn. „xxx”.

W konsekwencji Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur wystawionych dla Wnioskodawcy dokumentujących nabycie towarów i usług w związku z realizacją ww. projektu.

W konsekwencji, stanowisko Wnioskodawcy, jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Należy podkreślić, że niniejsza interpretacja traci swoją ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z przedstawionych elementów zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty powiązane lub podobne:

IBPP3/4512-106/16/MN | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.