IBPP3/443-980/13/UH | Interpretacja indywidualna

Możliwość otrzymania zwrotu podatku w związku z realizacją projektu pn. „...”.
IBPP3/443-980/13/UHinterpretacja indywidualna
  1. podatek naliczony
  2. podmiot niezarejestrowany
  3. prawo do odliczenia
  4. projekt
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 5 sierpnia 2013 r. (data wpływu 8 sierpnia 2013 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości otrzymania zwrotu podatku w związku z realizacją projektu pn. „...” - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 sierpnia 2013 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości otrzymania zwrotu podatku w związku z realizacją projektu pn. „....

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący opis stanu faktycznego:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „...” (Wnioskodawca) działa na rzecz Zrównoważonego Rozwoju Obszarów Wiejskich na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001 r. Nr 79 poz. 855 ze zm.) i ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o Wspieraniu Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz.U. Nr 64 poz. 427), rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia Rozwoju Obszarów Wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz.Urz.UE L. 277 z 21 października 2005 r.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz.873).

Obecnie Wnioskodawca realizuje Lokalną Strategię Działania (LSR) w rozumieniu ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o Wspieraniu Rozwoju Obszarów Wiejskich z udziałem środków

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, przepisów wykonawczych do tej ustawy oraz przepisów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013. W celu realizacji LSR Wnioskodawca ponosi koszty związane z działaniem 421 „Wdrażanie projektów współpracy” – projekt pt. „... . Projekt realizowany jest na podstawie umowy przyznania pomocy nr ... zawartej 9 lipca 2013 r. pomiędzy Samorządem Województwa, Wnioskodawcą oraz LGD ... . Projekt realizowany jest w partnerstwie z Lokalną Grupą Działania ..., jednak koszty w ramach poszczególnych zadań ponoszone są oddzielnie przez każdego z partnerów projektu. Efektem projektu będzie zrealizowanie celów projektu tj. Pobudzanie aktywności społeczności lokalnych, integracja, wykreowanie wizerunku obszarów partnerskich LGD jako atrakcyjnych turystycznie miejsc kultywowania lokalnego dziedzictwa kulturowego poprzez realizację działań promocyjno-kulturalnych. Cel ogólny realizowany będzie poprzez osiąganie celów szczegółowych: wymianę wzajemnych doświadczeń, wypracowanie dobrych praktyk poprzez organizację i przeprowadzenie 2 imprez oraz 4 spotkań studyjnych, promocję lokalnych walorów kulturowych w oparciu o zasoby ludzkie, środowiskowo-przyrodnicze i turystyczne obu partnerów projektu tj. Wnioskodawcy oraz LGD ... poprzez wydanie 2 publikacji oraz budowę strony internetowej.

Z efektów projektu będą korzystać mieszkańcy obu partnerów projektu współpracy nieodpłatnie. Otrzymane przez Wnioskodawcę środki są przeznaczane na zapewnienie prawidłowej realizacji projektu w ramach zadań po stronie Wnioskodawcy, między innymi na merytoryczne projektu tj. organizacja 4 spotkań studyjnych pt. „...”, wydanie foto-książki wraz z płytą DVD pt. „...”, organizacja imprezy „...”, wydanie albumu pt. „...”, udział w imprezie ...organizowanej przez LGD ... Pozostałe zadania merytoryczne projektu (budowa strony internetowej, Organizacja imprezy VII ...) realizowane są przez LGD .... Koszty administracyjne projektu ponosi LGD koordynująca, którą jest Wnioskodawca. W ramach kosztów administracyjnych ujęto: wynagrodzenia personelu projektowego (koordynator i księgowa), materiały biurowe i eksploatacyjne, opłaty pocztowe, obsługę prawną projektu, koszty podróży służbowych.

Wnioskodawca nie jest podatnikiem VAT czynnym, dlatego też nie odlicza podatku VAT od towarów i usług. Wnioskodawca zaznacza, że nie prowadzi działalności gospodarczej. Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT i nie składa deklaracji VAT-7. W wyniku realizacji projektu pt. „...” – Zachowywanie dziedzictwa kulturowego poprzez aktywizację i integrację społeczności lokalnej w ramach działania 421 „Wdrażanie projektów współpracy”, nie osiąga przychodów, które są opodatkowane podatkiem VAT, bądź też nie podlegają opodatkowaniu czy też zwolnione są od podatku. Realizacja działania 421 „Wdrażanie projektów współpracy” nie ma w żadnym zakresie związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT, nabywane towary i usługi nie są związane z wykonywaniem przez Wnioskodawcę czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie projektów współpracy” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 § 5 ust. 2 podatek VAT naliczony jest kosztem kwalifikowanym i podlega refundacji w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca ma możliwość uzyskania zwrotu podatku od towarów i usług w ramach realizacji projektu pn. „...” – Zachowywanie dziedzictwa kulturowego poprzez aktywizację i integrację społeczności lokalnej, realizowanego w ramach działania 421 „Wdrażanie projektów współpracy” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Wnioskodawca nie ma możliwości uzyskania zwrotu podatku od towarów i usług w ramach realizacji projektu pn. „...” – Zachowywanie dziedzictwa kulturowego poprzez aktywizację i integrację społeczności lokalnej, realizowanego w ramach działania 421 „Wdrażanie projektów współpracy” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, gdyż nie prowadzi działalności gospodarczej, nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT i nie składa deklaracji VAT-7.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7 suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust. 4.

Zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy o VAT, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy. Zasady dokonywania zwrotu różnicy podatku na rachunek bankowy podatnika określone zostały w art. 87 ust. 2-6 ustawy.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Pod pojęciem działalności gospodarczej na podstawie art. 15 ust. 2 w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 marca 2013 r., działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Wskazać należy że z dniem 1 kwietnia 2013 r. na mocy art. 1 pkt 12 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 35) ust. 2 art. 15 otrzymał brzmienie „działalność gospodarcza, obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych”.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m. in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

W myśl art. 88 ust. 4 ustawy o VAT obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20 (przypadek ten nie ma zastosowania w przedmiotowej sprawie).

Jak wynika z powyższego prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wyłącznie podatnikom podatku od towarów i usług, w sytuacji gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawione wyżej regulacje wykluczają możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi. Zrealizowanie prawa do odliczenia możliwe jest wyłącznie przez podatników zarejestrowanych jako „podatnicy VAT czynni”, poprzez złożenie deklaracji VAT-7.

Z treści wniosku wynika, iż Wnioskodawca współrealizuje projekt pn. „...”. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Lokalną Grupą Działania ..., zaś koszty w ramach poszczególnych zadań ponoszone są oddzielnie przez każdego z partnerów projektu. Z efektów projektu będą korzystać mieszkańcy obu partnerów projektu współpracy nieodpłatnie. Realizacja projektu nie ma w żadnym zakresie związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT a nabywane towary i usługi nie są związane z wykonywaniem przez Wnioskodawcę czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT i nie składa deklaracji VAT-7.

Jak wskazano na wstępie, warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Mając zatem na uwadze wskazany wyżej przepis art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie nie został spełniony podstawowy warunek uprawniający odliczenie podatku od towarów i usług związanego z nabywanymi przez Wnioskodawcę towarami i usługami dotyczącymi realizacji przedmiotowego projektu. Wnioskodawca nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT, a dokonane zakupy nie są wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Wnioskodawca nie ma zatem prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy towarów i usług dokonane przez niego w ramach zadań projektu pn. „...”.

Tym samym Wnioskodawca nie ma możliwości otrzymania z tego tytułu zwrotu różnicy podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy o VAT.

Ponadto należy zaznaczyć, iż w przedmiotowej sprawie nie znajdą również zastosowania uregulowania § 22 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. t.j. z 2013 r. poz. 247 ze zm.), bowiem przepisy te przewidują możliwość zwrotu podatku zarejestrowanym podatnikom jedynie na podstawie umów zawartych przed dniem 1 maja 2004r.

W konsekwencji powyższego stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym nie ma możliwości uzyskania zwrotu podatku od towarów i usług w ramach realizacji projektu pn. „...” – Zachowywanie dziedzictwa kulturowego poprzez aktywizację i integrację społeczności lokalnej, należało uznać za prawidłowe.

Niniejsza interpretacja skierowana jest tylko do Wnioskodawcy i nie odnosi się do pozostałego partnera projektu, bowiem każdą czynność, z którą mogą być związane skutki podatkowo-prawne należy rozstrzygać indywidualnie.

Nadmienia się, że w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego stanu faktycznego, w szczególności zarejestrowania się Wnioskodawcy jako podatnika VAT czynnego oraz wykorzystywania nabytych towarów i usług do wykonywania czynności opodatkowanych udzielona interpretacja traci swą aktualność.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz.U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w ..., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.