IBPP3/443-979/14/JP | Interpretacja indywidualna

Możliwość odliczenia podatku VAT naliczonego przy realizacji projektu polegającego na budowie bazy dydaktyczno-badawczej
IBPP3/443-979/14/JPinterpretacja indywidualna
 1. brak prawa do odliczenia
 2. odliczenia
 3. podatek naliczony
 4. podatnik podatku od towarów i usług
 5. projekt
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 12 sierpnia 2014 r. (data wpływu 19 sierpnia 2014 r.), uzupełnionym pismem z 27 października 2014 r. (data wpływu 30 października 2014 r.), o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacja projektu pn. „...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 sierpnia 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacja projektu pn. „...”. Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 27 października 2014 r. (data wpływu 30 października 2014 r.).

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca (Uniwersytet) składa pytanie w sprawie kwalifikowalności podatku VAT w projekcie inwestycyjnym „...” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowych II–VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007–2013.

Celem projektu jest wybudowanie bazy dydaktyczno-badawczej, która poprawi jakość nauczania przez zastosowanie nowoczesnych metod kształcenia. Stworzona baza umożliwi wzmocnienie kształcenia w dziedzinie nauk medycznych, w tym przede wszystkim pozwoli na rozpoczęcie kształcenia na kierunku lekarskim, którego dotychczas w ogóle nie prowadzono w obrębie W. i Województwa. Realizacja projektu przyczynia się m.in do podniesienia jakości kształcenia i rozwoju oferty kształcenia Uniwersytetu, zwiększenia dostępu do szkolnictwa wyższego, zwiększenia dostępu do nowoczesnych technologii wykorzystania potencjału pracowników naukowych Uczelni, skorelowania kierunków kształcenia z potrzebami rynku pracy.

Przedmiotem projektu jest budowa Zakładu Nauk ... wraz z zagospodarowaniem terenu i zakupem niezbędnego wyposażenia technologicznego oraz sprzętu i aparatury naukowej. W planowanym budynku powstaną cztery zakłady Zakład Anatomii Prawidłowej Człowieka; Zakład Histologii z Embriologią, Zakład Anatomii Patologicznej Człowieka; Zakład Medycyny Sądowej. Budowa zakładu, w którym znajdą się pomieszczenia dla anatomii prawidłowej, patologicznej, histologii z embriologią i medycyny sądowej jest warunkiem niezbędnym do rozpoczęcia zajęć ze studentami kierunku lekarskiego na pierwszych latach studiów. Pilną potrzebą jest zatem poszerzenie bazy lokalowej oraz zorganizowanie specjalistycznych pomieszczeń (sal, laboratoriów), wyposażonych w certyfikowany sprzęt i wyposażenie pomocnicze warunkujące funkcjonowanie nowego kierunku lekarskiego i prowadzenie zajęć z przedmiotów kierunkowych i specjalności, a także umożliwiających zdobywanie certyfikatów zawodowych cenionych na rynku pracy.

Etapy realizacji projektu:

 1. przygotowanie niezbędnej dokumentacji projektowej,
 2. wydzielenie działek,
 3. przebudowa sieci wodociągowej i gazowej,
 4. stan zerowy,
 5. stan surowy,
 6. stan wykończeniowy wewnętrzny,
 7. stan wykończeniowy zewnętrzny,
 8. zagospodarowanie terenu,
 9. instalacje sanitarne, grzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne,
 10. instalacje elektryczne,
 11. wyposażenie technologiczne budynku,
 12. sprzęt i aparatura naukowa,
 13. zarządzanie projektem,
 14. nadzór inwestorski.

W ramach projektu planuje się także zakup wyposażenia technologicznego, ujętego w projekcie budowlanym oraz zakup sprzętu i aparatury naukowej (m.in. mikroskopu elektronowego). Nowopowstałym obiektem zarządzać będzie Dziekan Wydziału Medycznego i Kanclerz Uniwersytetu, którzy zgodnie ze statutem Uczelni kierują w przydzielonym zakresie kompetencji jej działalnością. Całkowita szacunkowa wartość Projektu wynosi 23 000 000,00 zł (słownie dwadzieścia trzy miliony 00/100 PLN).

Z założeń wynika, że wybudowane obiekty oraz nabyte wyposażenie jest przeznaczone w całości na działalność badawczo-naukową, nie przynoszącą przychodów opodatkowanych VAT w przyszłości.

Ponadto Wnioskodawca informuje, że:

 • wszystkie faktury dokumentujące nabywane na potrzeby realizacji projektu towary i usługi były i są wystawione na Wnioskodawcę, tj Uniwersytet,
 • towary i usługi nabywane na potrzeby realizacji projektu nie mają związku z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT,
 • Wydział Medyczny funkcjonuje w ramach Uniwersytetu i nie jest odrębnym podmiotem,
 • w związku z funkcjonowaniem „...” Wnioskodawca nie uzyskuje i nie będzie uzyskiwał przychodów opodatkowanych podatkiem VAT.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy istnieje możliwość odliczenia podatku VAT naliczonego przy realizacji projektu „...”...

Stanowisko Wnioskodawcy (doprecyzowane w piśmie z 27 października 2014 r.):

Wnioskodawca nie ma możliwości odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu „...”.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

W myśl postanowień art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie, w jakim towary są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ww. ustawy o VAT, w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2013 r., kwotę podatku naliczonego stanowi, suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług, z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust. 4.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r., kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Należy podkreślić, że cytowany powyżej art. 86 ust. 1 ustawy o VAT reguluje podstawową zasadę odliczenia podatku naliczonego. Tak więc prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi. Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Z przedstawionego opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca realizuje projekt pn. „...”. Przedmiotem projektu jest budowa Zakładu Nauk o Człowieku wraz z zagospodarowaniem terenu i zakupem niezbędnego wyposażenia technologicznego oraz sprzętu i aparatury naukowej. Wszystkie faktury dokumentujące nabywane na potrzeby realizacji projektu towary i usługi były i są wystawione na Wnioskodawcę. Towary i usługi nabywane na potrzeby realizacji projektu nie mają związku z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT. W związku z funkcjonowaniem „...” Wnioskodawca nie uzyskuje i nie będzie uzyskiwał przychodów opodatkowanych podatkiem VAT.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia podatku VAT naliczonego z faktur otrzymanych w zawiązku z realizacją opisanego we wniosku projektu nie są spełnione. Wnioskodawca jednoznacznie wskazał, że towary i usługi nabywane na potrzeby realizacji projektu nie mają związku z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Tym samym, ze względu na niespełnienie podstawowej pozytywnej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...”.

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym nie ma możliwości odliczenia podatku naliczonego, jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.