IBPP3/443-967/14/AŚ | Interpretacja indywidualna

Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku realizacją projektu
IBPP3/443-967/14/AŚinterpretacja indywidualna
 1. odliczenia
 2. prawo do odliczenia
 3. projekt
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 8 sierpnia 2014 r. (data wpływu 14 sierpnia 2014 r.), uzupełnionym pismem z 23 października 2014 r. (data wpływu 28 października 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku VAT od robót realizowanych w pomieszczeniach w których wykonywana jest działalność dotycząca kontraktu z NFZ (publiczny system opieki zdrowotnej) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 sierpnia 2014 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku VAT od robót realizowanych w pomieszczeniach w których wykonywana jest działalność dotycząca kontraktu z NFZ (publiczny system opieki zdrowotnej). Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 23 października 2014 r. (data wpływu 28 października 2014 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie Organu z 14 października 2014 r. znak: IBPP3/443-967/14/AŚ.

W przedmiotowym wniosku, uzupełnionym pismem z 23 października 2014 r. przedstawiono następujący stan faktyczny:

W 2011 roku Szpital (Wnioskodawca) złożył wniosek o dofinansowanie projektu pn. „...” ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007–2013. Umowa o dofinansowanie z Zarządem Województwa została podpisana w roku 2013, w tym samym roku zostały rozpoczęte prace dotyczące projektu. Wszystkie wydatki w ramach projektu zostaną poniesione do końca sierpnia 2014 roku.

Projekt obejmuje swoim zakresem następujące kategorie robót:

 • prace przygotowawcze - dokumentacja projektowa oraz audyt;
 • prace przygotowawcze - studium wykonalności;
 • prace budowlane - blok diagnostyki;
 • prace budowlane - blok łóżkowy;
 • prace budowlane - instalacje solarne - zakup i montaż 22 kolektorów słonecznych;
 • nadzór inwestorski;
 • promocja projektu;
 • źródła ciepła - zakup ekonomizerów do kotłów gazowych;
 • źródła ciepła - zakup ekonomizerów do kotłów olejowych;
 • instalacja c.o. - wymiana instalacji co.

Projekt jest realizowany w ramach działalności statutowej podmiotu. Wszystkie roboty i usługi jak również opracowanie studium wykonalności inwestycji, promocja projektu zostały udokumentowane fakturami VAT, których nabywcą jest Wnioskodawca.

W ramach projektu wyodrębniono powierzchnie wynajmowane, od których Wnioskodawca zgodnie z obowiązującym prawem może odliczyć podatek VAT. Pozostałe powierzchnie, od których Wnioskodawca nie może odliczyć podatku VAT służą działalności leczniczej w ramach kontraktu NFZ (udostępniane są tylko na potrzeby tej działalności w ramach NFZ).

Wykonywana przez Wnioskodawcę działalność dotycząca kontraktu z NFZ jest działalnością zwolnioną od podatku VAT polegającą na świadczeniu usług opieki medycznej korzystających ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 - 20 ustawy o VAT.

Powierzchnie które służą działalności leczniczej (w ramach kontraktu NFZ) wykorzystywane są wyłącznie do czynności zwolnionych od podatku VAT.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca będąc podatnikiem posiadającym osobowość prawną może odliczyć podatek VAT od robót realizowanych w pomieszczeniach, w których wykonywana jest działalność dotycząca kontraktu z NFZ (publiczny system opieki zdrowotnej)...

Roboty realizowane są w ramach projektu pn. „...”.

Stanowisko Wnioskodawcy:

Wnioskodawca jako instytucja świadcząca usługi medyczne wynikające z ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych jest instytucją zwolnioną z podatku VAT. Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. obniżenie kwoty podatku należnego od kwoty podatku naliczonego przysługuje wyłącznie od zakupów związanych ze sprzedażą opodatkowaną.

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18-20 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - Dz.U. Nr 54, poz. 535 z póżn. zm. – w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług - Dz.U. Nr 226, poz. 1476 oraz na podstawie ustawy z 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług zwolnione z VAT są usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, oraz dostawa towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, wykonywane przez zakłady opieki zdrowotnej.

W związku z powyższym, zdaniem Wnioskodawcy, w związku z realizacją projektu pn. „...” - Wnioskodawca nie ma możliwości do odliczenia podatku VAT od wydatków poniesionych w związku z realizacją omawianego projektu (w części dotyczącej pomieszczeń przeznaczonych na realizację świadczeń w ramach NFZ).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie natomiast z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2013 r. kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług, z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust. 4.

Natomiast w myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit a) ustawy, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r., nadanym art. 1 pkt 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r., poz. 35), kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Przy uwzględnieniu powyższych unormowań stwierdzić należy, że jeśli podatnik podatku od towarów i usług nabywa towary i usługi, w związku z którymi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego, to zgodnie z cytowanym przepisem art. 86 ust. 1 ustawy, przysługuje mu prawo do odliczenia podatku naliczonego w tej części, w jakiej poniesione wydatki służą do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Odliczyć zatem można w całości podatek naliczony, który jest związany wyłącznie z transakcjami opodatkowanymi podatnika. Wskazana zasada wyłącza tym samym możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku lub niepodlegających opodatkowaniu. Jednocześnie z przepisu tego wynika, że odliczenie podatku naliczonego może być częściowe, tzn. w tej części, w jakiej dane towary lub usługi, z którymi związany jest podatek naliczony są wykorzystywane do realizacji czynności opodatkowanych, z pominięciem tej części podatku od tych towarów i usług, w jakiej towary te (usługi) nie są wykorzystywane do wykonywania czynności nieopodatkowanych.

W przypadkach, gdy podatnik wykonuje czynności uprawniające do odliczenia podatku od towarów i usług i nieuprawniające do tego odliczenia, zastosowanie znajduje przepis art. 90 ust. 1 ustawy, który stanowi, że w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku, z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik jest obowiązany do odrębnego określania kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

Stosownie do ust. 2 cyt. artykułu, jeżeli nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot, o których mowa w art. 90 ust. 1, podatnik może pomniejszyć kwotę podatku należnego o taką część kwoty podatku naliczonego, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, z zastrzeżeniem ust. 10.

Jak wynika z ust. 3 tego artykułu, proporcję, o której mowa w ust. 2 ustala się jako udział rocznego obrotu z tytułu czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, w całkowitym obrocie uzyskanym z tytułu czynności, w związku z którymi podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, oraz czynności, w związku z którymi podatnikowi nie przysługuje takie prawo.

Z uregulowań art. 90 ustawy wynika, że obowiązkiem podatnika w pierwszej kolejności jest przypisanie konkretnych zakupów do określonych rodzajów sprzedaży, z którymi zakupy te są związane. Podatnik ma zatem obowiązek odrębnego określenia, czy podatek wynikający z otrzymanych faktur związany będzie z czynnościami dającymi prawo do odliczenia czy też czynnościami niedajacymi takiego prawa, czyli dokonania alokacji.

W sytuacji, gdy nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot podatku związanego z czynnościami, w stosunku do których przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego oraz kwot podatku naliczonego związanego z czynnościami, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik jest obowiązany do proporcjonalnego rozliczenia podatku naliczonego, zgodnie z art. 90 ust. 2 i następne ustawy.

Oznacza to, że odliczanie podatku naliczonego na podstawie proporcji, o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o VAT możliwe jest wyłącznie w sytuacji, gdy podatnik nie ma rzeczywiście możliwości wyodrębnienia kwot podatku naliczonego związanego z działalnością opodatkowaną oraz działalnością zwolnioną od podatku.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca realizuje pn. „...”. W ramach projektu wyodrębniono powierzchnie wynajmowane od których Wnioskodawca zgodnie z obowiązującym prawem może odliczyć podatek VAT. Pozostałe powierzchnie od których Wnioskodawca nie może odliczyć podatku VAT służą działalności leczniczej w ramach kontraktu NFZ (udostępniane są tylko na potrzeby tej działalności w ramach NFZ). Wykonywana przez Wnioskodawcę działalność dotycząca kontraktu z NFZ jest działalnością zwolnioną od podatku VAT polegającą na świadczeniu usług opieki medycznej korzystających ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 - 20 ustawy o VAT. Powierzchnie które służą działalności leczniczej (w ramach kontraktu NFZ) wykorzystywane są wyłącznie do czynności zwolnionych od podatku VAT.

Opis sprawy wskazuje, że Wnioskodawca dokonując zakupów związanych z realizacją projektu pn. „...” wyodrębnił podatek naliczony związany wyłącznie z czynnościami zwolnionymi od podatku VAT tj. od robót realizowanych w pomieszczeniach w których wykonywana jest działalność dotycząca kontraktu z NFZ.

Biorąc pod uwagę regulacje prawne wynikające z zacytowanych przepisów oraz przedstawiony przez Wnioskodawcę opis sprawy, stwierdzić należy, że Wnioskodawca nie ma możliwości do odliczenia podatku VAT od robót realizowanych w pomieszczeniach wykorzystywanych przez Wnioskodawcę wyłącznie do czynności zwolnionych od podatku VAT, ze względu na niepełnienie podstawowej przesłanki wynikającej z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, jaką jest związek zakupów z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym w związku z realizacją projektu pn. „...” - nie ma on możliwości odliczenia podatku VAT od wydatków poniesionych w związku z realizacją omawianego projektu (w części dotyczącej pomieszczeń przeznaczonych na realizację świadczeń w ramach NFZ), jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty powiązane lub podobne:

IBPP3/443-967/14/AŚ | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.