IBPP3/443-967/14/AŚ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku realizacją projektu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 8 sierpnia 2014 r. (data wpływu 14 sierpnia 2014 r.), uzupełnionym pismem z 23 października 2014 r. (data wpływu 28 października 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku VAT od robót realizowanych w pomieszczeniach w których wykonywana jest działalność dotycząca kontraktu z NFZ (publiczny system opieki zdrowotnej) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 sierpnia 2014 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku VAT od robót realizowanych w pomieszczeniach w których wykonywana jest działalność dotycząca kontraktu z NFZ (publiczny system opieki zdrowotnej). Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 23 października 2014 r. (data wpływu 28 października 2014 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie Organu z 14 października 2014 r. znak: IBPP3/443-967/14/AŚ.

W przedmiotowym wniosku, uzupełnionym pismem z 23 października 2014 r. przedstawiono następujący stan faktyczny:

W 2011 roku Szpital (Wnioskodawca) złożył wniosek o dofinansowanie projektu pn. „...” ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007–2013. Umowa o dofinansowanie z Zarządem Województwa została podpisana w roku 2013, w tym samym roku zostały rozpoczęte prace dotyczące projektu. Wszystkie wydatki w ramach projektu zostaną poniesione do końca sierpnia 2014 roku.

Projekt obejmuje swoim zakresem następujące kategorie robót:

  • prace przygotowawcze - dokumentacja projektowa oraz audyt;
  • prace przygotowawcze - studium wykonalności;
  • prace budowlane - blok diagnostyki;
  • prace budowlane - blok łóżkowy;
  • prace budowlane - instalacje solarne - zakup i montaż 22 kolektorów słonecznych;
  • nadzór inwestorski;
  • promocja projektu;
  • źródła ciepła - zakup ekonomizerów do kotłów gazowych;
  • źródła ciepła - zakup ekonomizerów do kotłów olejowych;
  • instalacja c.o. - wymiana instalacji co.

Projekt jest realizowany w ramach działalności statutowej podmiotu. Wszystkie roboty i usługi jak również opracowanie studium wykonalności inwestycji, promocja projektu zostały udokumentowane fakturami VAT, których nabywcą jest Wnioskodawca.

W ramach projektu wyodrębniono powierzchnie wynajmowane, od których Wnioskodawca zgodnie z obowiązującym prawem może odliczyć podatek VAT. Pozostałe powierzchnie, od których Wnioskodawca nie może odliczyć podatku VAT służą działalności leczniczej w ramach kontraktu NFZ (udostępniane są tylko na potrzeby tej działalności w ramach NFZ).

Wykonywana przez Wnioskodawcę działalność dotycząca kontraktu z NFZ jest działalnością zwolnioną od podatku VAT polegającą na świadczeniu usług opieki medycznej korzystających ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 - 20 ustawy o VAT.

Powierzchnie które służą działalności leczniczej (w ramach kontraktu NFZ) wykorzystywane są wyłącznie do czynności zwolnionych od podatku VAT.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca będąc podatnikiem posiadającym osobowość prawną może odliczyć podatek VAT od robót realizowanych w pomieszczeniach, w których wykonywana jest działalność dotycząca kontraktu z NFZ (publiczny system opieki zdrowotnej)...

Roboty realizowane są w ramach projektu pn. „...”.

Stanowisko Wnioskodawcy:

Wnioskodawca jako instytucja świadcząca usługi medyczne wynikające z ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych jest instytucją zwolnioną z podatku VAT. Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. obniżenie kwoty podatku należnego od kwoty podatku naliczonego przysługuje wyłącznie od zakupów związanych ze sprzedażą opodatkowaną.

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18-20 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - Dz.U. Nr 54, poz. 535 z póżn. zm. – w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług - Dz.U. Nr 226, poz. 1476 oraz na podstawie ustawy z 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług zwolnione z VAT są usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, oraz dostawa towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, wykonywane przez zakłady opieki zdrowotnej.

W związku z powyższym, zdaniem Wnioskodawcy, w związku z realizacją projektu pn. „...” - Wnioskodawca nie ma możliwości do odliczenia podatku VAT od wydatków poniesionych w związku z realizacją omawianego projektu (w części dotyczącej pomieszczeń przeznaczonych na realizację świadczeń w ramach NFZ).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie natomiast z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2013 r. kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług, z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust. 4.

Natomiast w myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit a) ustawy, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r., nadanym art. 1 pkt 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r., poz. 35), kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Przy uwzględnieniu powyższych unormowań stwierdzić należy, że jeśli podatnik podatku od towarów i usług nabywa towary i usługi, w związku z którymi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego, to zgodnie z cytowanym przepisem art. 86 ust. 1 ustawy, przysługuje mu prawo do odliczenia podatku naliczonego w tej części, w jakiej poniesione wydatki służą do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Odliczyć zatem można w całości podatek naliczony, który jest związany wyłącznie z transakcjami opodatkowanymi podatnika. Wskazana zasada wyłącza tym samym możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku lub niepodlegających opodatkowaniu. Jednocześnie z przepisu tego wynika, że odliczenie podatku naliczonego może być częściowe, tzn. w tej części, w jakiej dane towary lub usługi, z którymi związany jest podatek naliczony są wykorzystywane do realizacji czynności opodatkowanych, z pominięciem tej części podatku od tych towarów i usług, w jakiej towary te (usługi) nie są wykorzystywane do wykonywania czynności nieopodatkowanych.

W przypadkach, gdy podatnik wykonuje czynności uprawniające do odliczenia podatku od towarów i usług i nieuprawniające do tego odliczenia, zastosowanie znajduje przepis art. 90 ust. 1 ustawy, który stanowi, że w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku, z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik jest obowiązany do odrębnego określania kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

Stosownie do ust. 2 cyt. artykułu, jeżeli nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot, o których mowa w art. 90 ust. 1, podatnik może pomniejszyć kwotę podatku należnego o taką część kwoty podatku naliczonego, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, z zastrzeżeniem ust. 10.

Jak wynika z ust. 3 tego artykułu, proporcję, o której mowa w ust. 2 ustala się jako udział rocznego obrotu z tytułu czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, w całkowitym obrocie uzyskanym z tytułu czynności, w związku z którymi podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, oraz czynności, w związku z którymi podatnikowi nie przysługuje takie prawo.

Z uregulowań art. 90 ustawy wynika, że obowiązkiem podatnika w pierwszej kolejności jest przypisanie konkretnych zakupów do określonych rodzajów sprzedaży, z którymi zakupy te są związane. Podatnik ma zatem obowiązek odrębnego określenia, czy podatek wynikający z otrzymanych faktur związany będzie z czynnościami dającymi prawo do odliczenia czy też czynnościami niedajacymi takiego prawa, czyli dokonania alokacji.

W sytuacji, gdy nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot podatku związanego z czynnościami, w stosunku do których przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego oraz kwot podatku naliczonego związanego z czynnościami, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik jest obowiązany do proporcjonalnego rozliczenia podatku naliczonego, zgodnie z art. 90 ust. 2 i następne ustawy.

Oznacza to, że odliczanie podatku naliczonego na podstawie proporcji, o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o VAT możliwe jest wyłącznie w sytuacji, gdy podatnik nie ma rzeczywiście możliwości wyodrębnienia kwot podatku naliczonego związanego z działalnością opodatkowaną oraz działalnością zwolnioną od podatku.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca realizuje pn. „...”. W ramach projektu wyodrębniono powierzchnie wynajmowane od których Wnioskodawca zgodnie z obowiązującym prawem może odliczyć podatek VAT. Pozostałe powierzchnie od których Wnioskodawca nie może odliczyć podatku VAT służą działalności leczniczej w ramach kontraktu NFZ (udostępniane są tylko na potrzeby tej działalności w ramach NFZ). Wykonywana przez Wnioskodawcę działalność dotycząca kontraktu z NFZ jest działalnością zwolnioną od podatku VAT polegającą na świadczeniu usług opieki medycznej korzystających ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 - 20 ustawy o VAT. Powierzchnie które służą działalności leczniczej (w ramach kontraktu NFZ) wykorzystywane są wyłącznie do czynności zwolnionych od podatku VAT.

Opis sprawy wskazuje, że Wnioskodawca dokonując zakupów związanych z realizacją projektu pn. „...” wyodrębnił podatek naliczony związany wyłącznie z czynnościami zwolnionymi od podatku VAT tj. od robót realizowanych w pomieszczeniach w których wykonywana jest działalność dotycząca kontraktu z NFZ.

Biorąc pod uwagę regulacje prawne wynikające z zacytowanych przepisów oraz przedstawiony przez Wnioskodawcę opis sprawy, stwierdzić należy, że Wnioskodawca nie ma możliwości do odliczenia podatku VAT od robót realizowanych w pomieszczeniach wykorzystywanych przez Wnioskodawcę wyłącznie do czynności zwolnionych od podatku VAT, ze względu na niepełnienie podstawowej przesłanki wynikającej z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, jaką jest związek zakupów z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym w związku z realizacją projektu pn. „...” - nie ma on możliwości odliczenia podatku VAT od wydatków poniesionych w związku z realizacją omawianego projektu (w części dotyczącej pomieszczeń przeznaczonych na realizację świadczeń w ramach NFZ), jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.