IBPP3/443-896/14/AŚ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku realizacją projektu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 31 lipca 2014 r. (data złożenia 31 lipca 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia podatku od towarów i usług VAT w całości lub w jakiejkolwiek części w odniesieniu do projektu pn. „...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 31 lipca 2014 r. złożono ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia podatku od towarów i usług VAT w całości lub w jakiejkolwiek części w odniesieniu do projektu pn. „...”.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Powiat (Wnioskodawca) w ramach swojej działalności realizuje projekt unijny pn. „...”. Projekt realizowany jest na mocy umowy partnerskiej zawartej pomiędzy Wnioskodawcą (Liderem projektu), a Gminą (partnerem). Przedmiotem niniejszego projektu jest kompleksowe uzbrojenie zdegradowanych, poprzemysłowych terenów inwestycyjnych, stanowiących własność Wnioskodawcy, współwłasność z Gminą oraz własność Gminy, celem przeznaczenia ich na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Wkładem do ww. projektu unijnego ze strony Gminy są grunty (Gmina nie przekazuje na ten cel żadnych środków finansowych). Projekt jest realizowany w okresie 25 listopada 2013 r. – 30 kwietnia 2015 r.

W ramach przedsięwzięcia przewiduje się realizację następujących działań:

 1. Wybudowanie drogi powiatowej, zapewniającej dostęp do terenów inwestycyjnych od strony DK - 2 odcinki wraz z ich skrzyżowaniem,
 2. Wybudowanie chodnika dla pieszych wzdłuż nowego ciągu drogowego,
 3. Wybudowanie parkingu, zlokalizowanego przy nowym ciągu drogowym,
 4. Wybudowanie efektywnego systemu kanalizacji deszczowej, wraz z wylotami do rzeki ...,
 5. Wybudowanie oświetlenia drogowego,
 6. Wybudowanie kanału technologicznego dla kablowej sieci teletechnicznej,
 7. Makroniwelację obszaru, przeznaczonego na tereny inwestycyjne.

W rezultacie realizacji przedsięwzięcia duży, zdegradowany obszar poprzemysłowy, będący niegdyś hałdą przykopalnianą zyska niezwykle atrakcyjne walory, kwalifikujące go jako strefę inwestycyjną, w pełni przygotowaną do podejmowania nowych przedsięwzięć inwestycyjnych, realizowanych przez podmioty gospodarcze.

Realizacja tego projektu wpisuje się w zadania własne Powiatu w zakresie dróg publicznych oraz przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji lokalnego rynku pracy, zgodnie z art. 4 ust. 1 Ustawy o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 595 ze zm.).

Ww. projekt unijny Wnioskodawca będzie realizował przy pomocy własnej jednostki organizacyjnej powołanej do zarządzania drogami powiatowymi, jaką jest Zarząd Dróg Powiatowych (jednostka ta jest wskazana w umowie o dofinansowanie jako właściwa do realizacji tego projektu).

Wszystkie faktury dokumentujące zakupy towarów i usług związanych z realizacją projektu są i będą wystawiane na Zarząd Dróg Powiatowych.

Właścicielem majątku powstałego w ramach realizacji niniejszego projektu będzie, po jego zakończeniu, Powiat oraz Gmina i w ramach współwłasności obie jednostki. Po zrealizowaniu ww. projektu planuje się:

 1. przeznaczyć część obszaru na sprzedaż (12,5326 ha),
 2. inną część terenu przeznaczyć pod dzierżawę (1,5074 ha),
 3. pozostały obszar przeznaczony pod drogę, chodnik i parking oraz obszary przyległe nie jest planowany do sprzedaży ani dzierżawy (5,2846 ha).

Sprzedaż majątku oraz wydzierżawianie terenu (w zakresie własności i współwłasności Powiatu), jakim będzie uzbrojony teren poprzemysłowy należy do kompetencji Powiatu i realizowany będzie przez urząd go obsługujący, czyli Starostwo Powiatowe. Dochody z tytułu sprzedaży i dzierżawy opisanego terenu będzie pozyskiwał Powiat (poprzez Starostwo Powiatowe).

Wybudowana w ramach projektu droga powiatowa, chodniki, parking, oświetlenie drogowe wraz z gruntami do nich przynależnymi będą wykorzystywane do zadań własnych i Powiat nie będzie z nich czerpał żadnych dochodów, tzn. towary te nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, o których mowa w art. 86 ust. ustawy o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, a jedynie do zadań własnych. Nadzór nad tym obszarem będzie sprawować Zarząd Dróg Powiatowych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Powiat, w związku z realizacją projektu unijnego pn. „....” ma możliwość odliczenia podatku od towarów i usług VAT w całości lub w jakiejkolwiek części...

Stanowisko Wnioskodawcy:

W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 595 ze zm.) powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Do zadań publicznych o charakterze ponadgminnym, wykonywanych przez powiat, należą m.in. zadania w zakresie transportu zbiorowego i dróg publicznych (art. 4 ust. 1 pkt 6 cyt. ustawy) oraz zadania w zakresie przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji lokalnego rynku pracy (art. 4 ust. 1 pkt 17 cyt. ustawy).

W celu wykonywania zadań powiat może tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami (art. 6 ust. 1 cyt. ustawy).

Na podstawie ww. przepisu projekt unijny pn. „...” będzie realizowany przez jednostkę organizacyjną Powiatu, jaką jest Zarząd Dróg Powiatowych. Oznacza to, że Zarząd Dróg Powiatowych będzie ponosił koszty realizacji projektu, tzn. wszystkie faktury będą wystawiane na tą jednostkę. Wybudowana w ramach projektu droga powiatowa, chodniki, parking, oświetlenie drogowe wraz z gruntami do nich przynależnymi będą wykorzystywane do zadań własnych i Powiat nie będzie z nich czerpał żadnych dochodów, tzn. towary te nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, o których mowa w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, a jedynie do zadań własnych. Sprzedaż i dzierżawa mienia powiatowego jest realizowana bezpośrednio przez Powiat, przy pomocy urzędu go obsługującego, jakim jest Starostwo Powiatowe. Zgodnie z paragrafem 29 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego - realizacja zadań z zakresu sprzedaży i dzierżawy nieruchomości należy do zakresu obowiązków Wydziału Gospodarki Mieniem.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatków określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług. W związku z powyższym w zakresie sprzedaży i dzierżawy terenów uzbrojonych w ramach projektu unijnego, Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku od towarów i usług, gdyż w innej jednostce ponoszone będą koszty wraz z naliczonym podatkiem, a w innej dochody z tym związane, co uniemożliwia ich odliczenie.

Reasumując, Wnioskodawca realizując projekt unijny pn. „...” nie ma możliwości odliczenia podatku od towarów i usług VAT w całości lub w jakiejkolwiek części.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Na mocy ww. art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy (w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r.) kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Zgodnie z treścią art. 106e pkt 3;4 i 5 ustawy, faktura powinna zawierać:

 • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy;
 • numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. a;
 • numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. b.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje czynny, zarejestrowany podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Obniżenie podatku należnego o podatek naliczony może nastąpić jedynie na ściśle określonych przez ustawodawcę zasadach, a kwotę podatku naliczonego, zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT stanowi, suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Zatem, zgodnie z brzmieniem powołanych przepisów, konieczne jest, aby faktury, jako dokumenty potwierdzające rzeczywiste transakcje gospodarcze, zawierały nazwy określające strony transakcji, ich adresy, a także numery identyfikacji podatkowej.

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca w ramach swojej działalności realizuje projekt unijny pn. „...”. Projekt realizowany jest na mocy umowy partnerskiej zawartej pomiędzy Wnioskodawcą (Liderem projektu) a Gminą (partnerem). Ww. projekt unijny Wnioskodawca będzie realizował przy pomocy własnej jednostki organizacyjnej powołanej do zarządzania drogami powiatowymi, jaką jest Zarząd Dróg Powiatowych (jednostka ta jest wskazana w umowie o dofinansowanie jako właściwa do realizacji tego projektu). Wszystkie faktury dokumentujące zakupy towarów i usług związanych z realizacją projektu są i będą wystawiane na Zarząd Dróg Powiatowych.

Opis sprawy wskazuje, że w przedmiotowej sprawie rzeczywistym nabywcą towarów i usług zakupionych w ramach realizacji projektu nie jest i nie będzie Wnioskodawca, lecz Zarząd Dróg Powiatowych.

Mając na uwadze regulacje prawne wynikające z zacytowanych przepisów należy stwierdzić, że faktura, w której podatnik jest wskazany jako nabywca jest dokumentem potwierdzającym wykonanie pewnej usługi lub dostawy towaru, uprawniającym (po spełnieniu wszystkich warunków wynikających z przepisów prawa) podmiot, dla którego jest wystawiona (nabywcę) do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Tym samym należy stwierdzić, że Wnioskodawca nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od zakupów w związku z realizacją projektu, albowiem to nie Wnioskodawca jest wskazany jako nabywca towarów i usług w fakturach dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją ww. projektu.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym Wnioskodawca realizując projekt unijny pn. „...” nie ma możliwości odliczenia podatku od towarów i usług VAT w całości lub w jakiejkolwiek części, jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.) Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.