IBPP3/443-881/13/LŻ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Brak możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związku z realizacją projektu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 10 lipca 2013r. (data wpływu 15 lipca 2013r.), uzupełniony pismem z dnia 19 sierpnia 2013r. (data wpływu 21 sierpnia 2013r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu „...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 lipca 2013r. wpłynął ww. wniosek, uzupełniony pismem z dnia 19 sierpnia 2013r. (data wpływu 21 sierpnia 2013r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu „...”.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca to stowarzyszenie o celach niezarobkowych. Swoją działalność na terenie Gminy prowadzi do 2005r, natomiast od 26 listopada 2012r. posiada własną osobowość prawną potwierdzoną wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego.

Członkowie Związku angażują się w proces krzewienia kultury góralskiej i rozbudzanie wśród mieszkańców zamiłowania do rodzimej tradycji.

Wnioskodawca ma na swoim koncie różne osiągnięcia w zakresie wykonywania swych zadań statutowych, do których można zaliczyć:

  • od lat cyklicznie organizowana jest msza św. w rocznicę śmierci ... na ...., na której gromadzi się ok. 500 mieszkańców i turystów;
  • cyklicznie od lat organizowane są .... Jest to impreza, która poświęcona jest pamięci zmarłych muzykantów, członków kapel, zespołów regionalnych i orkiestr z terenu całej gminy ....;
  • pomoc i współuczestnictwo przy organizacji imprez i uroczystości na terenie Gminy (Święto ..., Święto ....);
  • w okresie od czerwca do września 2012r. realizował projekt pn. „....” w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa pn. „....”.

Wnioskodawca złożył wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.

Umowa na dofinansowanie tego projektu została zawarta w kwietniu bieżącego roku.

Idea realizacji projektu „...” wypływa z chęci kultywowania tradycji regionalnych oraz zidentyfikowanej potrzeby ożywienia w sferze udziału w działaniach społeczno-kulturowych. Zakres projektu skupia się głównie na zakupie nowych elementów strojów regionalnych dla 26 członków Związku oraz pierwsze zaprezentowanie ich podczas Biesiady . na płycie Rynku w .....

Grupa docelowa jest bardzo szeroka i nie przewiduje się żadnych ograniczeń, co do bezpośrednich odbiorców. Działania podejmowane w ramach projektu mają charakter ogólnodostępny i bezpłatny. Ubogacają występy zespołów regionalnych „C.” z .... oraz „..” z ..... Swoją obecnością imprezę uświetnią sąsiednie Oddziały Związku ...., K....., T...., , O...., S.... i K..... Zaprezentowane zostaną typowe dla każdego z regionów przyśpiewki, tańce i gadki gwarowe. W ramach projektu planowane są również zakupy artykułów promujących folklor góralski, które wręczane będą podczas biesiady. Zbyrcoki, ciupagi i parzenice będą wręczane osobom szczególnie angażującym się w krzewienie kultury i tradycji góralskich. Zwieńczeniem imprezy będą posiady, czyli tradycyjne ognisko góralskie nad ... w .... W związku z tym niezbędne będzie zamówienie usługi kateringowej, wskazanej w opisie zadań, dla jego uczestników. Prognozowana liczba osób biorących udział w biesiadach to ok. 150 osób.

Wnioskodawca poniesie również dodatkowe koszty niekwalifikowalne w postaci: wydruku plakatów, zaproszeń oraz tekstów do wspólnej zabawy z publicznością.

Planowana operacja wpływa na realizację i osiągnięcie następujących celów Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR):

C02 - Stała poprawa warunków życia ludności oraz atrakcyjności turystycznej Gminy ....

C02 CS2 - Zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Ziemi ......

Uwzględniając powyższe niniejsza operacja w wysokim stopniu przyczyni się do realizacji celów LSR.

Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT i nie składa deklaracji VAT-7.

Towary i usługi nabyte w związku z realizacją jak i przygotowaniem projektu nie będą związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT wykonywanymi przez Wnioskodawcę.

Interpretacja będzie stanowić załącznik do wniosku o płatność na etapie refundowania poniesionych w ramach projektu wydatków.

Wnioskodawca wskazał, iż wniosek dotyczy projektu pod nazwą „...”.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z wydatkami poniesionymi na realizację zadań w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z wydatkami poniesionymi na realizację zadań w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.

Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej i nie jest zarejestrowany w urzędzie skarbowym jako podatnik podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ww. ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika, z tytułu nabycia towarów i usług, z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust. 4.

W myśl art. 88 ust. 4 ustawy o VAT obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20 (przypadek ten nie ma zastosowania w przedmiotowej sprawie).

Jak wynika z powyższego prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wyłącznie podatnikom podatku od towarów i usług, w sytuacji gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawione wyżej regulacje wykluczają możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi. Zrealizowanie prawa do odliczenia możliwe jest wyłącznie przez podatników zarejestrowanych jako „podatnicy VAT czynni”, poprzez złożenie deklaracji VAT-7.

Z opisu stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca realizuje projekt „...”. Zakres projektu skupia się głównie na zakupie nowych elementów strojów regionalnych dla 26 członków. Działania podejmowane w ramach projektu mają charakter ogólnodostępny i bezpłatny. Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT i nie składa deklaracji VAT-7. Towary i usługi nabyte w związku z realizacją jak i przygotowaniem projektu nie będą związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT wykonywanymi przez Wnioskodawcę.

Analizując przedstawiony opis stanu faktycznego, należy wskazać, że nie wyczerpuje on znamion unormowania regulującego prawo do odliczenia podatku naliczonego przedstawionego w ww. art. 86 ust. 1 ustawy o VAT. Przesłanką pozwalającą na taki wniosek, jest brak związku dokonanych na potrzeby realizacji projektu zakupów z wykonywaniem czynności opodatkowanych, jak również fakt, iż Wnioskodawca nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT. W konsekwencji, stosownie do powołanych wyżej unormowań Wnioskodawca nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu „...”.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy zgodnie, z którym nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego należało uznać za prawidłowe.

Zgodnie z art. 14b § 3 cyt. w sentencji ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Należy zatem zaznaczyć, że wydając przedmiotową interpretację tut. organ oparł się na wynikającym z treści wniosku opisie stanu faktycznego w którym wskazano, że Wnioskodawca nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT. Niniejsza interpretacja indywidualna nie rozstrzyga czy Wnioskodawca faktycznie nie prowadzi działalności gospodarczej. Powyższe stwierdzenie przyjęto jako element opisanego stanu faktycznego i nie było ono przedmiotem oceny. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego stanu faktycznego, a w szczególności prowadzenia przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej generującej podatek należny oraz zarejestrowania się Wnioskodawcy jako podatnika VAT czynnego, udzielona interpretacja traci swą aktualność.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – tj. Dz. U. z dnia 14 marca 2012r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.