IBPP3/443-878/13/JP | Interpretacja indywidualna

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwoty podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących zakup towarów i usług niezbędnych do zrealizowania projektu – wyposażenie punktów informacji turystycznej
IBPP3/443-878/13/JPinterpretacja indywidualna
 1. odliczenie podatku od towarów i usług
 2. podatek naliczony
 3. projekt
 4. stowarzyszenia
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 3 lipca 2013 r. (data wpływu 15 lipca 2013 r.), uzupełnionym pismem z 14 października 2013 r. (data wpływu 17 października 2013 r.) oraz pismem z 28 października 2013 r. (data wpływu 31 października 2013 r.), o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwoty podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących zakup towarów i usług niezbędnych do zrealizowania projektu pn. „...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 lipca 2013 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwoty podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących zakup towarów i usług niezbędnych do zrealizowania projektu pn. „...”. Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 14 października 2013 r. (data wpływu 17 października 2013 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 4 października 2013 r. nr IBPP3/443-878/13/JP oraz pismem z 28 października 2013 r. (data wpływu 31 października 2013 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 22 października 2013 r. nr IBPP3/443-878/13/JP.

W przedmiotowym wniosku, uzupełnionym pismem z 14 października 2013 r. oraz pismem z 28 października 2013 r., ukształtował się następujący stan faktyczny:

Wydatki poniesione w związku z realizacją projektu są dokumentowane fakturami VAT wystawionymi na Wnioskodawcę (Organizację Turystyczną). Przedmiotem zakupu są zakupy usług oraz środków trwałych. Projekt „...” jest realizowany w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2013 r. Projekt ma na celu wyposażenie Punktów Informacji Turystycznej oraz utworzenie portalu internetowego. Realizowany projekt nie będzie generował przychodów dla Wnioskodawcy ani jego efekty nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT, ponieważ zakupione środki trwałe nie będą odsprzedawane. Wydane materiały promocyjne nie są sprzedawane, są nieodpłatnie rozdawane osobom zainteresowanym atrakcjami województwa.

Wnioskodawca jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT i składa deklaracje VAT-7.

Wnioskodawca jest liderem w realizacji projektu partnerskiego „...”, który jest realizowany w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2013 r. Projekt ma na celu doposażenie punktów informacji turystycznej w komponenty analogowe i cyfrowe, a także utworzenie portalu internetowego.

Realizacja projektu „...” jest ściśle związana z działalnością statutową Wnioskodawcy. Mówi o tym Statut w Rozdział 2 „Cele i sposoby działania”:

Organizacja Turystyczna została powołana dla kreowania atrakcyjnego wizerunku Województwa w kraju i za granicą, sprzyjającego zwiększeniu liczby turystów odwiedzających region i zwiększeniu dochodów z turystyki, w szczególności poprzez realizację następujących celów: § 6 pkt b) stworzenie regionalnego systemu informacji turystycznej oraz włączenie go w krajowe zarządzanie systemem informacji turystycznej, § 6 pkt d) współpraca z Polską Organizacją Turystyczną, regionalnymi i lokalnymi organizacjami turystycznymi, organami administracji publicznej oraz podmiotami gospodarczymi i organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie turystyki.

W ramach projektu Wnioskodawca zobowiązany jest między innymi do:

 • koordynowania działań lidera i partnerów;
 • uczestnictwa w przygotowywaniu i aktualizacji harmonogramu realizacji projektu;
 • uczestnictwa w przygotowywaniu dokumentacji rozliczeń pośrednich i rozliczenia końcowego projektu;
 • organizowanie bieżących spotkań roboczych i konsultacyjnych z partnerami;
 • informowania partnerów o zmianach w wytycznych Instytucji Zarządzającej;
 • uczestnictwa w wyborze wykonawców usług w ramach projektu i w przygotowywaniu umów;
 • bieżącej kontroli poprawności realizacji projektu;
 • promocji projektu;
 • uczestnictwa w działaniach dotyczących audytu wewnętrznego projektu;
 • działań dotyczących monitoringu i ewaluacji projektu.

W celu prawidłowej realizacji powyższych działań Wnioskodawca zawarł umowy o pracę na czas określony (czas realizacji projektu) z kierownikiem projektu, koordynatorem merytorycznym, koordynatorem finansowym projektu oraz z asystentem koordynatora merytorycznego i finansowego. Wynagrodzenia z tytułu tych umów są wypłacane na podstawie sporządzanej co miesiąc listy płac, która wraz ze stosownymi zestawieniami i dokumentami potwierdzającymi dokonanie przelewu wynagrodzeń jest podstawą do refundacji poniesionych z tego tytułu kosztów. W związku z wypłatami powyższych wynagrodzeń Wnioskodawcy nie przysługuje odliczenie podatku naliczonego w myśl ustawy o podatku od towarów i usług VAT.

W związku z realizacją projektu lider dokonuje także zakupów środków trwałych, towarów i usług. Przedmiotem zakupów są: komponenty cyfrowe (komputery, skanery, drukarki) i analogowe (meble, krzesła, regały) do wyposażenia punktów informacji turystycznej, utworzenie portalu internetowego oraz wydanie materiałów promocyjnych (map, folderów) do nieodpłatnego rozdawania turystom w utworzonych punktach informacji turystycznej.

Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej, realizuje wyłącznie działania statutowe, do których został powołany, w związku z tym zakupy związane z realizacją projektu nie mają wpływu na zwiększenie obrotów opodatkowanych. Celem projektu jest stworzenie systemu sprawnie działającej informacji turystycznej w całym województwie.

Wnioskodawca jest Stowarzyszeniem wpisanym do rejestru stowarzyszeń i nie prowadzi działalności gospodarczej w myśl art. 15 ust. 2 ustawy o VAT.

Realizacja projektu pn. „...” jest ściśle związana z działalnością statutową Stowarzyszenia i Wnioskodawca nie osiąga z tego tytułu żadnych przychodów.

Nabywane przez Wnioskodawcę na potrzeby realizacji projektu towary i usługi nie będą w żadnym zakresie wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie (sformułowane ostatecznie w piśmie z dnia 14 października 2013 r.):

Czy podatek VAT zawarty w fakturach dokumentujących zakup towarów i usług niezbędnych do zrealizowania projektu pn. „...” stanowi koszt kwalifikowany realizowanego zadania i Wnioskodawca nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwoty podatku naliczonego zawartego w tych fakturach...

Stanowisko Wnioskodawcy (sformułowane ostatecznie w piśmie z dnia 14 października 2013 r.):

W myśl art. 86 ust. Z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatników przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust 17 i 19 oraz art. 124. Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje tylko czynnym podatnikom podatku od towarów i usług oraz jedynie w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają związek z transakcjami opodatkowanym podatnika, tj. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Podstawowym kryterium decydującym o prawie podatnika podatku od towarów i usług do odliczenia podatku naliczonego, zawartego w towarach i usługach, które zostały przez niego zakupione, jest wystąpienie związku pomiędzy podatkiem naliczonym przy nabyciu towarów i usług, a podatkiem należnym z tytułu wykonywanej przez podatnika działalności opodatkowanej. Przy realizacji projektu „...” nabywane towary i usługi nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, gdyż nie będzie dokonywana w ramach przedmiotowego przedsięwzięcia sprzedaż opodatkowana, mimo iż stowarzyszenie jest czynnym podatnikiem VAT.

Mając na uwadze powyższe należy uznać, iż Wnioskodawcy w ramach realizowanego projektu nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwoty podatku naliczonego zawartego w fakturach od dokonywanych zakupów, a tym samym kwota podatku VAT zawarta w tych fakturach stanowi w całości koszt kwalifikowany realizowanego projektu.

Zgodnie z art. 15 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług, nie uznaje się za czynności podlegające ustawie, z tytułu których przychody zostały wymienione w art. 12 ust 1-6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2010r. nr 51,poz.307 z późn. zm.) w związku z tym wydatki na wygrodzenia pracowników zatrudnionych przy realizacji projektu nie rodzą obowiązku w zakresie ustawy o VAT, toteż Wnioskodawca nie ma możliwości obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tego tytułu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego, w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w ramach realizacji projektu pn. „...”, uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7 suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług, z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust. 4.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m. in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Z powyższego wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi.

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2013 r., realizuje projekt pn. „...”. Projekt ma na celu wyposażenie Punktów Informacji Turystycznej oraz utworzenie portalu internetowego. W związku z realizacją projektu Wnioskodawca dokonuje zakupów środków trwałych, towarów i usług a także ponosi wydatki z tytułu zawartych umów o pracę na czas określony.

Realizowany projekt nie będzie generował przychodów dla Wnioskodawcy ani jego efekty nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT, ponieważ zakupione środki trwałe nie będą odsprzedawane. Wydane materiały promocyjne nie są sprzedawane, są nieodpłatnie rozdawane osobom zainteresowanym atrakcjami województwa. Wnioskodawca jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT i składa deklaracje VAT-7. Realizacja projektu jest ściśle związana z działalnością statutową Stowarzyszenia i Wnioskodawca nie osiąga z tego tytułu żadnych przychodów. Nabywane przez Wnioskodawcę na potrzeby realizacji projektu towary i usługi nie będą w żadnym zakresie wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Mając zatem na uwadze wskazane wyżej unormowania, w tym przepis art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie nie został spełniony podstawowy warunek uprawniający do odliczenia podatku od towarów i usług – dokonane przez Wnioskodawcę zakupy na potrzeby realizacji projektu nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT. W konsekwencji Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupione towary i usługi na potrzeby realizacji projektu.

Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawcy, w myśl którego nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwoty podatku naliczonego zawartego w fakturach od dokonywanych zakupów, należało uznać za prawidłowe.

Zgodnie z art. 14b § 3 cyt. w sentencji ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Niniejsza interpretacja indywidualna nie rozstrzyga czy Wnioskodawca faktycznie nie prowadzi działalność gospodarczej. Powyższe stwierdzenie przyjęto jako element opisanego stanu faktycznego i nie było ono przedmiotem oceny. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego stanu faktycznego, a w szczególności wykorzystania zakupionego w ramach realizacji projektu mienia do czynności opodatkowanych podatkiem VAT, udzielona interpretacja traci swą aktualność.

Tutejszy organ informuje ponadto, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisanym zdarzeniu przyszłym bądź we własnym stanowisku, które nie zostały objęte pytaniem – nie mogą być zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Należy również zauważyć, iż organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych. Pojęcie to należy rozumieć zgodnie z przepisami regulującymi zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Zasady i przepisy podatkowe mogą być jedynie pomocne przy dokonywaniu przez Wnioskodawcę kwalifikacji, czy podatek VAT od zakupów objętych dofinansowywanym ze środków unijnych w związku z realizacją projektu, będącego przedmiotem niniejszego wniosku może być zaliczony do kosztów kwalifikowanych.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz.U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty powiązane lub podobne:

IBPP3/443-878/13/JP | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.