IBPP3/443-863/14/UH | Interpretacja indywidualna

Brak możliwości odliczenia podatku VAT od wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu pn. „...”
IBPP3/443-863/14/UHinterpretacja indywidualna
 1. podatek naliczony
 2. podmiot
 3. prawo do odliczenia
 4. projekt
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

NTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 14 lipca 2014 r. (data wpływu 18 lipca 2014 r.) uzupełnionym pismami z 15 października 2014 r. (data wpływu 20 października 2014 r.) i (data wpływu 30 października 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia podatku VAT od wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu pn. „...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 lipca 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia podatku VAT od wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu pn. „...”. Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 15 października 2014 r. (data wpływu 20 października 2014 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie z 7 października 2014 r., znak: IBPP3443-863/14/UH i pismem z 15 października 2014 r. (data wpływu 30 października 2014 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie z 22 października 2014 r. znak: IBPP3443-863/14/UH.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący opis zaistniałego stanu faktycznego:

W 2012 r Wojewódzki Zakład Opieki Zdrowotnej ...(Wnioskodawca) złożył wniosek o dofinansowanie projektu pn. „...” ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ... na lata 2007–2013. Umowa o dofinansowanie z Zarządem Województwa została podpisana w roku 2012, natomiast w roku 2013 zostały rozpoczęte prace dotyczące projektu. Wszystkie wydatki w ramach projektu zostały do chwili obecnej poniesione (ostatni wydatek poniesiony został w czerwcu 2014 roku). Projekt polega na uruchomieniu e-usług do elektronicznej obsługi rejestracji pacjentów przez wdrożenie nowoczesnego oprogramowania do zarządzania jednostką medyczną.

Projekt zakłada następujące zakresy robót i dostaw:

 • dostawę oprogramowania do kompleksowego zarządzania jednostką medyczną;
 • adaptację pomieszczenia serwerowni dla potrzeb realizacji projektu;
 • budowę infrastruktury elektryczno - logicznej dla urządzeń informatycznych;
 • dostawę i instalację sprzętu komputerowego.

Projekt jest realizowany w ramach działalności statutowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. Wszystkie roboty i usługi jak również opracowanie Studium Wykonalności inwestycji, promocja projektu zostały udokumentowane fakturami VAT, których nabywcą jest Wnioskodawca.

Wszystkie efekty projektu zostaną udostępnione bezpłatnie. Wnioskodawca z tytułu zrealizowanych prac i powstałych efektów nie będzie czerpać jakichkolwiek przychodów.

W uzupełnieniu wniosku stwierdzono, że:

Wnioskodawca jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT składającym deklaracje VAT-7. Zakres czynności opodatkowanych podatkiem VAT wykonywanych przez Wnioskodawcę obejmuje wynajem pomieszczeń.

Projekt polega na uruchomieniu e-usług do elektronicznej obsługi rejestracji pacjentów przez wdrożenie nowoczesnego oprogramowania do zarządzania jednostką medyczną. Projekt zakłada następujące zakresy robót i dostaw:

 • dostawę oprogramowania do kompleksowego zarządzania jednostką medyczną,
 • adaptację pomieszczenia serwerowni dla potrzeb realizacji projektu,
 • budowę infrastruktury elektryczno-logicznej dla urządzeń informatycznych.
 • dostawę i instalację sprzętu komputerowego.

Projekt jest realizowany w ramach działalności statutowej Wnioskodawcy. Wszystkie efekty projektu zostaną udostępnione bezpłatnie. Wnioskodawca z tytułu zrealizowanych prac i powstałych efektów nie będzie czerpać jakichkolwiek przychodów.

W związku z powyższym zakupione w wyniku realizacji projektu towary i usługi nie są związane w jakikolwiek sposób z czynnościami opodatkowanymi VAT generującymi podatek należny.

Rozbudowany system e-usług powstały w wyniku realizacji projektu będzie służył Wnioskodawcy wyłącznie do świadczenia usług opieki medycznej korzystających ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 - 20 ustawy o VAT.

Towary i usługi nabywane w związku z przedmiotowym projektem będą związane z wykonywaniem przez Wnioskodawcę tylko czynności zwolnionych z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 - 20 ustawy o VAT. Towary i usługi nabywane w związku z przedmiotowym projektem będą związane z wykonywaniem przez Wnioskodawcę tylko czynności zwolnionych z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 - 20 ustawy o VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (ostatecznie przedstawione w piśmie z 15 października 2014 r.):

Czy Wnioskodawca ma możliwość odliczenia podatku VAT od wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu pn. „...”...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Wnioskodawca jako instytucją świadcząca usługi medyczne wynikające z ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych jest instytucją zwolnioną z podatku VAT. Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. obniżenie podatku należnego o podatek naliczony przysługuje wyłącznie od zakupów związanych ze sprzedażą opodatkowaną.

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18-20 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze. zm.) - w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 226, poz. 1476) oraz na podstawie ustawy z 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług zwolnione z VAT są usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, oraz dostawa towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, wykonywane przez zakłady opieki zdrowotnej.

W związku z powyższym, zdaniem Wnioskodawcy, nie ma on możliwości do odliczenia podatku VAT od wydatków poniesionych w związku z realizacją omawianego projektu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT, w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2013 r., kwotę podatku naliczonego stanowi, suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust. 4.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit a) ustawy, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r., nadanym art. 1 pkt 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r., poz. 35), kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Na mocy art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy. Zasady dokonywania zwrotu różnicy podatku na rachunek bankowy podatnika określone zostały w art. 87 ust. 2-6 ustawy.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

W przypadkach gdy podatnik wykonuje czynności uprawniające do odliczenia podatku VAT i nieuprawniające do tego odliczenia i nie ma możliwości przyporządkowania ponoszonych wydatków do czynności opodatkowanych lub nieopodatkowanych, zastosowanie znajduje przepis art. 90 ustawy o VAT, który ma na celu określenie wartości podatku naliczonego, służącego wyłącznie czynnościom opodatkowanym, z pominięciem tej części podatku naliczonego, w jakiej nabyte towary i usługi będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności zwolnionych od podatku.

W myśl art. 90 ust. 1 ustawy o VAT, w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik jest obowiązany do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

Zgodnie z art. 90 ust. 2 cyt. ustawy, jeżeli nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot, o których mowa w art. 90 ust. 1, podatnik może pomniejszyć kwotę podatku należnego o taką część kwoty podatku naliczonego, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, z zastrzeżeniem ust. 10.

W myśl art. 90 ust. 3 cyt. ustawy o VAT, proporcję, o której mowa w ust. 2 ustala się jako udział rocznego obrotu z tytułu czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, w całkowitym obrocie uzyskanym z tytułu czynności, w związku z którymi podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, oraz czynności, w związku z którymi podatnikowi nie przysługuje takie prawo.

Wyjaśnić tutaj należy, że przytoczone wyżej uregulowania art. 90 znajdują zastosowanie do odliczania podatku naliczonego zawartego w cenie towarów i usług wykorzystywanych równocześnie do wykonywania czynności opodatkowanych i zwolnionych z podatku wyłącznie w sytuacji, gdy nie jest możliwe wyodrębnienie podatku naliczonego tj. dokonanie jego bezpośredniej alokacji do czynności opodatkowanych i do czynności zwolnionych z VAT.

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca w latach 2013–2014 zrealizował projekt pn. „...”. Realizacja ww. projektu polega na uruchomieniu e-usług do elektronicznej obsługi rejestracji pacjentów przez wdrożenie nowoczesnego oprogramowania do zarządzania jednostką medyczną. Projekt ten obejmował swoim zakresem dostawę oprogramowania do kompleksowego zarządzania jednostką medyczną i dostawę i instalacji sprzętu komputerowego, adaptację pomieszczenia serwerowni dla potrzeb realizacji projektu oraz budowę infrastruktury elektryczno-logicznej dla urządzeń informatycznych. Wszystkie roboty i usługi jak również opracowanie studium wykonalności inwestycji, promocja projektu zostały udokumentowane fakturami VAT, na których jako nabywca figuruje Wnioskodawca. Wnioskodawca jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT składającym deklaracje VAT-7. Zakres czynności opodatkowanych podatkiem VAT wykonywanych przez Wnioskodawcę obejmuje wynajem pomieszczeń. Zakupione w wyniku realizacji projektu towary i usługi nie są związane w jakikolwiek sposób z czynnościami opodatkowanymi VAT generującymi podatek należny. Wszystkie efekty projektu zostaną udostępnione bezpłatnie. Rozbudowany system e-usług powstały w wyniku realizacji projektu będzie służył Wnioskodawcy wyłącznie do świadczenia usług opieki medycznej korzystających ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18–20 ustawy o VAT.

Tak przedstawiony opis stanu faktycznego wskazuje, że towary i usługi, które Wnioskodawca nabył realizując przedmiotowy projekt zostały wykorzystane do jednej kategorii czynności tj. usług zwolnionych z podatku VAT.

Z treści przywołanej powyżej regulacji art. 86 ust. 1 jednoznacznie wynika, że prawodawca uzależnia prawo do odliczenia podatku naliczonego od wykorzystywania towarów lub usług do wykonywania czynności opodatkowanych. Nabyte towary i usługi muszą w sposób niewątpliwy służyć czynnościom opodatkowanym. Okoliczności towarzyszące konkretnej transakcji zakupu towaru lub usługi powinny wskazywać jednoznacznie, że zakup ten dokonany został w celu jego wykorzystania w ramach działalności opodatkowanej podatnika.

W rozpatrywanej sprawie podatek naliczony dotyczący zrealizowanego projektu nie ma w żadnym zakresie związku z czynnościami opodatkowanymi Wnioskodawcy.

W związku z zaprezentowanym we wniosku opisem sprawy, z którego jednoznacznie wynika, że nabyte towary i usługi na potrzeby realizacji projektu nie mają w żadnym zakresie związku z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT, stwierdzić należy, że w omawianej sprawie nie znajdzie zastosowania cytowany na wstępie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, gdyż jak już wskazano wyżej obniżenie podatku należnego o podatek naliczony może nastąpić jedynie na ściśle określonych przez ustawodawcę zasadach, a jedną z podstawowych przesłanek pozytywnych jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

W konsekwencji z uwagi na niespełnienie podstawowej pozytywnej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, Wnioskodawca nie ma możliwości odliczenia podatku VAT od wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu pn. „...”.

Zatem, stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 14b § 3 cyt. w sentencji ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. W związku z tym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu opisanego stanu faktycznego, w szczególności w przypadku wykorzystania powstałego w wyniku projektu rozbudowanego systemu e-usług do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT udzielona interpretacja traci swą aktualność.

Końcowo zauważa się, że niniejsza interpretacja nie rozstrzyga kwestii czy świadczone przez Wnioskodawcę usługi medyczne korzystają ze zwolnienia od podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 18– 20 ustawy o VAT. Stwierdzenie to przyjęto jako element opisanego stanu faktycznego i nie było przedmiotem oceny.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w ..., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – tj. Dz. U. z dnia 14 marca 2012r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.