IBPP3/443-841/14/LŻ | Interpretacja indywidualna

Brak prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związku z realizacją projektu
IBPP3/443-841/14/LŻinterpretacja indywidualna
 1. brak prawa do odliczenia
 2. odliczenia
 3. projekt
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 11 lipca 2014 r. (data wpływu 17 lipca 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie baku prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu „...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 lipca 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie baku prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu „...”.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca (Stowarzyszenie) działa w oparciu o ustawę o stowarzyszeniach (Dz.U. 2001 r. Nr 79 poz. 855) powstało 12 września 2011 r.

Stowarzyszenie nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.

Celami statutowymi stowarzyszenia jest :

 1. Działanie na rzecz aktywizacji i promowania kobiet w życiu społecznym gospodarczym i kulturalnym.
 2. Kultywowanie tradycji i obrzędów ludowych.
 3. Współpraca pomiędzy organizacjami wsi ....
 4. Działania mające na celu upiększanie wsi .....
 5. Współpraca z władzami gminy ......
 6. Organizowanie szkoleń i pokazów oraz kiermaszy promujących zdrowe i tradycyjne jadło.
 7. Wspieranie wszechstronnego rozwoju społeczno-kulturalnego sportowego i gospodarczego wsi.
 8. Inicjowanie, promowanie i wspieranie inicjatyw mieszkańców.

Dochodami stowarzyszenia są składki członkowskie oraz świadczenia członków wspierających, dotacje, darowizny, spadki, zapisy oraz inne dochody statutowe .

W dniu 30 stycznia 2013 r. Stowarzyszenie złożyło wniosek o dofinansowanie operacji pt. „...”. W ramach konkursu ogłoszonego przez zarząd województwa za pośrednictwem lokalnej grupy działania „....” w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007–2013 w zakresie małych projektów tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie. Operacja ta będzie realizowana jednoetapowo.

Celem operacji jest rozwijanie aktywności społeczeństwa wiejskiego poprzez poprawę infrastruktury sportowej przez wyposażenie świetlicy wiejskiej w sprzęt sportowy oraz organizację półrocznego kursu i powiatowego turnieju tenisa stołowego co wpłynie na upowszechnianie sportu i rekreacji wśród mieszkańców wsi .

Efektem realizacji operacji będzie udział mieszkańców oraz sąsiednich wsi w kursie i turnieju tenisa stołowego w różnych grupach wiekowych. Również rezultatem tego projektu będzie ilość drużyn z całego powiatu uczestniczących w turnieju tenisa stołowego, a także wyposażenie w sprzęt sportowy świetlice wiejską.

Realizacja tego projektu przyczyni się do osiągnięcia celów zawartych w LSR dla obszarów LGD „.....” Cel strategiczny 4 Zachowanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego oraz Cel strategiczny 3 Aktywizacja mieszkańców oraz celów szczegółowych 4.3 Zachowanie tradycji lokalnych ponadto 3.2 Wspieranie inicjatyw społeczności lokalnej.

Cel operacji przyczyni się do osiągnięcia celów Osi 4 PROW na lata 2007–2013 w zakresie poprawy jakości życia w obszarach wiejskich oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz tradycji wsi.

Towary i usługi nabyte w związku z realizacją ww. projektu nie są i nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Na podstawie § 15 statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „.....” oraz art. 15 ustawy z 7 marca 2007 r. o wspieraniu obszarów wiejskich z udziałem środków europejskiego funduszu rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz.U. Nr 64 poz. 427) oraz rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich z dnia 8 lipca 2008 r. (Dz.U. Nr 138 poz. 868 ze zm.), członek LGD stowarzyszenia zamierza zaliczyć VAT do kosztów kwalifikowalnych operacji gdyż w chwili obecnej ani w najbliższej przyszłości nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej a tym samym nie może odzyskać uiszczonego podatku VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca ma prawo do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją operacji pt. „...”...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku VAT.

Ponieważ Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT oraz nie składa deklaracji VAT-7 w związku z tym że nie występują okoliczności wynikające z art. 5 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług tj. nie występuje odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Eksport towarów, import towarów. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju, wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów. Skoro nie występuje sprzedaż, ani działalność gospodarcza to Wnioskodawca nie jest zarejestrowane w ewidencji podatników VAT. Nie wykonując czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT Wnioskodawca nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zgodnie z brzmieniem art. 86 ust. 1 ustawy o VAT. Mając na uwadze wskazany wyżej przepis art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług Wnioskodawca stwierdza, że w przedmiotowej sprawie nie został spełniony podstawowy warunek uprawniający do odliczenia podatku od towarowi usług – brak związku dokonanych zakupów ze sprzedażą opodatkowaną ponieważ stowarzyszenie nie jest podatnikiem podatku VAT.

Wnioskodawca nie przysługuje zatem prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów dokonanych w związku z realizacją operacji pt. „...”.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT.

W myśl tego przepisu, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Na mocy art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r., kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Ponadto należy podkreślić, że ustawodawca przyznał podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy o VAT obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Zgodnie z powyższą regulacją, z prawa do odliczenia podatku skorzystać mogą wyłącznie podatnicy, którzy są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni.

Zaznaczenia wymaga, że zgodnie z art. 96 ust. 4 ustawy o VAT naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podatnika i potwierdza jego zarejestrowanie jako „podatnika VAT czynnego” lub w przypadku podatników, o których mowa w ust. 3 – jako „podatnika VAT zwolnionego”, po uprzednim złożeniu naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenia rejestracyjnego.

Jak wynika z powyższych przepisów prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wyłącznie podatnikom podatku od towarów i usług, w sytuacji gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Aby zatem podatnik mógł obniżyć kwotę podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z dokonanych zakupów, zakupy te muszą być związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych, przy czym związek ten winien mieć charakter bezsporny.

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca realizuje projekt pn. „...”. Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT. Przedmiotem projektu będzie organizacja kursu i turnieju tenisa stołowego a także wyposażenie w sprzęt sportowy świetlice wiejską. Towary i usługi nabyte w związku z realizacją ww. projektu nie są i nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Jak już nadmieniono wyżej, podstawowym warunkiem, którego spełnienie należy analizować w aspekcie prawa do odliczenia podatku VAT jest związek realizowanych nabyć towarów i usług ze sprzedażą uprawniającą do dokonywania takiego odliczenia czyli sprzedażą generującą podatek należny.

Analizując przedstawiony opis stanu faktycznego, należy wskazać, że nie wyczerpuje on znamion unormowania regulującego prawo do odliczenia podatku naliczonego przedstawionego w ww. art. 86 ust. 1 ustawy o VAT. Przesłanką pozwalającą na taki wniosek, jest brak związku dokonanych na potrzeby realizacji projektu zakupów z wykonywaniem czynności opodatkowanych, jak również fakt, że Wnioskodawca nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT. W konsekwencji, stosownie do powołanych wyżej unormowań Wnioskodawca nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zawartego w cenie towarów i usług nabywanych w związku z realizacją projektu pn. „...”.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy zgodnie, z którym nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z dnia 14 marca 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.