IBPP3/443-837/14/JP | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Prawo do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu – rozwój infrastruktury okołoturystycznej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 7 lipca 2014 r. (data wpływu 15 lipca 2014 r.), uzupełnionym pismem z 1 października 2014 r. (data wpływu 6 października 2014 r.) oraz pismem z 15 października 2014 r. (data wpływu 17 października 2014 r.), o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 lipca 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „...”. Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 1 października 2014 r. (data wpływu 6 października 2014 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie Organu z 26 września 2014 r. nr IBPP3/443-837/14/JP oraz pismem z 15 października 2014 r. (data wpływu 17 października 2014 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie Organu z 10 października 2014 r. nr IBPP3/443-837/14/JP

W przedmiotowym wniosku, uzupełnionym pismem z 1 października 2014 r., przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa działanie 3.2 Infrastruktura okołoturystyczna, zadanie pn. „...” i otrzymała dofinansowanie. W ramach zadania powstanie siłownia plenerowa – tor przeszkód oraz 12 tablic informacyjnych. Ponadto zostaną wymienione istniejące ławki w liczbie 71 sztuk. Powstała infrastruktura będzie ogólnodostępna oraz zapewnia pełną dostępność dla osób niepełnosprawnych ruchowo przez brak barier. Realizacja projektu poprawi atrakcyjność parku oraz stworzy możliwości aktywnego spędzenia czasu, wpłynie także na integrację osób sprawnych i niepełnosprawnych. Realizacja projektu pozwoli na podniesienie atrakcyjności i konkurencyjności produktu turystycznego. Produkty projektu będą ogólnodostępne i bezpłatne dla wszystkich mieszkańców Gminy i turystów odwiedzających park. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, Gmina jest zobowiązana do zaspokojenia potrzeb wspólnoty w zakresie „kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych” co zapisane zostało w art. 7 ust. 1 pkt 10 i 15. Tak więc realizowany projekt mieści się w zakresie zadań własnych Gminy. Obecnie Gmina została zobligowana przez Urząd Marszałkowski do dostarczenia zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o możliwości/braku możliwości odliczenia podatku VAT w ramach opisywanego projektu.

Ponadto, pismem z 1 października 2014 r. Wnioskodawca uzupełnił opis zdarzenia przyszłego wskazując, że w fakturach dokumentujących nabyte towary i usługi figurować będzie jako nabywca Gmina. Usługi i towary nabywane przez Gminę nie mają związku z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy realizując zadanie „...” istnieje możliwość odliczenia podatku VAT...

Stanowisko Wnioskodawcy (sformułowane ostatecznie w piśmie z 1 października 2014 r.):

Gmina stoi na stanowisku, że nie przysługuje jej prawo odliczenie podatku VAT w związku z realizacją projektu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1a obowiązującego od 1 stycznia 2014 r. kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Jak wynika z powyższego przepisu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wyłącznie podatnikom podatku od towarów i usług, w sytuacji gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Z przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca (Gmina) złożył wniosek o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa działanie 3.2 Infrastruktura okołoturystyczna, na realizację zadania pn. „...”. W ramach zadania powstanie siłownia plenerowa – tor przeszkód oraz 12 tablic informacyjnych. Ponadto zostaną wymienione istniejące ławki w liczbie 71 sztuk. Produkty projektu będą ogólnodostępne i bezpłatne dla wszystkich mieszkańców Gminy i turystów odwiedzających park. W fakturach dokumentujących nabyte towary i usługi figurować będzie jako nabywca Gmina. Usługi i towary nabywane przez Gminę nie mają związku z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Podstawowym warunkiem, którego spełnienie należy analizować w aspekcie prawa do odliczenia podatku VAT jest związek dokonywanych nabyć towarów i usług ze sprzedażą uprawniającą do dokonywania takiego odliczenia czyli sprzedażą generującą podatek należny.

Analiza przedmiotowej sprawy wskazuje, że związek taki nie występuje. Wnioskodawca jednoznacznie wskazał, że usługi i towary nabywane przez Gminę nie mają związku z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Z uwagi zatem na niespełnienie podstawowej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z realizacją przedmiotowego projektu.

W konsekwencji, stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym nie przysługuje mu odliczenie podatku VAT w związku z realizacją projektu, jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa St. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.