IBPP3/443-814/14/JP | Interpretacja indywidualna

Brak możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu
IBPP3/443-814/14/JPinterpretacja indywidualna
  1. odliczenie podatku od towarów i usług
  2. podatek naliczony
  3. projekt
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 1 lipca 2014 r. (data wpływu do Organu 11 lipca 2014 r.), uzupełnionym pismem z 29 września 2014 r. (data wpływu do Organu 2 października 2014 r.), o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. ... – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 lipca 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. ..... Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 29 września 2014 r. (data wpływu do Organu 2 października 2014 r.).

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Na lata 2013-2017 przewidziany jest do realizacji projekt ... pod nazwą ..... Projekt ... jest realizowany przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa (Wnioskodawcę) i faktury VAT są wystawiane na Zespół o czym świadczy NIP i REGON.

Wnioskodawca na mocy ustawy z 3 października 2008 r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie jest od 2009 r. Wojewódzką Samorządową Jednostką Organizacyjną działającą na podstawie:

  • ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa,
  • ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
  • ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,
  • statutu ZPKWŚ, wprowadzonego uchwałą Nr 111/41/6/2009 Sejmiku Województwa ... z dnia 26 czerwca 2009 r.

Wnioskodawca realizuje działania ustawowe oraz statutowe na obszarze ośmiu parków krajobrazowych w województwie. Wnioskodawca jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług składającym deklarację VAT–7. Jednakże zakupy towarów i usług związane z realizacją projektu nie będą służyły do wykonywania czynności opodatkowanych – zostaną wykorzystane do realizacji nieodpłatnych zadań statutowych. W trakcie realizacji projektu poszczególne zadania są lub będą zlecone wykonawcom wybranym w drodze procedury zamówień publicznych. Wnioskodawca nie ma możliwości odliczenia podatku. Właścicielem majątku powstałego w wyniku realizacji projektu jest lub będzie województwo, użytkownikiem Wnioskodawca. Powstała w ramach projektu infrastruktura będzie udostępniona nieodpłatnie, w ramach realizacji nieodpłatnych działań statutowych. Projekt nie generuje dochodu ze sprzedaży. Niespełnione zostają przesłanki zawarte w art. 86 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.). Projekt jest finansowany w 50 % ze środków Komisji Europejskiej, 45% stanowi wkład NFOŚiGW, 5% stanowi wkład własny. Głównym celem projektu jest zachowanie i kompleksowa ochrona cennych dla Unii Europejskiej siedlisk nieleśnych na obszarze ... i ... ... Projekt poprzez swoje założenia realizuje Dyrektywę 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory SOO ... (...) i SOO ... (...).

Planowane prace mają na celu poprawę warunków siedliskowych:

  • objęcie czynną ochroną ok 442 ha muraw bliźniczkowych co poprawi stan zachowania ww. siedliska oraz wpłynie na poprawę walorów krajobrazowych. Bez wykonania zaplanowanych w Projekcie zabiegów czynnej ochrony, w tym przywrócenie ekstensywnego wypasu, ich powierzchnia będzie systematycznie maleć,
  • objęcie ochroną czynną 52 ha polan, na których zlokalizowany jest dzwonek piłkowany co poprawi stan zachowania oraz warunki siedliskowe tego gatunku.

Proponowane w projekcie działania czynnej ochrony oraz równolegle prowadzony monitoring przyrodniczy wpłyną na podniesienie stanu wiedzy na temat sposobu i efektów prowadzenia zabiegów. Wyniki uzyskiwane podczas realizacji projektu będą dyskutowane podczas spotkań w ramach tworzenia sieci z innymi projektami oraz podczas prac Komitetu Sterującego. Wypracowana dzięki realizacji projektu wiedza praktyczna i teoretyczna będzie publikowana i propagowana na konferencjach tematycznych krajowych i zagranicznych, co umożliwi jej wszechstronne wykorzystanie, w skali Unii Europejskiej. Wnioskodawca zakłada, że prowadzenie wypasu oraz pozostałych działań czynnej ochrony, jak również działań popularyzatorskich i edukacyjnych przysłuży się aktywizacji lokalnej społeczności. Dzięki realizacji projektu będzie ona postępowała w kierunku unowocześnienia działalności związanej z rolnictwem oraz usługami turystycznymi (np. agroturystyka), co doprowadzi do wzrostu ekonomicznego regionu. Wnioskodawca zakłada też, że działania te mogą być modelowe dla innych regionów o podobnym charakterze w skali Unii Europejskiej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy istnieje możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu ... pod nazwą .......

Pod pojęciem odzyskania podatku VAT należy rozumieć możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Stanowisko Wnioskodawcy:

W projekcie nie wystąpiły i nie wystąpią przychody – zakupione towary, usługi lub środki trwałe nie są i nie będą wykorzystywane do sprzedaży opodatkowanej.

Brak prawnej możliwości odzyskania podatku VAT, nie spełnione zostają przesłanki art. 86 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT, w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2013 r., kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3–7 suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług, z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust. 4.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r., kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Przedstawione wyżej unormowania wykluczają możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi.

Mając zatem na uwadze wskazane wyżej unormowania w tym przepis art. 86 ust. 1 ustawy

o podatku od towarów i usług stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie nie zostały spełnione podstawowe warunki uprawniające do odliczenia podatku od towarów i usług zawartego w fakturach dokumentujących nabywane towary i usługi. Jak wskazał Wnioskodawca zakupy towarów i usług związane z realizacją projektu nie będą służyły do wykonywania czynności opodatkowanych. Powstała w ramach projektu infrastruktura będzie udostępniona nieodpłatnie, w ramach realizacji nieodpłatnych działań statutowych. Projekt nie generuje dochodu ze sprzedaży. Niespełnione zostają przesłanki zawarte w art. 86 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

W konsekwencji, Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją ww. projektu, gdyż w przedstawionej sytuacji nie zostanie spełniona podstawowa zasada tj. nie wystąpi związek dokonywanych zakupów ze sprzedażą generującą podatek należny.

Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 14b § 3 cyt. w sentencji ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Zaznaczenia wymaga, że w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego stanu faktycznego, a w szczególności wykorzystania przez Wnioskodawcę efektów projektu do czynności opodatkowanych, generujących podatek należny, udzielona interpretacja traci swą aktualność.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

odliczenie podatku od towarów i usług
IPPP3/443-1046/14-2/RD | Interpretacja indywidualna

podatek naliczony
ITPP2/443-1229/14/EK | Interpretacja indywidualna

projekt
IBPP3/443-1166/14/AŚ | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.