IBPP3/443-811/13/JP | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Możliwość odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z realizacją projektu polegającego na budowie placu zabaw

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 28 czerwca 2013r. (data wpływu 2 lipca 2013r.), uzupełnionym pismem z dnia 31 lipca 2013r. (data wpływu 1 sierpnia 2013r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...” - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 lipca 2013r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...”. Ww. wniosek został uzupełniony pismem z dnia 31 lipca 2013r. (data wpływu 1 sierpnia 2013r.).

W przedmiotowym wniosku, uzupełnionym pismem z dnia 31 lipca 2013r., ukształtował się następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca (Stowarzyszenie ....) nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT, nie składa deklaracji VAT-7.

Wnioskodawca aktualnie realizuje projekt pn. „...”. Projekt jest realizowany w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla małych projektów, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, na podstawie umowy z Samorządem Województwa o przyznanie pomocy nr ... z dnia 4 czerwca 2013r.

Celem projektu jest podwyższenie jakości życia oraz zaspokojenie potrzeb społecznych dla mieszkańców, dostępność ludności do atrakcyjnie zmienionej infrastruktury spędzenia wolnego czasu. Projektowany plac zabaw będzie nieodpłatny i ogólnodostępny. Wzbogaci on istniejącą infrastrukturę rekreacyjno-wypoczynkową.

W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące zadania: prace przygotowawcze terenu pod plac zabaw (usunięcie starych krzewów, przygotowanie podłoża pod plac zabaw m.in. usunięcie ziemi czarnej, nawiezienie piasku, wyrównanie terenu), sadzenie drzewek i krzewów, posianie trawy i uwalcowanie terenu.

Planuje się zakupić:

 1. drzewka i krzewy w ilości 86 szt.,
 2. elementy placu zabaw:
  • zestaw zabawowy w skład którego wchodzą trap wejściowy, pomost ruchomy, pomost stały, wieża z dachem dwuspadowym, ślizg metalowy, przeplotnia drewniana, drabinka krzyżakowa,
  • karuzela tarczowa z siedziskami,
  • huśtawka podwójna,
  • ławki stałe z bali z oparciem - 3 szt.,
  • kosze na śmieci - 3 szt.,
  • tablica informacyjna - regulamin placu zabaw.

Faktury będą wystawiane na Wnioskodawcę.

Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej w rozumieniu art. l5 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2011r. Nr 177 poz. 1054 z późn. zm.)

Wnioskodawca nie wykonuje działalności, o której mowa w art. 5 ww. ustawy.

Wnioskodawca korzysta ze zwolnienia na mocy art. l13 ust.1 ustawy, to jest z uwagi na nieprzekroczenie wielkości wskazanego w tym przepisie obrotu. Towary i usługi zakupione w celu realizacji wskazanego projektu nie są i nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Efekty projektu nie są i nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do czynności opodatkowanych podatkiem VAT i nie będzie dla Wnioskodawcy generowany jakikolwiek obrót.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca ma możliwość odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...” ...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Wnioskodawca nie ma możliwość odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...”.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7 suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług, z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust. 4.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m. in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy o VAT obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20 (przypadek ten nie ma zastosowania w przedmiotowej sprawie).

Z powyższego wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi. Zrealizowanie prawa do odliczenia możliwe jest wyłącznie przez podatników zarejestrowanych jako „podatnicy VAT czynni”, poprzez złożenie deklaracji VAT-7.

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca, w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla małych projektów, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, realizuje projekt pn. „...”.

Celem projektu jest podwyższenie jakości życia oraz zaspokojenie potrzeb społecznych dla mieszkańców, dostępność ludności do atrakcyjnie zmienionej infrastruktury spędzenia wolnego czasu.

Projektowany plac zabaw będzie nieodpłatny i ogólnodostępny.

Faktury będą wystawiane na Wnioskodawcę.

Towary i usługi zakupione w celu realizacji wskazanego projektu nie są i nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Efekty projektu nie są i nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do czynności opodatkowanych podatkiem VAT i nie będzie dla Wnioskodawcy generowany jakikolwiek obrót.

Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej w rozumieniu art. l5 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług. Wnioskodawca nie wykonuje działalności, o której mowa w art. 5 ww. ustawy. Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT, nie składa deklaracji VAT-7.

Mając zatem na uwadze wskazane wyżej unormowania, w tym przepis art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie nie został spełniony podstawowy warunek uprawniający do odliczenia podatku od towarów i usług – Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, a efekty projektu nie są i nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do czynności opodatkowanych podatkiem VAT. W konsekwencji Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabywane na potrzeby realizacji projektu towary i usługi.

Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawcy, w myśl którego nie ma możliwość odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...”, należało uznać za prawidłowe.

Zgodnie z art. 14b § 3 cyt. w sentencji ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego opisu stanu faktycznego,

a w szczególności prowadzenia przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej generującej podatek należny oraz zarejestrowania się Wnioskodawcy jako podatnika VAT czynnego, udzielona interpretacja traci swą aktualność.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.