IBPP3/443-809/13/LŻ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Brak możliwości odliczenia podatek VAT w związku z realizacją projektu - Zakup wyposażenia świetlicy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 25 czerwca 2013r. (data wpływu 2 lipca 2013r.), uzupełnionym pismem z dnia 1 sierpnia 2013r. (data wpływu 5 sierpnia 2013r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatek VAT w związku z realizacją projektu „...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 lipca 2013r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatek VAT w związku z realizacją projektu „...”.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 1 sierpnia 2013r. (data wpływu 5 sierpnia 2013r), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z dnia 26 lipca 2013r. znak: IBPP3/443-809/13/LŻ.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca (OSP) w styczniu 2012r. złożył do Lokalnej Grupy Działania wniosek o dofinansowanie operacji pn. „...” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Oś 4 Leader, Działanie 413 - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla Małych Projektów. Przedmiotem operacji jest zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej oraz organizacja spotkań kulinarnych dotyczących tradycyjnej kuchni regionalnej. W ramach zadania zostaną zakupione: stoły sześcioosobowe - 25 szt. oraz termos bez kranu - 2 szt., termos z kranem - 2 szt. w ramach wniosku przeprowadzone zostaną spotkania kulinarne, a po ich zakończeniu broszury informacyjne dotyczące potraw regionalnych. Celem zadania jest poprawa infrastruktury kulturalnej wsi, wzmocnienie więzi z miejscem zamieszkania oraz zwiększenie tożsamości społecznej mieszkańców poprzez zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej oraz organizację spotkań kulinarnych z zakresu tradycyjnej kuchni regionalnej. Wdrożenie projektu jest zgodne z celami określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 dla działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”.

W dniu 1 marca 2013r. Wnioskodawca podpisał umowę z Samorządem Województwa na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013, tym samym koszty ponoszone przez Wnioskodawcę w ramach realizacji ww. umowy kwalifikują się do refundacji w ramach PROW 2007-2013, Oś 4 LEADER - na podstawie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 138, poz. 868 ze zm.). Efekty powstałe w wyniku realizacji operacji nie będą w żadnym zakresie związane z czynnościami opodatkowanymi VAT, tym samym towary zakupione w celu realizacji operacji nie będą w żadnym zakresie związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT. Ponadto Wnioskodawca wskazał, iż nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem VAT i nie składa deklaracji VAT-7. Zakupy związane z realizacją przedmiotowego projektu udokumentowane będą fakturami VAT wystawionymi na Wnioskodawcę. Wstęp na świetlicę będzie nieodpłatny i ogólnodostępny.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca może odliczyć podatek VAT poniesiony w ramach realizacji Działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej Osi w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Oś 4 Leader)...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Wnioskodawca nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów usług dokonywanych w związku z realizacją projektu sfinansowanego ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej (działanie 413 PROW 2007-2013).

Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r. Nr 54 poz. 535 ze zm.) Wnioskodawca nie jest podatnikiem VAT, nie świadczy żadnych usług odpłatnych, nie wykonuje działalności opodatkowanej określonej w art. 5 ustawy o VAT, nie figuruje w rejestrze płatników VAT, nie jest czynnym płatnikiem VAT-u i nie składa deklaracji VAT-7.

W związku z koniecznością dołączenia do wniosku o płatność przez Wnioskodawcę indywidualnej interpretacji dotyczącej możliwości bądź braku możliwości odzyskania poniesionego podatku VAT, Wnioskodawca zobligowany jest do uzyskania takiej interpretacji.

W związku z powyższym realizując operacje w ramach PROW 2007-2013 - Działania 4.1. - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju - „Małe Projekty” Wnioskodawca nie ma możliwości odliczenia podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ww. ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika, z tytułu nabycia towarów i usług, z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust. 4.

W myśl art. 88 ust. 4 ustawy o VAT obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20 (przypadek ten nie ma zastosowania w przedmiotowej sprawie).

Jak wynika z powyższego prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wyłącznie podatnikom podatku od towarów i usług, w sytuacji gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawione wyżej regulacje wykluczają możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Z opisu zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawca realizuje projekt pt.: „...”.

Wnioskodawca nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem VAT i nie składa deklaracji VAT-7. Zakupy związane z realizacją przedmiotowego projektu udokumentowane będą fakturami VAT wystawionymi na Wnioskodawcę. Efekty powstałe w wyniku realizacji operacji nie będą w żadnym zakresie związane z czynnościami opodatkowanymi VAT. Wstęp na świetlicę będzie nieodpłatny i ogólnodostępny.

Wypada w tym miejscu zauważyć, że w stosownie do przepisu art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągłych dla celów zarobkowych.

W świetle powyższego, niewątpliwie OSP jako osoba prawna w zakresie, w jakim realizuje czynności określone w art. 5 ustawy o VAT, spełnia przesłanki do uznania go za podatnika podatku od towarów i usług.

Jak wskazano na wstępie zrealizowanie prawa do odliczenia podatku VAT możliwe jest jednak wyłącznie przez podatników zarejestrowanych jako „podatnicy VAT czynni”, poprzez złożenie deklaracji VAT-7.

Zaznaczenia zatem wymaga, iż zgodnie z art. 96 ust. 4 ustawy o VAT naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podatnika i potwierdza jego zarejestrowanie jako „podatnika VAT czynnego” lub w przypadku podatników, o których mowa w ust. 3 - jako „podatnika VAT zwolnionego”, po uprzednim złożeniu naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenia rejestracyjnego.

Analizując przedstawiony opis stanu faktycznego, należy wskazać, że nie wyczerpuje on znamion unormowania regulującego prawo do odliczenia podatku naliczonego przedstawionego w ww. art. 86 ust. 1 ustawy o VAT. Przesłanką pozwalającą na taki wniosek, jest brak związku dokonanych na potrzeby realizacji projektu zakupów z wykonywaniem czynności opodatkowanych, jak również fakt, iż Wnioskodawca nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT. W konsekwencji, stosownie do powołanych wyżej unormowań Wnioskodawca nie ma możliwości odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „...”.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy zgodnie, z którym nie ma możliwości odliczenia podatku VAT należało uznać za prawidłowe.

Końcowo zauważa się, iż niniejsza interpretacja nie rozstrzyga czy Wnioskodawca jest podatnikiem na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o VAT. Wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (pytania) Wnioskodawcy. Inne kwestie przedstawione w opisie zdarzenia przyszłego, bądź we własnym stanowisku, które nie zostały objęte pytaniem nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – tj. Dz. U. z dnia 14 marca 2012r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.