IBPP3/443-779/13/JP | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Możliwość do otrzymania zwrotu podatku VAT w związku z realizacją projektu polegającego na wykonaniu boiska sportowego i ogrodzenia terenu sportowo-rekreacyjnego

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 14 czerwca 2013r. (data wpływu 25 czerwca 2013r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do otrzymania zwrotu podatku VAT w związku z realizacją operacji pn. „...” - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 czerwca 2013r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do otrzymania zwrotu podatku VAT w związku z realizacją operacji pn. „...”.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca (Klub Sportowy „...” w ...) otrzymał dofinansowanie na projekt dotyczący wykonania pomocniczego boiska sportowego i ogrodzenie terenu sportowo-rekreacyjnego „...” w ... w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Oś 4 LEADER Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla Małych Projektów. Wysokość przyznanej pomocy zgodnie z umową o dofinansowanie nr ... z dnia 14 grudnia 2012r. wynosi 24 999,00 zł. Tytuł operacji, na które zostało przyznane dofinansowanie to - „...”. Przyznana pomoc obejmuje podatek VAT, który stanowi koszt kwalifikowany operacji. Wnioskodawca nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT i nie składa deklaracji VAT-7.

W ramach projektu zostaną poniesione koszty związane z wykonaniem boiska pomocniczego na terenie sportowo-rekreacyjnym „...” w ... :

  • zakup trawy do wykonania boiska sportowego,
  • zakup nawozu do trawy,
    oraz koszty związane z wykonaniem ogrodzenia terenu sportowo-rekreacyjnego „...” w ...:
  • zakup paneli systemowych do wykonania ogrodzenia (szt. 190),
  • zakup słupków ogrodzeniowych (szt. 193),
  • zakup bramy dwuskrzydłowej (szt. 1),
  • zakup furtki (szt. 2),
  • zakup cementu (1000 kg).

Wszystkie roboty i zamówienia związane z realizacją projektu zostaną udokumentowane za pomocą faktur wystawionych na Wnioskodawcę.

Efekty projektu powstałe w wyniku zrealizowania operacji pn. „...” nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Korzystanie z boiska i ogrodzonego terenu będzie ogólnodostępne i bezpłatne dla całej społeczności lokalnej.

Nie będzie prowadzona działalność gospodarcza na terenie sportowo-rekreacyjnym „...”, na które zostało przyznane dofinansowanie. Operacja zostanie zrealizowana w okresie do 31 października 2013r.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca ma prawo do otrzymania zwrotu podatku VAT w związku z realizacją operacji...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Wnioskodawcy nie ma prawa do otrzymania zwrotu podatku VAT. Wnioskodawca nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT i nie składa deklaracji VAT-7..

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7 suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług, z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust. 4.

W myśl art. 87 ust. 1 ustawy o VAT, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy. Zasady dokonywania zwrotu różnicy podatku na rachunek bankowy podatnika określone zostały w art. 87 ust. 2-6 ustawy.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m. in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy o VAT obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20 (przypadek ten nie ma zastosowania w przedmiotowej sprawie).

Z powyższego wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi. Zrealizowanie prawa do odliczenia możliwe jest wyłącznie przez podatników zarejestrowanych jako „podatnicy VAT czynni”, poprzez złożenie deklaracji VAT-7.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca otrzymał dofinansowanie na realizację projektu (operacji) pn. „...”, dofinansowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Oś 4 LEADER Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla Małych Projektów.

Operacja zostanie zrealizowana w okresie do 31 października 2013r.

Projekt dotyczy wykonania pomocniczego boiska sportowego i ogrodzenie terenu sportowo-rekreacyjnego.

Wszystkie roboty i zamówienia związane z realizacją projektu zostaną udokumentowane za pomocą faktur wystawionych na Wnioskodawcę.

Efekty projektu powstałe w wyniku zrealizowania operacji nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Korzystanie z boiska i ogrodzonego terenu będzie ogólnodostępne i bezpłatne dla całej społeczności lokalnej. Nie będzie prowadzona działalność gospodarcza na terenie sportowo-rekreacyjnym, na które zostało przyznane dofinansowanie.

Wnioskodawca nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT i nie składa deklaracji VAT-7.

Mając zatem na uwadze wskazane wyżej unormowania, w tym przepis art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie nie został spełniony podstawowy warunek uprawniający do odliczenia podatku od towarów i usług – Wnioskodawca nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, a efekty projektu powstałe w wyniku zrealizowania operacji nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. W konsekwencji Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabywane na potrzeby realizacji operacji towary i usługi.

Tym samym Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do otrzymania z tego tytułu zwrotu różnicy podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy o VAT.

Ponadto należy zaznaczyć, iż w przedmiotowej sprawie nie będą miały również zastosowania uregulowania § 22 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. poz. 247). Przepisy te przewidują bowiem możliwość zwrotu podatku zarejestrowanym podatnikom jedynie na podstawie umów zawartych przed dniem 1 maja 2004r.

Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawcy, w myśl którego nie ma prawa do otrzymania zwrotu podatku VAT, należało uznać za prawidłowe.

Zgodnie z art. 14b § 3 cyt. w sentencji ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego,

a w szczególności prowadzenia przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej generującej podatek należny oraz zarejestrowania się Wnioskodawcy jako podatnika VAT czynnego, udzielona interpretacja traci swą aktualność.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.