IBPP3/443-768/13/AŚ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Miasto nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku realizacją projektu stypendialnego

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 20 czerwca 2013 r. (data wpływu do tut. organu 24 czerwca 2013 r.), uzupełnionym pismem z dnia 13 sierpnia 2013 r. (data wpływu 16 sierpnia 2013 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, wynikającego z faktur dokumentujących zakup towarów i usług w związku z realizacją projektu pn. „...” - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 czerwca 2013 r. wpłynął ww. wniosek, uzupełniony pismem z dnia 13 sierpnia 2013 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, wynikającego z faktur dokumentujących zakup towarów i usług w związku z realizacją projektu pn. „...”.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Urząd Miasta realizował w latach 2005-2007 projekt stypendialny współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „...” umowa z dnia 14 lutego 2005 r.

Urząd miasta był beneficjentem ww. programu, a otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa (będącego instytucją wdrażającą) środki przekazywał beneficjentom ostatecznym (doktorantom-stypendystom) w oparciu o regulamin przyjęty uchwałami Rady Miasta z dnia 28 października 2004 r. i z dnia 29 czerwca 2006 r. Ponadto:

 1. Przedmiotem projektu była wypłata stypendium, wypłata wynagrodzenia (umowa-zlecenie)
  Dla pracowników biorących udział w pracy komisji ds. rozpatrywania wniosków o przyznanie stypendiów oraz zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem.
 2. W wyniku realizacji projektu Wnioskodawca nie osiągał żadnych przychodów.
 3. Niniejszy projekt realizowany w terminie od 3 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2007 r. Zakładał pomoc finansową dla najlepszych absolwentów, mieszkańców C. kontynuujących naukę na studiach doktoranckich z zakresu nauk ścisłych, technicznych i innych dziedzin naukowych przyczyniających się do rozwoju strategicznych obszarów regionu. Pomocą zostało objętych w sumie 14 osób.W realizacji projektu przyjęto model refundacji wydatków poniesionych przez słuchaczy studiów doktoranckich związanych z pracą naukową. Przyjęto w regulaminie (zał. Nr 2 do uchwały Rady Miasta z dnia 28 października 2004 r.) Refundację do 70% kosztów.
  Uchwałą Rady Miasta z dnia 29 czerwca 2006 r. i za zgodą Urzędu Marszałkowskiego zmieniono formę wypłaty stypendiów na gotówkowa bez konieczności przedstawiania rachunków refundacja kosztów realizacji pracy naukowej odbywała się zgodnie z przedstawionym kosztorysem raz na kwartał.
  Projekt był sfinansowany w 75% z europejskiego funduszu społecznego oraz w 25% z budżetu państwa w ramach zintegrowanego programu operacyjnego rozwoju regionalnego.
 4. W związku z realizacją projektu Wnioskodawca zakupił dwa zestawy sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem (faktury VAT). Ponadto doktoranci otrzymane w ramach projektu stypendia przeznaczali na prowadzone badania naukowe, zakup sprzętu, zakup literatury, paliwa, biletów, usługi ksero, opłatę czesnego oraz opłatę udziału w konferencjach naukowych.
 5. Realizacja projektu nie była związana w żadnym zakresie z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Zakupiony w ramach projektu sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem nie jest i nie będzie wykorzystywany do czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

W dniu 4 listopada 2008 r. pismem Urząd Marszałkowski Województwa wystąpił do beneficjentów zakończonych programów stypendialnych, w tym do Urzędu Miasta z żądaniem przedłożenia corocznej aktualizacji oświadczeń dotyczących kwalifikowalności podatku od towaru i usług oraz informacji dotyczącej statusu beneficjenta zawierającej informację czy w odniesieniu do projektów stypendialnych istnieje możliwość odliczenia podatku VAT w całości lub części.

W związku z koniecznością corocznego przedkładania zaświadczenia z urzędu skarbowego określającego status beneficjenta, zwracam się z prośbą o interpretację indywidualną w podanym poniżej zakresie.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy istnieje możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, wynikającego z faktur dokumentujących zakup towarów i usług dokonanych w związku z realizacją projektu...

Zdaniem Wnioskodawcy (stanowisko ostatecznie sformułowane w piśmie z dnia 13 sierpnia 2013 r.), wobec stanu faktycznego, zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.) Wnioskodawca nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, wynikającego z faktur VAT dotyczących zakupów dokonanych w związku z realizacją ww. projektu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stan faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ww. ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług -z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust. 4.

Jak wynika z powyższego przepisu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wyłącznie podatnikom podatku od towarów i usług, w sytuacji gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Z przedstawionego opisu stanu faktycznego wynika, że realizował w latach 2005-2007 projekt stypendialny współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „...” umowa z dnia 14 lutego 2005 r.

W związku z realizacją projektu Wnioskodawca zakupił dwa zestawy sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem (faktury VAT) a także dokonał wypłaty stypendiów.

W wyniku realizacji projektu Wnioskodawca nie osiągał żadnych przychodów. Realizacja projektu nie była związana w żadnym zakresie z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Zakupiony w ramach projektu sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem nie jest i nie będzie wykorzystywany do czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Jak już nadmieniono wyżej, podstawowym warunkiem, którego spełnienie należy analizować w aspekcie prawa do odliczenia podatku VAT jest związek realizowanych nabyć towarów i usług ze sprzedażą uprawniającą do dokonywania takiego odliczenia czyli sprzedażą generującą podatek należny. Analiza przedmiotowej sprawy jednoznacznie wskazuje, że związek taki nie występuje.

W konsekwencji z uwagi na niespełnienie podstawowej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją ww. projektu.

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.