IBPP3/443-719/14/UH | Interpretacja indywidualna

Brak możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących zakupy towarów i usług w związku z realizacją projektu pn. „...”
IBPP3/443-719/14/UHinterpretacja indywidualna
 1. brak prawa do odliczenia
 2. jednostka budżetowa
 3. projekt
 4. zadania własne
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z 13 czerwca 2014 r., (data wpływu 20 czerwca 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących zakupy towarów i usług w związku z realizacją projektu pn. „...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 czerwca 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących zakupy towarów i usług w związku z realizacją projektu pn. „...”.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Gmina ... (Wnioskodawca) rozpoczęła realizację inwestycji pn. „...”. Koszt całkowity zadania łącznie z podatkiem VAT: 1 000 000,00 zł. Gmina uzyskała dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO 2007–2013 w kwocie: 850 000,00 zł. Planowany udział środków własnych: 150 000,00 zł.

W związku z powyższym niezbędne jest uzyskanie interpretacji czy Gminie przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubieganie się o zwrot VAT.

Gmina jest podatnikiem podatku VAT. Poniesionego kosztu podatku VAT nie będzie mogła odliczyć, gdyż nie prowadzi działalności gospodarczej i nie uzyskuje dochodów w tym zakresie.

Projekt polega na budowie infrastruktury okołoturystycznej sprzyjającej uprawianiu aktywnych form wypoczynku na tym terenie, przez zagospodarowanie terenu rekreacyjnego zlokalizowanego przy takich atrakcjach jak Sanktuarium ... i ścieżki spacerowo-rowerowe utworzone na terenie trzech Gmin partnerskich – ..., ..., ... przy udziale środków unijnych.

Utworzenie terenu rekreacyjnego umożliwi turystom i pielgrzymom przebywającym na terenie Gminy spędzenie czasu na wolnym powietrzu. Położenie obiektu przy szlaku rowerowo-pieszym łączącym trzy atrakcyjne turystycznie gminy, da turystom możliwość podziwiania przepięknej jurajskiej przyrody i poznanie historii niezwykłego zakątka Polski. Obecnie jest to teren zaniedbany, z nieuporządkowaną zielenią, całkowicie niezagospodarowany i wizualnie zupełnie nie pasujący do otoczenia. Obszar, w którym realizowana będzie inwestycja posiada ogromny potencjał turystyczny.

Realizacja powyższego projektu zakłada powstanie:

 1. linowego” placu zabaw,
 2. toru rowerowego,
 3. zadaszonych miejsc do odpoczynku,
 4. ciągu pieszo-rowerowego,
 5. dróg dojazdowych i manewrowych,
 6. parkingu dla autokarów,
 7. zamontowane zostaną ławki, kosze, lampy solarne, stojaki na rowery,
 8. ustawione zostaną toalety.

Płatności za wykonane usługi regulowane będą przez Gminę na podstawie faktur wystawionych przez wykonawcę. Po zrealizowaniu przedmiotowego projektu Gmina nie będzie wykonywała czynności opodatkowanych podatkiem VAT na obiektach, które powstaną jako jego efekt.

W związku z powyższym opis zadano następujące pytanie

Czy Gmina ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących zakupy i usługi budowlane w związku z realizacją projektu pn. „...”...

Zdaniem Wnioskodawcy: w przypadku realizowanego zadania Gmina nie będzie miała możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur na zakupy i usługi budowlane.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT. W myśl tego przepisu, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit a) ustawy o VAT, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r., nadanym art. 1 pkt 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r., poz. 35), kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Odliczyć zatem można w całości podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika. Wskazana zasada wyłącza tym samym możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku lub niepodlegających opodatkowaniu VAT. Jednocześnie z zasady tej wynika, że odliczenie podatku naliczonego może być częściowe, tzn. w tej części, w jakiej dane towary lub usługi, z którymi związany jest podatek naliczony są wykorzystywane do realizacji czynności opodatkowanych, z pominięciem tej części podatku od tych towarów i usług, w jakiej towary te (usługi) są wykorzystywane do wykonywania czynności nieopodatkowanych VAT.

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – zgodnie z ust. 2 powołanego artykułu – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych”.

Jak stanowi natomiast art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Aby zatem podatnik mógł obniżyć kwotę podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z dokonanych zakupów, zakupy te musza być związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych, przy czym związek ten winien mieć charakter bezsporny.

W związku z powyższym, dla rozstrzygnięcia przedmiotowej sprawy, kluczowym jest ustalenie, z jakimi czynnościami Wnioskodawcy będą związane inwestycje, o których mowa we wniosku.

Stosownie do przepisu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym nie zastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. W szczególności zadania własne obejmują zadania w zakresie kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych (art. 7 ust. 1 pkt 10 cyt. ustawy o samorządzie gminnym).

Z treści wniosku wynika, że Gmina rozpoczęła realizację inwestycji pn. „...”.

W ramach projektu zostanie wybudowana infrastruktura okołoturystyczna sprzyjająca uprawianiu aktywnych form wypoczynku na tym terenie, przez zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy takich atrakcjach jak Sanktuarium ... i ścieżki spacerowo-rowerowe utworzone na terenie trzech partnerskich Gmin.

Realizacja powyższego projektu zakłada powstanie: „linowego” placu zabaw, toru rowerowego, zadaszonych miejsc do odpoczynku, ciągu pieszo-rowerowego, dróg dojazdowych i manewrowych, parkingu dla autokarów, zamontowane zostaną ławki, kosze, lampy solarne, stojaki na rowery, ustawione zostaną toalety. Płatności za wykonane usługi regulowane będą przez Gminę na podstawie faktur wystawionych przez wykonawcę. Po zrealizowaniu przedmiotowego projektu Gmina nie będzie wykonywała czynności opodatkowanych podatkiem VAT na obiektach, które powstaną jako jego efekt.

Jak już wskazano na wstępie, podstawowym warunkiem, którego spełnienie należy analizować w aspekcie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zawartego w cenie nabywanych towarów i usług jest związek dokonywanych nabyć towarów i usług ze sprzedażą uprawniającą do dokonania odliczenia, czyli sprzedażą generującą po stronie podatnika podatek należny.

Analiza przedmiotowej sprawy wskazuje, że związek taki nie występuje ponieważ nabywane towary i usługi, związane z realizacją ww. projektu nie będą służyły czynnościom opodatkowanym – efektem przedsięwzięcia jest infrastruktura okołoturystyczna, która – jak jednoznacznie wskazano – nie będzie służyła czynnościom opodatkowanym Wnioskodawcy.

Zatem w oparciu o przedstawiony opis sprawy oraz obowiązujący w tym zakresie stan prawny należy stwierdzić, że w przedmiotowej sprawie nie znajdzie zastosowania cytowany na wstępie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, ponieważ jak wcześniej wskazano, obniżenie podatku należnego o podatek naliczony może nastąpić jedynie na ściśle określonych przez ustawodawcę zasadach, a jedną z podstawowych przesłanek pozytywnych jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

W konsekwencji z uwagi na niespełnienie podstawowej pozytywnej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, Gminie nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją projektu pn. „...”.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Należy zaznaczyć, że wydając przedmiotową interpretację organ oparł się na wynikającym z treści wniosku opisie zdarzenia przyszłego, z którego wynika, że wybudowana infrastruktura okołoturystyczna nie będzie wykorzystywana do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. W związku z tym w przypadku zmiany któregokolwiek elementu zdarzenia przyszłego, a w szczególności wykorzystania zakupionych w ramach projektu towarów i usług do czynności opodatkowanych podatkiem VAT, udzielona interpretacja traci aktualność.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w ..., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – tj. Dz. U. z dnia 14 marca 2012r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.