IBPP3/443-711/14/AŚ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku realizacją projektu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 10 czerwca 2014 r. (data wpływu 20 czerwca 2014 r.), uzupełnionym pismem z 28 sierpnia 2014 r. (data wpływu 3 września 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 czerwca 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „....”. Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 28 sierpnia 2014 r. (data wpływu 3 września 2014 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie z 25 sierpnia 2014 r. znak: IBPP3/443-711/14/AŚ.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Miejski Zarząd Dróg i Mostów jako jednostka organizacyjna Gminy (utworzona zgodnie z art. 9 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. - tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 594) jest realizatorem umowy o dofinansowanie projektu pn. „...”. Beneficjentem umowy o dofinansowanie jest Miasto.

Przedmiotem umowy jest budowa infrastruktury technicznej (kanalizacji deszczowej, sanitarnej, sieci wodociągowej, elektrycznej), infrastruktury drogowej (dróg dojazdowych) oraz przebudowa sieci cieplnej, gazowej i teletechnicznej.

Właścicielem majątku, który powstanie w wyniku realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia będzie Gmina. Wybudowany majątek będzie służyć realizacji zadań własnych Gminy tj. zaspokajaniu potrzeb wspólnoty.

Podmiotem odpowiedzialnym za eksploatację przedmiotu inwestycji będzie:

  • w przypadku wybudowanej infrastruktury technicznej tj. kanalizacji deszczowej, sanitarnej i sieci wodociągowej - Przedsiębiorstwo, które wykonuje zadania publiczne z zakresu dostawy wody i odbioru ścieków w imieniu gminy (jest w 100% własnością Gminy). Spółka będzie użytkować infrastrukturę nieodpłatnie na podstawie umowy użyczenia;
  • w przypadku wybudowanej pozostałej infrastruktury tj. dróg oraz oświetlenia - Gmina (MZDiM), która nie będzie pobierała opłat za korzystanie z niej.

Przebudowa sieci cieplnej, gazowej i teletechnicznej wynika z kolizji tych sieci z przedmiotowym zadaniem, zatem nakłady poniesione na ich przebudowę podyktowane są wyłącznie realizacją podstawowego celu zadania inwestycyjnego.

W związku z realizacją umowy Wnioskodawca będzie nabywał towary i usługi (udokumentowane fakturami VAT), które nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Efekty powstałe w wyniku realizacji tego projektu nie będą generować po stronie Gminy obrotu opodatkowanego podatkiem VAT.

Potwierdzenie faktu braku możliwości odliczenia podatku od towarów i usług przez Wnioskodawcę jest wymagane przez podmiot przyznający dofinansowanie projektu.

W piśmie z 28 sierpnia 2014 r. uzupełniono stan faktyczny o następujące informacje:

Wnioskodawca jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT i składa deklaracje VAT-7. Efekty projektu (mienie powstałe w wyniku realizacji projektu) nie będą wykorzystywane przez Miejski Zarząd Dróg i Mostów do czynności generujących VAT należny po stronie Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od ponoszonych wydatków w związku z realizacją projektu pn. „....” w sytuacji, gdy towary i usługi nabywane w związku z realizacją projektu nie będą związane z wykonywaniem przez Wnioskodawcę czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług...

Zdaniem Wnioskodawcy, Wnioskodawcy nie przysługuje obniżenie kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w sytuacji, kiedy nabywane przez niego towary i usługi nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, gdyż z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) wynika, że prawo do takiego odliczenia przysługuje podatnikowi w zakresie czynności opodatkowanych. Oznacza to zatem, że można odliczyć podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika. Zasada ta wyłącza więc możliwość dokonania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Takie stanowisko podatnika jest podyktowane faktem, że korzystanie z wybudowanej infrastruktury odbywać się będzie nieodpłatnie (wynika z wykonywania przez gminę zadań własnych), a co za tym idzie nie będzie związane z czynnościami opodatkowanymi.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit a) ustawy, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r., nadanym art. 1 pkt 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r., poz. 35), kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jako jednostka organizacyjna Gminy jest realizatorem umowy o dofinansowanie projektu pn. „...”. Wnioskodawca jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT i składa deklaracje VAT-7. W związku z realizacją umowy Wnioskodawca będzie nabywał towary i usługi (udokumentowane fakturami VAT), które nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Efekty projektu (mienie powstałe w wyniku realizacji projektu) nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do czynności generujących VAT należny po stronie Wnioskodawcy.

Podstawowym warunkiem, którego spełnienie należy analizować w aspekcie prawa do odliczenia podatku VAT jest związek dokonywanych nabyć towarów i usług ze sprzedażą uprawniającą do dokonywania takiego odliczenia, czyli sprzedażą generującą podatek należny. W omawianej sprawie związek taki nie występuje. Jak wskazał Wnioskodawca, będzie on nabywał towary i usługi (udokumentowane fakturami VAT), które nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

W świetle powołanego na wstępie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, ze względu na niespełnienie podstawowej pozytywnej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją ww. projektu.

W świetle powyższych ustaleń, stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym Wnioskodawcy nie przysługuje obniżenie kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w sytuacji, kiedy nabywane przez niego towary i usługi nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, jest prawidłowe.

Końcowo należy podkreślić, iż zgodnie z art. 14b § 3 cyt. w sentencji ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Należy zatem wskazać, że odpowiedzi na pytanie zawarte we wniosku udzielono przy założeniu, że faktycznie towary i usługi nabyte przez Wnioskodawcę nie będą przez niego wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Zaznaczenia wymaga, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualny błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Podkreślenia wymaga, że interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku.

Zaznacza się również, że niniejsza interpretacja skierowana jest tylko do Wnioskodawcy i oceniono w niej wyłącznie stanowisko Wnioskodawcy w kontekście zadanego pytania, bowiem każdą czynność, z którą mogą być związane skutki podatkowo-prawne należy rozstrzygać indywidualnie.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.