IBPP3/443-696/13/JP | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Możliwość odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z realizacją projektu polegającego na wyposażeniu służb wojewody w sprzęt teleinformatyczny i łączności wspierający obsługę cudzoziemców

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 6 czerwca 2013r. (data wpływu 10 czerwca 2013r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku VAT naliczonego w fakturach zakupowych w ramach realizowanego projektu pn. „...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 czerwca 2013r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku VAT naliczonego w fakturach zakupowych w ramach realizowanego projektu pn. „...”.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca jest urzędem obsługującym organ władzy publicznej – Wojewodę, działającym w formie państwowej jednostki budżetowej. Wnioskodawca jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Wnioskodawca jest w trakcie realizacji projektu z Funduszu Granic Zewnętrznych w ramach Programu Ogólnego ... i zarządzanie przepływami migracyjnymi.

Tytuł projektu „...” nr projektu: ... . Jest to program Roczny 2011 obejmujący dwie alokacje 2011 i 2012.

Projekt ma na celu wyposażenie w sprzęt komputerowy (zestawy komputerowe z oprogramowaniem biurowym, drukarki, urządzenia wielofunkcyjne, niszczarki, laptopy, aparat cyfrowy i materiały eksploatacyjne) pracowników Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Wojewódzkiego oraz Delegatur Urzędu realizujących zadania nałożone na Wnioskodawcę przepisami prawa. Na powyższy projekt zostało udzielone zapewnienie finansowania realizacji przedsięwzięcia decyzją Ministra Finansów nr ... z dnia 12 kwietnia 2013r. w wysokości 271 634 zł.

Powyższe środki pochodzą z rezerwy celowej cz. 83 poz. 8 według ustawy budżetowej na 2013r.

W maju 2013r. dokonany został częściowy zakup sprzętu komputerowego w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego (zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych) na kwotę 208 473,93 zł.

Wnioskodawca wystąpił w dniu 21 maja 2013r. do Ministra Finansów z wnioskiem o uruchomienie rezerwy celowej budżetu państwa na pokrycie kosztów realizacji przedsięwzięcia nr FGZ-11-3.4.3.4 i zwiększenie planu wydatków budżetu państwa w dziale 750, w rozdziale 75011 o kwotę 208 477 zł, z przeznaczeniem na finansowanie realizacji tegoż projektu dla jednostki realizującej, tj. Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego. O pozostałe środki Wnioskodawca wystąpi po zakończeniu kolejnego postępowania.

Zakupiony sprzęt komputerowy nie będzie w jakimkolwiek zakresie wykorzystywany do wykonywania przez Wnioskodawcę czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Zakupiony sprzęt komputerowy będzie w całości przyporządkowany do działalności niepodlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT.

Dla wyliczenia prawidłowej kwoty podatku naliczonego do odliczenia Wnioskodawca nie stosuje wskaźnika proporcji wyliczonego zgodnie z art. 90 ust. 2 – 8 ustawy o VAT.

Zgodnie z zapisami art. 15 ust. 6 ustawy o podatku od towarów usług z dnia 11 marca 2004r. (Dz. U Nr 177 poz. 1054 z 2011r.) nie uznaje się za podatnika podatku VAT organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Wnioskodawca (jako beneficjent) będzie raportował podatek VAT jako kwalifikowany w związku z czym zobowiązany jest do przekazania do WWPE wiążącej indywidualnej interpretacji podatkowej w zakresie braku możliwości odliczenia podatku VAT naliczonego. Wnioskodawca zwraca się z prośbą o uzyskanie indywidualnej opinii w sprawie braku możliwości odzyskania podatku VAT, uznanego w realizowanym przez Wnioskodawcę projekcie finansowym. W przeciwnym razie kwota podatku VAT zostanie uznana za wydatek niekwalifikowany.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca ma możliwość odliczenia podatku naliczonego w fakturach zakupowych w ramach realizowanego projektu „...”...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma on możliwości odliczenia podatku naliczonego w fakturach zakupowych w ramach realizowanego projektu „...”.

Zakupiony sprzęt jest w całości wykorzystywany w realizacji zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami prawa dla realizacji których Wnioskodawca został powołany – ustawą z dnia 13 czerwca 2003r. o cudzoziemcach (t.j. z 2011r. Dz. U Nr 264, poz. 1573 ze zm.) oraz ustawą z dnia 24 sierpnia 2007r. o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym (Dz. U Nr 165 poz. 1170 ze zm.). Realizacja powyższych zadań nie następuje na podstawie umów cywilnoprawnych. W związku z powyższym, Wnioskodawca nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług w zakresie opisanym we wniosku, stosownie do przepisu art. 15 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ww. ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług (...).

Z powyższego wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca (Urząd Wojewódzki) jest w trakcie realizacji projektu z Funduszu Granic Zewnętrznych w ramach Programu Ogólnego ... i zarządzanie przepływami migracyjnymi pn. „...”. Projekt ma na celu wyposażenie w sprzęt komputerowy (zestawy komputerowe z oprogramowaniem biurowym, drukarki, urządzenia wielofunkcyjne, niszczarki, laptopy, aparat cyfrowy i materiały eksploatacyjne) pracowników Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Wojewódzkiego oraz Delegatur Urzędu realizujących zadania nałożone na Wnioskodawcę przepisami prawa.

Zakupiony sprzęt komputerowy nie będzie w jakimkolwiek zakresie wykorzystywany do wykonywania przez Wnioskodawcę czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Zakupiony sprzęt komputerowy będzie w całości przyporządkowany do działalności niepodlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT.

Należy w tym miejscu zauważyć, że zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206 ze zm.) dyrektor generalny urzędu wojewódzkiego zapewnia jego prawidłowe funkcjonowanie. Prawa i obowiązki dyrektora generalnego urzędu określa odrębna ustawa.

W myśl art. 25 ust. 4 pkt 1e ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505 ze zm.) Dyrektor Generalny urzędu zapewnia funkcjonowanie i ciągłość pracy urzędu, warunki jego działania, a także organizację pracy, w szczególności przez gospodarowanie mieniem urzędu, w tym zlecanie usług i dokonywanie zakupów dla urzędu oraz zapewnienie prowadzenia ewidencji majątku urzędu.

Podstawowym warunkiem, którego spełnienie należy analizować w aspekcie prawa do odliczenia podatku VAT jest związek dokonywanych nabyć towarów i usług ze sprzedażą uprawniającą do dokonywania takiego odliczenia, czyli sprzedażą generującą podatek należny.

Analiza przedmiotowej sprawy wskazuje, że związek taki nie występuje bowiem realizowany projekt nie będzie służył w jakimkolwiek zakresie czynnościom opodatkowanym. Wnioskodawca jednoznacznie wskazał, że zakupiony sprzęt komputerowy zostanie w całości przyporządkowany przez Wnioskodawcę do działalności niepodlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT.

Zatem w oparciu o tak przedstawiony opis sprawy oraz obowiązujący w tym zakresie stan prawny należy stwierdzić, iż w przedmiotowej sprawie nie znajdzie zastosowania cytowany na wstępie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, bowiem jak już wskazano wyżej, obniżenie podatku należnego o podatek naliczony może nastąpić jedynie na ściśle określonych przez ustawodawcę zasadach, a jedną z podstawowych przesłanek pozytywnych jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

W konsekwencji z uwagi na niespełnienie podstawowej pozytywnej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z czynnościami opodatkowanymi, Wnioskodawca nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy dot. realizacji projektu pn. „...” Funduszu Granic Zewnętrznych w ramach Programu Ogólnego ... i zarządzanie przepływami migracyjnymi.

Mając na uwadze powyższe, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Końcowo organ podatkowy pragnie zauważyć, iż granice tego szczególnego postępowania podatkowego, którego celem jest uzyskanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, określa Wnioskodawca występując z konkretnym pytaniem prawnym, wyłącznie w odniesieniu do stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę, co wynika wprost z przepisu art. 14 b § 1, 2 i 3 ustawy Ordynacja podatkowa.

W związku z powyższym organ podatkowy w niniejszej interpretacji odniósł się wyłącznie do prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT związanych z realizacją projektu. Przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej nie była kwestia wyłączenia Wnioskodawcy z opodatkowania w zakresie opisanym we wniosku, na podstawie przepisu art. 15 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług. Powyższe przyjęto jako element stanu faktycznego i nie było przedmiotem oceny.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. j. Dz. U. z 2012r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.