IBPP3/443-611/13/UH | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Prawo do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją inwestycji pn. „...”

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 15 maja 2013r. (data wpływu 20 maja 2013r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją inwestycji pn. „...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 maja 2013r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją inwestycji pn. „...”.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący opis stanu faktycznego:

Projekt pn. „...” realizowała Gmina. W ramach realizacji projektu została zmodernizowana dojazdowa infrastruktura drogowa o długości 3,857 km Została odnowiona powierzchnia centrum o powierzchni 8.32 ha Został rozbudowany parking dla samochodów, parking dla rowerów oraz budynek WC. Na potoku zostały wykonane mostki łukowe, zostało ustawionych 6 atestowanych placów zabaw dla dzieci z wielofunkcyjnymi urządzeniami zabawowymi.

Na terenie parku zostały wykonane miejsca do grillowania z ławami i stołami z balii drewnianych 5 sztuk, jedna drewniana altana kryta gontem blacho - dachówkowym z posypką mineralną i 4 altany kryte gontem blacho - dachówkowym z posypką mineralną z kamienia wbudowanym w ścianie. Przy Pijalni Wód Mineralnych została postawiona fontanna kolista o średnicy 10 m, został wbudowany amfiteatr w Parku Zdrojowym. Ustawione zostały lampy 98 sztuk latarni parkowych stylizowanych wysokości 5 m jednokloszowych, 16 sztuk latarni parkowych stylizowanych wysokości 5 m dwukloszowych, 100 sztuk ławek parkowych 55 sztuk koszy na śmieci.

Zostały wykonane zabiegi pielęgnacyjne drzewostanu 630 sztuk oraz dokonane nasadzenie drzew i krzewów ozdobnych 700 sztuk i nasadzenie nowych rabat kwiatowych o łącznej powierzchni 300m2 12 sztuk. Projekt był promowany poprzez organizację imprez kulturalnych 2 imprezy oraz wydrukowanie 2000 ulotek promocyjnych.

Celami projektu są:

  • zwiększenie powierzchni rekreacyjno - sportowej parku,
  • zmodernizowanie dojazdowej infrastruktury drogowej umożliwiającej dojazd i dojście do parku,
  • promocja aktywnego spędzenia czasu wolnego,
  • wzbogacenie oferty wypoczynku na świeżym powietrzu,
  • zwiększenie dostępności do zagospodarowania terenów na obszarach wiejskich.

Projekt został wykonany jako przedsięwzięcie celu ogólno - publicznego, niekomercyjnie, powstał na gruntach do którego prawo dysponowania posiada Gmina. Powstałe w wyniku realizacji mienie nie będzie związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT. Mienie jest nieodpłatnie udostępnione dla zbiorowych potrzeb i nie generuje przychodów opodatkowanych podatkiem VAT.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz art. 8 ustawy o VAT prosimy o odpowiedź, czy Gminie ... przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT z tej inwestycji

Stanowisko Wnioskodawcy:

Gmina nie ma możliwości odliczenia podatku VAT naliczonego przy realizacji inwestycji – „...”.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

W myśl postanowień art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), w zakresie, w jakim towary są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ww. ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Katalog czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług zawiera art. 5 ust. 1 ustawy o VAT (są nimi m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju).

Przez dostawę towarów, w myśl art. 7 ust. 1 ww. ustawy o VAT, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...). Natomiast przez świadczenie usług, stosownie do przepisu art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Zgodnie z unormowaniem zawartym w art. 8 ust. 2 ustawy, w pewnych ściśle określonych przypadkach również nieodpłatne świadczenie usług należy uznać za spełniające definicję odpłatnego świadczenia usług, które na podstawie art. 5 ust. 1 podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

W myśl art. 8 ust. 2 cyt. ustawy, za odpłatne świadczenie usług uznaje się również:

  1. użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika, w tym w szczególności do celów osobistych podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu tych towarów;
  2. nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika.

Natomiast z dniem 1 kwietnia 2013r. zmianie uległa treść art. 8 ust. 2 pkt 1 ustawy, zgodnie z którym za odpłatne świadczenie usług uznaje się również:

  1. użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika, w tym w szczególności do celów osobistych podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Gmina zrealizowała projekt pn. „...”. Celem realizacji projektu było: zwiększenie powierzchni rekreacyjno - sportowej parku, zmodernizowanie dojazdowej infrastruktury drogowej umożliwiającej dojazd i dojście do parku, promocja aktywnego spędzenia czasu wolnego, wzbogacenie oferty wypoczynku na świeżym powietrzu, zwiększenie dostępności do zagospodarowania terenów na obszarach wiejskich.

W ramach realizacji projektu zmodernizowano drogę dojazdową, odnowiono powierzchnię centrum, rozbudowano parking oraz budynek WC. Na potoku wykonano mostki łukowe, ustawiono place zabaw dla dzieci. Na terenie parku wykonano miejsca do grillowania z ławami i stołami oraz altany. Przy Pijalni Wód Mineralnych postawiono fontannę kolistą, a w Parku Zdrojowym wbudowano amfiteatr. Ustawiono lampy i latarnie. Nasadzono drzewa i krzewy ozdobne oraz nowe rabaty kwiatowe, wykonano zabiegi pielęgnacyjne drzewostanu.

Efekty ww. projektu powstały na gruntach, do którego prawo do dysponowania posiada Gmina, są niekomercyjne i zostały zrealizowane w celu ogólno – publicznym.. Powstałe w wyniku realizacji mienie nie będzie związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT. Mienie jest nieodpłatnie udostępnione dla zbiorowych potrzeb i nie generuje przychodów opodatkowanych podatkiem VAT.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą prawa do odliczenia podatku naliczonego, biorąc pod uwagę art. 8 ustawy o VAT.

Jak wynika z opisu stanu faktycznego w rozpatrywanej sytuacji nie wystąpi odpłatne świadczenie usług, o którym mowa w art. 8 ust 1 ustawy, bowiem Wnioskodawca jednoznacznie wskazał, że powstałe mienie jest udostępniane nieodpłatnie. Pozostaje zatem do rozpatrzenia kwestia możliwości zastosowania w niniejszej sprawie art. 8 ust. 2 ustawy o VAT.

Zauważyć należy, że dla ustalenia czy konkretne nieodpłatne świadczenie usług podlega opodatkowaniu na mocy cytowanego wyżej przepisu istotne jest ustalenie celu takiego świadczenia. Jeżeli nieodpłatne świadczenie wpisywało się będzie w cel prowadzonej działalności gospodarczej, wtedy przesłanka uznania takiej nieodpłatnej czynności za odpłatne świadczenie usług, podlegające opodatkowaniu nie zostanie spełniona. Stwierdzenie takie uzależnione jednak jest od konkretnych okoliczności jakie w danej sprawie występują.

Należy przy tym wskazać, że stosownie do art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy, do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty.

Wobec powyższego podejmowane w ramach przedmiotowego projektu działania Gminy mieszczą się w ramach zadań ogólno - publicznych prowadzonych w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. W kontekście powyższego należy uznać, że nieodpłatne udostępnianie obiektów powstałych w wyniku realizacji projektu dla zbiorowych potrzeb wspólnoty, nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, z uwagi na nieodpłatność tej czynności oraz fakt, iż nie ma w tym przypadku zastosowania art. 8 ust. 2 ustawy – nieodpłatne udostępnianie mienia odbywać się będzie w związku z prowadzoną przez Gminę działalnością (wykonywanie zadań publicznych).

Mając na względzie powołane przepisy prawa oraz opisany stan faktyczny wskazać należy, że Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją przedmiotowego projektu.

Nie zostanie bowiem spełniony podstawowy warunek, o którym mowa w art. 86 ust. 1 ustawy, tj. związek nabywanych towarów i usług z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym Gmina nie ma możliwości odliczenia podatku VAT naliczonego przy realizacji inwestycji – „...” należało uznać za prawidłowe.

Zaznaczenia wymaga, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Podkreślenia wymaga, iż interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego, a w szczególności wykorzystywania przez Gminę powstałego w wyniku realizacji projektu mienia do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w ..., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012r., poz. 270 ze zm.) Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w....