IBPP3/443-551/13/AZ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Miasto nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...”.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku, który wpłynął do tut. organu w dniu 7 maja 2013r. uzupełnionym pismem z dnia 26 czerwca 2013r. (data wpływu 27 czerwca 2013r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w ramach realizowanego zadania pod nazwą „...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 maja 2013r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w ramach realizowanego zadania pod nazwą „...”. Ww. Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 26 czerwca 2013r. (data wpływu 27 czerwca 2013r.) będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z dnia 17 czerwca 2013r. nr IBPP3/442-551/13/AZ.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Projekt polegał na remoncie, adaptacji i wyposażeniu zabytkowego budynku przy ul. ... na potrzeby utworzenia ... . Adaptacja budynku pozwoliła na utworzenie wielofunkcyjnego ośrodka otwartej pomocy i rozwoju lokalnych inicjatyw. Zrewitalizowany obiekt stał się miejscem integracji mieszkańców i zdobywania wiedzy. Budynek pełni funkcję edukacyjną, społeczną i kulturalną. W budynku znajdują się pomieszczenia dla organizacji społecznych i stowarzyszeń działających dla dobra społeczności lokalnej, biblioteka i czytelnia, galeria i sala dla dzieci, sale konferencyjno-szkoleniowe oraz pomieszczenia dla grup aktywności, kół hobbystycznych. Zagospodarowany został również teren bezpośrednio wokół budynku. Wymieniona została zniszczona nawierzchnia chodnikowa i asfaltowa, zainstalowane zostały elementy małej architektury oraz miejsc dla dzieci.

W ramach projektu zakupione zostało wyposażenie niezbędne do funkcjonowania budynku. Zakupy dokonywane w ramach projektu były udokumentowane fakturami VAT wystawionymi na Wnioskodawcę.

Mienie powstałe w wyniku realizacji projektu (zaadaptowany budynek) nie jest i nie będzie przez Wnioskodawcę wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Jednostką zarządzającą nowopowstałą infrastrukturą będzie Miejska Biblioteka Publiczna. Projekt realizowany był w okresie od 6 kwietnia 2011r. do 24 października 2011r.

Dla przedmiotowego projektu wydana została interpretacja Krajowej Informacji Podatkowej w zakresie kwalifikowalności podatku VAT, z dnia 15 lipca 2010r. nr IBPP4/443-880/10/AZ, zgodnie z którą beneficjent w ramach projektu nie wykonywał czynności opodatkowanych podatkiem VAT. W związku ze zmianą w przedmiotowym projekcie, zaistniała konieczność ponownego wydania interpretacji Krajowej Informacji Podatkowej w zakresie kwalifikowalności podatku VAT uwzględnieniem nowych uwarunkowań.

Poniżej został opisana przedmiotowa zmiana:

Realizacja projektu pod nazwą „...” zaowocowała współpracą z kilkoma organizacjami pozarządowymi. Organizacje te działając na rzecz lokalnej społeczności korzystają obecnie z bazy lokalowej budynku objętego projektem, na podstawie nieodpłatnych umów użyczenia. Zmiana polega na tym, iż beneficjent zamierza pobierać opłaty za media od podmiotów korzystających z bazy ... . Pobierane opłaty stanowić będą jedynie zwrot odpłatności za media i w żaden sposób nie będą pokrywać kosztów funkcjonowania całego obiektu.

W uzupełnieniu do wniosku wyjaśniono, że jednostka zarządzająca nowopowstałą infrastrukturą, tj. Miejska Biblioteka Publiczna jest odrębnym od Gminy podmiotem. Umowy użyczenia z organizacjami pozarządowymi, korzystającymi z bazy lokalowej budynku objętego projektem będzie zawierała Miejska Biblioteka Publiczna (będzie stroną zawieranych umów). Regulacje dotyczące pobierania opłat za media zawarte będą w umowach użyczenia. Spodziewane jest zawarcie umów użyczenia pomiędzy Biblioteką Publiczną, a Miastem, na podstawie której Miejska Biblioteka Publiczna będzie pobierać odpłatność za media i przeznaczać je na własne cele statutowe. Opłaty te stanowić więc będą obrót Miejskiej Biblioteki Publicznej.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca ma możliwość obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w ramach zrealizowanego zadania...

Stanowisko Wnioskodawcy (ostatecznie doprecyzowane w piśmie z dnia 26 czerwca 2013r.):

Realizowane zadanie nie służy działalności opodatkowanej Miasta. W związku z powyższym nie można zastosować art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Wnioskodawca nie ma możliwości obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w ramach realizowanego zadania.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.) w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7 suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z powyższego wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Z treści przywołanej na wstępie regulacji zawartej w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT jednoznacznie wynika, że prawodawca uzależnia prawo do odliczenia podatku naliczonego od wykorzystywania towarów lub usług do wykonywania czynności opodatkowanych.

Z opisu stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca w okresie od 6 kwietnia 2011r. do 24 października 2011r. realizował projekt polegający na remoncie, adaptacji i wyposażeniu zabytkowego budynku na potrzeby utworzenia Centrum Inicjatyw Społecznych. W budynku znajdują się pomieszczenia dla organizacji społecznych i stowarzyszeń działających dla dobra społeczności lokalnej, biblioteka i czytelnia, galeria i sala dla dzieci, sale konferencyjno-szkoleniowe oraz pomieszczenia dla grup aktywności, kół hobbystycznych. W ramach projektu zakupione zostało wyposażenie niezbędne do funkcjonowania budynku. Zakupy dokonywane w ramach projektu były udokumentowane fakturami VAT wystawionymi na wnioskodawcę. Mienie powstałe w wyniku realizacji projektu (zaadaptowany budynek) nie jest i nie będzie przez Wnioskodawcę wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Jednostką zarządzającą nowopowstałą infrastrukturą będzie Miejska Biblioteka Publiczna. Organizacje działając na rzecz lokalnej społeczności korzystają obecnie z bazy lokalowej budynku objętego projektem, na podstawie nieodpłatnych umów użyczenia. Miejska Biblioteka Publiczna jest odrębnym od Gminy podmiotem. Umowy użyczenia z organizacjami pozarządowymi, korzystającymi z bazy lokalowej budynku objętego projektem będzie zawierała Miejska Biblioteka Publiczna (będzie stroną zawieranych umów). Regulacje dotyczące pobierania opłat za media zawarte będą w umowach użyczenia. Opłaty te stanowić będą obrót Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Jak wskazano na wstępie, warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Zrealizowanie tego prawa możliwe jest wyłącznie przez podatników zarejestrowanych jako „podatnicy VAT czynni”, poprzez złożenie deklaracji VAT-7.

Uwzględniając więc unormowanie zawarte w powołanym na wstępie art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie nie zostaną spełnione podstawowe warunki uprawniające do odliczenia podatku od towarów i usług zawartego w fakturze dokumentującej zakupy związane z realizacją projektu. Wnioskodawca, jednoznacznie wskazał, że mienie powstałe w wyniku realizacji projektu (zaadaptowany budynek) nie jest i nie będzie przez Wnioskodawcę wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Opłaty za korzystanie z mediów będą stanowiły obrót odrębnego od Gminy podmiotu. Należy zatem uznać, że dokonane zakupy nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności generujących podatek należny.

W konsekwencji Wnioskodawca nie ma prawa obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w ramach realizowanego zadania pod nazwą „...”.

Mając na uwadze powyższe, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.