IBPP3/443-376/13/AZ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Stowarzyszenie nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z organizacją imprezy plenerowej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 19 marca 2013r. (data wpływu 25 marca 2013r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia kwoty podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy związane z realizacją projektu pod nazwą „...” - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 marca 2013r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia kwoty podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy związane z realizacją projektu pod nazwą „...”.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

W dniu 13 maja 2012r. Stowarzyszenie (Wnioskodawca) zrealizowało projekt pod nazwą „...”. Celem organizowanego pikniku było zacieśnienie więzi rodzinnych i międzypokoleniowych. Organizacja imprezy służyła podtrzymywaniu tradycji kulturowej i ochronie dziedzictwa kulturowego regionu poprzez rozpowszechnianie wiedzy o zwyczajach, tradycjach i sztuce kulinarnej regionu. Impreza była bezpłatna i ogólnodostępna. Dzięki podjętej operacji zostały zachowane wielowiekowe tradycje związane z naszym regionem, przez wprowadzenie młodego pokolenia (uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum) w świat wartości i dziedzictwa kulturowego regionu, w którym przyszło im żyć. Mieszkańcy biorący udział w pikniku (różne grupy wiekowe i społeczne) mieli możliwość wymiany doświadczeń w czasie organizowanych konkursów i zabaw dla dzieci.

Rezultatem operacji jest rozwój lokalnej twórczości kulturalnej, wzrost liczby regionalnych zespołów artystycznych (powstanie młodzieżowego zespołu regionalnego przy szkole), wyposażenie dziecięcego zespołu regionalnego działającego przy oddziale przedszkolnym w tradycyjne stroje ludowe regionu, umożliwienie prezentacji dorobku kulturalnego poprzez zapewnienie warunków (zakup namiotu), zwiększenie liczby spotkań społeczno-kulturalnych mieszkańców i okolicznych miejscowości. Efektem oddziaływania operacji była promocja lokalnej kultury na zewnątrz obszaru oraz zaspokojenie potrzeb społeczno-kulturalnych mieszkańców. Zakupione wyposażenie, tj. namiot oraz elementy strojów regionalnych są przechowywane w siedzibie Wnioskodawcy.

W ramach operacji podjęto działania:

 1. Występ zespołu
 2. Występ szkolnego zespołu muzycznego
 3. Występ taneczny dziecięcego zespołu regionalnego
 4. Pokaz obrzędów i tradycji regionalnych w wykonaniu „Y
 5. Prezentacja dorobku „Koła Gospodyń Wiejskich”, w tym degustacja potraw regionalnych
 6. Sprawnościowy tor przeszkód przygotowany przez Ochotniczą Straż Pożarną
 7. Warsztaty w wykonaniu artystki ludowej
 8. Pokaz narzędzi i umiejętności rzeźbiarskich w drewnie przez miejscowego artystę – rzeźbiarza
 9. Prezentacja galerii prac dzieci i młodzieży „...
 10. Przejażdżka konna (prezentacja tradycyjnej, lokalnej uprzęży)
 11. Gry, zabawy i konkursy regionalne z nagrodami

Oprawa muzyczna i prowadzenie imprezy – zespół.

W ramach realizacji operacji na Wnioskodawcę zostały wystawione rachunki przez podatników będących płatnikami VAT. Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej, nie osiąga przychodów opodatkowanych podatkiem VAT. Realizacja zadania nie ma związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT. Realizacja operacji pozytywnie wpłynie na świadomość społeczeństwa w zakresie dziedzictwa kulturowego, jak również wpłynie na promocję regionu.

Towary i usługi nabywane w ramach realizacji projektu nie są i nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Efekty projektu nie będą generowały dla Wnioskodawcy sprzedaży opodatkowanej podatkiem VAT. Wszystkie faktury dokumentujące koszty poniesione w związku z realizacją zadania zostały przedłożone do refundacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa wraz z wnioskiem o płatność. Obligatoryjnym załącznikiem do wniosku o płatność jest indywidualna interpretacja w zakresie możliwości odzyskania podatku VAT. Wnioskodawca nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT, nie prowadzi działalności gospodarczej. Realizacja przedmiotowej operacji nie zaskutkowała powstaniem obowiązku podatkowego w zakresie ustawy o podatku od towarów i usług.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca ma możliwość odliczenia kwoty podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy związane z realizacją zadania „...” w ramach działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Wnioskodawca nie ma możliwości odliczenia kwoty podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy związane z realizacją zadania „...” w ramach działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013, ponieważ nie prowadzi działalności gospodarczej i nie jest zarejestrowane w urzędzie skarbowym jako podatnik od towarów i usług

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.) w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7 suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług (...).

Z powyższego wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Należy jednak zauważyć, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, m. in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Jedno z takich ograniczeń zostało wskazane w art. 88 ust. 4 ww. ustawy o VAT, zgodnie którym obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20 (wyłączenie w przypadku Wnioskodawcy nie ma zastosowania).

Powołane regulacje wykluczają więc możliwość skorzystania z prawa do odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi.

Z opisu stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca zrealizował projekt pod nazwą „...”. Rezultatem operacji jest rozwój lokalnej twórczości kulturalnej, wzrost liczby regionalnych zespołów artystycznych (powstanie młodzieżowego zespołu regionalnego przy szkole), wyposażenie dziecięcego zespołu regionalnego działającego przy oddziale przedszkolnym w tradycyjne stroje ludowe regionu, umożliwienie prezentacji dorobku kulturalnego poprzez zapewnienie warunków (zakup namiotu), zwiększenie liczby spotkań społeczno - kulturalnych mieszkańców i okolicznych miejscowości. W ramach realizacji operacji na Wnioskodawcę zostały wystawione rachunki przez podatników będących płatnikami VAT. Towary i usługi nabywane w ramach realizacji projektu nie są i nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Wnioskodawca nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT, nie prowadzi działalności gospodarczej.

Jak wskazano na wstępie, warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Zrealizowanie tego prawa możliwe jest wyłącznie przez podatników zarejestrowanych jako „podatnicy VAT czynni”, którzy zakupione towary i usługi wykorzystują do prowadzonej działalności opodatkowanej.

Uwzględniając więc unormowanie zawarte w powołanym na wstępie art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie nie zostaną spełnione podstawowe warunki uprawniające do odliczenia podatku od towarów i usług zawartego w fakturach dokumentujących zakupy związane z realizacją projektu. Wnioskodawca nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny, realizowany przez Wnioskodawcę projekt nie wiązał się z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT, a zatem dokonane zakupy nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności generujących podatek należny.

W konsekwencji Wnioskodawca nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy związane z realizowanym projektem.

Mając na uwadze powyższe, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Należy zaznaczyć, że wydając przedmiotową interpretację tut. organ oparł się na wynikającym z treści wniosku opisie zaistniałego stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego), z którego wynika, iż Wnioskodawca nie jest zarejestrowany jako podatnik podatku VAT. Niniejsza interpretacja indywidualna nie rozstrzyga czy Wnioskodawca faktycznie nie prowadzi działalność gospodarczej. Powyższe stwierdzenie przyjęto jako element opisanego stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) i nie było ono przedmiotem oceny.

Ponadto podkreśla się, że niniejsza interpretacja indywidualna przepisów prawa podatkowego została wydana wyłącznie dla celów rozliczeń podatkowych w ewidencjach dla potrzeb podatku od towarów i usług w ramach zakreślonego przez Wnioskodawcę opisu stanu faktycznego zawartego w niniejszym wniosku.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.