IBPP3/443-1507/13/MN | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Wnioskodawca nie będzie miał możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, wynikającego z faktur dokumentujących zakupy usług dokonywane w ramach realizacji projektu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 6 grudnia 2013 r. (data wpływu 10 grudnia 2013 r.), uzupełnionym pismem z 14 stycznia 2014 r. (data wpływu 17 stycznia 2014 r.), o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT bądź otrzymania zwrotu tego podatku w związku z realizacją projektu pn. „xxx” – jest prawidłowe

UZASADNIENIE

W dniu 10 grudnia 2013 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT bądź otrzymania zwrotu tego podatku w związku z realizacją projektu pn. „xxx”. Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 14 stycznia 2014 r. (data wpływu 17 stycznia 2014 r.).

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny (doprecyzowany w piśmie z 14 stycznia 2014 r.):

W latach 2009–2013 Gmina realizuje projekt pn. „xxx”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007–2013.

Umowa o dofinansowanie projektu nr (...) z 28 września 2012 r. wraz z aneksem nr 1 z 4 lutego 2013 r. zawarta została z Województwem pełniącym rolę Instytucji Zarządzającej RPO W. Umowa określa całkowitą wartość projektu w kwocie 2 059 363,71 zł, równą całkowitym wydatkom kwalifikowanym. Poziom dofinansowania wynosi nie więcej niż 1 750 459,15 zł i stanowi nie więcej niż 85% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych. Pozostałe 15% całkowitych wydatków kwalifikowanych stanowi wkład własny Gminy. Zakończenie finansowe realizacji: 31 stycznia 2014 r.

Gmina realizuje projekt zmierzający do odtworzenia terenów stanowiących swoiste „zielone wyspy” na mapie terenów zniszczonych przez lata eksploatacji górniczej, wyziewy i emisję z huty i elektrowni. Głównym celem projektu jest rewitalizacja obszaru zdegradowanego na rzecz rozwoju Gminy w wymiarze społecznym, turystycznym i rekreacyjnym. Polega na kompleksowej rewitalizacji terenu w kierunku utworzenia zielonego obszaru przyjaznego człowiekowi. Zrewitalizowane zostaną istniejące ścieżki spacerowe, ścieżka zdrowia. Stare, wysłużone i zniszczone urządzenia do ćwiczeń zostaną zastąpione nowymi, spełniającymi wymagane przepisami i prawem atesty wykonano 15 stanowisk do ćwiczeń gimnastyczno-siłowych. Zostały również wyczyszczone i zrewitalizowane istniejące stawy i oczka wodne. Rewitalizacji zostały też poddane urządzenia małej architektury (135 szt.) oraz parkingi (40 miejsc postojowych).

Uzasadnieniem potrzeby realizacji projektu był brak miejsc umożliwiających mieszkańcom aktywny i czynny wypoczynek na łonie natury w ciszy i przyjaznym otoczeniu i równocześnie znajdujących się w bliskiej odległości od miejsc zamieszkania.

Z efektów projektu skorzystają nieodpłatnie mieszkańcy miasta i odwiedzający miasto turyści. W wyniku realizacji projektu Gmina nie będzie osiągała żadnych przychodów, a efekty realizacji projektu są i będą w przyszłości ogólnodostępne i nieodpłatne. Właścicielem efektów projektu jest Gmina. Towary i usługi opodatkowane podatkiem VAT, nabyte przez Gminę w ramach realizacji projektu, nie były i nie będą wykorzystywane w żaden sposób do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Urząd Miejski jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.

W uzupełnieniu wskazano, że towary i usługi zakupione w celu realizacji projektu zostały udokumentowane fakturami VAT.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie (przedstawione w piśmie z 14 stycznia 2014 r.):

Czy w obecnym, obowiązującym stanie prawno-podatkowym, Wnioskodawca ma prawo odliczyć podatek VAT bądź otrzymać zwrot tego podatku w związku z realizacją projektu pn. „xxx”, którego opis stanu faktycznego przedstawiono powyżej...

Zdaniem Wnioskodawcy (stanowisko przedstawione w piśmie z 14 stycznia 2014 r.), nie ma on prawa do odliczenia podatku VAT od zakupów dokonanych w związku z realizacją przedmiotowego projektu bądź do zwrotu tego podatku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe .

Na wstępie należy zaznaczyć, że niniejsza interpretacja indywidualna została wydana na podstawie przepisów w stanie prawnym obowiązującym do dnia 31 grudnia 2013 r., ponieważ wniosek dotyczy stanu faktycznego a został złożony 10 grudnia 2013 r.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm. ), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi, suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług, z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust. 4.

W myśl postanowień art. 87 ust. 1 ustawy o VAT, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy. Zasady dokonywania zwrotu różnicy podatku na rachunek bankowy podatnika określone zostały w art. 87 ust. 2-6 ustawy.

Jak wynika z powyższego, prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje podatnikom VAT w przypadku, gdy dokonywane zakupy mają związek z czynnościami opodatkowanymi. Odliczyć można w całości podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Wskazana norma prawna wyraża zasadę neutralności podatku od towarów i usług, w następstwie której podatnicy realizujący czynności zwolnione podmiotowo lub przedmiotowo bądź niepodlegające opodatkowaniu, są w podobnej sytuacji jak ostateczny nabywca (konsument) towaru lub usługi. Ustawa wyłącza możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy do zakresu działania gminy należą wszelkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, nie zastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie potrzeb wspólnoty. W szczególności zadania własne obejmują sprawy kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych (art. 7 ust. 1 pkt 10 cyt. ustawy o samorządzie gminnym).

Z przedstawionego we wniosku opisu w latach 2009–2013 Gmina realizuje projekt pn. „xxx”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007–2013. Gmina realizuje projekt zmierzający do odtworzenia terenów stanowiących swoiste „zielone wyspy” na mapie terenów zniszczonych przez lata eksploatacji górniczej, wyziewy i emisję z huty i elektrowni. Zrewitalizowane zostaną istniejące ścieżki spacerowe, ścieżka zdrowia. Stare, wysłużone i zniszczone urządzenia do ćwiczeń zostaną zastąpione nowymi, spełniającymi wymagane przepisami i prawem atesty wykonano 15 stanowisk do ćwiczeń gimnastyczno-siłowych. Zostały również wyczyszczone i zrewitalizowane istniejące stawy i oczka wodne. Rewitalizacji zostały też poddane urządzenia małej architektury (135 szt.) oraz parkingi (40 miejsc postojowych). Z efektów projektu skorzystają nieodpłatnie mieszkańcy miasta i odwiedzający miasto turyści. W wyniku realizacji projektu Gmina nie będzie osiągała żadnych przychodów, a efekty realizacji projektu są i będą w przyszłości ogólnodostępne i nieodpłatne. Właścicielem efektów projektu jest Gmina. Towary i usługi opodatkowane podatkiem VAT, nabyte przez Gminę w ramach realizacji projektu, nie były i nie będą wykorzystywane w żaden sposób do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Towary i usługi zakupione w celu realizacji projektu zostały udokumentowane fakturami VAT.

Podstawowym warunkiem, którego spełnienie należy analizować w aspekcie prawa do odliczenia podatku VAT jest związek dokonywanych nabyć towarów i usług ze sprzedażą uprawniającą do dokonywania takiego odliczenia czyli sprzedażą generującą podatek należny. Analiza sprawy wskazuje, że związek taki nie występuje. Wnioskodawca wskazał bowiem, że towary i usługi nabywane w związku z realizacją projektu nie będą miały związku z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

W świetle przedstawionego opisu stanu faktycznego i obowiązujących w tym zakresie przepisów prawnych należy stwierdzić, że w rozpatrywanej sprawie ze względu na niespełnienie podstawowej pozytywnej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, Wnioskodawca nie będzie miał możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wydatki ponoszone w związku z realizacją zadania pod nazwą: „xxx”. Tym samym nie będzie on miał prawa do otrzymania z tego tytułu zwrotu różnicy podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy o VAT.

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Ponadto należy zaznaczyć, że w opisanej sprawie nie znajdą również zastosowania, uregulowania § 22 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 73, poz. 392), które obowiązywało do 31 grudnia 2013 r.

Na marginesie należy zauważyć, że w niniejszej interpretacji nie analizowano kwestii prawidłowości zarejestrowania Urzędu Gminy jako czynnego podatnika podatku VAT, bowiem nie było to przedmiotem wniosku.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz.U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z dnia 14 marca 2012 r. poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.