IBPP3/443-1503/13/MN | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Wnioskodawca nie będzie miał możliwości odliczenia podatku VAT w związku z realizacja projektu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 4 grudnia 2013 r. (data wpływu 6 grudnia 2013 r.) uzupełnionym pismem z 3 lutego 2014 r. (data wpływu 6 lutego 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „xxx” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 grudnia 2013 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...”. Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 3 lutego 2014 r. (data wpływu 6 lutego 2014 r.)

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny (doprecyzowany w piśmie z 3 lutego 2014 r.):

Zarząd Woj. dokonał wyboru projektów kwalifikujących się do dofinansowania w zakresie działania 2.2 „Rozwój elektronicznych usług publicznych” Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. na lata 2007–2013. Na liście projektów docelowo wybranych do realizacji znalazł się projekt powiatu r. pn. „xxx” współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Bezpośrednim beneficjentem zadania jest powiat rybnicki wraz z trzema partnerskimi gminami: L., (Wnioskodawca) oraz C.. Natomiast beneficjentów pośrednich stanowią mieszkańcy powiatu, jako korzystający z infrastruktury informatycznej. Bezpośrednim celem projektu było udostępnienie usług świadczonych drogą elektroniczną przez JST oraz ich jednostki zależne, ich interesantom, przedsiębiorcom oraz lokalnym społecznością na poziomie powiatu r. poprzez bezpieczną platformę elektroniczną, wspomagającą zarządzanie urzędami, jednostkami organizacyjnymi oraz starostwem. Przedmiotem projektu było wdrożenie e-Urzędu i Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów wraz z infrastrukturą teleinformatyczną w czterech JST w tym jednym starostwie powiatowym, jednym urzędzie gminy i miasta, dwóch urzędach gminy oraz wybranych jednostkach tych JST. Zakres projektu obejmował stworzenie teleinformatycznego środowiska dla świadczenia usług publicznych drogą elektroniczną. Efektem realizacji projektu była modernizacja urzędów tych JST i ich jednostek organizacyjnych poprzez zwiększenie poziomu wykorzystania nowoczesnych technologii informatycznych i komunikacyjnych. Dzięki zadaniu wzrasta poziom usług administracyjnych dla klientów świadczonych drogą elektroniczną oraz zwiększy się efektywność pracy administracji w zakresie realizacji tychże usług.

Efekt osiągnięty wskutek realizacji zadania nie będzie generował przychodów dla gminy. W toku realizacji projektu, ani też po jego zakończeniu nie zostały zawarte żadne umowy cywilnoprawne stanowiące źródło przychodu dla gminy. Ponadto gmina nie będzie osiągała obrotów z tytułu wykorzystania mienia powstałego w trakcie realizacji projektu. Powstałe produkty oraz system elektroniczny projektu nie będą w żaden sposób wykorzystywane do prowadzenia czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Wszelkie działania świadczone drogą elektroniczną nie będą generowały przychodu. W ramach projektu zostały nabyte zarówno towary jak i usługi.

Zadanie jest realizowane na mocy porozumienia zawartego w dniu 27 września 2007 r. pomiędzy Starostwem Powiatowym, a Gminą i Miastem C., Gminą (Wnioskodawcą) oraz Gminą L.. Funkcję lidera zadania pełni Starostwo Powiatowe, zaś gminy występują w roli partnerów.

Całość projektu była realizowana dwutorowo. W zakresie części wspólnej tzn. utworzenia platformy sprzętowej oraz doradcy technologicznego to lider realizował wszystkie działania, w związku z czym faktury były wystawione „na niego”. Następnie partnerzy w formie dotacji po otrzymaniu wniosku o płatność przekazywali na rachunek bankowy lidera środki w wysokości proporcjonalnej do odnoszonych korzyści. W ramach platformy sprzętowej wdrożono w każdej z jednostek system elektronicznego obiegu dokumentów (program) łącznie z wymaganymi w tym zakresie licencjami, 3-letnia opieką przy obsłudze i wdrażaniu systemu oraz szkoleniami dla użytkowników, liderów i administratorów. Ponadto system ten zostanie zintegrowany z BIP poszczególnych urzędów partycypujących w projekcie. W związku z takim montażem i finansowym każdy z partnerów projektu pokrywał wkład własny proporcjonalnie do odnoszonych korzyści. W ramach części wspólnej nabyto zarówno towar jak i usługi. Zgodnie z porozumieniem oraz dokumentacją aplikacyjną określono podział towarów i usług przypadających na poszczególnych partnerów, dlatego też produkty te trafiły bezpośrednio do gmin, a wszelkie protokoły wystawione zostały na lidera i zatwierdzone z jego strony przez wyłonionego dla całego projektu doradcę technologicznego. W związku z powyższym właścicielem środków trwałych zakupionych w ramach części wspólnej jest lider projektu, który na mocy dodatkowego porozumienia w formie użyczenia przekaże gminom nabyty sprzęt/oprogramowanie, a gminy będą zobligowane do zapewnienia trwałości projektu przez okres 5 lat po jego zakończeniu. Oznacza to, że każdy partner zobowiązany jest do utrzymania platformy w związku z czym w przypadku zaistnienia konieczności dokonania napraw lub aktualizacji wymagających poniesienia dodatkowych nakładów finansowych każdy z partnerów projektu poniesie je w wysokości przypadającej na wykorzystywaną część.

W odniesieniu do części realizowanej samodzielnie przez partnerów (prowadzenie procedur przetargowych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych) faktury zostały wystawione bezpośrednio na partnerów jako realizatorów określonych działań w ramach projektu. Sytuacja ta dotyczyła następujących działań: promocja projektu, dostosowanie pomieszczeń serwerowni, modernizacja sieci LAN i zasilającej, wyposażenie serwerowni, konfiguracja urządzeń, prace wdrożeniowe, szkolenia). Zadaniem lidera w tej części projektu było kierowanie całościowego wniosku o płatność do Instytucji Zarządzającej Programem. W ramach części projektu realizowanej niezależnie przez każdego partnera, Gmina zakupiła sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem (licencjami) na potrzeby Gminy oraz jednostek organizacyjnych. Zgodnie z tym, że faktury zostały wystawione na Gminę to ona jest właścicielem zakupionych środków trwałych. W myśl obowiązujących przepisów w takiej sytuacji powinno nastąpić przekazanie środka trwałego do jednostki organizacyjnej, jednak wtedy to ona stanie się właścicielem infrastruktury, a nie gmina. W związku z zaistniałą sytuacją lider projektu uzyskał w tym zakresie pozytywną interpretację Instytucji Zarządzającej, zgodnie z którą środki trwałe zostały przekazane jednostkom organizacyjnym na podstawie odrębnych umów użyczenia. Wobec takiego rozwiązania Gmina nadal pozostaje właścicielem zakupionej infrastruktury informatycznej spełniając warunek trwałości projektu, a jednostka faktycznie korzystająca ze sprzętu posiada do niego „tytuł prawny”. Jednocześnie nadmieniamy, że zakres zadań realizowanych samodzielnie przez Gminę jest elementem jej zadań własnych (ustawa o samorządzie gminnym).

W uzupełnieniu do wniosku, w odniesieniu do części projektu realizowanego niezależnie przez Gminę G. Wnioskodawca wskazał, że jest czynnym i zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT – składa w związku z tym deklarację VAT-7. Usługi świadczone drogą elektroniczną – przy użyciu towarów zakupionych do realizacji projektu, będą bezpłatne i nie mają związku z wykonywaniem przez Wnioskodawcę czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Efekty (mienie) powstałe w wyniku realizacji projektu „swojej” części przez Gminę, a tym samym towary i usługi zakupione w celu jego realizacji nie będą wykorzystywane przez Gminę do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Towary i usługi zakupione w celu realizacji projektu nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności o charakterze cywilnoprawnym. Jednostki organizacyjne, którym Gmina nieodpłatnie użyczyła opisanych we wniosku środków trwałych nie będą w zamian świadczyć na rzecz Wnioskodawcy żadnych usług.

Ponadto w odniesieniu do części wspólnej realizowanej przez Lidera Wnioskodawca wskazał, że przekazanie powstałego w wyniku realizacji projektu mienia (w ramach części wspólnej) Gminie G. przez Lidera (Powiat R.) nie zostanie udokumentowane wystawieniem faktury VAT na gminę.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Gmina ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „xxx”...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Gmina nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „xxx”.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Na wstępie należy zaznaczyć, że niniejsza interpretacja indywidualna została wydana na podstawie przepisów w stanie prawnym obowiązującym do 31 grudnia 2013 r., ponieważ wniosek dotyczy stanu faktycznego, a został złożony 6 grudnia 2013 r.

Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ww. ustawy kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Jak wynika z art. 86 ust. 1 ustawy, prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje podatnikom podatku od towarów i usług w przypadku, gdy dokonywane zakupy mają związek z czynnościami opodatkowanymi. Odliczyć można w całości podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Wskazana norma prawna wyraża zasadę neutralności podatku od towarów i usług, w następstwie której podatnicy realizujący czynności zwolnione podmiotowo lub przedmiotowo bądź niepodlegające opodatkowaniu, są w podobnej sytuacji jak ostateczny nabywca (konsument) towaru lub usługi. Ustawa wyłącza możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy do zakresu działania gminy należą wszelkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, nie zastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. W szczególności zadania własne obejmują sprawy utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych (art. 7 ust. 1 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym).

Ponadto w myśl art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 235) przepisy ustawy stosuje się do realizujących zadania publiczne określone przez ustawy organów administracji rządowej, organów kontroli państwowej i ochrony prawa, sądów, jednostek organizacyjnych prokuratury, a także jednostek samorządu terytorialnego i ich organów.

Natomiast w myśl art. 5 ust. 1 ww. ustawy Plan Informatyzacji Państwa, zwany dalej „Planem”, jest instrumentem planowania i koordynowania informatyzacji działalności podmiotów publicznych w zakresie realizowanych przez te podmioty zadań publicznych.

Plan ma na celu m.in. modernizację oraz łączenie systemów teleinformatycznych używanych do realizacji zadań publicznych (ust. 2 ww. artykułu).

W celu wykonywania zadań gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym organizacjami pozarządowymi (art. 9 ust. 1 cyt. ustawy o samorządzie gminnym).

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca (jako partner) wraz z gminami L. i C.oraz powiatem rybnickim (lider projektu) realizuje projekt pn. „xxx” współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Przedmiotem projektu było wdrożenie e-Urzędu i Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów wraz z infrastrukturą teleinformatyczną w czterech JST oraz wybranych jednostkach tych JST. Zakres projektu obejmował stworzenie teleinformatycznego środowiska dla świadczenia usług publicznych drogą elektroniczną. W toku realizacji projektu, ani też po jego zakończeniu nie zostały zawarte żadne umowy cywilnoprawne stanowiące źródło przychodu dla gminy. Powstałe produkty oraz system elektroniczny projektu nie będą w żaden sposób wykorzystywane do prowadzenia czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Wszelkie działania świadczone drogą elektroniczną nie będą generowały przychodu.

Funkcję lidera zadania pełni starostwo powiatowe, zaś gminy występują w roli partnerów. Całość projektu była realizowana dwutorowo. W zakresie części wspólnej tzn. utworzenia platformy sprzętowej oraz doradcy technologicznego to lider realizował wszystkie działania, w związku z czym faktury były wystawione „na niego”. W ramach części wspólnej nabyto zarówno towar jak i usługi. Właścicielem środków trwałych zakupionych w ramach części wspólnej jest lider projektu, który na mocy dodatkowego porozumienia w formie użyczenia przekaże gminom nabyty sprzęt/oprogramowanie. Przekazanie powstałego w wyniku realizacji projektu mienia (w ramach części wspólnej) Wnioskodawcy przez Lidera nie zostanie udokumentowane wystawieniem faktury VAT na gminę.

W odniesieniu do części realizowanej samodzielnie przez partnerów faktury zostały wystawione bezpośrednio na partnerów jako realizatorów określonych działań w ramach projektu. Sytuacja ta dotyczyła następujących działań: promocja projektu, dostosowanie pomieszczeń serwerowni, modernizacja sieci LAN i zasilającej, wyposażenie serwerowni, konfiguracja urządzeń, prace wdrożeniowe, szkolenia). W ramach części projektu realizowanej niezależnie przez każdego partnera, Gmina zakupiła sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem (licencjami) na potrzeby Gminy oraz jednostek organizacyjnych. Zgodnie z tym, że faktury zostały wystawione na Gminę to ona jest właścicielem zakupionych środków trwałych. Usługi świadczone drogą elektroniczną – przy użyciu towarów zakupionych do realizacji projektu, będą bezpłatne i nie mają związku z wykonywaniem przez Wnioskodawcę czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Efekty (mienie) powstałe w wyniku realizacji projektu „swojej części przez Gminę, a tym samym towary i usługi zakupione w celu jego realizacji nie będą wykorzystywane przez Gminę do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Towary i usługi zakupione w celu realizacji projektu nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności o charakterze cywilnoprawnym. Środki trwałe zostały przekazane jednostką organizacyjnym na podstawie odrębnych umów użyczenia. Wobec takiego rozwiązania Gmina nadal pozostaje właścicielem zakupionej infrastruktury informatycznej. Jednostki organizacyjne którym Gmina nieodpłatnie użyczyła opisanych we wniosku środków trwałych nie będą w zamian świadczyć na rzecz Wnioskodawcy żadnych usług.

Wątpliwości po stronie Wnioskodawcy powstały w zakresie ustalenia prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją opisanego projektu.

Podstawowym warunkiem, którego spełnienie należy analizować w aspekcie prawa do odliczenia podatku od towarów i usług jest związek dokonywanych nabyć towarów i usług ze sprzedażą uprawniającą do dokonywania takiego odliczenia czyli sprzedażą generującą podatek należny. Analiza przedmiotowej sprawy wskazuje, że związek taki nie występuje, ponieważ, jak wskazał Wnioskodawca mienie, powstałe w wyniku realizacji ww. projektu, (a tym samym towary i usługi zakupione w celu jego realizacji) nie będą wykorzystywane przez Gminę do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

W świetle przedstawionego opisu stanu faktycznego i obowiązujących w tym zakresie przepisów prawnych należy stwierdzić, że w rozpatrywanej sprawie nie znajdzie zastosowania cytowany na wstępie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, bowiem jak już wskazano wyżej, obniżenie podatku należnego o podatek naliczony może nastąpić jedynie na ściśle określonych przez ustawodawcę zasadach, a jedną z podstawowych przesłanek pozytywnych jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Zatem z uwagi na niespełnienie podstawowej pozytywnej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących dokonane przez niego zakupy w związku z realizacją projektu pod nazwą „xxx”.

Ponadto z treści wniosku wynika, że wszystkie faktury związane z realizacją projektu w zakresie jego części wspólnej zostaną wystawione na Powiat R. – lidera projektu.

Jak już wskazano wyżej, obniżenie podatku należnego o podatek naliczony może nastąpić jedynie na ściśle określonych przez ustawodawcę zasadach, a kwotę podatku naliczonego stanowi, suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Skoro ustawodawca stworzył podatnikowi prawo odliczenia podatku naliczonego od nabytych (zakupionych) towarów i usług, to podatnik nie może odliczać podatku naliczonego innych nabywców (w omawianej sprawie Powiat R.).

W sytuacji zatem, gdy Wnioskodawca nie dokonał nabycia towarów i usług udokumentowanych fakturami VAT, nie może być mowy o możliwości obniżenia podatku należnego o podatek naliczony.

Wobec powyższego, Wnioskodawca nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących dokonane przez Powiat nabycie towarów i usług w ramach realizowania projektu pn. „xxx”, ponieważ Wnioskodawca nie jest nabywcą towarów i usług.

W konsekwencji, stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym nie ma on prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „xxx”, jest prawidłowe.

Zaznaczenia wymaga, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Należy zatem zaznaczyć, że interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W konsekwencji w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Niniejsza interpretacja skierowana jest tylko do Wnioskodawcy i nie odnosi się do lidera i partnerów, ponieważ każdą czynność, z którą mogą być związane skutki podatkowo-prawne należy rozstrzygać indywidualnie.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz.U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z dnia 14 marca 2012 r. poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.