IBPP3/443-1495/14/KG | Interpretacja indywidualna

Klub sportowy nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z doposażeniem klubu.
IBPP3/443-1495/14/KGinterpretacja indywidualna
  1. brak prawa do odliczenia
  2. klub sportowy
  3. podmiot niezarejestrowany
  4. projekt
  5. zwolnienia podmiotowe
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 29 grudnia 2014 r. (data wpływu 30 grudnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu o nazwie „ ...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 grudnia 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu o nazwie „ ...”.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Stowarzyszenie Klub Sportowy ... (Wnioskodawca) powstało 2 grudnia 2009 r. i jest wpisane do ewidencji Klubów Sportowych prowadzonej przez starostę ... pod numerem ...(zgodnie z art. 4 ust. 7 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie Dz.U. Nr 127 poz. 857 ze zm.).

Wnioskodawca otrzymał w roku 2014 dofinansowanie ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, na realizację małych projektów w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007–2013. Zgodnie z § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 maja 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty finansowej w ramach działania „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (Dz.U. Nr 103, poz. 660) wypłaty pomocy finansowej w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007–2013, zalicza się do kosztów kwalifikowanych również podatek od towarów i usług, uiszczany w związku z poniesieniem kosztów, o których mowa w ust. 1 na zasadach określonych w art. 71 ust. 3 lit. a rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).

W ramach małego projektu, w okresie od grudnia 2014 r. do lutego 2015 r. Wnioskodawca realizuje projekt o nazwie „ ...”.

W ramach projektu doposażony zostanie klub w sprzęt sportowy, w celu promowania i organizowania różnych, aktywnych form spędzania czasu wolnego, promowania zdrowego trybu życia.

W ramach niniejszego projektu Wnioskodawca chce doposażyć klub w niezbędny sprzęt sportowy, który będzie nieodpłatnie wypożyczany i wykorzystywany nie tylko przez zawodników. Każda zainteresowana osoba będzie mogła przyjść i skorzystać ze sprzętu, zagrać np. w piłkę nożną i nie będzie musiała ona być zrzeszona w klubie. Ten, który Wnioskodawca posiada jest „niezbędnym minimum” jakim powinien posiadać klub do trenowania zawodników.

W ramach projektu Wnioskodawca chce zakupić: 2 bramki wraz z 2 siatkami dla sekcji młodzików (które są mniejsze od tradycyjnych bramek) i będą wykorzystywane podczas treningów, ale także będą udostępniane mieszkańcom (młodym tatusiom, którzy w niedzielne popołudnia chętnie odwiedzają boisko ze swoimi pociechami i wspólnie rozpoczynają „przygodę piłkarską” – często są to dzieci w wieku 4–5 lat), stopery – 2 szt., drabinki koordynacyjne – 2 szt., torba na stroje/piłki – 1 szt., pachołki – 12 szt., piłki – 25 szt. (15 szt. rozmiar 5, 10 szt. rozmiar 4), kompresor do pompowania piłek – 1 szt., talerzyki znaczniki – 50 szt., koszulki znaczniki – 20 szt., które będą wykorzystywane podczas przeprowadzania treningów, zawodów i turniejów, udostępniane mieszkańcom. Zakupiony sprzęt będzie przechowywany w siedzibie klubu i udostępniany podczas treningów, zawodów oraz dla mieszkańców, jeśli będą np. chcieli zagrać w piłkę. Prowadzona będzie ewidencja wypożyczania sprzętu. W ramach organizacji wakacyjnych zajęć dla dzieci ze Szkoły Podstawowej Wnioskodawca zamierza zorganizować warsztaty piłkarskie – aby każdy mógł spróbować swoich sił na boisku. Ponadto organizowane będą weekendowe turnieje dla całych rodzin, rywalizacje pomiędzy dziećmi odwiedzającymi boisko a niezrzeszonymi w klubie – zajęcia te będą pozwalać w aktywny sposób spędzić czas.

Sprzęt będzie udostępniany nieodpłatnie. Wszystkie towary zakupione w ramach realizacji projektu nie będą służyły sprzedaży opodatkowanej podatkiem VAT. Zakupy towarów związane z realizacją projektu zostaną udokumentowane fakturami VAT wystawionymi na Wnioskodawcę. Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej i nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT. Działanie w ramach 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007–2013 nie będzie generowało przychodu, zakupione usługi i materiały nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Interpretacja będzie stanowić załącznik do wniosku o płatność na etapie refundowania wydatków.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu o nazwie „ ...”...

Zdaniem Wnioskodawcy, nie przysługuje mu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu o nazwie „ ...”.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy o VAT, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z cytowanych powyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje – co do zasady – wówczas, gdy zostaną spełnione łącznie następujące warunki: odliczenia dokonuje czynny podatnik, a towary i usługi, z których nabyciem wiąże się podatek naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Analiza przedstawionego stanu faktycznego oraz treści przywołanych przepisów prawa podatkowego prowadzi do stwierdzenia, że Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu o nazwie „ ...”, gdyż – jak wskazuje treść wniosku – nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT, a towary zakupione w ramach realizacji projektu nie będą służyły sprzedaży opodatkowanej podatkiem VAT.

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 14b § 3 cyt. w sentencji ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Niniejsza interpretacja indywidualna nie rozstrzyga, czy Wnioskodawca faktycznie nie prowadzi działalność gospodarczej. Powyższe stwierdzenie przyjęto jako element opisanego stanu faktycznego i nie było ono przedmiotem oceny. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego stanu faktycznego, a w szczególności prowadzenia przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej i zarejestrowania się Wnioskodawcy jako podatnika VAT czynnego, udzielona interpretacja traci swą aktualność.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.