IBPP3/443-1491/14/JP | Interpretacja indywidualna

Brak możliwości odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu – wyposażenie orkiestry dętej OSP
IBPP3/443-1491/14/JPinterpretacja indywidualna
  1. Ochotnicza Straż Pożarna
  2. odliczenie podatku od towarów i usług
  3. podatek naliczony
  4. podmiot niezarejestrowany
  5. projekt
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 23 grudnia 2014 r. (data wpływu 30 grudnia 2014 r.), uzupełnionym pismem z 30 stycznia 2015 r. (data wpływu 3 lutego 2015 r.), o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją projektu pn. „...” –jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 grudnia 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją projektu pn. „...”. Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 30 stycznia 2015 r. (data wpływu 3 lutego 2015 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie Organu z 20 stycznia 2015 r. znak IBPP3/443-1491/14/JP.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca (Ochotnicza Straż Pożarna) posiada NIP ..., jednakże nie jest płatnikiem podatku VAT. Wnioskodawca złożył wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 w zakresie małych projektów. Zgodnie z rozporządzeniem MRiRW w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” pomoc nie obejmuje podatku VAT, jeżeli możliwe jest odzyskanie, w przypadku braku takiej możliwości VAT jest kosztem kwalifikowanym czyli możliwym do współfinansowania z EFPROW. Na współfinansowanie zadania Wnioskodawca zawarł umowę z Samorządem Województwa nr umowy ... z 17 czerwca 2014 r. Realizacja małego projektu polega na zakupie 33 kompletów mundurów wyjściowych plus czapki rogatywki, zakup kompletu sprzętu nagłaśniającego, przygotowanie pomieszczenia z przeznaczeniem na składowanie zakupionego sprzętu i umundurowania. Aby otrzymać refundację części poniesionych kosztów beneficjent zobowiązany jest złożyć wniosek o płatność, do którego obowiązkowym jest załącznik – interpretacja indywidualna w zakresie przepisów prawa podatkowego. Wnioskodawca nie figuruje w ewidencji podatników podatku VAT i nie może odzyskać w żaden sposób kosztu poniesionego podatku VAT. Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej generującej przychody opodatkowane podatkiem VAT. Realizując zaplanowaną operację w ramach „Małego Projektu” Wnioskodawca nie będzie wykonywał żadnych czynności opodatkowanych, ponieważ prowadzona działalność nie jest działalnością generującą obrót podatkowy, wykonane zadanie jest objęte podatkiem VAT, który Wnioskodawca zapłacił dostawcy. Zakupione przedmioty i wykonane prace nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Pismem z 30 stycznia 2015 r. Wnioskodawca uzupełnił opis stanu faktycznego wskazując, że nazwa projektu to „...”. Wnioskodawca nie jest zarejestrowany jako „podatnik VAT czynny”, nie składa deklaracji VAT. Zakupy towarów i usług były dokonywane w miesiącach wrzesień, październik 2014 r. W fakturach dokumentujących towary i usługi nabywane na potrzeby realizacji projektu jako nabywca jest wskazany Wnioskodawca. Przez zdanie „(...) wykonane zadanie jest objęte podatkiem VAT, który OSP zapłaciło dostawcy”, należy rozumieć, że w fakturach dokumentujących towary i usługi nabywane na potrzeby realizacji zadania został wykazany podatek VAT. Towary i usługi nabywane na potrzeby realizacji projektu nie będą miały jakiegokolwiek związku z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Zakupione mundury, czapki rogatywki, sprzęt nagłaśniający i pomieszczenie na składowanie zakupionego sprzętu i umundurowanie będą udostępniane nieodpłatnie.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawcy przysługuje odliczenie podatku VAT od zakupionych towarów i usług...

Stanowisko Wnioskodawcy (stanowisko ostatecznie sformułowane w piśmie z 30 stycznia 2015 r.).

Wnioskodawcy nie przysługuje odliczenie podatku VAT od zakupionych towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r., kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. Przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

W myśl natomiast art. 88 ust. 4 ustawy, w brzmieniu obowiązującym od l stycznia 2014 r., obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowaniu jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Przedstawione wyżej unormowania wykluczają możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi.

Z przedstawionego opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca realizuje projekt pn. „...”. Realizacja małego projektu polega na zakupie 33 kompletów mundurów wyjściowych plus czapki rogatywki, zakup kompletu sprzętu nagłaśniającego, przygotowanie pomieszczenia z przeznaczeniem na składowanie zakupionego sprzętu i umundurowania. Zakupy towarów i usług były dokonywane w miesiącach wrzesień, październik 2014 r. W fakturach dokumentujących towary i usługi nabywane na potrzeby realizacji projektu jako nabywca jest wskazany Wnioskodawca. Zakupione przedmioty i wykonane prace nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Towary i usługi nabywane na potrzeby realizacji projektu nie będą miały związku z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Zakupione mundury, czapki rogatywka, sprzęt nagłaśniający i pomieszczenie na składowanie zakupionego sprzętu i umundurowanie będą udostępniane nieodpłatnie. Wnioskodawca nie jest zarejestrowany jako „podatnik VAT czynny”, nie składa deklaracji VAT.

Art. 96 ust. 4 ustawy o VAT stanowi, że naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podatnika i potwierdza jego zarejestrowanie jako „podatnika VAT czynnego” lub w przypadku podatników, o których mowa w ust. 3 – jako „podatnika VAT zwolnionego”, po uprzednim złożeniu naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenia rejestracyjnego.

Rozpatrując kwestię prawa do odliczenia w opisanej sytuacji, należy zauważyć, że warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Zrealizowanie tego prawa możliwe jest wyłącznie przez podatników zarejestrowanych jako „podatnicy VAT czynni”, przez złożenie deklaracji VAT–7.

Analiza przedstawionego opisu stanu faktycznego wskazuje, że nie wyczerpuje on znamion unormowania regulującego prawo do odliczenia podatku naliczonego przedstawionego w ww. art. 86 ust. 1 ustawy o VAT. Przesłanką pozwalającą na taki wniosek, jest fakt, że towary i usługi nabywane na potrzeby realizacji projektu nie będą miały związku z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT, a ponadto Wnioskodawca nie jest zarejestrowany jako „podatnik VAT czynny”.

W konsekwencji, stosownie do powołanych wyżej unormowań Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „...”.

Mając na uwadze powyższe argumenty, stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym nie przysługuje odliczenie podatku VAT od zakupionych towarów i usług, jest prawidłowe.

Należy zaznaczyć, że niniejsza interpretacja indywidualna nie rozstrzyga czy Wnioskodawca faktycznie nie prowadzi działalności gospodarczej. Powyższe stwierdzenie przyjęto jako element zaistniałego stanu faktycznego i nie było ono przedmiotem oceny. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego stanu faktycznego,

a w szczególności prowadzenia przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej generującej podatek należny oraz zarejestrowania się Wnioskodawcy jako podatnika VAT czynnego, udzielona interpretacja traci swą aktualność.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty powiązane lub podobne:

IBPP3/443-1491/14/JP | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.