IBPP3/443-1461/13/MN | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Wnioskodawca nie będzie miał możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, wynikającego z faktur dokumentujących zakupy usług dokonywane w ramach realizacji projektu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 20 listopada 2013 r. (data wpływu 26 listopada 2013 r.) uzupełnionym pismem z 10 lutego 2014 r. (data wpływu 13 lutego 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy dotyczące realizacji projektu pn.: „xxx” - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 listopada 2013 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy dotyczące realizacji projektu pn.: „xxxx”. Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 10 lutego 2014 r. (data wpływu 13 lutego 2014 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu nr IBPP3/443-1461/13/MN z 31 stycznia 2014 r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny (doprecyzowany w piśmie z 10 lutego 2014 r.):

Wojewoda (Urząd Wojewódzki), zgodnie z postanowieniami umowy finansowej z dnia 30 kwietnia br. (zawartej pomiędzy Władzą Wdrażającą Programy Europejskie a Wojewodą) oraz przy pomocy powołanego Zespołu ds. projektu, realizuje projekt pn.: „xxx”. Przedsięwzięcie jest realizowane przez 14 miesięcy począwszy od 2 maja 2013 r., tak zatem zakończenie realizacji przedsięwzięcia nastąpi 30 czerwca 2014 r. Przedmiotowy Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich, Program 2012. Funduszu, który powstał na mocy decyzji Rady 2007/435/WE z dnia 25 czerwca 2007 roku, oraz który stanowi jeden z czterech funduszy realizowanych w ramach unijnego Programu Ogólnego „Solidarność i zarządzanie przepływami migracyjnymi” (ang. SOLID – Solidarity and Management of Migration Flows). Celem Funduszu jest wspieranie działań podejmowanych przez państwa członkowskie, mających na celu umożliwienie obywatelom państw trzecich wywodzącym się z różnych środowisk gospodarczych, społecznych, kulturowych, religijnych, językowych i etnicznych, spełnienia warunków uzyskania prawa pobytu oraz ułatwienie ich integracji ze społeczeństwami europejskimi, toteż fundusz ten koncentruje się w pierwszym rzędzie na działaniach związanych z integracją nowo przybyłych obywateli państw trzecich.

Realizowany projekt jest zgodny z działaniami krajowymi, zawartymi m.in. w dokumencie „Polityka Migracyjna Polski – stan obecny i postulowane działania”, przyjętym przez Radę Ministrów w dniu 31 lipca 2012 r. Jednocześnie biorąc pod uwagę określony cel projektu, to ma on za zadanie zbadanie procesu integracji obywateli państw trzecich ze społeczeństwem przyjmującym na przykładzie województwa, w tym określenie sytuacji i potrzeb w zakresie powyższego procesu na poziomie lokalnym, jak również w ramach uogólnienia zaproponowanie dobrych praktyk i rekomendacji odnoszących się do problematyki integracji cudzoziemców w Polsce. W ramach realizacji projektu przyjęto następujące działania:

  1. zawiązanie zespołu i stworzenie zaplecza projektu;
  2. zakup sprzętu i wyposażenia;
  3. informacja i promocja dot. współfinansowania projektu;
  4. badania empiryczne;
  5. przygotowanie publikacji;
  6. organizacja konferencji;
  7. rozpowszechnienie wyników badań i zakończenie projektu.

Projekt ma charakter uniwersalny mimo, iż przyjęte założenia badawcze dotyczą terenu województwa, bowiem rezultaty projektu mogą być wykorzystane na wszystkich poziomach zarządzania integracją, tj. na szczeblu regionalnym, krajowym i europejskim, a tym samym oddziaływać na proces rozwoju wspólnych modeli i standardów na poziomie Unii Europejskiej. Okres kwalifikowalności wydatków w ramach projektu upływa z końcem II kwartału 2014 r.

Zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług Wnioskodawca jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT w zakresie najmu nieruchomości, natomiast działania statutowe Urzędu Wojewódzkiego niepodlegają VAT.

Wnioskodawca w wyniku realizacji projektu nie osiąga żadnych obrotów. Realizacja projektu nie ma związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT. Towary i usług nabywane w związku z realizacją projektu nie są i nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w piśmie z 10 lutego 2014 r.):

Czy Wnioskodawca ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy dotyczące realizacji projektu pn. „xxx” (projekt współfinansowany przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich, Program 2012; Program Ogólny SOLID „Solidarność i zarządzanie przepływami migracyjnymi”)...

Zdaniem Wnioskodawcy (ostateczna wersja przedstawiona w piśmie z 10 lutego 2014 r.), nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy dotyczące realizacji projektu pn. „xxx” (projekt współfinansowany przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich, Program 2012; Program Ogólny SOLID „Solidarność i zarządzanie przepływami migracyjnymi”).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Na wstępie należy zaznaczyć, że niniejsza interpretacja indywidualna została wydana na podstawie przepisów w stanie prawnym obowiązującym do 31 grudnia 2013 r., ponieważ wniosek dotyczy stanu faktycznego, a wpłynął 26 listopada 2013 r.

W myśl postanowień art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. z 2011 r. Dz. U. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie, w jakim towary są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ww. ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług, z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust. 4.

Stosowanie do treści art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności

Działalność gospodarcza – według ust. 2 powołanego artykułu, w brzmieniu obowiązującym do 31 marca 2013 r. – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Konieczność implementacji przepisów prawa wspólnotowego do prawa krajowego wymusiła na ustawodawcy odrębne określenie statusu organów władzy publicznej. Art. 15 ust. 6 ustawy stanowi, że nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Oznacza to, że organ będzie uznany za podatnika podatku od towarów i usług w dwóch przypadkach, tj. gdy wykonuje czynności inne niż te, które mieszczą się w ramach jego zadań oraz, gdy wykonuje czynności mieszczące się w ramach jego zadań, ale działania te podejmuje na podstawie umów cywilnoprawnych.

Z przywołanych wyżej regulacji prawnych wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, jest podstawowym i fundamentalnym prawem podatnika, wynikającym z samej konstrukcji podatku od towarów i usług. Prawo to przysługuje podatnikowi podatku od towarów i usług (prowadzącemu działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy). Zapewnia ono neutralność tego podatku dla podatników, przy jednoczesnym faktycznym opodatkowaniu konsumpcji. Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego ma zapewniać, że podatek płacony przez podatnika VAT w cenie nabywanych towarów i usług wykorzystywanych w działalności opodatkowanej nie będzie stanowił dla niego faktycznego obciążenia finansowego. Możliwość odliczenia podatku naliczonego nie stanowi żadnego przywileju dla podatnika, lecz jest jego fundamentalnym i podstawowym uprawnieniem, wynikającym z samej konstrukcji podatku od towarów i usług jako podatku od wartości dodanej. Na zakres prawa do odliczeń w sposób bezpośredni wpływa pojmowanie statusu danego podmiotu jako podatnika podatku od towarów i usług wykonującego czynności opodatkowane. Tylko podatnik w rozumieniu art. 15 ustawy, ma prawo do odliczenia podatku naliczonego. Co do zasady status podatnika związany jest z prowadzeniem przez dany podmiot działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy.

Podsumowując powyższe rozważania należy wskazać, że przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca realizuje projekt pn.: „xxx”. Przedsięwzięcie jest realizowane przez 14 miesięcy począwszy od 2 maja 2013 r., tak zatem zakończenie realizacji przedsięwzięcia nastąpi 30 czerwca 2014 r. Przedmiotowy Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich, Program 2012. Wnioskodawca w wyniku realizacji projektu nie osiąga żadnych obrotów. Realizacja projektu nie ma związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT. Towary i usług nabywane w związku z realizacją projektu nie są i nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Podstawowym warunkiem, którego spełnienie należy analizować w aspekcie prawa do odliczenia podatku VAT jest związek dokonywanych nabyć towarów i usług ze sprzedażą uprawniającą do dokonywania takiego odliczenia, czyli sprzedażą generującą podatek należny. Analiza przedmiotowej sprawy wskazuje, że związek taki nie występuje ponieważ realizowany projekt nie będzie służył w jakimkolwiek zakresie czynnościom opodatkowanym. Wnioskodawca jednoznacznie wskazał, że towary i usługi nabywane w związku z realizacją projektu nie są i nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

W świetle przedstawionego opisu stanu faktycznego i obowiązujących w tym zakresie przepisów prawnych należy stwierdzić, że w rozpatrywanej sprawie nie znajdzie zastosowania cytowany na wstępie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, ponieważ jak już wskazano wyżej, obniżenie podatku należnego o podatek naliczony może nastąpić jedynie na ściśle określonych przez ustawodawcę zasadach, a jedną z podstawowych przesłanek pozytywnych jest związek zakupów z wykonanymi przez podatnika VAT czynnościami opodatkowanymi. W konsekwencji z uwagi na niespełnienie podstawowej pozytywnej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, Wnioskodawca nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy dotyczące realizacji projektu pn.: „xxx”.

W konsekwencji, stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz.U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.