IBPP3/443-1424/14/EJ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego przy realizacji projektu, w sytuacji gdy zakupy towarów i usług związane są z czynnościami zwolnionymi i niepodlegającymi opodatkowaniu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 27 listopada 2014 r. (data wpływu 8 grudnia 2014 r.) uzupełnionym pismem z 10 marca 2015 r. (data wpływu 12 marca 2015 r.) oraz pismem z 18 marca 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w fakturach zakupu materiałów i usług niezbędnych do realizacji projektu pt. „...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 grudnia 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w fakturach zakupu materiałów i usług niezbędnych do realizacji projektu pt. „...”.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 10 marca 2015 r. (data wpływu 12 marca 2015 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie Organu z 27 lutego 2015 r. znak: IBPP3/4443-1424/14/EJ, oraz pismem z 18 marca 2015 r.

W przedmiotowym wniosku uzupełnionym pismem z 10 marca 2015 r. oraz 18 marca 2015 r. przedstawiono następujący stan faktyczny:

Konsorcjum naukowe w składzie: PR (lider), PW (PW), E. (ET), IL (L), realizuje projekt pn. „...”.

Projekt realizowany jest w ramach II konkursu Programu Badań Stosowanych ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ścieżce B, która obejmuje badania ukierunkowane na poszukiwanie nowych rozwiązań pozwalających na osiąganie z góry założonych celów praktycznych (modyfikacja materiału stosowanego w konkretnym produkcie w celu poprawienia jego parametrów). Wnioskodawca realizuje 6 zadań w ramach badań przemysłowych, których dofinansowanie wynosi 100% kosztów kwalifikowanych.

Dofinansowanie przekazywane jest w formie zaliczki na przyszłe wydatki oraz refundacji dotychczas poniesionych kosztów na podstawie składanych wniosków o płatność potwierdzających poniesione wydatki związane z realizacją projektu. Wnioskodawca realizuje n/w zadania:

 • –zad. nr 1 pt. „...” wraz z PW i ET,
 • –zad. nr 2 pt. „...” wraz z PW,
 • –zad. nr 3 pt. „...” wraz z PW,
 • –zad. nr 4 pt. „...” wraz z IL,
 • –zad. nr 5 pt. „...” wraz z PW, IL, ET,
 • –zad. nr 6 pt. „...” wraz z PW, IL, ET.

Celem projektu jest opracowanie metod, urządzeń i systemu sterowania samolotem uwzględniającego sytuacje podwyższonego ryzyka. W projekcie opracowane zostaną systemy umożliwiające nawigację i sterowanie statkiem powietrznym mimo powstałej awarii. Metody i algorytmy opracowane i przetestowane zostaną z wykorzystaniem środowiska symulacyjnego, a następnie będą zaimplementowane do lotniczych układów sterowania i przetestowane w locie na pokładzie samolotu pilotowanego przez człowieka oraz bezzałogowych statków powietrznych.

Zgodnie z podpisaną umową między Narodowym Centrum Badań i Rozwoju a PR, wyniki projektu należy zastosować w działalności gospodarczej (§ 4 pkt 3.7) oraz dokonać podziału lub rozpowszechnienia ich na warunkach rynkowych i zgodnie z przepisami dotyczącymi pomocy publicznej oraz umową konsorcjum (§ 4 pkt 3.9). Wyniki projektu powinny być szeroko rozpowszechniane za pośrednictwem: konferencji technicznych lub naukowych lub czasopism naukowych lub technicznych lub powszechnie dostępnych baz danych zapewniających swobodny dostęp do uzyskanych wyników badań, lub oprogramowania bezpłatnego lub oprogramowania z licencją otwartego dostępu (§ 14 pkt 3).

Z dokumentacji konkursowej tj. zał. „Podział prawa własności intelektualnej” wynika, że pozostając w zgodzie z § 18 rozporządzenia MNiSW z 28 października 2010 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minis za pośrednictwem NCBiR, w przypadku przekazywania na własność lub udostępniania w innej formie (np. licencji) praw własności intelektualnej lub praw dostępu do innych rezultatów wynikających ze wspólnej realizacji projektów badawczych lub innych rezultatów przez organizację badawczą uczestniczącemu przedsiębiorstwu w projekcie, organizacja badawcza powinna otrzymać od przedsiębiorcy wynagrodzenie odpowiadające cenie rynkowej tych praw, przy czym wszelki wkład wniesionych przez przedsiębiorcę na poczet kosztów ponoszonych przez organizację badawczą jest odejmowany od kwoty tego wynagrodzenia. Założeniem wniosku o dofinansowanie projektu jest: „Po przeprowadzeniu szczegółowych badań oraz ewentualnych prac certyfikowanych, dla których punktem wyjścia będą wyniki projektu, możliwe będzie zastosowanie wyników projektu w bezzałogowych statkach powietrznych produkowanych przez rodziny przemysł. Zaoferowane zostanie także wsparcie szkolenia z wykorzystaniem symulatorów w zakresie wykorzystania tego sprzętu. W ten sposób zdecydowanie poprawiona zostanie konkurencyjność polskiego przemysłu w obszarze wysokich technologii jakimi niewątpliwie są technologie wytwarzania samolotów bezzałogowych. W znacznej części polskich bezzałogowych statków powietrznych stosowane są układy sterowania zakupione za granicą. Wadą tego rozwiązania jest brak dostępu do algorytmu sterowania, które na świecie są intensywnie rozwijane. Zastosowanie rodzimej produkcji rozwiązań uprości proces rozwoju oraz ułatwi postęp w tej intensywnie rozwijanej dziedzinie. Planuje się, że wyniki projektu będą wykorzystywane w innych projektach badawczych. Dodatkowo w ostatnich miesiącach pojawiła się perspektywa współpracy ze służbami publicznymi R. i województwa. W ramach tej współpracy również będą wykorzystywane wyniki projektu.

Trudno w chwili obecnej powiedzieć, czy zostaną wykorzystane wyniki w postaci bezpośrednio wytworzonego sprzętu lub dokumentacji technicznej, jednak z całą pewnością będzie wykorzystana wiedza typu know how oraz publikowane materiały. Mogą być również wykorzystane wyniki projektu wytworzone przez członków Konsorcjum, zarówno w postaci wytworzonego sprzętu (np. układy sprzętowe autopilota wytworzone dla celów badawczych przez firmę E.), jak również algorytmów czy opracowań. Nie wiadomo również czy zgodnie z istniejącymi przepisami prawnymi potencjalna współpraca ze służbami publicznymi będzie miała charakter komercyjny, czy też nie.

Umowa konsorcjum zakłada:

 • Członkowie Konsorcjum niniejszym udzielają sobie nawzajem nieograniczonej terytorialnie oraz czasowo licencji na wykorzystywanie wytworzonych w projekcie wyników badań (licencja pełna). Licencja ta obejmuje także rozwiązania typu know how opracowane przez partnerów, które powstały wcześniej i zostały wniesione do projektu przez uczestników, w zakresie niezbędnym do opracowania i korzystania z własności intelektualnej wytworzonej w ramach projektu. W stosunku do oprogramowania, wykorzystanie którego jest konieczne do korzystania z wyników badań wytworzonych w projekcie, a które zostało opracowane przez partnerów przed rozpoczęciem realizacji projektu, zawarte zostaną odrębne umowy licencyjne. W przypadku wykorzystania wyników projektów w dalszych pracach oraz ich publikacji, informacja o źródle wyników ma być umieszczona w publikacji, z uwzględnieniem dobrych obyczajów akademickich (§ 10 pkt 2),
 • w przypadku zastosowania wyników projektu będących przedmiotem licencji w produkcie komercyjnym jak również zawierania umów sprzedaży, licencji lub o podobnym charakterze z podmiotami trzecimi, zasady rozliczeń finansowych między członkami Konsorcjum uregulowane zostaną odrębną umową z uwzględnieniem udziału prawa własności każdego z nich w powstałym wyniku (§ 10 pkt 4),
 • Członkowie Konsorcjum zobowiązani są do zachowania poufności powstałych rozwiązań, które mogą podlegać ochronie zgodnie z przepisami ustawy o własności przemysłowej do momentu ustalenia dalszego trybu postępowania (§ 10 pkt 5),
 • Członkowie Konsorcjum uznają sobie wzajemnie prawo do publikowania wyników pracy, których autorem jest osoba publikująca i godzą się, aby osoby biorące udział w pracach prezentowały jej wyniki w publikacjach naukowych, artykułach, na sympozjach, itp. o ile upublicznienie wyników w jakiejkolwiek formie nie będzie pozostawało w sprzeczności z zapisami pkt 5 (§ 10 pkt 6).

W ramach projektu ponoszone są wydatki na materiały, środki eksploatacyjne, usługi obce, koszty uczestnictwa w konferencjach, aparaturę, w których jest zawarty podatek VAT.

Każdy z Partnerów projektu posiada odrębne faktury VAT potwierdzające nabycie towarów i usług na potrzeby realizacji projektu w ramach swojej części zadań. Zakupy towarów i usług dokonywane przez Wnioskodawcę w ramach opisanych we wniosku zadań związane są z czynnościami zwolnionymi i niepodlegającymi VAT tj. efekty badań będą wykorzystywane w działalności dydaktycznej – kształcenie studentów, badania naukowe. Wnioskodawca posiada możliwość przyporządkowania do poszczególnych kategorii działalności, tj. zwolnionych i niepodlegających opodatkowaniu, zakupów dokonanych w związku realizacją projektu, jak również może wyodrębnić przypadający na te działalności VAT.

Wnioskodawca prowadzi:

 • działalność dydaktyczną i naukowo-badawczą wyłączoną z opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Działalność powyższa jest finansowana z dotacji budżetowej z której realizowane są również projekty badawcze, i badawczo-rozwojowe. Wyniki badań naukowych publikowane są w czasopismach naukowych krajowych zagranicznych, a także prezentowane na seminariach i konferencjach.
 • działalność opodatkowaną podatkiem od towarów i usług: obsługa środowiska naukowego w zakresie dostępu do sieci naukowej, usługi Internetu świadczone dla innych firm, usługi naukowo-badawcze na zlecenie konkretnych odbiorców, sprzedaż noclegów, wynajem pomieszczeń i sprzętu, sprzedaż wydawnictw, itp.

Uczelnia dokonuje pełnego odliczenia podatku VAT, a także w sposób określony w art. 90 ustawy, tj. strukturą. W przypadku VAT odliczonego proporcją wg art. 90 ust. 2-8 za 2014 r. wskaźnik wynosi 25%.

Wnioskodawca przystąpił do projektu by realizować badania naukowe i jest to główna przesłanka do udziału w konkursie oraz organizacji Konsorcjum, którego wnioskodawcą jest Lider. Podstawową korzyścią z realizacji projektu jest rozwój naukowy uczestników projektu, realizacja prac naukowych i pozyskanie wiedzy do wykorzystania podczas realizacji kolejnych projektów. Na obecnym etapie mała jest szansa na komercjalizację wyników badań, a zainteresowanie rynku jest hipotetyczne. Efekty badań będą udostępniane nieodpłatnie w postaci publikacji i prezentacji wyników prac z zapisem ....Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w latach 2013-2016 jako projekt badawczy... Wnioskodawca nie zamierza efektów pracy wykorzystywać w działalności gospodarczej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

Wnioskodawca oświadcza, że nie odlicza podatku VAT naliczonego w fakturach zakupu towarów i usług niezbędnych do realizacji omawianego projektu.

W związku z powyższym:

 1. Czy Wnioskodawca ma prawo do pełnego odliczenia podatku VAT naliczonego w fakturach zakupu materiałów i usług niezbędnych do realizacji projektu pt. „...” finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach badań stosowanych...
 2. Czy Wnioskodawca ma prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego w fakturach zakupu materiałów i usług niezbędnych do realizacji ww. projektu w sposób określony w art. 90 ustawy o podatku od towarów i usług, tj. strukturą...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Uczelnia nie ma prawa zarówno do pełnego odliczania podatku VAT, jak i w sposób określony w art. 90 ustawy o podatku od towarów i usług naliczonego w fakturach zakupu materiałów i usług niezbędnych do realizacji ww. projektu. Wyniki badawcze projektu będą wykorzystywane w innych projektach finansowanych ze środków budżetowych. Ponadto będą prezentowane i dostępne w oprogramowaniach nieodpłatnego dostępu. Komercyjne wdrożenie wyników badań na tym etapie jest mało prawdopodobne.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą. W myśl tego przepisu – w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Wyrażoną wyżej generalną zasadę uprawniającą do odliczenia podatku naliczonego, uzupełniają regulacje zawarte w art. 90 ustawy.

W myśl art. 90 ust. 1 ustawy – w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik jest obowiązany do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

Jeżeli nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot, o których mowa w ust. 1, podatnik może pomniejszyć kwotę podatku należnego o taką część kwoty podatku naliczonego, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, z zastrzeżeniem ust. 10 – art. 90 ust. 2 ustawy.

Proporcję, o której mowa w ust. 2 – na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy – ustala się jako udział rocznego obrotu z tytułu czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, w całkowitym obrocie uzyskanym z tytułu czynności, w związku z którymi podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, oraz czynności, w związku z którymi podatnikowi nie przysługuje takie prawo.

Według art. 90 ust. 4 ustawy – proporcję, o której mowa w ust. 3, określa się procentowo w stosunku rocznym na podstawie obrotu osiągniętego w roku poprzedzającym rok podatkowy, w odniesieniu do którego jest ustalona proporcja. Proporcję tę zaokrągla się w górę do najbliższej liczby całkowitej.

Przepis art. 90 ust. 1-3 ustawy o VAT stanowi implementację art. 173 i art. 174 Dyrektywy <poprzednio art. 17 ust. 5 i art. 19 Szóstej dyrektywy Rady z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych – wspólny system podatku od wartości dodanej ujednolicona podstawa wymiaru podatku (77/388/EWG) – Dz. Urz. UE z dnia 13 czerwca 1977 r. Nr L 145 s. 1 nast. ze zm.>.

W sprawie C-496/11 Portugal Telecom SGPS SA. (z dnia 26 września 2012 r.) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zauważył, że jeżeli towary i usługi są wykorzystywane przez podmiot w celu dokonywania jednocześnie transakcji gospodarczych dających prawo do odliczenia i transakcji gospodarczych niedających prawa do odliczenia odliczenie jest dopuszczalne jedynie w części VAT, który jest proporcjonalny do kwoty przypadającej na pierwsze transakcje i krajowy organ podatkowy może przewidzieć jedną z metod ustalania prawa do odliczenia wymienionych w rzeczonym art. 17 ust. 5 VI dyrektywy. Jeżeli towary i usługi są jednocześnie wykorzystywane do działalności gospodarczej i działalności niegospodarczej, art. 17 ust. 5 VI dyrektywy nie znajduje zastosowania, a metody odliczenia i podziału są określane przez państwa członkowskie, które przy wykonywaniu tego prawa powinny uwzględniać cel i systematykę VI dyrektywy i w tym celu przewidzieć metodę obliczania rzeczywiście odzwierciedlającą część wydatków faktycznie przypadających odpowiednio na każdy z tych dwóch rodzajów działalności.

Skoro zatem przepisy art. 90 ust. 1-3 ustawy, stanowią implementację art. 17 ust 5 VI Dyrektywy (obecnie art. 173 Dyrektywy) to faktycznie nie może mieć on zastosowania do czynności niepodlegających opodatkowaniu VAT. W konsekwencji podatnikowi nie przysługuje prawo do odliczenia VAT zarówno w części, która jest związana ze sprzedażą zwolnioną, jak również w odniesieniu do tej części, która związana jest z czynnościami będącymi poza systemem VAT. System odliczenia ma na celu całkowite uwolnienie przedsiębiorcy od ciężaru VAT zapłaconego lub podlegającego zapłacie w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Natomiast nie daje uprawnienia do odliczenia w przypadku czynności będących poza zakresem działalności gospodarczej. Oznacza to, że podatnik nie może domagać się prawa do odliczenia podatku naliczonego, nie płacąc podatku należnego.

W tym kontekście, obowiązkiem podatnika jest przypisanie konkretnych wydatków do określonego rodzaju sprzedaży, z którymi wydatki te są związane. Podatnik powinien odrębnie określić, z jakim rodzajem działalności będzie związany podatek wynikający z otrzymanych faktur zakupu, czyli dokonania tzw. alokacji podatku do czynności podlegających opodatkowaniu i czynności niepodlegających opodatkowaniu.

Kryteria wydzielenia kwot podatku naliczonego związanego ze sprzedażą opodatkowaną, powinny mieć charakter obiektywny, determinowany okolicznościami sprawy. Wybór metody wyodrębnienia kwot podatku naliczonego leży po stronie podatnika. Ważne jest jedynie by przyjęta metoda stanowiła właściwe odzwierciedlenie odliczenia podatku naliczonego związanego z czynnościami opodatkowanymi.

Wskazać zatem należy, że odliczyć można w całości podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika. Przywołana na wstępie zasada wyłącza tym samym możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi. Jednocześnie z zasady tej wynika, że odliczenie podatku naliczonego może być częściowe, tzn. w tej części, w jakiej dane towary lub usługi, z którymi związany jest podatek naliczony są wykorzystywane do realizacji czynności opodatkowanych, z pominięciem tej części podatku od tych towarów i usług, w jakiej towary te (usługi) są wykorzystywane do wykonywania czynności zwolnionych od podatku lub niepodlegających temu podatkowi.

Podkreślenia również wymaga, że przepisy dotyczące zasad odliczania częściowego, zawarte w art. 90 ustawy, znajdują zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do czynności wykonywanych w ramach działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy. Dotyczą zatem czynności podlegających opodatkowaniu (opodatkowanych i zwolnionych). Natomiast nie dotyczą czynności, których wykonanie nie powoduje konsekwencji podatkowych, gdyż nie podlegają one przepisom ustawy.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że konsorcjum naukowe, którego Wnioskodawca jest Liderem realizuje projekt pt. „...”. Wnioskodawca realizuje 6 zadań w ramach badań przemysłowych, których dofinansowanie wynosi 100% kosztów kwalifikowanych. W ramach projektu ponoszone są wydatki na materiały, środki eksploatacyjne, usługi obce, koszty uczestnictwa w konferencjach, aparaturę, w których jest zawarty podatek VAT. Każdy z Partnerów projektu posiada odrębne faktury VAT potwierdzające nabycie towarów i usług na potrzeby realizacji projektu w ramach swojej części zadań. Wnioskodawca przystąpił do projektu by realizować badania naukowe i jest to główna przesłanka do udziału w konkursie oraz organizacji Konsorcjum, którego wnioskodawcą jest Lider. Podstawową korzyścią z realizacji projektu jest rozwój naukowy uczestników projektu, realizacja prac naukowych i pozyskanie wiedzy do wykorzystania podczas realizacji kolejnych projektów. Na obecnym etapie mała jest szansa na komercjalizację wyników badań, a zainteresowanie rynku jest hipotetyczne. Efekty badań będą udostępniane nieodpłatnie w postaci publikacji i prezentacji wyników prac z zapisem ....Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w latach 2013-2016 jako projekt badawczy... Wnioskodawca nie zamierza efektów pracy wykorzystywać w działalności gospodarczej. Zakupy towarów i usług dokonywane przez Wnioskodawcę w ramach opisanych we wniosku zadań związane są z czynnościami zwolnionymi i niepodlegającymi VAT tj. efekty badań będą wykorzystywane w działalności dydaktycznej – kształcenie studentów, badania naukowe. Wnioskodawca posiada możliwość przyporządkowania do poszczególnych kategorii działalności, tj. zwolnionych i niepodlegających opodatkowaniu, zakupów dokonanych w związku realizacją projektu, jak również może wyodrębnić przypadający na te działalności VAT.

Konfrontując zaprezentowany przez Wnioskodawcę opis stanu faktycznego z powołanymi wyżej przepisami prawa należy stwierdzić, że w przypadku towarów i usług nabywanych w związku z realizacją sześciu zadań w ramach projektu pt. „...” Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zawartego w ich cenie. Wnioskodawca jednoznacznie wskazał, że zakupy te związane są z czynnościami zwolnionymi i niepodlegającymi VAT tj. efekty badań będą wykorzystywane w działalności dydaktycznej – kształcenie studentów, badania naukowe.

Jak już wyjaśniono powyżej, odliczenie podatku naliczonego jest dopuszczalne wyłącznie w takim zakresie, w jakim zakupy służą wykonywaniu czynności opodatkowanych. W konsekwencji skoro dokonane przez Wnioskodawcę zakupy towarów i usług służą działalności zwolnionej i niepodlegającej opodatkowaniu, to prawo od odliczenia podatku naliczonego związanego z tymi zakupami nie przysługuje. Podkreślić należy, że w takiej sytuacji nie znajduje zastosowania art. 86 ust. 1 ustawy ani przepisy dotyczące zasad odliczania częściowego, zawarte w art. 90 ustawy. Bowiem w obu tych przypadkach (wykorzystywanie zakupów w których cenie zawarty jest podatek naliczony do czynności zwolnionych oraz czynności niepodlegających opodatkowaniu) prawo do odliczenia podatku nie przysługuje.

Tym samym należy zgodzić się z Wnioskodawcą, że Uczelnia nie ma prawa zarówno do pełnego odliczania podatku VAT, jak i w sposób określony w art. 90 ustawy o podatku od towarów i usług naliczonego w fakturach zakupu materiałów i usług niezbędnych do realizacji ww. projektu

Zatem, oceniając stanowisko Wnioskodawcy przedstawione w kontekście obu sformułowanych we wniosku pytań, należy stwierdzić, że jest ono prawidłowe.

Należy zaznaczyć, że w myśl art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego oraz do przedstawienia własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej tego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Podany we wniosku stan faktyczny (zdarzenie przyszłe) stanowi jedyną faktyczną podstawę udzielonej interpretacji i tym samym wyznacza granice, w jakich interpretacja będzie mogła wywoływać określone w ustawie skutki prawne.

Dlatego też, wydając niniejszą interpretację Organ oparł się ściśle na przedstawionym opisie stanu faktycznego i nie analizował możliwości wystąpienia czynności opodatkowanych w związku z rozpowszechnieniem wyników projektów w przypadku ewentualnego przekazywania na własność lub udostępniania w innej formie (np. licencji) praw własności intelektualnej lub innych rezultatów wynikających z realizacji projektu. Organ nie dokonał oceny prawidłowości przyporządkowania zakupów dokonanych na potrzeby opisanego we wniosku projektu do poszczególnych kategorii czynności tj. zwolnionych i niepodlegających opodatkowaniu.

Okoliczność ta została przyjęta jako element przedstawionego stanu faktycznego. Oceny tej będzie mógł dokonać właściwy organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w toku kontroli podatkowej lub skarbowej, bowiem postępowanie w sprawie wydania interpretacji indywidualnej, stosownie do treści art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, opiera się jedynie na interpretacji prawa podatkowego.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.