IBPP3/443-1332/14/AŚ | Interpretacja indywidualna

Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku realizacją projektu
IBPP3/443-1332/14/AŚinterpretacja indywidualna
  1. odliczenia
  2. prawo do odliczenia
  3. projekt
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 5 listopada 2014 r. (data wpływu 6 listopada 2014 r.), uzupełnionym pismem z 12 grudnia 2014 r. (data wpływu 18 grudnia 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia podatku naliczonego VAT w związku z realizacją zadania pn. „...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 listopada 2014 r. wpłynął ww. wniosek, uzupełniony pismem z 12 grudnia 2014 r. o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia podatku naliczonego VAT w związku z realizacją zadania pn. „...”.

W przedmiotowym wniosku, uzupełnionym pismem z 12 grudnia 2014 r. przedstawiono następujący stan faktyczny:

Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich (Wnioskodawca) w drugim tygodniu listopada podpisze umowę z Podkarpackim Urzędem Marszałkowskim na realizację projektu, a zakończenie i rozliczenie projektu przewidywane jest na koniec listopada: „...” w ramach działania: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów. Planowane dofinansowanie inwestycji wyniesie 80%, 20% stawowi wkład własny Wnioskodawcy. Wartość całkowita inwestycji wyniesie 14418,88 zł. brutto.

Planowana inwestycja dotyczy zakupu i wyposażenia świetlicy w podstawowe meble zarówno do części kuchennej (meble kuchenne – wykazane szczegółowo w zestawieniu rzeczowo- finansowym) jak i pomieszczenia przeznaczonego do spotkań (stół, krzesła, szafki) niezbędny sprzęt AGD: lodówko-zamrażarka, zlewozmywak z bateria, kuchnia gazowa z piekarnikiem elektrycznym, czajnik elektryczny. Planowane jest również zakupienie niezbędnego wyposażenia w podstawowe sprzęty kuchenne.

Pomoc uwzględnia podatek VAT jako koszt kwalifikowany jeżeli Wnioskodawca nie ma możliwości odzyskania. Ponieważ Wnioskodawca nie jest podatnikiem VAT aby włączyć kwotę podatku do kosztów kwalifikowanych jest konieczne uzyskanie interpretacji w przedmiotowej sprawie.

Po zrealizowaniu projektu inwestycja rozliczana będzie zgodnie z wymaganiami projektu fakturami VAT z potwierdzonymi dowodami zapłaty, na fakturach Wnioskodawca będzie figurował jako nabywca.

Towary zakupione w celu realizacji projektu w żadnym przypadku nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Wnioskodawca nie wykonuje i nie będzie wykonywał żadnych czynności opodatkowanych podatkiem VAT, jak i również innych działań odpłatnych.

Efekty zadania będą udostępnione nieodpłatnie a odbiorcami będzie społeczność lokalna.

Wnioskodawca nie jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT i nie składa deklaracji VAT-7.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca nie ma możliwości odliczenia podatku naliczonego VAT oraz uznania VAT za koszt kwalifikowany w zadaniu „...”...

Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma on możliwości odliczenia podatku VAT z faktur wystawionych przez sprzedawców/dostawców towarów, ponieważ nie jest zarejestrowany jako czynny podatnik VAT, ponadto obecnie, w trakcie i po zakończeniu realizacji projektu nie wykonuje i nie będzie wykonywał czynności opodatkowanych zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zatem podatek VAT powinien być w realizowanym projekcie kosztem kwalifikowanym.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r., kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

W świetle art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m. in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy o VAT, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r., obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z cytowanych powyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje – co do zasady – wówczas, gdy zostaną spełnione łącznie następujące warunki: odliczenia dokonuje czynny podatnik, a towary i usługi, z których nabyciem wiąże się podatek naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Analiza przedstawionego stanu faktycznego oraz treści przywołanych przepisów prawa podatkowego prowadzi do stwierdzenia, że Wnioskodawca nie ma możliwości odliczenia podatku naliczonego VAT w związku z realizacją zadania pn. „...”, gdyż – jak wskazuje treść wniosku – nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT, a towary zakupione w celu realizacji projektu w żadnym przypadku nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym, nie ma on możliwości odliczenia podatku VAT z faktur wystawionych przez sprzedawców/dostawców towarów, jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 14b § 3 cyt. w sentencji ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Niniejsza interpretacja indywidualna nie rozstrzyga, czy Wnioskodawca faktycznie nie prowadzi działalność gospodarczej. Powyższe stwierdzenie przyjęto jako element opisanego zdarzenia przyszłego i nie było ono przedmiotem oceny. W związku z tym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego stanu faktycznego, a w szczególności zarejestrowania się Wnioskodawcy jako podatnika VAT czynnego, udzielona interpretacja traci swą aktualność.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

W zakresie uznania podatku VAT za koszt kwalifikowany wydane zostanie odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 4A, 35-016 Rzeszów, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.