IBPP3/443-1255/14/KG | Interpretacja indywidualna

Szpital nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z przebudową.
IBPP3/443-1255/14/KGinterpretacja indywidualna
  1. brak prawa do odliczenia
  2. projekt
  3. szpital
  4. zwolnienia przedmiotowe
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 8 października 2014 r. (data wpływu 15 października 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 października 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...”.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Szpital Uniwersytecki (Wnioskodawca) zamierza stworzyć jedyne w makroregionie Centrum M. T. W., K. K. oraz R. I. w ostrych chorobach naczyń mózgowych i serca. W ramach projektowanej inwestycji przewiduje się utworzenie na bazie posiadanych obiektów zlokalizowanych w obrębie kompleksu budynków klinicznych przy ul. B., hybrydowej sali operacyjnej umożliwiającej jednoczasowe wykonywanie zabiegów wewnątrznaczyniowych z zakresu neuroradiologii, kardiologii inwazyjnej i chirurgii naczyniowej oraz łączenie ich z zabiegami konwencjonalnymi z zakresu neurochirurgii i kardiochirurgii.

Realizacja projektu obejmuje wykonanie dwóch zadań inwestycyjnych:

  1. Przebudowę pomieszczeń byłego bloku operacyjnego oddziału neurochirurgii-neurotraumatologii zlokalizowanego w kompleksie budynków zespołu klinik przy ul. B. dla przystosowania pozyskanego obszaru w celu utworzenia sali hybrydowej. Zadanie to polegać będzie na przebudowie pomieszczeń w części obszaru niskiego i wysokiego parteru oraz pomieszczeń po dźwigu towarowym, na stworzeniu: jednej sali operacyjnej hybrydowej do wykonywania zabiegów chirurgicznych z użyciem angiografu, dwuosobowej sali wybudzeniowej z wewnętrznym punktem pielęgniarskim, pomieszczeń dla personelu, w tym zespołu szatniowego, pomieszczeń przyjęć pacjenta, pomieszczeń technicznych. Łącznie powierzchnia modernizowana to 612,22 m2.
  2. Zakup aparatury medycznej i urządzeń dla zabezpieczenia funkcji sali hybrydowej i pomieszczeń przyległych. Projekt obejmuje zakup następujących urządzeń medycznych (20 grup): cyfrowy system angiograficzny zintegrowany z tomografem komputerowym, lampa operacyjna –dwugłowicowa, kolumna zasilająca w gazy medyczne – chirurgiczna, kolumna zasilająca w gazy medyczne – anestezjologiczna, aparat do znieczulenia ogólnego, zestaw do chirurgii endoskopowej, nóż elektrochirurgiczny/diatermia chirurgiczna, ultrasonograf do badań naczyniowych, komplet narzędzi chirurgicznych, defibrylator, respirator transportowy, pompa (sterownik) do kontrpulsacji, hemopompa turbinowa, komplet pomp infuzyjnych, pompa do krążenia pozaustrojowego, system do autotransfuzji, komplet pozostałego wyposażenia sali operacyjnej, meble medyczne, wyposażenie sali wybudzeniowej, ikroskop do zabiegów neurochirurgicznych.

Po zakończeniu realizacji inwestycji stworzoną infrastrukturą zarządzał będzie Wnioskodawca. Zgodnie ze statutem podstawowym celem działania Szpitala jest udzielanie świadczeń zdrowotnych i promocja zdrowia w powiązaniu z realizacją zadań dydaktycznych i badawczych Uczelni ze szczególnym uwzględnieniem świadczeń wysokospecjalistycznych.

GUS sklasyfikował rodzaj przeważającej działalności Wnioskodawcy wg klasyfikacji PKD pod numerem 8511Z Szpitalnictwo.

Wytworzona infrastruktura służyć będzie sprzedaży usług medycznych zwolnionych na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Wnioskodawca aktualnie opracowuje dokumentację wymaganą dla projektów rozpatrywanych do umieszczenia na liście Projektów Kluczowych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007–2013.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo odliczenia całości lub części podatku naliczonego VAT z tytułu nabycia towarów i usług w celu realizacji wymienionego projektu...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Nabyte towary i usługi, w związku z realizacją projektu pn. „...” w K., będą wykorzystywane do wykonywania czynności zwolnionych z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o podatku od towarów i usług, tj. usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz dostawę towarów i świadczenie usług ścisłe z tymi usługami związane, wykonywane w ramach działalności leczniczej przez podmioty lecznicze.

Wnioskodawca jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą. Został wpisany do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, prowadzonego przez Wojewodę oraz do Krajowego Rejestru Sądowego.

Podstawowym zadaniem statutowym Wnioskodawcy jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w powiązaniu z realizacją zadań dydaktycznych i badawczych. Z uwagi na niespełnienie podstawowej pozytywnej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego jaką jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi to zgodnie z zapisami art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług nie będzie przysługiwało Wnioskodawcy prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia towarów i usług związanych z realizacją przedmiotowego projektu.

Tym samym wykazany przy zakupach towarów i usług podatek VAT jest kosztem kwalifikowalnym w tym projekcie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawione wyżej unormowania wykluczają możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi.

Jak już nadmieniono wyżej, podstawowym warunkiem, którego spełnienie należy analizować w aspekcie prawa do odliczenia podatku VAT jest związek realizowanych nabyć towarów i usług ze sprzedażą uprawniającą do dokonywania takiego odliczenia, czyli sprzedażą generującą podatek należny.

Analizując przedstawiony opis zdarzenia przyszłego, należy wskazać, że nie wyczerpuje on znamion unormowania regulującego prawo do odliczenia podatku naliczonego przedstawionego w ww. art. 86 ust. 1 ustawy o VAT. Przesłanką pozwalającą na taki wniosek, jest brak związku dokonanych na potrzeby realizacji projektu zakupów z wykonywaniem czynności opodatkowanych. Wnioskodawca jednoznacznie wskazał, że wytworzona infrastruktura służyć będzie sprzedaży usług medycznych zwolnionych na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. W konsekwencji, stosownie do powołanych wyżej unormowań Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...”.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego jest prawidłowe.

W przedmiotowej interpretacji odniesiono się wyłącznie do prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z realizowanym projektem. Niniejsza interpretacja nie rozstrzyga, czy Wnioskodawca prawidłowo zakwalifikował świadczone przez siebie usługi jako czynności zwolnione na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT, bowiem nie było to przedmiotem wniosku, nie sformułowano pytania w tym zakresie. Powyższe zostało potraktowane informacyjnie jako element opisu stanu faktycznego i nie było przedmiotem oceny.

Końcowo należy zauważyć, że organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczenia wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych. Pojęcie to należy rozumieć zgodnie z przepisami regulującymi zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Zasady i przepisy podatkowe mogą być jedynie pomocne przy dokonywaniu przez Wnioskodawcę kwalifikacji, czy podatek VAT od zakupów objętych dofinansowaniem ze środków unijnych w związku z realizacją projektu, będącego przedmiotem ww. wniosku może być zaliczony do kosztów kwalifikowanych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.