IBPP3/443-1224/14/JP | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Brak prawa do odliczenia podatku VAT wynikającego z faktur dokumentujących wydatki poniesione na realizację projektu – remont dachu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 7 października 2014 r. (data wpływu 8 października 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT wynikającego z faktur dokumentujących wydatki poniesione na realizację projektu pn. „...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 października 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT wynikającego z faktur dokumentujących wydatki poniesione na realizację projektu pn. „...”.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Od 2012 r. Wnioskodawca realizuje projekt w ramach działania „Małe projekty” Osi 4 Leader PROW 2007–2013 pt. „...”. Remontowany budynek zbudowany w 1870 r. przy ul. S (obecnie L ) w L jest jednym z trzech budynków w tej miejscowości, który został wpisany indywidualnie do rejestru zabytków przez Wojewódzkiego Konserwatora zabytków pod numerem ... z dnia 12 kwietnia 1991 r. Remont dachu będzie modelowym przykładem działań osób prywatnych w dziedzinie ochrony dziedzictwa kulturowego. Zaplanowane zadania dotyczą remontu dachu na budynku ... w miejscowości L. Budynek z dachem dwuspadowym z naczółkami i przyczółkami pierwotnie pokryty był gontem drewnianym, który wymieniono na dachówkę ceramiczną około 1965 r. Dachówka wraz z częścią drewnianej konstrukcji uległa zniszczeniu i aby budynek mógł nadawać się do użytku konieczne są zaplanowane działania remontowe. Należy nadmienić, iż budynek znajduję się przy jednej z głównych ulic L, tak więc jego stan wywiera wpływ na wizerunek całego miasteczka.

W ramach realizacji projektu wykonano zmianę pokrycia na nową dachówkę ceramiczną zgodnie z zapisem konserwatorskim dla L. W trakcie remontu niezbędne było dokonanie częściowej naprawy więźby dachowej i całkowita wymiana systemu rynnowego. Zostały zachowane zarówno wymiary i kształt dachu oraz charakterystyczne dla drewnianej architektury L naczółki i przyczółki.

Celem realizacji projektu była naprawa dachu na zabytkowym domu co w rezultacie wpłynie na poprawę jego wizerunku oraz poprawi atrakcyjność miejscowości L. W ramach projektu zostały przeprowadzone następujące roboty remontowo-budowlane:

  • roboty rozbiórkowe,
  • roboty zabezpieczające,
  • roboty naprawcze,
  • krycie wstępne,
  • roboty pokrywcze,
  • montaż rynien i rur spustowych.

Wynikiem podjętych prac była wymian pokrycia dachowego.

Poniesione koszty zostały wykazane poprzez przedstawienie stosownych dokumentów księgowych (rachunki, faktur).

W ramach operacji zostanie przeprowadzona akcja informująca o charakterystycznych cechach stylu L w architekturze drewnianej (współpraca z LGD). Przez wykorzystanie materiałów dokumentujących etapy remontu do działań edukacyjno-informacyjnych operacja jest innowacyjna. Ranga samego obiektu jak i zespołu zabytkowego w którym się znajduje powoduje oddziaływanie ponadregionalne, a nawet ogólnokrajowe. Działania te są komplementarne z różnymi inicjatywami takimi jak: ... .

Uchwałą Rady LGD ... uznano, że ww. wniosek jest zgodny z Lokalną Strategią Rozwoju i mieści się w limicie środków przeznaczonych na działanie: „Małe projekty” w naborze w 2011 r. Umowa dotacji z Urzędem Marszałkowskim na kwotę 25 000,00 zł została podpisana 18 grudnia 2012 r., aneks nr 1 w dniu 17 czerwca 2014 r. Końcowy okres realizacji to 30 listopada 2014 r.

Faktury przedstawione będą do refundacji do UMW wraz z wnioskiem o płatność. Towary i usługi nabywane w związku z realizacją Małego Projektu nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Jako osoba fizyczna Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT oraz nie składa deklaracji VAT–7.

Interpretacja będzie stanowić jako załącznik do wniosku o płatność na etapie refundacji kosztów.

Pod adresem L Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą, która nie jest prowadzona w budynku mieszkalnym ale w budynku gospodarczym znajdującym się na tej samej posesji. Prowadzona działalność gospodarcza nie ma związku z realizowanym projektem.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy jako osoba fizyczna Wnioskodawca ma możliwość odliczenia podatku VAT wynikającego z faktur dokumentujących wydatki poniesione na realizację projektu „...” w związku z realizacją działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007–2013 dla małych projektów...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Jako osoba fizyczna Wnioskodawca nie ma możliwości odliczenia podatku VAT w związku z wydatkami poniesionymi w ramach projektu „...” w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013 dla małych projektów.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT, w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2013 r., kwotę podatku naliczonego stanowi, suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług, z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust. 4.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r., kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Treść powyższego przepisu wskazuje zatem, że odliczenie podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy nabyte towary i usługi służą wykonywaniu czynności opodatkowanych, tzn. czynności, które generują podatek należny. Odliczyć można więc w całości podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika.

Wskazana zasada wyklucza jednocześnie możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku świadczenia czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca od 2012 r. realizuje projekt w ramach działania „Małe projekty” Osi 4 Leader PROW 2007–2013 pt. „...”. Remontowany budynek zbudowany w 1870 r. przy ul. S (obecnie L) w L jest jednym z trzech budynków w tej miejscowości, który został wpisany indywidualnie do rejestru zabytków przez Wojewódzkiego Konserwatora zabytków. Remont dachu będzie modelowym przykładem działań osób prywatnych w dziedzinie ochrony dziedzictwa kulturowego. W ramach realizacji projektu wykonano zmianę pokrycia na nową dachówkę ceramiczną zgodnie z zapisem konserwatorskim dla L. W trakcie remontu niezbędne było dokonanie częściowej naprawy więźby dachowej i całkowita wymiana systemu rynnowego. Poniesione koszty zostały wykazane poprzez przedstawienie stosownych dokumentów księgowych (rachunki, faktur). W ramach operacji zostanie przeprowadzona akcja informująca o charakterystycznych cechach stylu L w architekturze drewnianej (współpraca z LGD). Faktury przedstawione będą do refundacji do UMW wraz z wnioskiem o płatność. Towary i usługi nabywane w związku z realizacją Małego Projektu nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Jako osoba fizyczna Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT oraz nie składa deklaracji VAT–7. Pod adresem L Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą, która nie jest prowadzona w budynku mieszkalnym ale w budynku gospodarczym znajdującym się na tej samej posesji. Prowadzona działalność gospodarcza nie ma związku z realizowanym projektem.

Wypada w tym miejscu wskazać, że zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

W myśl art. 96 ust. 4 ww. ustawy o VAT naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podatnika i potwierdza jego zarejestrowanie jako „podatnika VAT czynnego” lub w przypadku podatników, o których mowa w ust. 3 – jako „podatnika VAT zwolnionego”.

Rozpatrując kwestię prawa do odliczenia w opisanej sytuacji, należy zauważyć, że warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Jak już wskazano wyżej, obniżenie podatku należnego o podatek naliczony może nastąpić jedynie na ściśle określonych przez ustawodawcę zasadach, a kwotę podatku naliczonego stanowi, suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług. Co do zasady zatem faktury, aby skutkowały powstaniem prawa do odliczenia, muszą być wystawione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego w tym względzie.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, odliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi, w których cenie zawarty jest podatek naliczony były wykorzystywane przez podatnika podatku VAT do wykonywania czynności opodatkowanych.

Analizując przedstawiony opis stanu faktycznego, należy wskazać, że nie wyczerpuje on znamion unormowania regulującego prawo do odliczenia podatku naliczonego przedstawionego w ww. art. 86 ust. 1 ustawy o VAT. Przesłanką pozwalającą na taki wniosek, jest fakt, że towary i usługi nabywane w związku z realizacją Małego Projektu nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

W konsekwencji, stosownie do powołanych wyżej unormowań Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...”.

Mając na uwadze powyższe argumenty, stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym nie ma możliwości odliczenia podatku VAT w związku z wydatkami poniesionymi w ramach projektu „...”, jest prawidłowe.

Zaznaczenia wymaga, że zgodnie z art. 14b § 3 cyt. w sentencji ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego.

Organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualny błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Podkreślić wymaga, że interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku.

W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego opisu stanu faktycznego, a w szczególności wykorzystania towarów i usług nabywanych na potrzeby realizacji projektu do prowadzenia przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej generującej podatek należny oraz zarejestrowania się Wnioskodawcy jako „podatnik VAT czynny”, udzielona interpretacja traci swą aktualność.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.