IBPP3/443-1183/14/KG | Interpretacja indywidualna

Stowarzyszenie nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z organizacją warsztatów kulinarnych.
IBPP3/443-1183/14/KGinterpretacja indywidualna
 1. brak prawa do odliczenia
 2. podmiot niezarejestrowany
 3. projekt
 4. stowarzyszenia
 5. zwolnienia podmiotowe
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 17 września 2014 r. (data wpływu 26 września 2014 r.), uzupełnionym pismem z 16 października 2014 r. (data wpływu 21 października 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy dokonane w związku z realizacją projektu pn. ...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 września 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy dokonane w związku z realizacją projektu pn. ...”. Wniosek został uzupełniony pismem z 16 października 2014 r. (data wpływu 21 października 2014 r.).

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Kółko Rolnicze w N. (Wnioskodawca) dnia 5 grudnia 2013 r. za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania D. R. złożyło do Urzędu Marszałkowskiego wniosek o przyznanie dofinansowania dla projektu pn. ...”. Wniosek został zaakceptowany i podpisana została umowa o dofinansowanie. Dofinansowanie pochodzić będzie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013, Dz.413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów”.

Wraz z wnioskiem o dofinansowanie złożone zostało oświadczenie Wnioskodawcy dotyczące przyszłej kwalifikowalności VAT w projekcie. Wnioskodawca ubiega się o dotację (na zasadzie refundacji) z włączeniem VAT do kosztów kwalifikowalnych. Oświadczenie wskazywało, że Wnioskodawca realizując projekt nie może odzyskać uiszczonego podatku VAT z powodu że: podmiot nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny, a dodatkowo jako organizacja pozarządowa powołana do realizacji celów o charakterze związkowym na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 31b) ustawy o podatku od towarów i usług jest zwolniona od podatku VAT.

Działalność podstawowa wynikająca ze statutu Wnioskodawcy to:

 1. Uczestniczenie w kształtowaniu polityki państwa na rzecz postępu gospodarczego i społecznego, socjalnego, kulturalnego i oświatowego wsi.
 2. Reprezentowanie potrzeb oraz interesów zawodowych i społecznych rolników indywidualnych przez m.in. inicjowanie rozwiązań prawnych dotyczących rolnictwa i wsi, koordynowanie społeczno-zawodowej działalności kolek rolniczych i innych organizacji członkowskich oraz udzielanie pomocy w realizacji ich statutowych działań.
 3. Współdziałanie z władzami gminnymi oraz instytucjami obsługi rolnictwa i wsi w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb socjalno-bytowych, zdrowotnych, oświatowych, i wypoczynkowo-turystycznych ludności wiejskiej.

Wnioskodawca nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny (zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego znak xxx z 26 listopada 2013 r.), nie jest zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców KRS i nie prowadzi działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

Zakres rzeczowy wniosku o dofinansowanie realizowany jest od początku lipca do końca września 2014 r. i obejmuje zadania takie jak:

 • adaptację 2 pomieszczeń zajmowanych przez Koło Gospodyń Wiejskich w N. (działające w strukturach organizacyjnych Wnioskodawcy) na N. Izbę E. – koszt zadania z wniosku 30 473,11 zł, w tym 5 698,22 zł VAT;
 • wyposażenie pomieszczeń N. Izby E.: zakup mebli, wyposażenia, obuwia ludowego – koszt zadania z wniosku 17 784,20 zł, w tym 3 325,50 zł VAT;
 • organizacja ogólnodostępnych i bezpłatnych warsztatów kulinarnych i gali podpłomyka: zakup produktów kulinarnych na warsztaty, opracowanie zaproszeń na galę podpłomyka – koszt zadania z wniosku 1 742,69 zł, w tym 325,87 zł VAT.

N. Izba E. będzie miejscem promocji produktu lokalnego w postaci n. podpłomyka z cebulą (produkt wpisany na Listę Produktów Tradycyjnych w MRiRW). Promującym nieodpłatnie i na szeroką skalę, będzie działające w Kółku Rolniczym Koło Gospodyń Wiejskich w N., które zarejestrowało produkt.

Razem wartość kosztów kwalifikowalnych z wniosku o dofinansowanie objętych dotacją wynosi 50 000 zł, w tym 9 349,59 zł VAT. Kosztem kwalifikowalnym w projekcie był również wkład pracy własnej członkiń KGW w N. (wolontariat na potrzeby przeprowadzenia warsztatów i gali).

Projekt realizowany był dla działającego w strukturach organizacyjnych Kółka Rolniczego w N. Koła Gospodyń Wiejskich w N. oraz dla społeczności lokalnych biorących udział w warsztatach kulinarnych.

Ostatecznie po zrealizowaniu projektu i poniesieniu faktycznych kosztów realizacji zadań w projekcie kwota wnioskowanej dotacji nadal wynosi 50 000 zł, w tym VAT 8 648,34 zł. Zakres zrealizowanego projektu zgodny jest z ww. opisem zadań.

Celem projektu było promowanie produktów lokalnych oraz wzrost jakości życia na obszarze wsi N. przez utworzenie i wyposażenie N. Izby E. oraz ogólnodostępne warsztaty kulinarne i galę produktów lokalnych.

Promocja produktów lokalnych jest działaniem celowym i podejmowanym przez Wnioskodawcę jako działanie skierowane do swoich członkiń z KGW w N. oraz lokalnej społeczności wiejskiej.

Towary i usługi nabyte w związku z realizacją projektu nie są i nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Zakupy dokonane w związku z realizacją wskazanego projektu są udokumentowane fakturami VAT, w których Wnioskodawca figuruje jako nabywca.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w piśmie z 16 października 2014 r.):

Czy Wnioskodawca ma możliwość odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy dokonane w związku z realizacją projektu pn. ...”...

Zdaniem Wnioskodawcy (ostateczna wersja przedstawiona w piśmie z 16 października 2014 r.), nie ma możliwości odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy dokonane w związku z realizacją ww. projektu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r., kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

W świetle art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m. in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Z cytowanych powyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje – co do zasady – wówczas, gdy zostaną spełnione łącznie następujące warunki: odliczenia dokonuje czynny podatnik, a towary i usługi, z których nabyciem wiąże się podatek naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Analiza przedstawionego stanu faktycznego oraz treści przywołanych przepisów prawa podatkowego prowadzi do stwierdzenia, że Wnioskodawca nie ma możliwości odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy dokonane w związku z realizacją projektu pn. ...”, gdyż – jak wskazuje treść wniosku – nie jest on zarejestrowany jako podatnik VAT czynny, a towary i usługi nabyte w związku z realizacją projektu nie są i nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Niniejsza interpretacja indywidualna nie rozstrzyga, kwestii dotyczącej zwolnienia od podatku VAT świadczonych przez Wnioskodawcę usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 31b ustawy o VAT, bowiem nie było to przedmiotem wniosku, nie sformułowano w tym zakresie pytania ani nie przedstawiono stanowiska.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.