IBPP3/443-1181/14/AŚ | Interpretacja indywidualna

Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku realizacją projektu
IBPP3/443-1181/14/AŚinterpretacja indywidualna
 1. odliczenia
 2. prawo do odliczenia
 3. projekt
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 17 września 2014 r. (data wpływu 26 września 2014 r.), uzupełnionym pismem z 16 października 2014 r. (data wpływu 21 października 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy dokonane w związku z realizacją projektu pn. ...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 września 2014 r. wpłynął ww. wniosek, uzupełniony pismem z 16 października 2014 r. o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy dokonane w związku z realizacją projektu pn. „...”.

W przedmiotowym wniosku, uzupełnionym pismem z 16 października 2014 r. przedstawiono następujący stan faktyczny:

Gminny Związek ... (Wnioskodawca) dnia 5 grudnia 2013 r. za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania złożył do Urzędu Marszałkowskiego wniosek o przyznanie dofinansowania dla projektu pn. „...”.

Wniosek został zaakceptowany i podpisana została umowa o dofinansowanie. Dofinansowanie pochodzić będzie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013, Dz.413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów”.

Wraz z wnioskiem o dofinansowanie złożone zostało oświadczenie Wnioskodawcy dotyczące przyszłej kwalifikowalności VAT dla Wnioskodawcy – Wnioskodawca ubiega się o dotację (na zasadzie refundacji) z włączeniem VAT do kosztów kwalifikowalnych.

Oświadczenie wskazywało, że Wnioskodawca nie jest podatnikiem VAT, nie figuruje w ewidencji podatników VAT, a realizując projekt nie może odzyskać uiszczonego podatku VAT z powodu, że nie jest podatnikiem VAT, nie prowadzi działalności gospodarczej a dodatkowo jako organizacja pozarządowa powołana do realizacji celów o charakterze związkowym na podstawie art. 43 ust. l pkt 31 b) ustawy o podatku od towarów i usług jest zwolniona od podatku VAT.

Działalność podstawowa wynikająca ze statutu Wnioskodawcy to:

 1. Uczestniczenie w kształtowaniu polityki państwa na rzecz postępu gospodarczego i społecznego, socjalnego, kulturalnego i oświatowego wsi.
 2. Reprezentowanie potrzeb oraz interesów zawodowych i społecznych rolników indywidualnych poprzez m.in. inicjowanie rozwiązań prawnych dotyczących rolnictwa i wsi, koordynowanie społeczno-zawodowej działalności kółek rolniczych i innych organizacji członkowskich oraz udzielanie pomocy w realizacji ich statutowych działań.
 3. Współdziałanie z władzami gminnymi oraz instytucjami obsługi rolnictwa i wsi w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb socjalno-bytowych, zdrowotnych, oświatowych, i wypoczynkowo-turystycznych ludności wiejskiej.

Wnioskodawca nie świadczy czynności opodatkowanych podatkiem VAT, nie prowadzi sprzedaży, nie jest zarejestrowany jako czynny podatnik VAT (zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego z 26 listopada 2013 r.).

Zakres rzeczowy wniosku o dofinansowanie realizowany był od czerwca – sierpnia 2014 r. i obejmował zadania takie jak:

 • organizacja ogólnodostępnych i bezpłatnych dla uczestników 20 warsztatów kulinarnych tj. zakup produktów spożywczych i dodatków na warsztaty kulinarne – koszt zadania z wniosku 3 700 zł, w tym 691,87 zł VAT,
 • organizacja imprezy związanej z promocją tradycyjnych produktów lokalnych tj. Festynu (zakup produktów spożywczych i dodatków na imprezę) – koszt zadania z wniosku 2 284, w tym 427,09 zł VAT,
 • zakup pieca elektrycznego konwekcyjnego dwukomorowego do wypieku i promocji produktów lokalnych – koszt zadania z wniosku 9 716 zł, w tym 1 816,81 zł VAT,
 • zakup strojów ludowych: 50 par butów ludowych – koszt 16 700 zł, w tym 3 123,00 zł VAT, 14 kpi. strojów ludowych damskich – koszt 14 000 zł bez VAT, 16 szt. bluzek ludowych damskich – koszt 2400 zł bez VAT, 10 szt. spódnic ludowych –1200 zł bez VAT.

Razem wartość kosztów kwalifikowalnych z wniosku o dofinansowanie objętych dotacją wynosi 50 000 zł, w tym 6 058,77 zł VAT. Kosztem kwalifikowalnym w projekcie był również wkład pracy własnej członkiń KGW (wolontariat na potrzeby przeprowadzenia warsztatów i festynu).

Projekt realizowany był nieodpłatnie na rzecz członków Wnioskodawcy tj. Kół Gospodyń Wiejskich oraz dla społeczności lokalnych biorących udział w warsztatach kulinarnych.

Ostatecznie po zrealizowaniu projektu i poniesieniu faktycznych kosztów realizacji zadań w projekcie kwota wnioskowanej dotacji nadal wynosi 50 000 zł, w tym VAT 5 386,03 zł. Zakres zrealizowanego projektu zgodny jest z ww. opisem zadań. Celem projektu była promocja produktów lokalnych, kultywowanie tradycji ludowych i kulinarnych oraz rozwijanie aktywności społeczności lokalnej poprzez przeprowadzenie warsztatów kulinarnych i festynu, zakup pieca elektrycznego i kobiecych strojów ludowych na potrzeby KGW będących członkami Wnioskodawcy.

Promocja produktów lokalnych z terenu gminy G. jest działaniem celowym i podejmowanym przez Wnioskodawcy jako działanie skierowane do członkiń KGW oraz innych osób dbających o zachowanie tradycji wytwarzania produktów lokalnych.

Towary i usługi nabyte w związku z realizacją projektu nie są i nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Zakupy dokonane w związku z realizacją wskazanego projektu są udokumentowane fakturami VAT, w których Wnioskodawca figuruje jako nabywca.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (pytanie ostatecznie sformułowane w piśmie z 16 października 2014 r.):

Czy Wnioskodawca ma możliwość odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy dokonane w związku z realizacją projektu pn. „...”...

Zdaniem Wnioskodawcy (stanowisko ostatecznie sformułowane w piśmie z 16 października 2014 r.), nie ma on możliwości odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy dokonane w związku z realizacją ww. projektu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Natomiast zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit a) ustawy, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r., nadanym art. 1 pkt 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r., poz. 35), kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

W myśl natomiast art. 88 ust. 4 ustawy, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r., nadanym art. 1 pkt 40 lit. d) ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Art. 96 w ust. 1 stanowi, że podmioty, o których mowa w art. 15, są obowiązane przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 5 złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne, z zastrzeżeniem ust. 3.

Zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy (brzmienie obowiązujące od 1 stycznia 2014 r.) podmioty wymienione w art. 15, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 lub wykonujące wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, mogą złożyć zgłoszenie rejestracyjne.

W myśl art. 96 ust. 4 ustawy o VAT, naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podatnika i potwierdza jego zarejestrowanie jako „podatnika VAT czynnego” lub w przypadku podatników, o których mowa w ust. 3 – jako „podatnika VAT zwolnionego”.

Zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy o VAT, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r., zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150.000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawione wyżej unormowania wykluczają możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca złożył wniosek o przyznanie dofinansowania dla projektu pn. „...”. Wnioskodawca nie świadczy czynności opodatkowanych podatkiem VAT, nie prowadzi sprzedaży, nie jest zarejestrowany jako czynny podatnik VAT. Zakupy dokonane w związku z realizacją wskazanego projektu są udokumentowane fakturami VAT, w których Wnioskodawca figuruje jako nabywca. Towary i usługi nabyte w związku z realizacją projektu nie są i nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Jak wskazano na wstępie, warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Zrealizowanie tego prawa możliwe jest wyłącznie przez podatników zarejestrowanych jako „podatnicy VAT czynni”, przez złożenie deklaracji VAT-7.

Mając zatem na uwadze wskazane wyżej przepisy, w tym art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie nie zostaną spełnione podstawowe warunki uprawniające do odliczenia podatku od towarów i usług zawartego w fakturach dokumentujących nabywane towary. Wnioskodawca nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny, a towary i usługi nabyte w związku z realizacją projektu nie są i nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

W konsekwencji Wnioskodawca nie ma możliwości odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy dokonane w związku z realizacją ww. projektu.

Podsumowując, stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 14b § 3 cyt. w sentencji ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Należy zatem zaznaczyć, że w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego stanu faktycznego, a szczególności zarejestrowania się Wnioskodawcy jako podatnika VAT czynnego, udzielona interpretacja traci swą aktualność. Należy zaznaczyć, że niniejsza interpretacja nie rozstrzyga kwestii dotyczącej zwolnienia od podatku VAT świadczonych przez Wnioskodawcę usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 31 b) ustawy o VAT, bowiem nie było to przedmiotem wniosku.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.