IBPP3/443-1108/14/AŚ | Interpretacja indywidualna

Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku realizacją projektu
IBPP3/443-1108/14/AŚinterpretacja indywidualna
 1. odliczenia
 2. prawo do odliczenia
 3. projekt
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 4 września 2014 r. (data wpływu 10 września 2014 r.), uzupełnionym pismem z 20 listopada 2014 r. (data wpływu 24 listopada 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub prawa do zwrotu różnicy podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „...”– jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 września 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub prawa do zwrotu różnicy podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „...”. Wniosek został uzupełniony pismem z 20 listopada 2014 r. (data wpływu 24 listopada 2014 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie Organu z 5 listopada 2014 r. znak: IBPP3/443-1108/14/AŚ.

W przedmiotowym wniosku, uzupełnionym pismem z 20 listopada 2014 r. przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Stowarzyszenie (Wnioskodawca) realizuje projekt pt. „...”. Na ten cel zostały przyznane Wnioskodawcy przez Urząd Marszałkowski województwa środki w ramach tzw. małych projektów „Wdrażania lokalnych strategii rozwoju” PROW. Projekt zakłada budowę na terenie miejscowości K. ścieżki wraz z infrastrukturą taką jak wiata przystankowa i parking. Korzystanie z tych obiektów będzie dla wszystkich nieodpłatne. Działania będą służyć rozwojowi turystyki i rekreacji mieszkańców wsi i regionu.

Budową ww. obiektów zajmuje się firma budowlana, której Wnioskodawca zlecił wykonanie z materiałów własnych i otrzyma za to zadanie fakturę VAT.

Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej ani statutowej działalności odpłatnej. Wnioskodawca nie jest podatnikiem VAT i nie składa deklaracji VAT-7. Zakupione w ramach projektu usługi w żadnym zakresie nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008 w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” obj. PROW 2007-2013 (Dz.U. z dnia 31 lipca 2008 r.) organizacja pozarządowa może być beneficjentem i ubiegać się o pomoc na tzw. „małe projekty” o których mowa w art. 12 ust 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 1 marca 2007 o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków EFR. Zgodnie z par. 4 pkt 3 pod. 1 powyższego rozporządzenia do kosztów kwalifikowalnych „małych projektów” zalicza się również podatek VAT w przypadku gdy Wnioskodawca nie może tego podatku odzyskać z instytucji skarbowej (art. 71 ust. 3 lit. a rozporządzenia rady WE nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 w sprawie wsparcia Rozwoju Obszarów Wiejskich przez EFROW) (Dz. Urz. UE L 277 z dnia 21 października 2005 str. 1).

Celem Wnioskodawcy jest, tworzenie korzystnego klimatu dla rozwoju finansowo-gospodarczego, społecznego, oświatowo- kulturalnego i sportu w mieście P. i powiecie p., a w szczególności:

 1. Podejmowanie działań mających na celu rozwój miasta i wsi, rolnictwa, edukacji w tym edukacji ekologicznej, poprzez organizowanie różnych imprez, konkursów lub turniejów nt. ochrony środowiska.
 2. Edukacja społeczeństwa poprzez organizowanie szkoleń, kursów dla dorosłych, dzieci i młodzieży.
 3. Podnoszenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez organizowanie szkoleń i konkursów wśród dzieci i młodzieży szkolnej.
 4. Pozyskiwanie środków finansowych na zadania zmierzające do poprawy życia mieszkańców w tym pomoc finansowa dla młodzieży uczącej się.
 5. Organizowanie pomocy dla osób biednych i nie radzących sobie w życiu.
 6. Organizowanie rekreacji i wypoczynku dla dzieci i młodzieży - szczególnie z rodzin patologicznych i biednych.
 7. Organizowanie zbiórek społecznych z przeznaczeniem na pomoc charytatywna.
 8. Dbanie o zachowanie dziedzictwa kulturowego Ziemi P. i tożsamości narodowej jej mieszkańców poprzez udzielanie wsparcia zespołom kulturalnoartystycznym działającym na terenie miasta P. i powiatu p.
 9. Promocja Ziemi P. poprzez organizowanie różnego rodzaju imprez o zasięgu gminnym i ponadgminnym.
 10. Współpraca z władzami Miasta P. i Powiatu P. oraz instytucjami, organizacjami działającymi na terenie gminy.
 11. Współpraca z administracją rządową i samorządową wszystkich szczebli.
 12. Współpraca z krajowymi jak i międzynarodowymi instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami działającymi na terenie gminy jak i poza jej granicami.
 13. Nawiązanie współpracy z młodzieżą pochodzenia polskiego zamieszkałej poza granicami Polski.
 14. Współpraca z administracja Unii Europejskiej wszystkich szczebli oraz ze strukturami administracyjnymi Euroregionów.
 15. Wspomaganie osób niepełnosprawnych poprzez organizowanie różnych imprez, konkursów, turniejów, szkoleń i organizowania pomocy finansowej.
 16. Udzielanie pomocy ofiarom przestępstw i wypadków drogowych, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.
 17. Prowadzenie działalności z zakresu profilaktyki zdrowotnej i profilaktyki zagrożeń.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca ma prawo do pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony z faktury dotyczącej ww. projektu, lub czy ma prawo do zwrotu różnicy między tymi podatkami...

Zdaniem Wnioskodawcy, w przedstawionej sytuacji nie zachodzą przesłanki wymienione w art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia podatku należnego lub zwrotu różnicy podatku. Wnioskodawca nie jest uznawany za podatnika VAT, nie prowadzi działalności gospodarczej. Biorąc powyższe pod uwagę Wnioskodawca uważa, że nie przysługuje mu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubieganie się o jego zwrot w związku z realizacją operacji w ramach „Wdrażania lokalnych strategii rozwoju” na tzw. „małe projekty”, których zakres kwalifikowalności i tryb przyznawania określa (Dz.U. z dnia 31 lipca 2008.08.138.868).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r., kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

W myśl postanowień art. 87 ust. 1 ustawy o VAT, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy. Zasady dokonywania zwrotu różnicy podatku na rachunek bankowy podatnika określone zostały w art. 87 ust. 2–6 ustawy.

W świetle art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m. in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Z cytowanych powyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje – co do zasady – wówczas, gdy zostaną spełnione łącznie następujące warunki: odliczenia dokonuje czynny podatnik, a towary i usługi, z których nabyciem wiąże się podatek naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Wyjaśnić należy, że przepisy art. 87 ustawy regulują sposób dokonania przez podatnika rozliczenia w sytuacji, gdy w danym okresie rozliczeniowym deklaruje on nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym. Przepisy te statuują możliwość otrzymania przez podatnika rzeczywistego zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym. Warunkiem, który musi spełnić podatnik, by domagać się zwrotu, jest powstanie w okresie rozliczeniowym różnicy pomiędzy kwotą podatku naliczonego a kwotą podatku należnego. Wynika to z generalnej zasady określonej w przywołanym powyżej art. 87 ust. 1 ustawy.

Analiza przedstawionego zdarzenia przyszłego oraz treści przywołanych przepisów prawa podatkowego prowadzi do stwierdzenia, że Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...”, gdyż – jak wskazuje treść wniosku – nie jestem czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT, a zakupione w ramach projektu usługi w żadnym zakresie nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Tym samym na tle przedstawionego we wniosku opisu sprawy należy stwierdzić, że w stosunku do Wnioskodawcy nie będzie miała zastosowania regulacja prawna określona w art. 87 ust. 1 ustawy o VAT, a zatem Wnioskodawca nie ma prawa do ubiegania się o zwrot różnicy podatku VAT.

Podsumowując stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym nie przysługuje mu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubieganie się o jego zwrot w związku z realizacją operacji, jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 14b § 3 cyt. w sentencji ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Niniejsza interpretacja indywidualna nie rozstrzyga, czy Wnioskodawca faktycznie nie prowadzi działalność gospodarczej. Powyższe stwierdzenie przyjęto jako element opisanego zdarzenia przyszłego i nie było ono przedmiotem oceny. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego zdarzenia przyszłego, a w szczególności zarejestrowania się Wnioskodawcy jako podatnika VAT czynnego, udzielona interpretacja traci swą aktualność.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.