IBPP3/443-1096/14/AŚ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku realizacją projektu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 29 sierpnia 2014 r. (data wpływu 8 września 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości obniżenia podatku VAT należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 września 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości obniżenia podatku VAT należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...”.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca realizować będzie projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007–2013.

Przedmiotem projektu jest rewitalizacja społeczna dzielnicy, przez adaptację 2 piętra oraz poddasza budynku należącego do Wnioskodawcy. W chwili obecnej poddasze i 2 piętro pozostają nieużytkowane.

W ramach projektu Wnioskodawca poniesie wydatki na następujące zadania:

 • Prace rewitalizacyjne dotyczące II piętra
 • Roboty ogólnobudowlane II piętro
 • Instalacja wentylacji mechanicznej II piętro
 • Instalacja wodno-kanalizacyjna II piętro
 • Instalacje elektryczne i teleinformatyczne II piętro
 • Instalacja alarmowa przeciwpożarowa II piętro
 • Prace rewitalizacyjne dotyczące poddasza
 • Roboty ogólnobudowlane - poddasze
 • Instalacja wodno-kanalizacyjna - poddasze
 • Wentylacja grawitacyjna - poddasze
 • Instalacja centralnego ogrzewania - poddasze
 • Instalacje elektryczne - poddasze

Projekt będzie realizowany od 1 sierpnia 2014 r. (prace budowlane) do 31 grudnia 2014 r. Wydatki poniesione zostaną do 31 grudnia 2014 r.

Wartość inwestycji według wstępnych założeń wyniesie 2 217 900,10 PLN brutto

Powierzchnia budynków przebudowanych/wyremontowanych:

 • poddasze: 652,56 m2
 • 2 piętro: 633,10 m2

Łącznie: 1 285,66 m2.

Beneficjentem projektu będzie Wnioskodawca, funkcjonująca na podstawie:

 • ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. Nr 21, poz. 97 )
 • statutu Wnioskodawcy (Tekst jednolity na dzień 21 lutego 2013 r.)

Wnioskodawca posiada status OPP. Celem działania jest wykonywanie zadań statutowych.

Działalność prowadzona przez Wnioskodawcę jest działalnością nieodpłatną. Majątek Wnioskodawcy stanowią, fundusz założycielski oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Wnioskodawcę w czasie jej działalności statutowej. Wnioskodawca może prowadzić działalność gospodarczą. Dochód z działalności gospodarczej prowadzonej przez Wnioskodawcę służy wyłącznie do realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków. Działalność gospodarcza może być prowadzona wyłącznie jako dodatkowa w stosunku do działalności pożytku publicznego oraz wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych. Na dzień 27 maja 2014 r. Fundacja jest właścicielem lub współwłaścicielem 3 budynków.

Wnioskodawca nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT (art. 113 ust. 1 ustawy o VAT).

Na fakturach dokumentujących nabywane na potrzeby realizacji projektu towary i usługi wskazana jest Wnioskodawca.

Towary i usługi nabywane na potrzeby realizacji projektu są i będą wykorzystywane wyłącznie do czynności zwolnionych opodatkowania podatkiem VAT

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Wnioskodawca zwraca się z prośbą o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „...” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 6.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, Poddziałania 6.2 1 Rewitalizacja - „duże miasta” Priorytet VI. Zrównoważony rozwój miast Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007–2013.

Wnioskodawca zwraca się z pytaniem, czy w świetle obowiązujących przepisów prawa ma ona możliwość obniżenia podatku VAT należnego o kwotę podatku naliczonego, zawartego w cenach towarów i usług, jakie Wnioskodawca nabędzie w związku z realizacją przedmiotowego projektu...

Zdaniem Wnioskodawcy, realizując przedmiotowy projekt, Wnioskodawca nie ma możliwości do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, zawartego w cenach towarów i usług, jakie Wnioskodawca nabędzie w związku z realizacją przedmiotowego projektu (na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług).

Budynki objęte projektem zgodnie z klasyfikacją obiektów budowlanych zalicza się do budynków mieszkalnych. Ponieważ przeważająca działalność w budynkach objętych projektem związana jest ze sprzedażą zwolnioną, Wnioskodawca stoi na stanowisku, ze nie ma możliwości odliczenia podatku naliczonego od zakupu usług budowlanych związanych z projektem.

W związku z faktem, że Wnioskodawca nie ma możliwości odzyskania podatku VAT, (ze względu na zapisy ustawy o VAT i przepisów prawa podatkowego od towarów i usług - Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług), podatek ten został przyjęty jako koszt kwalifikowalny projektu składanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007–2013.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Natomiast zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit a) ustawy, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r., nadanym art. 1 pkt 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r., poz. 35), kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

W myśl natomiast art. 88 ust. 4 ustawy, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r., nadanym art. 1 pkt 40 lit. d) ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy (brzmienie obowiązujące od 1 stycznia 2014 r.) podmioty wymienione w art. 15, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 lub wykonujące wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, mogą złożyć zgłoszenie rejestracyjne.

Zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy o VAT, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r., zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150.000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawione wyżej unormowania wykluczają możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi.

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca w okresie od 1 sierpnia 2014 r. (prace budowlane) do 31 grudnia 2014 r. realizuje „...”. Wnioskodawca nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT (art. 113 ust. 1 ustawy o VAT ). Na fakturach dokumentujących nabywane na potrzeby realizacji projektu towary i usługi wskazana jest Wnioskodawca. Towary i usługi nabywane na potrzeby realizacji projektu są i będą wykorzystywane wyłącznie do czynności zwolnionych opodatkowania podatkiem VAT.

Jak wskazano na wstępie, warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Zrealizowanie tego prawa możliwe jest wyłącznie przez podatników zarejestrowanych jako „podatnicy VAT czynni”, przez złożenie deklaracji VAT-7.

Mając zatem na uwadze wskazane wyżej przepisy, w tym art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie nie zostaną spełnione podstawowe warunki uprawniające do odliczenia podatku od towarów i usług zawartego w fakturach dokumentujących nabywane towary. Wnioskodawca nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny, a towary i usługi nabyte w związku z realizacją projektu nie są i nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT (będą wykorzystywane wyłącznie do czynności zwolnionych opodatkowania podatkiem VAT).

W konsekwencji Wnioskodawca nie ma możliwości do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, zawartego w cenach towarów i usług, jakie Wnioskodawca nabędzie w związku z realizacją przedmiotowego projektu.

Podsumowując, stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym Wnioskodawca nie ma możliwości do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, zawartego w cenach towarów i usług, jakie Wnioskodawca nabędzie w związku z realizacją przedmiotowego projektu, jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 14b § 3 cyt. w sentencji ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Należy zatem zaznaczyć, że w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego stanu faktycznego, a szczególności zarejestrowania się Wnioskodawcy jako podatnika VAT czynnego, udzielona interpretacja traci swą aktualność.

Końcowo należy zauważyć, że organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczenia wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych. Pojęcie to należy rozumieć zgodnie z przepisami regulującymi zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Zasady i przepisy podatkowe mogą być jedynie pomocne przy dokonywaniu przez Wnioskodawcę kwalifikacji, czy podatek VAT od zakupów objętych dofinansowaniem ze środków unijnych w związku z realizacją projektu, będącego przedmiotem ww. wniosku może być zaliczony do kosztów kwalifikowanych. Tym samym, przedmiotem niniejszej interpretacji jest wyłącznie ocena stanowiska Wnioskodawcy w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją operacji pn. „...”.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.