IBPP3/443-1089/14/JP | Interpretacja indywidualna

Brak prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu – organizacja zlotu caravaningowego
IBPP3/443-1089/14/JPinterpretacja indywidualna
 1. odliczenie podatku od towarów i usług
 2. podatek naliczony
 3. podmiot niezarejestrowany
 4. projekt
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 1 września 2014 r. (data wpływu 5 września 2014 r.), uzupełnionym pismem z 19 listopada 2014 r. (data wpływu 20 listopada 2014 r.), o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 września 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „...”. Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 19 listopada 2014 r. (data wpływu 20 listopada 2014 r.).

W przedmiotowym wniosku, uzupełnionym pismem z 19 listopada 2014 r., przedstawiono następujący stan faktyczny:

W miesiącu sierpniu roku 2014 został zorganizowany 3 dniowy zlot caravaningowy. Zlot miał charakter otwarty i bezpłatny dla wszystkich zainteresowanych poznaniem ogólnopojętego caravaningu, jak również poznaniem lokalnych walorów obszaru „...” w szczególności walorów przyrodniczych fauny i flory leśnej obszaru .... Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w ... przy ul ... był wynajęty na ten czas, w celu wykorzystania lokalnego zaplecza tj. istniejącej infrastruktury technicznej, boiska, terenu na którym mogli zaprezentować się lokalni wytwórcy, organizacje caravaningowe, gdzie były zorganizowane zawody i pokazy.

W czasie zlotu zostały zorganizowane następujące konkursy:

 1. konkurs wiedzy w zakresie fauny i flory leśnej,
 2. konkurs Drwala,
 3. Rodzinny Maraton Rekreacyjno-Sportowy,
 4. Turniej szkata,
 5. Zawody wędkarskie.

Konkursy i wydarzenia zgodnie z programem imprezy caravaningowej na rok 2014. Do wniosku w formie załącznika przedstawiono regulaminy oraz zasady przyznawania nagród. Zwycięzcy konkursów od 1–5 miejsca zostali nagrodzeni nagrodami rzeczowymi i od 1–3 pucharami. Nagrody rzeczowe i puchary dla zwycięzców konkursów są nieodzowne, gdyż są motywacją dla uczestników. Zakupiono następujące nagrody rzeczowe: 5 sztuk odkurzaczy mobilnych, 5 sztuk uniwersalnej ładowarki oraz 5 sztuk alarmu gazowego. Zorganizowano stoiska kiermaszowe promujące walory „...”, lokalnych producentów, dla organizacji stoisk nie przewidziano dodatkowych kosztów. W trakcie trwania imprezy zostały zorganizowane występy zespołu muzycznego i kabaretu. Impreza zgromadziła ok. 400 ludzi, dla których przygotowano 1 poczęstunek. Ochrona całej imprezy została zabezpieczona, przez firmę ochroniarską. W celu właściwej organizacji i promocji imprezy podpisano porozumienia partnerskie, z Parafią Rzymsko Katolicką w ... oraz Automobil Klub ... oraz Nadleśnictwem ..., które przedstawiło prelekcję na temat fauny i flory leśnej przygotowanej przez pracowników Nadleśnictwa oraz wystawy obrazującej bogactwo fauny i flory lasów. Partnerstwo polegało także na podejmowaniu działań związanych z upowszechnieniem i promocją projektu i propagowaniem wiedzy o caravaningu i o obszarze LGD „...”. Nie uzyskano żadnego wkładu finansowego partnerów projektu. Żeby zagwarantować spokój i właściwą organizację koniecznym było zaangażowanie i praca ok. 20 osób przez 320 godzin, zgodnie z uzasadnieniem i uwagami znajdującymi się w sekcji VI wniosku. Uczestnicy mogli w czasie 3 dni poznać wszystkie walory przyrodnicze, całego obszaru „...”. To przyczyni się do rozwoju turystyki caravaningowej na terenie objętym LSR, jak również wpłynie na poznanie i promocję lokalnych walorów obszaru „...”. Organizator zlotu przygotował i rozwiesił na terenie obszaru LSR 50 szt. w formacie A-3 plakatów informujących o programie, miejscu i terminie zlotu. Oprócz ponoszonych kosztów zakupiono stosowne ubezpieczenie za kwotę około 450 zł. Scena jest na terenie GOSiR w ..., a nagłośnienie zostało wykonane przez członków Klubu .... Miejsce Gminnego Ośrodka Kultury w ... zostało wynajęte na podstawie umowy i było udostępnione nieodpłatnie wszystkim zainteresowanym. Organizacja zlotu przyczyniła się do poznania sportu, rekreacji i turystyki caravaningowej, jak również poznania walorów przyrodniczych – fauny i flory leśnej przez konkursy wiedzy z zakresu fauny i flory, leśnej maraton rodzinny po obszarze „...”. Stworzono okazję do włączenia mieszkańców w aktywne życie społeczne i kulturalne. Nastąpił wzrost znajomości walorów przyrodniczych przez mieszkańców oraz promocja „...”. Operacja wpłynęła na cały obszar ... . Wnioskodawca realizował projekt pod nazwą „...”, w ramach Programu oś „Leader”, działanie 413 „wdrożenie lokalnych strategii rozwoju” z zakresu małych projektów.

Projekt realizowany ze środków własnych organizacji, a następnie część kosztów kwalifikowanych zostanie zrefundowana w ramach uzyskanego dofinansowania na podstawie udokumentowanych wydatków:

 • wynajem Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w ... – 7000,00 zł,
 • poczęstunek dla uczestników – 6500,00 zł,
 • ochrona imprezy – 2500,00 zł,
 • wynagrodzenie zespołu muzycznego – 2000,00 zł,
 • wynagrodzenie zespołu kabaretowego – 4000,00 złotych,
 • nagrody (odkurzacze mobilne, uniwersalne ładowarki, alarmy gazowe) – 6000,00 zł,
 • zakup pucharów – 2025,00 zł,
 • wykonanie tablicy informacyjnej – 200,00 zł,
 • praca 25 członków Klubu ... – 6476,76,00 zł.

Wnioskodawca nie jest podatnikiem podatku VAT i nie figuruje w ewidencji podatników podatku VAT i nie składa deklaracji VAT -7, Wnioskodawca korzysta ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 113 ust.1 ustawy o VAT

Ponadto, Wnioskodawca w piśmie z 19 listopada 2014 r. wskazał, że w fakturach dokumentujących nabywane na potrzeby realizacji projektu towary i usługi jako nabywca wskazany jest Wnioskodawca. Nabywane na potrzeby realizacji projektu towary i usługi nie mają związku z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT przez Wnioskodawcę.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu...

Wnioskodawca chce ubiegać się o włączenie podatku VAT do kosztów kwalifikowanych operacji.

Stanowisko wnioskodawcy (doprecyzowane w piśmie z 19 listopada 2014 r.):

Zdaniem Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało mu prawo do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu.

Podatek VAT dla Wnioskodawcy będzie kosztem kwalifikowanym.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT jest prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r., kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. Przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

W myśl natomiast art. 88 ust. 4 ustawy, w brzmieniu obowiązującym od l stycznia 2014 r., obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowaniu jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawione wyżej unormowania wykluczają możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi.

Z przedstawionego opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca realizował projekt pod nazwą „...”, w ramach Programu oś „Leader”, działanie 413 „wdrożenie lokalnych strategii rozwoju” z zakresu małych projektów.

Organizacja zlotu przyczyniła się do poznania sportu, rekreacji i turystyki caravaningowej, jak również poznania walorów przyrodniczych – fauny i flory leśnej przez konkursy wiedzy z zakresu fauny i flory, leśnej maraton rodzinny po obszarze „...”. Projekt realizowany był ze środków własnych Wnioskodawcy. Na potrzeby realizacji projektu Wnioskodawca nabywał towary i usługi. W celu właściwej organizacji i promocji imprezy podpisano porozumienia partnerskie, z Parafią Rzymsko Katolicką w ... oraz Automobil Klub Tarnogórski oraz Nadleśnictwem .... Nie uzyskano żadnego wkładu finansowego partnerów projektu. W fakturach dokumentujących nabywane na potrzeby realizacji projektu towary i usługi jako nabywca wskazany jest Wnioskodawca. Nabywane na potrzeby realizacji projektu towary i usługi nie maja związku z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT przez Wnioskodawcę. Wnioskodawca nie jest podatnikiem podatku VAT i nie figuruje w ewidencji podatników podatku VAT i nie składa deklaracji

VAT–7. Wnioskodawca korzysta ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o VAT.

Zaznaczenia wymaga, że art. 113 ust. 1 ustawy stanowi, że zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150 000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku. Natomiast zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy o VAT, podmioty wymienione w art. 15, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 lub wykonujące wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, mogą złożyć zgłoszenie rejestracyjne. Art. 96 ust. 4 ustawy o VAT stanowi, że naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podatnika i potwierdza jego zarejestrowanie jako „podatnika VAT czynnego” lub w przypadku podatników, o których mowa w ust. 3 – jako „podatnika VAT zwolnionego”.

Rozpatrując kwestię prawa do odliczenia w opisanej sytuacji, należy zauważyć, że warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Zrealizowanie tego prawa możliwe jest wyłącznie przez podatników zarejestrowanych jako „podatnicy VAT czynni”, przez złożenie deklaracji VAT–7.

Analiza przedstawionego opisu stanu faktycznego wskazuje, że nie wyczerpuje on znamion unormowania regulującego prawo do odliczenia podatku naliczonego przedstawionego w ww. art. 86 ust. 1 ustawy o VAT. Przesłanką pozwalającą na taki wniosek, jest fakt, że towary i usługi nabywane na potrzeby realizacji projektu nie mają związku z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT, a ponadto Wnioskodawca nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT.

W konsekwencji, stosownie do powołanych wyżej unormowań Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z realizacją projektu.

Mając na uwadze powyższe argumenty, stanowisko Wnioskodawcy zgodnie z którym nie będzie przysługiwało mu prawo do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu, jest prawidłowe.

Należy zauważyć, że organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczenia wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych. Pojęcie to należy rozumieć zgodnie z przepisami regulującymi zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Zaznaczenia zatem wymaga, że niniejsza interpretacja została wydana wyłącznie dla celów rozliczeń podatkowych w zakresie podatku od towarów i usług w ramach zakreślonego przez Wnioskodawcę opisu stanu faktycznego zawartego w niniejszym wniosku.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

odliczenie podatku od towarów i usług
IPPP3/443-1046/14-2/RD | Interpretacja indywidualna

podatek naliczony
IBPP3/443-772/14/ASz | Interpretacja indywidualna

podmiot niezarejestrowany
IBPP3/443-812/12/UH | Interpretacja indywidualna

projekt
IBPP3/443-1003/14/AŚ | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.