IBPP3/443-1061/14/AŚ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku realizacją projektu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 28 sierpnia 2014 r. (data wpływu 2 września 2014 r.), uzupełnionym pismem z 8 września 2014 r. (data wpływu 9 września 2014 r.), o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubiegania się o zwrot różnicy podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 września 2014 r. wpłynął ww. wniosek, uzupełniony pismem z 8 września 2014 r. o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubiegania się o zwrot różnicy podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „...”.

W przedmiotowym wniosku, uzupełnionym pismem z 8 września 2014 r. przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Podatnik Fundacja (Wnioskodawca) nie prowadząca działalności gospodarczej ubiega się o realizację projektu – operacji o charakterze niezarobkowym, finansowanej z Europejskiego Funduszu Rybackiego w ramach środka 4.1 „Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa” osi priorytetowej 4 Programu Operacyjnego „...”.

Ponieważ podatnik (Wnioskodawca – beneficjent pomocy) zamierza zaliczyć podatek VAT do „kosztów kwalifikowalnvch” operacji, pismem z dnia 21 sierpnia 2014 r. Samorząd Województwa Śląskiego, zobowiązał podatnika (Wnioskodawcę) do dostarczenia „opinii Izby Skarbowej czy w ramach danego projektu nie istnieje żadne prawdopodobieństwo że zostanie on odzyskany przez Wnioskodawcę”.

Realizowany przez podatnika projekt składał się z:

  1. Filmu pokazującego najciekawsze i najważniejsze dla rozwoju regionu miejsca
  2. Prezentacji Multimedialnej o nazwie „...” nagrana na nośnik CD
  3. Stworzenie stron internetowych promujących obszar na portalach społecznościowych
  4. Aplikacja na smartfony i tablety promująca najciekawsze miejsca na obszarze LGR wraz z bazą danych.

Operacja, jak już wyżej wskazano, ma charakter niezarobkowy i niezwiązany z prowadzeniem działalności gospodarczej (podatnik nie prowadzi takiej działalności i nie będzie jej prowadził w czasie realizacji operacji).

Wszystkie faktury, które zostaną wystawione w związku z realizacją operacji zostaną wystawione na podatnika (nabywcę) jako Fundację nieprowadzącą działalności gospodarczej.

W ramach realizacji projektu podatnik nie będzie nabywał materiałów budowlanych.

Wnioskodawca będzie realizował projekt pn. „...”.

Wnioskodawca nie jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT, nie składa deklaracji VAT-7. Efekty projektu nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do czynności opodatkowanych podatkiem. Towary i usługi zakupione przez Wnioskodawcę w celu realizacji projektu nie będą w żadnym zakresie wykorzystywane przez Wnioskodawcę do czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Płyta będzie rozdawana wszystkim nieodpłatnie. Na stornach internetowych nie będą umieszczane za odpłatnością reklamy, banery. Aplikacja na smartfony i tablety będzie bezpłatna.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (pytanie ostatecznie sformułowane w piśmie z 8 września 2014 r.):

Czy Wnioskodawca ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubiegania się o zwrot różnicy kwoty podatku VAT w związku z realizacją projektu „...”...

Zdaniem Wnioskodawcy (stanowisko ostatecznie sformułowane w piśmie z 8 września 2014 r.), nie ma on prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego i nie ma prawa do ubiegania się o zwrot różnicy podatku VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit a) ustawy, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r., nadanym art. 1 pkt 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r., poz. 35), kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Na mocy art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy. Zasady dokonywania zwrotu różnicy podatku na rachunek bankowy podatnika określone zostały w art. 87 ust. 2-6 ustawy.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m. in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

W myśl natomiast art. 88 ust. 4 ustawy, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r., nadanym art. 1 pkt 40 lit. d) ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawione wyżej unormowania wykluczają możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi.

Wyjaśnić należy, że przepisy art. 87 ustawy regulują sposób dokonania przez podatnika rozliczenia w sytuacji, gdy w danym okresie rozliczeniowym deklaruje on nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym. Przepisy te statuują możliwość otrzymania przez podatnika rzeczywistego zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym. Warunkiem, który musi spełnić podatnik, by domagać się zwrotu, jest powstanie w okresie rozliczeniowym różnicy pomiędzy kwotą podatku naliczonego a kwotą podatku należnego. Powyższe wynika z generalnej zasady określonej w przywołanym powyżej art. 87 ust. 1 ustawy.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca będzie realizował projekt pn. „...”. Wnioskodawca nie jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT, nie składa deklaracji VAT-7. Efekty projektu nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do czynności opodatkowanych podatkiem. Towary i usługi zakupione przez Wnioskodawcę w celu realizacji projektu nie będą w żadnym zakresie wykorzystywane przez Wnioskodawcę do czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Jak wskazano na wstępie, warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Zrealizowanie tego prawa możliwe jest wyłącznie przez podatników zarejestrowanych jako „podatnicy VAT czynni”, przez złożenie deklaracji VAT-7.

Mając zatem na uwadze wskazane wyżej przepisy, w tym art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie nie zostaną spełnione podstawowe warunki uprawniające do odliczenia podatku od towarów i usług zawartego w fakturach dokumentujących nabywane towary i usługi. Wnioskodawca nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny, a towary i usługi zakupione w celu realizacji projektu nie będą w żadnym zakresie wykorzystywane przez Wnioskodawcę do czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

W konsekwencji Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących nabycie towarów i usług w związku z realizacją ww. projektu. Tym samym Wnioskodawca nie ma możliwości otrzymania z tego tytułu zwrot różnicy podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy o VAT.

Końcowo Organ zauważa, że w stosunku do Wnioskodawcy, nie znajdzie zastosowania wskazany przez niego w poz. 61 wniosku art. 89 ustawy o podatku od towarów i usług. Regulacje prawne art. 89 ustawy, dotyczą warunków do zwrotu podatku przedstawicielstwom dyplomatycznym, urzędom konsularnym oraz członkom personelu tych przedstawicielstw i urzędów, a także innym osobom zrównanym z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają stałego pobytu na terytorium kraju, a także Siłom Zbrojnym Państw-Stron Traktatu Północnoatlantyckiego oraz Siłom Zbrojnym Państw-Stron Traktatu Północnoatlantyckiego uczestniczącym w Partnerstwie dla Pokoju, wielonarodowym Kwaterom i Dowództwom i ich personelowi cywilnemu.

Mając na uwadze powyższe ustalenia, stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.) Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.