IBPP3/443-1037/14/AŚ | Interpretacja indywidualna

Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku realizacją projektu
IBPP3/443-1037/14/AŚinterpretacja indywidualna
 1. odliczenia
 2. prawo do odliczenia
 3. projekt
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 22 sierpnia 2014 r. (data wpływu 28 sierpnia 2014 r.), uzupełnionym pismem z 29 października 2014 r. (data wpływu 4 listopada 201 4 r.) oraz pismem z 7 listopada 2014 r. (data wpływu 19 listopada 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego oraz braku prawa do zwrotu podatku VAT w związku z realizacją projektu pt. „...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 sierpnia 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego oraz braku prawa do zwrotu podatku VAT w związku z realizacją projektu pt. „...”.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 29 października 2014 r. (data wpływu 4 listopada 2014 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie Organu z 22 października 2014 r. znak: IBPP3/443-1037/14/AŚ oraz pismem z 7 listopada 2014 r. (data wpływu 19 listopada 2014 r.)

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Stowarzyszenie (Wnioskodawca) działa na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów:

 • ustawy z 7 kwietnia 1989r. prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 1989r. Nr 20 poz. 104 ze zm.),
 • ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz.U. Nr 64 poz. 427 z 2007 r.),
 • Rozporządzenia Rady nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich (Dz.Urz. UE L277 z 21 października 2005 r., str. 1).

Wnioskodawca nie jest i nigdy nie był zarejestrowany jako czynny podatnik VAT. Nie składał i nie składa deklaracji VAT-7, nie prowadzi działalności gospodarczej.

Obecnie Wnioskodawca wdraża Lokalną Strategię Rozwoju w rozumieniu ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Ponadto Wnioskodawca przygotował i realizuje projekty współpracy w ramach działania 421 „Wdrażanie projektów współpracy”. Operacja pt. „...”, ma na celu podniesienie atrakcyjności obszarów LGD partnerskich (LGD L., Wnioskodawca, LGD R.) Projektu Współpracy w oparciu o lokalne zasoby.

W ramach operacji planowana jest realizacja następujących działań:

 • dwudniowa konferencja inaugurująca projekt współpracy na terenie LGD R.;
 • badanie ewaluacyjne I – kompleksowa usługa – inwentaryzacja zasobów turystycznych, wyłonienie osób zainteresowanych udziałem w Pakietach Turystycznych oraz dalszą integracją środowisk lokalnych;
 • podpisanie Porozumienia o współpracy (utworzenie Pakietów Turystycznych);
 • dokonanie uzupełnień, ulepszeń produktów turystycznych – popularyzowanie turystycznych walorów obszaru Wnioskodawcy, promocja istniejących atrakcji, produktów i usług turystycznych poprzez poprawę dostępności i czytelności szlaków turystycznych;
 • warsztaty na terenie Wnioskodawcy, celem warsztatów jest przybliżenie uczestnikom tradycji, historii i walorów kulturowych terenu Wnioskodawcy. Rezultatem warsztatów jest włączenie w proces integracji społeczności lokalnych związanych z turystyką, popularyzacja walorów turystycznych oraz unikatowej oferty regionalnej Wnioskodawcy;
 • warsztaty na terenie LGD L., tematyka warsztatów: produkt lokalny jako czynnik wspomagający rozwój turystyczny regionów, sztuka kulinarna na obszarach LGD partnerskich – różnice i podobieństwa. Rezultatem warsztatów jest włączenie w proces integracji społeczności lokalnych związanych z turystyką, popularyzacja walorów turystycznych oraz unikatowej oferty regionalnej LDG L.;
 • zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie portalu internetowego z funkcjonalnością w urządzeniach mobilnych;
 • organizacja wizyty studyjnej – 5-dniowego wyjazdu na W.. Rezultatem wizyty jest popularyzacja oferty turystycznej LGD partnerskich wśród LGD z terenu W.;
 • badanie ewaluacyjne II. Ocena funkcjonalności portalu na podstawie ankiet ewaluacyjnych, ocena zadowolenia osób promujących swoje usługi za pomocą portalu z jego funkcjonowania;
 • konferencja podsumowująca projekt współpracy na terenie LGD Lider w EGO.

W związku z realizacją tego zadania Wnioskodawca ponosi koszty związane z organizacją i przeprowadzeniem wydarzeń promocyjnych takich jak konferencje i warsztaty, ściśle związane z kultywowaniem i zachowaniem tradycji, zwyczajów i obrzędów oraz poprawą jakości życia mieszkańców. W ramach tego działania Wnioskodawca prowadzi też działalność promocyjną, informacyjną oraz ponosi koszty wynagrodzenia dla osób koordynujących projekt.

W wyniku realizacji projektu Wnioskodawca nie osiąga żadnych przychodów. Działalność Wnioskodawcy związana z realizacją projektu nie skutkuje powstaniem obowiązku podatkowego w zakresie podatku VAT.

W piśmie z 29 października 2014 r. uzupełniono stan faktyczny o następujące informacje:

Okres realizacji operacji: 1 kwiecień 2014 r. – 31 grudzień 2014 r. Data otrzymania pierwszej faktury VAT dokumentującej nabyte towary i usługi związane z operacją pt. „...”: 14 kwietnia 2014 r.

Wnioskodawca figuruje jako nabywca w fakturach VAT dokumentujących zakup towarów i usług związanych z realizacją operacji pt. „...”.

W ramach realizacji projektu Wnioskodawca nabył następujące usługi/towary: usługa gastronomiczna, usługa noclegowa, przewóz osób, badanie ewaluacyjne, napoje, soki, organizacje warsztatów kulinarnych, znaki szlakowe, tablice informacyjne, organizacje wyjazdu studyjnego.

Towary/usługi nabyte przez Wnioskodawcę w ramach projektu nie były oraz nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

W związku z realizacją operacji pt. „...” każdy z Partnerów realizuje operację w swojej części oraz każdy z Partnerów dokonuje zakupów udokumentowanych fakturami VAT, w których widnieje jako nabywca w zakresie swojej części.

Na etapie tworzenia oraz późniejszego działania portalu internetowego Wnioskodawca nie będzie świadczyć usług za wynagrodzeniem (wszystkie informacje i dane będą umieszczane i udostępniane bezpłatnie).

Ponadto pytanie Wnioskodawcy zawarte w poz. 69 wniosku ORD-1N dotyczy prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dotyczących operacji pt. „...”, w których Stowarzyszenie jest wskazane jako nabywca.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w piśmie z 7 listopada 2014 r.):

Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub zwrotu podatku VAT w związku z realizacją projektu pt. „...” realizowanego w ramach PROW Działanie 4.21 „Wdrażanie projektów współpracy”...

Zdaniem Wnioskodawcy (stanowisko ostatecznie sformułowane w piśmie z 29 października 2014 r.), nie ma on prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wykazanego w fakturach dokumentujących wydatki poniesione z tytułu realizacji operacji 421 „Wdrażanie projektów współpracy” w ramach Osi IV LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013. W związku z powyższym Wnioskodawca nie ma prawa do uzyskania zwrotu podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Natomiast zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit a) ustawy, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r., nadanym art. 1 pkt 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r., poz. 35), kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Na mocy art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy. Zasady dokonywania zwrotu różnicy podatku na rachunek bankowy podatnika określone zostały w art. 87 ust. 2-6 ustawy.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

W myśl natomiast art. 88 ust. 4 ustawy, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r., nadanym art. 1 pkt 40 lit. d) ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawione wyżej unormowania wykluczają możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi.

Wyjaśnić należy, że przepisy art. 87 ustawy regulują sposób dokonania przez podatnika rozliczenia w sytuacji, gdy w danym okresie rozliczeniowym deklaruje on nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym. Przepisy te statuują możliwość otrzymania przez podatnika rzeczywistego zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym. Warunkiem, który musi spełnić podatnik, by domagać się zwrotu, jest powstanie w okresie rozliczeniowym różnicy pomiędzy kwotą podatku naliczonego a kwotą podatku należnego. Powyższe wynika z generalnej zasady określonej w przywołanym powyżej art. 87 ust. 1 ustawy.

Należy również zauważyć, iż w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów i usług (Dz.U., poz. 1656), przewidziano przypadki, w których kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług finansowanych ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu. Przepisy powołanego rozporządzenia określają katalog środków, które stanowią ww. środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej (§ 8 ust. 3 i 4). Uzyskanie pomocy finansowej pochodzącej ze źródeł, o których mowa w tych przepisach daje prawo do ubiegania się o zwrot podatku w oparciu o przepisy zawarte w rozdziale 4 tego rozporządzenia.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca przygotował i realizuje projekt współpracy w ramach działania 421 „Wdrażanie projektów współpracy” pt. „...”. Wnioskodawca nie jest i nigdy nie był zarejestrowany jako czynny podatnik VAT. Nie składał i nie składa deklaracji VAT-7, nie prowadzi działalności gospodarczej. Wnioskodawca figuruje jako nabywca w fakturach VAT dokumentujących zakup towarów i usług związanych z realizacją operacji pt. „...”. W ramach realizacji projektu Wnioskodawca nabył następujące usługi/towary: usługa gastronomiczna, usługa noclegowa, przewóz osób, badanie ewaluacyjne, napoje, soki, organizacje warsztatów kulinarnych, znaki szlakowe, tablice informacyjne, organizacje wyjazdu studyjnego. Towary/usługi nabyte przez Wnioskodawcę w ramach projektu nie były oraz nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. W związku z realizacją operacji pt. „...” każdy z Partnerów realizuje operację w swojej części oraz każdy z Partnerów dokonuje zakupów udokumentowanych fakturami VAT, w których widnieje jako nabywca w zakresie swojej części.

Jak wskazano na wstępie, warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Zrealizowanie tego prawa możliwe jest wyłącznie przez podatników zarejestrowanych jako „podatnicy VAT czynni”, przez złożenie deklaracji VAT-7.

Mając zatem na uwadze wskazane wyżej przepisy, w tym art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie nie zostaną spełnione podstawowe warunki uprawniające do odliczenia podatku od towarów i usług zawartego w fakturach dokumentujących nabywane towary. Wnioskodawca nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny, a towary i usługi nabyte przez Wnioskodawcę w ramach projektu nie były oraz nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

W konsekwencji Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zawartego w cenie towarów nabywanych w celu realizacji ww. projektu. Tym samym Wnioskodawca nie ma prawa do zwrotu różnicy podatku VAT na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy.

Wnioskodawca nie ma również możliwości uzyskania zwrotu podatku naliczonego na zasadach określonych w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r., gdyż środki wskazane we wniosku, nie są środkami, o których mowa w § 8 ust. 3 i 4 tego rozporządzenia.

Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 14b § 3 cyt. w sentencji ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Należy zatem zaznaczyć, że w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego zdarzenia przyszłego, udzielona interpretacja traci swą aktualność.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 4A, 35-016 Rzeszów po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.