IBPP3/443-1031/14/JP | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Brak możliwości odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu – ...

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 18 sierpnia 2014 r. (data wpływu do Organu 26 sierpnia 2014 r.), uzupełnionym pismem, które wpłynęło do Organu 6 listopada 2014 r., o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 sierpnia 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „...”. Ww. wniosek został uzupełniony pismem, które wpłynęło do Organu 6 listopada 2014 r.

W przedmiotowym wniosku, uzupełnionym pismem które wpłynęło 6 listopada 2014 r., przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Stowarzyszenie świadczy usługi oznaczone symbolem 9499Z, jako usługi świadczone przez organizacje członkowskie gdzie indziej niesklasyfikowane (wyłącznie statutowe), które zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług są zwolnione z podatku VAT i są świadczone przez Stowarzyszenie nieodpłatnie czyli bez wynagrodzenia.

Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej, nie prowadzi również działalności odpłatnej. W związku z powyższym Stowarzyszenie nie jest płatnikiem podatku od towarów i usług.

Stowarzyszenie realizuje umowę przyznania pomocy na operację z zakresu „Male projekty” w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” na lata 2007–2013. Z uwagi na fakt, że Wnioskodawca nie jest czynnym płatnikiem VAT i nie składa deklaracji VAT-7, może zaliczyć poniesione wydatki brutto jako koszt kwalifikowany, który w całości podlega zwrotowi w ramach wniosku o płatność. Brak stosownego dokumentu z Izby Skarbowej uniemożliwi zaliczenie poniesionych wydatków brutto jako koszt kwalifikowany.

Pismem, które wpłynęło do Organu 6 listopada 2014 r. Wnioskodawca dokonał sprostowania omyłkowo, błędnie podanych informacji w opisie zdarzenia przyszłego. W rzeczywistości u Wnioskodawcy występuje w niewielkim wymiarze działalność gospodarcza w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT – Wnioskodawca świadczy odpłatne usługi, jednakże ze względu na mały wymiar tej działalności (obrót Wnioskodawcy z tytułu tej działalności nie przekracza progu 150 000 zł) Wnioskodawca korzysta ze zwolnienia z podatku VAT na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o VAT (a nie jak wcześniej podano z art. 43 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług). Wnioskodawca nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT.

Ponadto Wnioskodawca uzupełnił opis zdarzenia przyszłego, wskazując że nazwa projektu będącego przedmiotem wniosku to: „...”. Projekt polegał na zorganizowaniu w dniu 24 sierpnia 2014 r. imprezy plenerowej – sportowego pikniku dla mieszkańców miejscowości ... . W ramach pikniku odbyły się imprezy sportowe, występy szkolnych zespołów muzycznych, rozdano napoje i posiłki. Na potrzeby realizacji projektu Wnioskodawca dokonał nabycia towarów i usług (wynagrodzenie dla lokalnych zespołów, upominki, nagrody, wynajem sceny i nagłośnienia, materiały promocyjne). W wyniku realizacji projektu Wnioskodawca nie osiągnął żadnych przychodów, piknik był imprezą niebiletowaną, nieodpłatną dla wszystkich, którzy chcieli w nim wziąć udział. W fakturach dokumentujących towary i usługi nabywane na potrzeby realizacji projektu jako nabywca został wskazany Wnioskodawca. Towary i usługi nabyte na potrzeby realizacji projektu nie miały związku z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca ma możliwość odliczenia podatku VAT w związku z realizacją Małego Projektu w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW 2007–13...

Stanowisko wnioskodawcy:

Wnioskodawca nie ma możliwości odliczenia podatku VAT w związku z realizacją ww. projektu.

Otrzymanie powyższej interpretacji podatkowej jest niezbędne celem rozliczenia projektu w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego programem PROW 2007–13.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r., kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. Przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

W myśl natomiast art. 88 ust. 4 ustawy, w brzmieniu obowiązującym od l stycznia 2014 r., obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowaniu jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawione wyżej unormowania wykluczają możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi.

Z przedstawionego opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca zrealizował projekt pn. „...”. Projekt polegał na zorganizowaniu w dniu 24 sierpnia 2014 r. imprezy plenerowej – sportowego pikniku dla mieszkańców miejscowości ... . Na potrzeby realizacji projektu Wnioskodawca dokonał nabycia towarów i usług. W fakturach dokumentujących towary i usługi nabywane na potrzeby realizacji projektu jako nabywca został wskazany Wnioskodawca. W wyniku realizacji projektu Wnioskodawca nie osiągnął żadnych przychodów, piknik był imprezą niebiletowaną, nieodpłatną dla wszystkich, którzy chcieli w nim wziąć udział. Towary i usługi nabyte na potrzeby realizacji projektu nie miały związku z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Wnioskodawca nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT.

Rozpatrując kwestię prawa do odliczenia w opisanej sytuacji, należy zauważyć, że warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Zrealizowanie tego prawa możliwe jest wyłącznie przez podatników zarejestrowanych jako „podatnicy VAT czynni”, przez złożenie deklaracji VAT–7.

Analiza przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego wskazuje, że nie wyczerpuje on znamion unormowania regulującego prawo do odliczenia podatku naliczonego przedstawionego w ww. art. 86 ust. 1 ustawy o VAT. Przesłanką pozwalającą na taki wniosek, jest fakt, że towary i usługi nabyte na potrzeby realizacji projektu nie miały związku z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT, a ponadto Wnioskodawca nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT.

W konsekwencji, stosownie do powołanych wyżej unormowań Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z realizacją projektu pn. „....”.

Mając na uwadze powyższe argumenty, stanowisko Wnioskodawcy zgodnie z którym nie ma możliwości odliczenia podatku VAT, jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.