IBPP3/443-1003/14/AŚ | Interpretacja indywidualna

Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku realizacją projektu, którego efekty będą wykorzystywane do czynności podlegających opodatkowaniu – odpłatny wstęp, jednakże wnioskodawca korzysta ze zwolnienia podmiotowego określonego w art. 113 ust. 1 ustawy o VAT
IBPP3/443-1003/14/AŚinterpretacja indywidualna
 1. odliczenia
 2. prawo do odliczenia
 3. projekt
 4. rejestracja dla potrzeb podatku od towarów i usług
 5. zwolnienia podmiotowe
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Rejestracja. Deklaracje i informacje podsumowujące. Zapłata podatku -> Rejestracja -> Zgłoszenie rejestracyjne

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 14 sierpnia 2014 r. (data wpływu 22 sierpnia 2014 r.), uzupełnionym pismem z 31 października 2014 r. (data wpływu 4 listopada 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...”– jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 sierpnia 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie między innymi prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...”.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 31 października 2014 r. (data wpływu 4 listopada 2014 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie Organu z 22 października 2014 r. znak: IBPP3/443-1003/14/AŚ.

W przedmiotowym wniosku, uzupełnionym pismem z 31 października 2014 r. przedstawiono następujący stan faktyczny:

W związku z realizacją projektu : „...” Gmina jako Beneficjent uzyskała decyzję o przyznaniu środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007–2013. Gmina będzie stroną umowy o dofinansowanie z Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa, w ramach którego uzyskano dofinansowanie. Projekt będzie realizowany przez Beneficjenta w partnerstwie z gminną instytucją kultury – Muzeum (partnera projektu). W rejonie ... projekt obejmuje realizację parku tematycznego – przestrzeni rekreacyjnej z hot-spotem w przedpolu wejścia do kopalni, zorganizowanie w niej ekspozycji multimedialnej, a w otoczeniu kopalni – przeorganizowanie ruchu i wydzielenie miejsc postojowych dla autokarów wraz z systemem komunikacji i dodatkowym oznakowaniem dojazdu do kopalni.

Projekt ma na celu znaczącą poprawę standardu obsługi ruchu turystycznego, profesjonalizację otoczenia pod kątem potrzeb turystów, a w efekcie rozwój i wzmocnienie marki ... . Projekt zakłada także zwiększenie liczby turystów odwiedzających kopalnię.

Muzeum działa min. na podstawie: ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz.U. z 1997 r. Nr 5, poz. 24 ze zm.), ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012 r., poz. 406) i statutu. Organizatorem Muzeum jest Gmina. Muzeum jest samorządową instytucją kultury wpisaną do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora i posiada osobowość prawną. Źródłami finansowania Muzeum są dotacje otrzymywane z budżetu miasta w formie dotacji podmiotowej na finansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów, dotacji celowej na finansowanie kosztów realizacji inwestycji oraz dotacji celowej na realizację wskazanych zadań i programów. Na podstawie umowy użyczenia zawartej z Gminą muzeum użytkuje obiekt kopalni ćwiczebnej. Kopalnia jest zabytkiem kultury przemysłowej funkcjonującym jako podziemna trasa turystyczna. W latach 2007–2013 wykonano szereg prac niezbędnych do udostępnienia kopalni zwiedzającym. Są to: projekt techniczny i budowa przyłącza energetycznego wraz z modernizacją systemu odwadniania, ocena stanu technicznego obudów górniczych w wyrobiskach, zakup miernika stężeń gazów, remont wyrobisk w chodniku nadścianowym II poziomu kopalni ćwiczebnej, montaż instalacji oświetlenia awaryjnego poziomu I kopalni, instalacja oświetlenia ewakuacyjnego w wyrobiskach II i III poziomu kopalni.

Projektowana infrastruktura obejmuje wykonanie ekspozycji multimedialnej dla parku tematycznego – podziemnej i nadziemnej obejmującej:

 • wykonanie wystawy tematycznej wraz z instalacjami graficzno-multimedialnymi, słuchowiskiem, nagraniami, w tym wmontowaniem w istniejącą instalację elektryczną parku tematycznego urządzeń multimedialnych,
 • wykonanie i aranżację elementów ekspozycji przez zakup osinobusa, aranżację przedpola wejścia, plansze tekstowo-graficzne,
 • wykonanie scenek rodzajowych – standów
 • zakup wyposażenia oraz praw do utworów.

Koszt powyższej infrastruktury wynosi 400 000,00 złotych, termin wykonania II półrocze 2015 roku. Wnioskodawca korzysta ze zwolnienia z podatku VAT ze względu na obroty – podstawa prawna: art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o VAT (Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054). Od wydatków poniesionych w latach 2007–2013 nie odliczano podatku VAT. Na chwilę obecną Wnioskodawca również nie korzysta z prawa do odliczania podatku VAT.

Zwiedzanie kopalni odbywa się odpłatnie. Zwiększony przychód ze sprzedaży biletów wstępu do kopalni może mieć w przyszłości wpływ na utratę prawa do zwolnienia. W związku z powyższym zachodzi konieczność uzyskania interpretacji co kwalifikowalności bądź też niekwalifikalności podatku VAT.

Wnioskodawca, obecnie nie jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT i nie składa deklaracji VAT-7.

Wnioskodawca, jako partner projektu dokonuje zakupu towarów i usług, w których widnieje jako nabywca. Zakupy były dokonywane od grudnia 2007 roku.

Każdy z partnerów projektu realizuje projekt w swojej części i każdy z Partnerów dokonuje zakupów udokumentowanych fakturami VAT, w których widnieje jako nabywca w zakresie swojej części.

Wnioskodawca przystępując do realizacji projektu zamierzał wykorzystywać zakupione towary i usługi wyłącznie do odpłatnego zwiedzania kopalni.

Bezpośrednio po oddaniu do użytkowania infrastruktury powstałej w wyniku realizacji projektu Wnioskodawca nie zarejestruje się jako podatnik VAT czynny, nadal będzie korzystał ze zwolnienia ze względu na obroty.

Zakupione towary i usługi zostaną zaliczone do środków trwałych podlegających amortyzacji. Wartość zakupionych towarów i usług nie przekroczy jednostkowo 15 000 zł.

Wnioskodawca użytkuje nieodpłatnie mienie będące własnością Gminy na podstawie umowy użyczenia. Nakłady poniesione na wytworzenie powstałej w ramach projektu infrastruktury będą stanowiły dla Wnioskodawcy inwestycję w obcym środku trwałym, od której będą dokonywanie odpisy amortyzacyjne.

Nakłady inwestycyjne nie spowodują zwiększenia wartości istniejącego środka trwałego, nie będą też stanowić ulepszenia środka trwałego. W ramach realizacji projektu powstaną nowe środki trwałe.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (pytanie sformułowane w piśmie z 31 października 2014 r.):

Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu opisanego we wniosku.

Stanowisko Wnioskodawcy:

Podatek od towarów i usług VAT jest wydatkiem kwalifikowalnym tylko wówczas, gdy jest on faktycznie i ostatecznie ponoszony przez instytucję. Podatek VAT, który można odzyskać, nie może być uznany za kwalifikowalny nawet jeżeli nie został faktycznie odzyskany. Oznacza to, że w przypadkach gdy instytucja będąca partnerem projektu może odzyskać podatek VAT ale rezygnuje z tej możliwości, podatek VAT jest niekwalifikowalny.

W związku z przepisami wynikającymi z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054) w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Wnioskodawca będzie wykorzystywać przedmiot projektu do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług - sprzedaż biletów wstępu.

Instytucji przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...”. Obecnie Wnioskodawca nie korzysta z uprawnienia do odzyskania podatku VAT – zwolnienie ze względu na obroty. Podatek od wydatków związanych z projektem będzie więc wydatkiem niekwalifikowanym.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z ogólną zasadą zawartą w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług,

W myśl art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7 (niewystępujących w przedmiotowej sprawie).

Z treści cytowanych wyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku lub niepodlegających temu podatkowi.

Ustawa o podatku od towarów i usług ustanawia zasadę tzw. niezwłocznego odliczenia podatku naliczonego. Zasada ta wyraża się tym, że podatnik, aby skorzystać z prawa do odliczenia podatku naliczonego nie musi czekać aż nabyty towar lub usługa zostaną odsprzedane lub efektywnie wykorzystane na potrzeby działalności opodatkowanej.

Istotna jest intencja nabycia – jeśli dany towar ma służyć wykonywaniu czynności opodatkowanych wówczas – po spełnieniu wymienionych w art. 86 ustawy wymogów formalnych – odliczenie jest prawnie dozwolone, oczywiście jeżeli nie wyłączają go inne przepisy ustawy lub aktów wykonawczych.

W każdym więc przypadku należy dokonać oceny, czy intencją określonej czynności, z którą łączą się skutki podatkowoprawne było wykonywanie czynności opodatkowanych. Z ogólnie przyjętej definicji „zamiaru” wynika, że jest to projekt, plan czy intencja zrealizowania czegoś. Istotą zamiaru są intencje jakie przyświecają dokonywanym czynnościom, jak i cel, który dana osoba ma osiągnąć dokonując tych czynności.

Zgodnie z przepisem art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Zgodnie z obowiązującym od 1 kwietnia 2013 r. art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Art. 96 w ust. 1 stanowi, że podmioty, o których mowa w art. 15, są obowiązane przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 5 złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne, z zastrzeżeniem ust. 3.

Zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy (brzmienie obowiązujące od 1 stycznia 2014 r.) podmioty wymienione w art. 15, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 lub wykonujące wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, mogą złożyć zgłoszenie rejestracyjne.

W myśl art. 96 ust. 4 ustawy o VAT, naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podatnika i potwierdza jego zarejestrowanie jako „podatnika VAT czynnego” lub w przypadku podatników, o których mowa w ust. 3 – jako „podatnika VAT zwolnionego”.

Zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy o VAT – w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r. – zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150.000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

Podatnicy, o których mowa w ust. 1 i 9, mogą zrezygnować ze zwolnienia określonego w ust. 1 i 9 pod warunkiem pisemnego zawiadomienia o tym zamiarze naczelnika urzędu skarbowego przed początkiem miesiąca, w którym rezygnują ze zwolnienia, a w przypadku podatników rozpoczynających w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności określonych w art. 5, którzy chcą zrezygnować ze zwolnienia od pierwszej wykonanej czynności – przed dniem wykonania tej czynności (art. 113 ust. 4 ustawy o VAT).

W myśl art. 113 ust. 9 ustawy o VAT zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatnika rozpoczynającego w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności określonych w art. 5, jeżeli przewidywana przez niego wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym, kwoty określonej w ust. 1.

Z opisu sprawy wynika, że w związku z realizacją projektu: „....” Wnioskodawca, jako partner projektu dokonuje zakupu towarów i usług, w których widnieje jako nabywca. Każdy z partnerów projektu realizuje projekt w swojej części i każdy z Partnerów dokonuje zakupów udokumentowanych fakturami VAT, w których widnieje jako nabywca w zakresie swojej części. Wnioskodawca przystępując do realizacji projektu zamierzał wykorzystywać zakupione towary i usługi wyłącznie do odpłatnego zwiedzania kopalni. Wnioskodawca korzysta ze zwolnienia z podatku VAT ze względu na obroty – podstawa prawna: art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o VAT. Od wydatków poniesionych w latach 2007–2013 nie odliczano podatku VAT. Na chwilę obecną Wnioskodawca również nie korzysta z prawa do odliczania podatku VAT. Bezpośrednio po oddaniu do użytkowania infrastruktury powstałej w wyniku realizacji projektu Wnioskodawca nie zarejestruje się jako podatnik VAT czynny, nadal będzie korzystał ze zwolnienia ze względu na obroty. Zakupione towary i usługi zostaną zaliczone do środków trwałych podlegających amortyzacji. Wartość zakupionych towarów i usług nie przekroczy jednostkowo 15 000 zł.

Ustosunkowując się do wątpliwości Wnioskodawcy odnośnie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacja ww. projektu, należy w tym miejscu przypomnieć, że podstawowym aspektem którego spełnienia należy analizować w kontekście prawa do odliczenia podatku naliczonego zawartego w cenie nabywanych przez podatnika towarów i usług, jest zamiar wykorzystanie ich do czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Analiza powołanych wyżej przepisów na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego prowadzi do wniosku, że nieprawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, co do prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...”. Dokonując bowiem zakupów Wnioskodawca działa jako podatnik podmiotowo zwolniony od podatku VAT, zatem zakupy te zostają dokonywane są z zamiarem wykorzystania ich do sprzedaży zwolnionej od podatku VAT. Tym samym skoro Wnioskodawca nie jest aktualnie zarejestrowany jako „podatnik VAT czynny” to stosownie do postanowień art. 86 ust. 1 w związku z art. 88 ust. 4 ustawy o VAT nie przysługuje mu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zawartego w cenie towarów i usług, które nabywa w związku z realizacją projektu pn. „...”.

Na marginesie niniejszej interpretacji Organ pragnie zaznaczyć, że prawo od obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w cenie towarów i usług nabywanych w związku z realizacją przedmiotowego projektu może ulec zmianie. Należy mieć na uwadze, że w przypadku zmiany przeznaczenia powstałego w ramach realizacji projektu mienia (zarejestrowanie się Wnioskodawcy jako podatnika VAT czynnego), zastosowanie mogą znaleźć uregulowania zawarte w art. 91 ustawy o VAT. Należy zwłaszcza mieć na uwadze unormowania art. 91 ust. 7 – 7d ustawy o podatku od towarów i usług.

W pozostałym zakresie objętym wnioskiem wydane zostanie odrębne rozstrzygnięcie.

Jednocześnie należy wskazać, że zgodnie z art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, Minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego.

Niniejsza interpretacja skierowana jest tylko do Wnioskodawcy i nie odnosi się do lidera projektu, bowiem każdą czynność, z którą mogą być związane skutki podatkowo-prawne należy rozstrzygać indywidualnie.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.