IBPP2/4512-978/15/AZ | Interpretacja indywidualna

Brak możliwości odliczenia podatku VAT zawartego w fakturach dokumentujących zakup towarów i usług nabytych w celach prawidłowej realizacji projektu w części lub całości.
IBPP2/4512-978/15/AZinterpretacja indywidualna
 1. brak prawa do odliczenia
 2. fundusz unijny
 3. podatnik czynny
 4. podatnik podatku od towarów i usług
 5. projekt
 6. stowarzyszenia
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 10 listopada 2015 r. (data wpływu 17 listopada 2015 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku VAT zawartego w fakturach dokumentujących zakup towarów i usług nabytych w celach prawidłowej realizacji projektu w części lub całości - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 listopada 2015 r. do tut. organu wpłynął wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku VAT zawartego w fakturach dokumentujących zakup towarów i usług nabytych w celach prawidłowej realizacji projektu w części lub całości.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący zaistniały stan faktyczny:

Stowarzyszenie jest organizacją działającą na rzecz wspierania rozwoju transportu - szczególnie transportu kolejowego, wspiera również wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w branży. Stowarzyszenie realizowało projekt "....", który uzyskał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013 - Priorytet 1 „Badania i rozwój technologiczny, Innowacje i przedsiębiorczość”, Działanie 13 „Transfer technologii i innowacji”. Celem projektu było zbudowanie skutecznej inicjatywy klastrowej na rzecz stworzenia dogodnych warunków do rozwoju przedsiębiorstw z branży kolejowej działających na terenie województwa. Realizacja projektu umożliwi dokonanie transferu technologii, konsolidację sektora kolejowego, wzrost konkurencyjności regionu.

Cel ten realizowany był poprzez następujące działania:

 • przygotowanie i wyposażenie biura klastra,
 • prowadzenie działań promocyjnych,
 • prowadzenie działań badawczych,
 • animowanie więzi klastrowych,
 • organizacja spotkań merytorycznych (np. warsztatów),
 • organizacja konferencji,
 • przygotowanie narzędzia informatycznego.

W związku z realizacją tych działań zostały nabyte towary i usługi tj. wynajem pomieszczeń za biuro projektu w tym zakup wyposażenia do tego biura; zakup usług związanych z promocją klastra, organizacją spotkań (np. catering, wynajem sal itp.), realizacją badań, przygotowanie narzędzia informatycznego (np. opracowanie aplikacji), wynagrodzenia związane z zatrudnieniem osób do zarządzania projektem.

Wnioskodawca jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT. Wnioskodawca wykonuje czynności opodatkowane podatkiem VAT. Są to czynności związane z poszukiwaniem źródeł finansowania działalności gospodarczej Klastra, będące usługami nie związanymi z realizacją projektu. Czynności te są wykonywane odpłatnie. Efekty zrealizowanego projektu nie będą generowały dla Wnioskodawcy obrotu opodatkowanego VAT, ponieważ są to działania polegające na rozwoju dobrowolnej współpracy różnych firm i instytucji, z których nie ma możliwości osiągnąć żadnych korzyści finansowych dla Wnioskodawcy. Ponadto realizacja projektu oraz efekty projektu nie mogą generować żadnego dochodu dla Wnioskodawcy, zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie projektu. Towary i usługi nabyte w związku z realizacją projektu nie były i nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT, ponieważ dotyczą stricte działań związanych z realizacją projektu i nie można ich wykorzystywać do innych działań i zadań stowarzyszenia. Projekt realizowany był w okresie od 01.04.2012 do 30.06.2014 - okres rzeczowej realizacji projektu, zaś okres finansowej realizacji projektu to okres od 01.04.2012 do 31.12.2014. Faktury dokumentujące zakupy dokonywane w celu realizacji projektu były wystawione na Wnioskodawcę.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

W związku z przystąpieniem Stowarzyszenia do realizacji projektu, proszę o udzielenie informacji, czy Stowarzyszenie ma możliwość odliczenia podatku VAT zawartego w fakturach dokumentujących zakup towarów i usług nabytych w celach prawidłowej realizacji projektu w części lub całości...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Towary i usługi zakupione w celu prawidłowej realizacji projektu realizowanego przez Stowarzyszenie nie mogą być wykorzystane w części lub całości. Realizacja projektu nie generuje żadnych dochodów, w związku z powyższym nie ma możliwości odliczenia w żadnej części podatku z zakupionych towarów i usług, oraz wiązania w jakikolwiek sposób zakupionych towarów i usług z prowadzoną działalnością Stowarzyszenia. Wszystkie zakupione towary i usługi służą realizacji celu projektu i są w pełni spożytkowane na jego osiągnięcie. Dlatego Stowarzyszenie nie czerpie dochodów z realizowanego projektu w związku z czym nie ma możliwości odliczenia lub zwrotu podatku VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT.

Zgodnie z tym przepisem w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Ustawodawca dał podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m. in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Z powyższego przepisu art. 86 ust. 1 ustawy o VAT wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i nie podlegających temu podatkowi. Zrealizowanie prawa do odliczenia możliwe jest wyłącznie przez podatników zarejestrowanych jako „podatnicy VAT czynni”, przez złożenie deklaracji VAT-7.

Stosownie do treści art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Wyjaśnić należy, że przepisy art. 87 ustawy regulują sposób dokonania przez podatnika rozliczenia w sytuacji, gdy w danym okresie rozliczeniowym deklaruje on nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym. Przepisy te statuują możliwość otrzymania przez podatnika rzeczywistego zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym. Warunkiem, który musi spełnić podatnik, by domagać się zwrotu, jest powstanie w okresie rozliczeniowym różnicy pomiędzy kwotą podatku naliczonego a kwotą podatku należnego. Wynika to z generalnej zasady określonej w przywołanym powyżej art. 87 ust. 1 ustawy.

Należy również zauważyć, że w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia

16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów i usług (Dz.U. z 2013 r., poz. 1656), przewidziano przypadki, w których kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług finansowanych ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu. Przepisy powołanego rozporządzenia określają katalog środków, które stanowią ww. środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej (§ 8 ust. 3 i 4). Uzyskanie pomocy finansowej pochodzącej ze źródeł, o których mowa w tych przepisach daje prawo do ubiegania się o zwrot podatku w oparciu o przepisy zawarte w rozdziale 4 tego rozporządzenia.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Pod pojęciem działalności gospodarczej, na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy rozumie się wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca działa na rzecz wspierania rozwoju transportu - szczególnie transportu kolejowego, realizował projekt „...”, który uzyskał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013 - Priorytet 1 „Badania i rozwój technologiczny, Innowacje i przedsiębiorczość”, Działanie 13 „Transfer technologii i innowacji”. Celem projektu było zbudowanie skutecznej inicjatywy klastrowej na rzecz stworzenia dogodnych warunków do rozwoju przedsiębiorstw z branży kolejowej działających na terenie województwa. Realizacja projektu umożliwi dokonanie transferu technologii, konsolidację sektora kolejowego, wzrost konkurencyjności regionu. Szczegółowe działania wykonane przez Wnioskodawcę celem realizacji projektu zostały opisane we wniosku. W związku z realizacją tych działań zostały nabyte towary i usługi tj. wynajem pomieszczeń za biuro projektu w tym zakup wyposażenia do tego biura, zakup usług związanych z promocją klastra, organizacją spotkań (np. catering, wynajem sal itp.), realizacją badań, przygotowanie narzędzia informatycznego (np. opracowanie aplikacji), wynagrodzenia związane z zatrudnieniem osób do zarządzania projektem. Wnioskodawca jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT. Wnioskodawca wykonuje czynności opodatkowane podatkiem VAT. Są to czynności związane z poszukiwaniem źródeł finansowania działalności gospodarczej Klastra, będące usługami nie związanymi z realizacją projektu. Czynności te są wykonywane odpłatnie. Efekty zrealizowanego projektu nie będą generowały dla wnioskodawcy obrotu opodatkowanego VAT, ponieważ są to działania polegające na rozwoju dobrowolnej współpracy różnych firm i instytucji, z których nie ma możliwości osiągnąć żadnych korzyści finansowych dla Wnioskodawcy. Ponadto realizacja projektu oraz efekty projektu nie mogą generować żadnego dochodu dla Wnioskodawcy, zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie projektu. Towary i usługi nabyte w związku z realizacją projektu nie były i nie będą wykorzystywane przez wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT, ponieważ dotyczą stricte działań związanych z realizacją projektu i nie można ich wykorzystywać do innych działań i zadań stowarzyszenia. Projekt realizowany był w okresie od 1 kwietnia 2012r. do 30 czerwca 2014r. - okres rzeczowej realizacji projektu, zaś okres finansowej realizacji projektu to okres od 1 kwietnia 2012r. do 31 grudnia 2014r. Faktury dokumentujące zakupy dokonywane w celu realizacji projektu były wystawione na Wnioskodawcę.

Rozpatrując kwestię prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z poniesionymi wydatkami, w opisanej sytuacji należy zauważyć, że warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezsporny związek poniesionych wydatków z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, o którym mowa w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT.

Analizując opis sprawy przedstawiony we wniosku należy wskazać, że nie wyczerpuje on znamion unormowania regulującego prawo do odliczenia podatku naliczonego przedstawionego w ww. art. 86 ust. 1 ustawy o VAT. Przesłanką pozwalającą na taki wniosek jest fakt, że ponoszone przez Wnioskodawcę w związku z realizacją projektu wydatki pozostają bez związku z wykonywanymi przez Wnioskodawcę czynnościami generującymi podatek należny. Zatem nie została spełniona podstawowa pozytywna przesłanka warunkująca prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

W rezultacie, stosownie do powołanych wyżej unormowań Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z wystawionych na jego rzecz faktur dokumentujących wydatki związane z realizacją projektu pn. „...” Tym samym Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku VAT zawartego w fakturach dokumentujących zakup towarów i usług nabytych w celach prawidłowej realizacji projektu w części lub całości.

W konsekwencji Wnioskodawca nie ma prawa do uzyskania zwrotu różnicy podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

Wnioskodawca nie ma również możliwości uzyskania zwrotu podatku VAT na zasadach określonych w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r., gdyż środki wskazane we wniosku, nie są środkami, o których mowa w zawartych tam regulacjach.

Mając na uwadze powyższe, stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Zgodnie z art. 14b § 3 powołanej w sentencji ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Należy zatem zaznaczyć, że w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego stanu faktycznego lub zmiany stanu prawnego wydana interpretacja traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.