IBPP2/4512-977/15/EK | Interpretacja indywidualna

Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego przez Gminę przy realizacji projektu.
IBPP2/4512-977/15/EKinterpretacja indywidualna
 1. gmina
 2. odliczenia
 3. prawo do odliczenia
 4. projekt
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 9 listopada 2015 r. (data wpływu 17 listopada 2015 r.), uzupełnionym pismem z 3 grudnia 2015 r. (data wpływu 8 grudnia 2015 r.) oraz pismem z 28 stycznia 2016 r. (data wpływu 2 lutego 2016 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „ ...” - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 listopada 2015 r. do tut. organu wpłynął ww. wniosek, uzupełniony pismem z 3 grudnia 2015 r. (data wpływu 8 grudnia 2015 r.) oraz pismem z 28 stycznia 2016 r. znak: UE.0717.48.2016 (data wpływu 2 lutego 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „ ...”.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący zaistniały stan faktyczny (doprecyzowany w ww. pismach):

Gmina w latach 2011-2015 zrealizowała zadanie pn. „ ...”, na które w 2011 r. złożyła wniosek o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa ... na lata 2007-2013. Niniejsze przedsięwzięcie to inwestycja celu publicznego. Roboty wykonywane były w latach 2011 (przebudowa dachu i stropu wraz z ociepleniem dachu w starej części budynku SP w...) do 2015 r. (termomodernizacja całego budynku SP w ...). Rzeczowy zakres robót budowlanych obejmował termomodernizację budynku szkolnego wraz z modernizacja systemu grzewczego:

 • ocieplanie i otynkowanie ścian zewnętrznych budynku,
 • wymianę pokrycia dachowego,
 • ocieplanie dachu,
 • ocieplanie stropodachu nad pomieszczeniami kuchni,
 • wymianę drewnianych okien oraz drzwi elewacyjnych,
 • wymianę instalacji elektrycznej oraz malowanie ścian wewnętrznych,
 • wymianę instalacji c.o. oraz modernizację kotłowni (zamontowano nowy kocioł olejowy),

Przedsięwzięcie przyczyniło się do:

 • zwiększenia efektywności gospodarowania energią,
 • zmniejszenia zapotrzebowania na energie cieplną budynku,
 • zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery,
 • poprawy jakości powietrza,
 • poprawy warunków kształcenia na poziomie podstawowym,
 • poprawy jakości życia mieszkańców Gminy.

Projekt będzie w wysokości 85% wydatków kwalifikowanych finansowany ze środków Europejskiego Funduszy Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ... na lata 2007-2013, Priorytet V Środowisko, działanie 65.3 Czyste powietrze i odnawialne źródła energii. Ponadto projekt jest finansowany z budżetu Gminy. Wartość całkowita przedmiotowego projektu wynosi 1 634 904,41 PLN. Dofinansowanie

z EFRR wyniesie 752 864,76 zaś wkład własny Gminy (15% wydatków kwalifikowanych oraz wydatki niekwalifikowane wynosi łącznie 882 039,65 PLN. Beneficjentem, który otrzyma dotację z RPO WSL 2007-2013 oraz będzie ją rozliczać jest Gmina (jednostka samorządu terytorialnego). Faktury VAT dotyczące zakupu towarów i usług w związku z realizacją projektu były wystawiane na Gmine. Realizacja tego projektu jest związana z wykonaniem zadań własnych Gminy, która dla tych czynności nie jest uznawana za podatnika podatku VAT.

W piśmie z 3 grudnia 2015 r. Wnioskodawca poinformował, że:

 1. Pomieszczenia Szkoły Podstawowej w B... były w przeszłości wynajmowane okazjonalnie osobom trzecim prowadzącym działalność gospodarczą (szkoła tańca). Wynajem jest czynnością opodatkowaną. SP B... nie wystawiała faktur korzystając ze zwolnienia podmiotowego. Na chwilę obecną w Gminie nie doszło do konsolidacji będącej konsekwencją wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-76/14. Rzeczowa realizacja projektu pn. „ ... Podstawowej w B...” została zakończona 23 października 2015 roku. Po zakończeniu realizacji przedmiotowego projektu, towary i usługi nabyte w trakcie jego realizacji nie są i nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, zgodnie z oświadczeniem Dyrektora Szkoły Podstawowej w B...
 2. Gmina jest czynnym podatnikiem podatku VAT.

Ponadto w piśmie z 28 stycznia 2016 r. Wnioskodawca poinformował, że:

 1. Gmina przekazała Szkole Podstawowej w B... poniesione nakłady inwestycyjne nastąpiło to w dniu 31 grudnia 2015 r.
 2. Budynkiem szkoły administruje Szkoła Podstawowa w B....
 3. Pomiędzy zakończeniem projektu (podpisaniem końcowego protokołu odbioru), a przekazaniem szkole poniesionych nakładów inwestycyjnych Urząd Gminy nie wykonywał żadnych czynności opodatkowanych związanych z realizacją projektu.
 4. Szkoła Podstawowa w B... nie jest zarejestrowana jako czynny podatnik podatku VAT.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca jako beneficjent projektu „ ...” ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w odniesieniu do ww. projektu...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Gmina nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy realizacji wydatków niniejszego projektu. Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuję wyłącznie podatnikom podatku od towarów i usług, w sytuacji gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Taka sytuacja nie zachodzi w przypadku realizacji przedmiotowego projektu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego opisu zaistniałego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług

(t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Jak wynika z powyższego przepisu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wyłącznie podatnikom podatku od towarów i usług, w sytuacji gdy towary i usługi, z których nabyciem wiąże się podatek naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Aby zatem podatnik mógł obniżyć kwotę podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z dokonanych inwestycji, inwestycje te muszą być związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych, przy czym związek ten winien mieć charakter bezsporny. Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Pod pojęciem działalności gospodarczej, na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy, rozumie się, wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Stosownie do art. 15 ust. 6 ustawy o VAT, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Zatem, organy władzy publicznej oraz urzędy obsługujące te organy są wyłączone z kręgu podatników podatku od towarów i usług – w zakresie czynności nałożonych przepisami prawa, dla realizacji których zostały powołane.

Jest to wyłączenie podmiotowo-przedmiotowe i ma zastosowanie przy spełnieniu przez ten organ dwóch warunków:

 • jego podmiotem jest organ władzy publicznej lub urząd obsługujący ten organ;
 • odnosi się jedynie do czynności nałożonych przepisami prawa, dla których powołano te organy, z wyłączeniem czynności realizowanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1515 ze zm.) gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy do zakresu działania gminy należą wszelkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, nie zastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. W szczególności zadania własne obejmują zadania w zakresie edukacji publicznej oraz utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych (art. 7 ust. 1 pkt 8 i 15 cyt. ustawy o samorządzie gminnym).

Z opisu sprawy wynika, że w latach 2011-2015 Wnioskodawca zrealizował zadanie pn. „ ... Podstawowej” na które w 2011 r. złożył wniosek o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa ... na lata 2007-2013. Niniejsze przedsięwzięcie to inwestycja celu publicznego. Roboty wykonywane były w latach 2011 (przebudowa dachu i stropu wraz z ociepleniem dachu w starej części budynku SP ) do 2015 r. (termomodernizacja całego budynku SP w B...). Beneficjentem, który otrzyma dotacje z RPO WSL 2007-2013 oraz będzie ją rozliczać jest Gmina (jednostka samorządu terytorialnego) faktury VAT dotyczące zakupu towarów i usług w związku z realizacją projektu były wystawiane na Gminę. Wnioskodawca jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem VAT jednakże realizacja tego projektu jest związana z wykonaniem zadań własnych Gminy, która dla tych czynności nie jest uznawana za podatnika podatku VAT. Towary i usługi nabyte w związku z realizacją projektu nie były wykorzystywane przez Gminę do czynności opodatkowanych.

Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz ww. przepisy w przedmiotowej sprawie, należy stwierdzić, że rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane przez podatnika towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z realizacją opisanego we wniosku projektu nie są spełnione.

Analiza przedmiotowej sprawy wskazuje, że związek taki nie występuje. Wnioskodawca jednoznacznie wskazał, że towary i usługi nabywane w związku z realizacją przedmiotowego projektu nie były związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT przez Gminę, natomiast realizacja projektu związana jest z wykonywaniem przez Wnioskodawcę zadań własnych wynikających z cyt. Ustawy o samorządzie gminnym.

Tym samym, ze względu na niespełnienie podstawowej pozytywnej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „ ...”.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Zgodnie z art. 14b § 3 powołanej w sentencji ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Należy zatem zaznaczyć, że w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego stanu faktycznego, w szczególności wykorzystywania nabytych towarów i usług do wykonywania czynności opodatkowanych, wydana interpretacja traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.