IBPP2/4512-973/15/RSz | Interpretacja indywidualna

Brak możliwości obniżenia przez Miasto C. kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakup towarów i usług dokonanych w związku z realizacją projektu pn. „...”
IBPP2/4512-973/15/RSzinterpretacja indywidualna
 1. drogi
 2. gmina
 3. odliczenia
 4. podmiot zarządzający (zarządca)
 5. prawo do odliczenia
 6. projekt
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 613 ze zm.) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 9 listopada 2015r. (data wpływu 16 listopada 2015r.), uzupełnionym pismem z 21 stycznia 2016r. znak: ... (data wpływu 26 stycznia 2016r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości obniżenia przez Miasto C. kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakup towarów i usług dokonanych w związku z realizacją projektu pn. „...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 listopada 2015 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony pismem z 21 stycznia 2016r. znak: ... (data wpływu 26 stycznia 2016r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości obniżenia przez Miasto C. kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakup towarów i usług dokonanych w związku z realizacją projektu pn. „...”.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący zaistniały stan faktyczny:

Miasto C. (dalej: Wnioskodawca) zrealizowało w latach 2008 - 2013 projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn. „...”- wniosek o dofinansowanie projektu nr .... W dniu 20.10.2015r. Zarząd Województwa X podjął uchwałę nr ..., w której wybrał niniejszy projekt do dofinansowania w ramach Priorytetu VII Transport, Poddziałanie 7.1.1. Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowych regionalnego programu operacyjnego woj. X na lata 2007-2013.

Wnioskodawca po podpisaniu umowy o dofinansowanie stanie się beneficjentem przedmiotowego projektu, a otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego woj. X środki pieniężne zostaną wykorzystane zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie.

 1. Przedmiotem niniejszego projektu jest przebudowa wiaduktu drogowego nad dwutorową linią PKP wraz z odcinkami dróg; wykonanie odwodnienia wiaduktu; przebudowa istniejących sieci sanitarnych, elektrycznych, teletechnicznych oraz sieci gazowej; budowa oświetlenia ulicznego. Realizacja projektu zakładała poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na modernizowanym obiekcie.
 2. Podczas realizacji projektu Wnioskodawca dokonał/dokona płatności na podstawie wystawionych przez wykonawcę dostaw i usług faktur VAT za zrealizowanie przedmiotu projektu zgodnie z dokumentacją projektową i postanowieniami SIWZ oraz działania promocyjne w ramach projektu.
 3. Jednostką realizującą przedmiotowy projekt była jednostka organizacyjna Miasta - Miejski Zarząd Ulic i Mostów w C., który figuruje jako nabywca na wystawionych przez wykonawcę prac fakturach VAT. Jedynie na fakturach wystawionych przez wykonawcę działań promocyjnych jako nabywca figurował będzie Wnioskodawca.
 4. W ramach projektu zostały poniesione koszty związane z wykonaniem robót budowlanych, instalacyjnych i infrastrukturalnych. Refundacja poniesionych kosztów nastąpi na podstawie przedstawionych faktur VAT.
 5. Bezpośrednim beneficjentem projektu jest C. - Miasto na prawach powiatu. Natomiast beneficjentami pośrednimi będą; mieszkańcy C., użytkownicy drogi będącej przedmiotem projektu, turyści odwiedzający C., potencjalni inwestorzy biznesowi.
 6. W dniu 23.10.2015 r. Urząd Marszałkowski woj. X w celu podpisania umowy o dofinansowanie wystąpił do Urzędu Miasta C. z prośbą o podanie informacji, czy beneficjent jest płatnikiem podatku VAT i czy ma możliwość odzyskania VAT w ramach realizowanego projektu.
 7. W wyniku realizacji projektu Miasto C. nie będzie osiągało żadnych przychodów.
 8. Realizacja projektu nie jest związana w żadnym zakresie z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem od towarowi usług VAT w związku z powyższym Wnioskodawca zwraca się z prośbą o interpretację indywidualną w podanym poniżej zakresie.

Natomiast w piśmie z 21 stycznia 2016r. znak: ... Wnioskodawca w uzupełnieniu wniosku poinformował, że:

 1. Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku VAT.
 2. Przedmiotowa inwestycja wpisuje się w realizację zadań własnych Powiatu w zakresie transportu zbiorowego i dróg publicznych, o których mowa w art. 4 ust. 1 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (DZ.U. z 2015r. poz. 1445 ze zm.).
 3. Wnioskodawca jest zobowiązany do przebudowy wiaduktu i dróg zgodnie z art. 19 ust. 1 pkt 4, art. 19 ust. 4 oraz art. 20 pkt 2 Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (DZ.U. z 2015 poz. 460 ze zm.).
 4. Właścicielem infrastruktury, która powstała w ramach realizacji projektu jest Miasto C..
 5. Towary i usługi nabyte przez Miasto w związku z realizacją przedmiotowego projektu, udokumentowane fakturami VAT, a dotyczące działań promocyjnych są wykorzystywane wyłącznie w ramach działalności publicznoprawnej pozostającej poza zakresem regulacji ustawy o podatku od towarów i usług.
 6. Infrastruktura powstała w wyniku realizacji projektu (sieci sanitarne, elektryczne, teletechniczne, sieci gazowe, oraz oświetlenie uliczne) nie jest i nie będzie wykorzystywana przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT, generujących podatek należny.
 7. Korzystanie z efektów projektu będzie ogólnodostępne i nieodpłatne.
 8. Miejski Zarząd Ulic i Mostów w C. jest samorządową jednostką budżetową.
 9. Miejski Zarząd Ulic i Mostów w C. nie jest odrębnym od Wnioskodawcy zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT i nie dokonuje odrębnych od Wnioskodawcy rozliczeń na potrzeby podatku VAT.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy istnieje możliwość obniżenia przez Miasto C. kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakup towarów i usług dokonanych w związku z realizacją niniejszego projektu...

Zdaniem Wnioskodawcy, wobec stanu faktycznego, zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z póź. zm.) nie istnieje możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, wynikającego z faktur VAT dotyczących prac i usług związanych z realizacją niniejszego projektu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT.

Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ww. ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego.

Zasada ta wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

W każdym przypadku należy dokonać oceny, czy intencją podatnika wykonującego określone czynności, z którymi łączą się skutki podatkowoprawne, było wykonywanie czynności opodatkowanych.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Ten ostatni przepis określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Na zakres prawa do odliczeń w sposób bezpośredni wpływa również pojmowanie statusu danego podmiotu jako podatnika podatku od towarów i usług wykonującego czynności opodatkowane. Tylko podatnik w rozumieniu art. 15 cyt. ustawy, ma prawo do odliczenia podatku naliczonego. Co do zasady, status podatnika związany jest z prowadzeniem przez dany podmiot działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy.

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Z kolei pod pojęciem działalności gospodarczej, na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, rozumie się wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Należy zauważyć, że w myśl art. 15 ust. 6 ustawy o VAT, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Z powołanych wyżej przepisów wynika, że jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny, tzn. są przez nie realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych. Tylko w tym zakresie bowiem ich czynności mają charakter działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT.

W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2015r., poz. 1445 ze zm.), powiat wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 6 cyt. ustawy o samorządzie powiatowym, powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie transportu zbiorowego i dróg publicznych.

W myśl art. 6 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym, w celu wykonywania zadań powiat może tworzyć jednostki organizacyjne i zawierać umowy z innymi podmiotami.

Podmioty takie są wyodrębnionymi jednostkami organizacyjnymi niemającymi osobowości prawnej, które prowadzą swoją działalność w formie samorządowego zakładu budżetowego lub jednostki budżetowej.

Należy zauważyć, że zarówno ustawa o podatku od towarów i usług, jak również przepisy wykonawcze do niej nie definiują terminu „jednostka budżetowa”, wobec czego należy posiłkować się definicją legalną zawartą w ustawie z dnia 27 sierpnia 2007r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885, ze zm.).

Zgodnie z art. 10 ust. 1 wskazanej ustawy, jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe, agencje wykonawcze, instytucje gospodarki budżetowej i państwowe fundusze celowe stosują zasady gospodarki finansowej określone w niniejszej ustawie.

Jak stanowi art. 11 ust. 1 tej ustawy, jednostkami budżetowymi są jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych nieposiadające osobowości prawnej, które pokrywają swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadzają na rachunek odpowiednio dochodów budżetu państwa albo budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Stosownie do brzmienia ust. 3 powyższego artykułu, podstawą gospodarki finansowej jednostki budżetowej jest plan dochodów i wydatków, zwany dalej „planem finansowym jednostki budżetowej”.

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, jednostki budżetowe, z zastrzeżeniem odrębnych ustaw, tworzą, łączą i likwidują organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego – gminne, powiatowe lub wojewódzkie jednostki budżetowe.

W myśl ust. 2 powyższego artykułu, tworząc jednostkę budżetową, organ, o którym mowa w ust. 1, nadaje jej statut, chyba że odrębne ustawy stanowią inaczej, oraz określa mienie przekazywane tej jednostce w zarząd.

Z treści powołanych przepisów art. 15 ust. 1 i ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług wynika, że jednostka organizacyjna wykonująca we własnym imieniu i na własny rachunek czynności spełniające definicję działalności gospodarczej, określone w art. 15 ust. 2 ustawy, działa w charakterze podatnika.

Należy wskazać, że zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 460 ze zm.), drogą publiczną jest droga zaliczona na podstawie niniejszej ustawy do jednej z kategorii dróg, z której może korzystać każdy, zgodnie z jej przeznaczeniem, z ograniczeniami i wyjątkami określonymi w tej ustawie lub innych przepisach szczególnych.

W myśl art. 2 ust. 1 i ust. 2 ww. ustawy o drogach publicznych, drogi publiczne ze względu na funkcje w sieci drogowej dzielą się na następujące kategorie:

 1. drogi krajowe;
 2. drogi wojewódzkie;
 3. drogi powiatowe;
 4. drogi gminne.

Ulice leżące w ciągu dróg wymienionych w ust. 1 należą do tej samej kategorii co te drogi.

Na podstawie art. 19 ust. 1 ww. ustawy o drogach publicznych, organ administracji rządowej lub jednostki samorządu terytorialnego, do którego właściwości należą sprawy z zakresu planowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg, jest zarządcą drogi.

Jak wynika z art. 19 ust. 2 pkt 4 ww. ustawy o drogach publicznych, zarządcami dróg, z zastrzeżeniem ust. 3, 5, 5a i 8, są dla dróg gminnych - wójt (burmistrz, prezydent miasta).

Zgodnie z art. 19 ust. 4 ww. ustawy o drogach publicznych, zarządzanie drogami publicznymi może być przekazywane między zarządcami w trybie porozumienia, regulującego w szczególności wzajemne rozliczenia finansowe.

Zgodnie z art. 20 pkt 2 ww. ustawy o drogach publicznych, do zarządcy drogi należy w szczególności opracowywanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich.

Jak wskazano na wstępie, obniżenie podatku należnego o podatek naliczony może nastąpić wyłącznie na ściśle określonych przez ustawodawcę zasadach, a kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług. Aby faktury umożliwiły zrealizowanie prawa do odliczenia, muszą być wystawione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego w tym względzie.

Zgodnie z art. 106e ust. 1 pkt 3 ustawy, faktura powinna zawierać imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy.

Rozpatrując kwestię prawa do odliczenia w opisanej sytuacji, należy zauważyć, że warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Oznacza to, że podatnik nie może domagać się prawa do odliczenia podatku naliczonego, nie płacąc podatku należnego.

Z okoliczności przedstawionych we wniosku wynika, że Wnioskodawca (Miasto) jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT. W latach 2008 - 2013 Wnioskodawca zrealizował projekt pn. „...” dofinansowany w ramach Priorytetu VII Transport, Poddziałanie 7.1.1. Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowych regionalnego programu operacyjnego woj. X na lata 2007-2013 współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Przedmiotowa inwestycja wpisuje się w realizację zadań własnych Powiatu w zakresie transportu zbiorowego i dróg publicznych, o których mowa w art. 4 ust. 1 Ustawy o samorządzie powiatowym. Wnioskodawca jest zobowiązany do przebudowy wiaduktu i dróg zgodnie z art. 19 ust. 1 pkt 4, art. 19 ust. 4 oraz art. 20 pkt 2 Ustawy o drogach publicznych. Właścicielem infrastruktury, która powstała w ramach realizacji projektu jest Miasto C.. Infrastruktura powstała w wyniku realizacji projektu (sieci sanitarne, elektryczne, teletechniczne, sieci gazowe, oraz oświetlenie uliczne) nie jest i nie będzie wykorzystywana przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT, generujących podatek należny. Korzystanie z efektów projektu będzie ogólnodostępne i nieodpłatne. Towary i usługi nabyte przez Miasto w związku z realizacją przedmiotowego projektu, udokumentowane fakturami VAT. Wnioskodawca jako nabywca figurował na fakturach wystawionych przez wykonawcę działań promocyjnych. Działania promocyjne są wykorzystywane wyłącznie w ramach działalności publicznoprawnej pozostającej poza zakresem regulacji ustawy o podatku od towarów i usług. Jednostką realizującą przedmiotowy projekt była jednostka organizacyjna Miasta - Miejski Zarząd Ulic i Mostów w C., który figuruje jako nabywca na wystawionych przez wykonawcę prac fakturach VAT. Miejski Zarząd Ulic i Mostów w C. jest samorządową jednostką budżetową. Miejski Zarząd Ulic i Mostów w C. nie jest odrębnym od Wnioskodawcy zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT i nie dokonuje odrębnych od Wnioskodawcy rozliczeń na potrzeby podatku VAT.

Analizując przedstawiony opis stanu faktycznego należy wskazać, że nie wyczerpuje on znamion unormowania regulującego prawo do odliczenia podatku naliczonego przedstawionego w ww. art. 86 ust. 1 ustawy o VAT. Wnioskodawca nabywając towary i usługi w celu realizacji ww. przedsięwzięcia, nie nabył ich do działalności gospodarczej i tym samym nie działał w charakterze podatnika podatku VAT. Przebudowa obiektu mostowego, odbywa się w ramach władztwa publicznego i Wnioskodawca wykonując to zadanie działa jako organ administracji publicznej i może korzystać ze środków prawnych o charakterze władczym. W takim ujęciu Wnioskodawca bez wątpienia nie może być uznany za podatnika, gdyż realizuje on w tym zakresie zadania własne służące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej.

Z okoliczności dotyczących sprawy wynika także, że jednostką realizującą przedmiotowy projekt była jednostka organizacyjna Miasta - Miejski Zarząd Ulic i Mostów w C., która nie jest odrębnym od Wnioskodawcy zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT i nie dokonuje odrębnych od Wnioskodawcy rozliczeń na potrzeby podatku VAT.

Zatem, skoro Miejski Zarząd Ulic i Mostów w C. - będący samorządową jednostką budżetową - nie posiada odrębności podatkowej na gruncie przepisów o VAT, to wszelkie czynności dokonywane przez Miejski Zarząd Ulic i Mostów w C. powinny być rozliczane przez jednostkę samorządu terytorialnego, która je utworzyła.

Mając na uwadze powołane powyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Jak wskazał Wnioskodawca infrastruktury, która powstała w ramach realizacji projektu (sieci sanitarne, elektryczne, teletechniczne, sieci gazowe, oraz oświetlenie uliczne) nie jest i nie będzie wykorzystywana przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT, generujących podatek należny, a korzystanie z efektów projektu będzie ogólnodostępne i nieodpłatne.

W związku z powyższym, Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakupy towarów i usług dokonanych w związku z realizacją przedmiotowego projektu, ponieważ zakupione towary i usługi nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

W konsekwencji powyższego, stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Należy podkreślić, że niniejszą interpretacje wydano w odniesieniu do opisu sprawy, z którego wynika, że Wnioskodawca (Miasto C.) jak i Miejski Zarząd Ulic i Mostów w C. nie są odrębnymi podatnikami podatku VAT. Zatem w przypadku zmiany stanu prawnego lub zmiany któregokolwiek elementu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego), udzielona interpretacja traci ważność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem.) Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.